فروشگاه

توضیحات

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

مسجد نقطه کانونی شهر اسلامی و محل تلاقی کالبد و معناست که در جامعه اسلامی

بعنوان پایگاهی مذهبی و اجتماعی شناخته شده است . با توجه به اهمیت وجوه این پایگاه در نحوه شکل گیری بافت شهری؛ نیاز به طراحی و ساخت مجموعه ای پاسخگو با توجه به نیازهای روز جامعه و

اصالتهای حاکم بر موضوع ضروری می نماید که با انتخاب بستری مناسب برای قرارگیری کالبد مسجد –

که می بایست متناسب با چهره ی مدرن شهر در روزگار کنونی باشد –

امکان شکوفایی قابلیتهای نهفته اجتماعی موجود در محل را نیز تسهیل سازد.

با این اوصاف ؛ ایده اصلی شکل گیری طرح را میتوان در  ایجاد کالبد وبستری مناسب و پاسخگو به نیاز های روز جامعه و  بهره گیری از  الگو های به جا

مانده در نمونه های مطلوب در خلق ریز فضاها و ارتباطات فضایی و به روز کردن کارکردهای داخلی آن برشمرد ؛ به عبارتی خلق فضایی که قابلیت جمع کردن مردم جامعه امروز را با نیازها و دیدهای متفاوت در کنار هم داشته باشد….

۱۲۶ صفحه کامل فایل ورد (Word) فونت ۱۴ همراه باعکس

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه مسجد جامع اصفهان
پایان نامه مسجد جامع اصفهان
دانلود پروژه فوق العاده کامل و جامع مسجد اصفهان در انتهای مطلب

فهرست تصاویر

تصویر۲-۱: مسجد جامع فهرج………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

تصویر۲-۲: پلان چهار طاقی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

تصویر ۲-۳: مسجد ساوه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تصویر ۲-۴: مسجد زواره…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

تصویر ۲-۵: صحن مسجد جامع اصفهان………………………………………………………………………………………… ۱۷

تصویر ۲-۶: شبستان مسجد شاه اصفهان……………………………………………………………………………………….. ۱۷

تصویر ۲-۷:گنبد و گنبد خانه مسجد شیخ لطف اله اصفهان…………………………………………………………. ۱۸

تصویر ۲-۸: محراب مسجد شاه اصفهان…………………………………………………………………………………………. ۱۹

تصویر ۲-۹ : منبر مسجد جامع اصفهان…………………………………………………………………………………………. ۱۹

تصویر ۲-۱۰: مناره ساربان مسجد جوباره اصفهان………………………………………………………………………….. ۲۰

تصویر ۲-۱۱:مدل کانتر……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

تصویر ۳-۱۲:نقشه موقعیت استان اصفهان……………………………………………………………………………………… ۳۵

تصویر۳-۱۳:نقشه تقسیمات حوزه شهرستانهای استان اصفهان……………………………………………………… ۳۹

تصویر۳-۱۴:نمودار بارندگی و رطوبت نسبی استان اصفهان…………………………………………………………… ۴۴

تصویر۳-۱۵:نمودار جهت و سرعت وزش باد……………………………………………………………………………………..۴۵

تصویر۳-۱۶:جهت گیری اقلیمی………………………………………………………………………………………………………..۴۷

تصویر ۳-۱۷: نقشه هوایی موقعیت سایت……………………………………………………………………………………….. ۵۰

تصویر ۳-۱۸:جهت قبله…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

تصویر۳-۱۹: دسترسی های سایت…………………………………………………………………………………………………… ۵۲

تصویر۳-۲۰: بررسی اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

تصویر ۳-۲۱: آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

تصویر ۳-۲۲:دید مناسب به سایت………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

تصویر۳-۲۳:همجواری های سایت…………………………………………………………………………………………………… ۵۵

تصویر۴-۲۴: مسجد پرتو نور……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

تصویر۴-۲۵:تهویه طبیعی مسجد……………………………………………………………………………………………………. ۵۷

تصویر۴-۲۶:پلان طبقات…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

تصویر۴-۲۷:مقطع طولی و عرضی…………………………………………………………………………………………………… ۵۹

تصویر۴-۲۸ :دیاگرام و کانسپت طراحی مسجد منتل…………………………………………………………………….. ۶۰

تصویر ۴-۲۹: مسجدمنتل……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

تصویر ۴-۳۰:مقطع و پلان طبقات مسجدمنتل………………………………………………………………………………. ۶۲

تصویر۴-۳۱:باغ داخلی مسجد…………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

تصویر۴-۳۲ :فضای نیایش مسجد…………………………………………………………………………………………………… ۶۳

تصویر۴-۳۳:مسجد ایثار ارومیه……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

تصویر۴-۳۴: مسجد الغدیر تهران…………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

تصویر۴-۳۵:پلان طبقات و مقطع مسجد الغدیر……………………………………………………………………………… ۶۷

فهرست جداول

جدول ۲-۱ : بررسی حس مکان مسجد………………………………………………………………………………………….. ۳۱

جدول ۳-۲ : مشخصات اقلیمی استان اصفهان………………………………………………………………………………. ۴۲

جدول ۳-۳ :خصوصیات باد به تفکیک فصول ……………………………………………………………………………….. ۴۴

جدول ۵-۴ : سرانه زمین مذهبی……………………………………………………………………………………………………. ۷۰

جدول ۵-۵ : فضاهای بسته مسجد…………………………………………………………………………………………………. ۸۳

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

جدول ۵-۶ : فضاهای باز ونیمه باز مسجد……………………………………………………………………………………… ۸۳

جدول ۵-۷ : ریز فضای عرصه عبادی…………………………………………………………………………………………….. ۸۵

جدول۵-۸ : ریز فضای عرصه اداری……………………………………………………………………………………………….. ۸۵

جدول ۵-۹ :ریز فضای عرصه خدماتی……………………………………………………………………………………………. ۸۶

جدول ۵-۱۰ :ریز فضای عرصه فرهنگی آموزشی……………………………………………………………………………. ۸۷

 

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول : کلیات

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲-ضرورت طرح و علت انتخاب موضوع: ۳

۱-۲-۱- مقتضیات معماری عصر حاضر ۴

۱-۲-۲- نیاز جامعه ۵

۱-۳- روش تحقیق ۶

فصل دوم : مبانی نظری طرح

۲-۱-بررسی لغوی ۸

۲-۲- پرستش و پرستشگاه ۸

۲-۳- خاستگاه معماری مسجد ۹

۲-۴- کارکرد های مسجد ۱۰

۲-۴-۱- کارکرد های مسجد در آغاز اسلام ۱۰

۲-۴-۲- نیاز های کارکردی مساجد امروز ۱۱

۲-۵- گونه شناسی مساجد ایران ۱۲

۲-۵-۱- مساجد شبستانی ۱۲

۲-۵-۲- مساجد چهارطاقی ۱۳

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

۲-۵-۳- مساجد تک ایوانی ۱۴

۲-۵-۴- مساجد دو ایوانی ۱۵

۲-۶- بررسی اجزا و فضاها ۱۶

۲-۶-۱-  صحن ۱۶

۲-۶-۲-  شبستان ۱۷

۲-۶-۳- گنبد و گنبد خانه ۱۸

۲-۶-۴- محراب ۱۹

۲-۶-۵-منبر ۱۹

۲-۶-۶- مناره ۲۰

۲-۶-۷- تزیینات مسجد؛ پیش درآمد هنر اسلامی ۲۱

۲-۶-۷-۱- نمادهای هنر اسلامی در مسجد ۲۱

۲-۶-۸-نتیجه گیری ۲۴

۲-۹-مسجد در نگاه امروز ۲۵

۲-۹-۱-طراحی مسجد امروز: ویژگی‎ها و رویکردها   ۲۵

۲-۹-۲- تأثیر شکل معماری مسجد در ایجاد حس مکان ۲۶

۲-۹-۲-۱-زیبا شناسی محیطی ۲۷

۲-۹-۲-۲-درجات معنایی ۲۸

۲-۹-۲-۳- اهمیت فرم در انتقال معنا (ایجادحس مکان) ۲۹

۲-۹-۲-۳-۱- حس مکان ۳۰

۲-۹-۲-۳-۲- پژوهش ۳۱

۲-۹-۳- جمع بندی ۳۱

فصل سوم : شناخت بستر طرح و مکانیابی

۳-۱- شناخت بستر طرح ۳۴

۳-۱-۱-معرفی ۳۴

۳-۱-۱-۱- ره آورد شهر ۳۶

۳-۱-۱-۲- جاذبه های گردشگری در استان اصفهان ۳۶

۳-۱-۱-۳- مکان های دیدنی و تاریخی ۳۷

۳-۱-۱-۴- صنایع دستی ۳۸

۳-۱-۲-موقعیت جغرافیایی ۳۸

۳-۱-۲-۱- ناهمواری ها ۳۹

۳-۱-۲-۲- مخاطرات طبیعی (زلزله) ۴۰

۳-۱-۲-۳- منابع آب استان ۴۱

۳-۱-۳- مطالعات اقلیمی ۴۲

۳-۱-۳-۱- درجه حرارت ۴۲

۳-۱-۳-۲- میزان رطوبت نسبی و بارندگی ۴۳

۳-۱-۳-۳- باد ۴۴

۳-۱-۴- جمع بندی ۴۶

۳-۱-۴-۱- راهکارهای بهبود شرایط اقلیمی ۴۶

۳-۲- مکانیابی ۴۸

۳-۲-۱- مسجد در ارتباط با محله ، شهر و مردم ۴۸

۳-۲-۲- معرفی سایت ۵۰

۳-۲-۳- دلایل انتخاب سایت ۵۰

۳-۳- تحلیل سایت ۵۱

۳-۳-۱- قبله ۵۱

۳-۳-۲-دسترسی های سایت ۵۲

۳-۳-۳-اقلیم ۵۲

۳-۳-۴- آلودگی صوتی ۵۳

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

۳-۳-۵- دید و منظر ۵۴

۳-۳-۶- همجواری ها ۵۴

۳-۳-۷- جمع بندی ۵۵

فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه ایران و جهان

۴-۱- نمونه های خارجی ۵۷

۴-۱-۱- مسجد پرتو نور ۵۷

۴-۱-۲- مسجد منتل ۶۰

۴-۲- بررسی نمونه های داخلی ۶۴

۴-۲-۱- مسجد ایثار ارومیه ۶۴

۴-۲-۱-۱- فضاها ۶۴

۴-۲-۱-۲- چگونگی ساماندهی فضایی ۶۴

۴-۲-۱-۳- دسترسی به فضاها ۶۴

۴-۲-۲- مسجد الغدیر ۶۶

۴-۲-۲-۱- فضاها ۶۶

۴-۲-۲-۲- چگونگی ساماندهی فضایی ۶۷

۴-۲-۲-۳- دسترسی به فضاها ۶۷

فصل پنجم : ضوابط و استاندارد های  طراحی

۵-۱-جایگاه مسجد در طبقه بندی کاربری طرح های شهر سازی ۶۹

۵-۲- ضوابط و مقررات ساخت مسجد ۷۰

۵-۳-احکام فقهی معماری مسجد ۷۱

۵-۴- ویژگی های کیفی فضاهای مسجد ۷۲

۵-۴-۱- ویژگی شبستان ۷۲

۵-۴-۱-۱- جهت قبله ۷۲

۵-۴-۱-۲- اتصال صفوف ۷۳

۵-۴-۱-۳- آستانه ورود به شبستان ۷۳

۵-۴-۱-۴- کفش کن ۷۴

۵-۴-۲- وسایل وتجهیزات شبستان ۷۵

۵-۴-۲-۱- فرش ۷۵

۵-۴-۲-۲- منبر ۷۵

۵-۴-۲-۳- جا مهری ۷۶

۵-۴-۲-۴- جا کفشی ۷۶

۵-۴-۲-۵- پرده و جداکننده ۷۶

۵-۴-۲-۶- وسایل گرمایش و سرمایش ۷۶

۵-۴-۳- تطهیر گاه ۷۷

۵-۴-۳-۱-ورودی ۷۷

۵-۴-۳-۲- وضوخانه ۷۷

۵-۴-۳-۳-آبریزگاه ۷۹

۵-۴-۴- آستانه ورود به مسجد ۷۹

۵-۵- ویژگی های کمی فضاهای مسجد (سرانه ها ) ۸۰

۵-۵-۱- سرانه ها ۸۰

۵-۵-۱-۱- شبستان ۸۰

۵-۵-۱-۲- وضوخانه ۸۲

۵-۵-۲- جدول ریزفضاها ۸۳

فصل ششم : روند طراحی

۶-۱ – اندیشه ۹۱

۶-۱-۱- مسائل مطرح در شروع طراحی: ۹۱

۶-۱-۲- نتیجه ۹۱

۶-۲-کالبد: ۹۱

۶-۳- روند ارائه فرم ۹۲

فصل هفتم : مدارک طراحی

فهرست منابع ومآخذ

-۱- بیان مسئله

«مسجد قلب تپنده شهر اسلامی است و در بافت سنتی شهرهای ما ، مسجد

و مراکز مذهبی دیگر مانند تکیه بعنوان یک کاربری مهم با عملکرد متنوع و متفاوت نقش اساسی در شکل دهی به فضاها و سلسه مراتب شهری از خوانایی و نمایانی برخوردارند.» ( حقیقت نائینی، ۸۵)

با توجه به آنکه اسلام به تمام جنبه های بیرونی و درونی انسان بطور همزمان توجه نشان میدهد فضای عبادت و نیایش این دین نیز بایستی از یکسو برطرف کننده نیازهای فردی در راستای تعالی و خودسازی بوده و از سوی دیگر

مولد فعالیتهای اجتماعی با محوریت الهی باشد.از این رو طراحی صحیح مسجد-

که پایگاه چند عملکردی و مشتمل بر فعالیتهای مذهبی، اجتماعی، سیاسی و

فرهنگی است- با جانمایی در بستری مطلوب که پاسخگوی نیازهای چندین

جانبه این فضای عبادی باشد ضروری مینماید تا با بگارگیری الگوهای صحیح طراحی بنایی زنده و پویا در قلب بافت مسکونی در راستای تعالی فرد و اجتماع ایجاد گردد.

۱-۲-ضرورت طرح و علت انتخاب موضوع:

« مسجد خاص ترین ، خالص ترین ، آرمانی ترین و محتواگراترین موضوع معماری است . از اینرو اصالت دادن به موضوع ، مفاهیم و پایه های معنایی مندرج در بطن اصول و ایده های اسلام ضرورتی اساسی است.»(زرگر ،۱۱۲)

یکی از مهمترین گونه‎های معماری در طول تاریخ، معماری مذهبی بوده است، بناهای آیینی و مذهبی در میان تمامی اقوام و ملل جایگاهی خاص

داشته؛ به گونه‎ای که بخش مهمی از آثار ماندگار معماری جهان را فضاهای آرامگاهی و عبادتگاهی تشکیل می‎دهد. مساجد نیز به عنوان فضای عبادتگاهی مخصوص دین اسلام، مهمترین نمود معماری اسلامی محسوب می‎شود ،

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

با ورود اسلام به این سرزمین، مساجد جایگاهی ارجمند و رفیع در بطن جامعه ایرانی بدست آوردند و همین امر بهانه ای بود برای تغییر موضع معماری شکوهمند ایرانی از کاخها به مساجد؛ بطوریکه به تدریج شاخصه های معماری بومی تحت الشعاع قرار گرفت و دستاورد های بدیع در زمینه های سازه

ای و کالبدی پدید آمد تا آنجا که اوج این شکوفایی در دوره صفویه در آثار بدیعی چون مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه تجلی نمود و خلاقیت و مهارت

معماران ایرانی را به رخ همگان کشید. لیکن این شکوه دیری نپایید و باهجوم تفکر مدرنیزم

در دوره قاجار و بعد از آن، معماری مساجد رو به افول گذاشت

تا آنجا که در دوره اخیر شاهد احداث مساجدی بوده ایم که نه تنها از بعد معماری در شأن گذشته پرشکوه فرهنگی ما نبوده بلکه به بناهایی مهجور و

غریبه با مردم تبدیل شده است ، عنصری بیگانه که دیگر مانند گذشته

تعاملات فرهنگی اجتماعی در آن رونق ندارد و چون کالبدی بیروح تنها القاء کننده افکار متهجر و پوسیده است؛ افکاری که در جامعه مدرن و تکنولوژیک امروز مردم ایران !!! هیچ جایی ندارد…..

این اصل که مسجد بعنوان ضرورتی برای جامعه اسلامی که قادر است در مدنیت جامعه نقش مؤثری داشته باشد امروزه مورد تردید قرار گرفته است….. براستی مشکل کجاست …..؟!

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

بحث ضرورت معماری مسجد در روزگار کنونی از دو جهت قابل بررسی است : یکی مقتضیات معماری عصر حاضر و دیگری نیاز جامعه

 

بخش قابل توجهی از شکوه و عظمت معماری و نظم ساختاری موجود در شهرسازی دوره تاریخی کشور ما در معماری مساجد ظهور و بروز یافته است؛زیرا اغلب مساجداز نظر ابعاد ، احجام، مصالح و رنگ در بافت شهر متمایز بوده و مهمترین شاخصه مهارت و خلاقیت معماری ایرانی محسوب می شوند

.تاریخ مسجد ، تکاملی تدریجی و پیوسته را، از مدل های ساده اولیه

اسلامی به مدل های با شکوه سلجوقی ، تیموری و صفوی نشان میدهد. بدون تردید معماران هر دوره تمامی امکانات تکنولوژیک موجود در زمان خود را در ساخت مسجد به کار گرفته اند و همواره به دنبال تجربیات تازه در بکارگیری

مواد و تکنیک های نوین بوده اند مصداق این مسئله را می توان در پیشرفت هایی که در طول دوران شکوه معماری اسلامی در زمینه طاق زنی بدست

آمد – از نظام سازه ای “تاق تویزه” ساسانی ایوان مدائن گرفته تا ابداعات

گوشه سازی “فیلپوش” و “خوانچه پوش”و شاهکار “ترنبه پتکانه” گنبد تاج ملک

اصفهان در روزگار سلجوقی و الی آخر –   یافت. لیکن ورود تفکر مدرنیزم گسستی بزرگ در جریان روند پر شتاب شکوفایی معماری اسلامی ایجاد نمود گسستی که با فروپاشی سنن معماری و از دست رفتن هویت فرهنگی همراه بود .

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

دکتر بذرافکن در رساله دکترای خود تحت عنوان «تبیین تأثیر روشهای طراحی بر اثر معماری با رویکرد فرم» طراحی مسجد را در زیر مجموعه روش طراحی تجربی و تکاملی قرار میدهد : «در طول تاریخ ساخت مساجد در ایران در بطن جریانی که “تغییر و تداوم” مهمترین ویژگی آن بودند انجام می شد

؛روندی که تا انتهای دوره صفویه به وضوح قابل رویت است اما از آنجا که این سنت به مرور “تداوم” خود را از دست داد؛ “تغییرش” نیز ناممکن شد. » وی در بیان ضرورت نمود عصر حاضر در فرم مساجد اینگونه ادامه میدهد : « تداوم و تغییر شروط لازم و کافی یکدیگر در این روند تاریخی هستند ؛ تغییر در

معنای عام برخاسته از دانش و آگاهی است. درنتیجه با توجه به سیر

صعودی دانش بشری پذیرفتن تغییر برای جامعه امروزی یک اصل غیر قابل تردید

است .» مسئله ای که در اینجا مطرح می شود بحث متدها و المانهای مدرن است و رابطه آن با فرم مساجد سنتی – که به گمان عام مقدس و غیر قابل

تغییر است- مسئله ای که گرابار اینگونه بدان پاسخ می گوید :

«……طراحی مساجد معاصر را باید در رابطه با افکاری چون – مسجد در حکم مکانی

مقدس – بررسی کرد ؛ زیرا مفهوم مکان مقدس، ثابت مفهوم ذاتی اسلام نیست. فرد یا گروهی از افراد میتوانند در هرمکانی نماز بخوانند و مکانی که

بدین منظور انتخاب می شود در آن مقطع مقدس است . آنچه در آیین دین مبین الزام است پاک و طاهر بودن مکان و امکان تشخیص قبله است ؛ بدین ترتیب چنین مکانی در نزد مردم قداست می یابد .» (گرابار :۱، ۴۵)

با این وجود در بیشتر مساجد معاصر از مدرنیزم دوری شده و هر کجا که آن گونه مساجد پدید آیند از آنها با تردید بعنوان کار هنری یاد می شود. به نظر می رسد که حامیان مساجد مدرن درباره میزان پذیرش این گونه طراحی

در ساختمانهای مذهبی دچار تردید شده اند . با این حال جنبه های زندگی مدرن، شیوه های سنتی رفتار و نحوه تفکر بسیاری از مسلمانان را تغییر داد . دیر یا زود مساجد نیز مجبور خواهند بود با این رویه و………………………..

-۳- روش تحقیق

جمع آوری اطلاعات این مجموعه به صورت تحقیقات کتابخانه ای و نیز بررسی تحلیلی  نمونه های مطلوب با رویکردهای سنتی ، مدرن صورت گرفته است .

فصل دوم
مبانی نظری طرح

 

 

 

۲-۱-بررسی لغوی

«مسجد [معز : آوا← مزکت]

۱-  جای سجده   ۲ – محلی که مسلمانان در آن نماز گذارند.مزکت » (معین، ۱۰، ۴۱۶۰ )

« نکته مهمی که در رابطه با واژه مسجد و رابطه آن با ساختمان مسجد باید گفت

این است که نام گذاری نیایشگاه مسلمانان به مسجد نشان دهنده آن است که از میان جمیع ارکان نماز سجده چون نقطه اوج خضوع و خشوع بنده در برابر حق تعالی شمرده میشود از این رو نیایشگاه را مسجد نامیده اند .» ( زرگر، ۱، ۱۲ )

۲-۲- پرستش و پرستشگاه

« یکی از پایداراترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود آدمی حس نیایش و پرستش است . مطالعه آثار زندگی بشر نشان میدهد هر زمان و هر کجا که بشر وجود داشته است نیایش و پرستش هم وجود داشته است . چیزی که هست شکل کار و شخص معبود متفاوت بوده است . »

 (مطهری، ۱۳، ۲۵۸ )

احساس نیاز به پرستش وجودی برتر همواره باعث شد که در طول تاریخ پرستشگاه ها به اشکال گوناگون و در ادیان متفاوت به عنوان کانون فضاهای زیستی بشر ظاهر شوند .

ازدیدگاه اسلام نیایش، هدف پرستش است؛ «و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون» (ذاریات،۵۶)

نیایش از دیدگاه اسلام هر رفتار و کرداری که مایه خشنودی ورضایت خدا باشد در برمی گیرد . مفهوم ویژه نیایش ، راز و نیاز با خداوند و نجوا گفتن با

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

اوست . عبادت در این معنا، اموری همچون نماز ، دعا،ذکر و تلاوت قرآن را شامل می شود در این میان نماز دارای جایگاهی ویژه است .

هر چند در اسلام بر خلاف ادیان دیگر در هر جایگاه پاکی می توان نماز را بر پا کرد

با این همه خداوند مسجد را به عنوان جایگاهی برتر برای نماز و یاد خدا برگزیده است چنانکه می فرماید :«  در خانه هایی که خداوند به تعظیم و بزرگداشت آن فرمان داده و برده شدن نام خویش در آن را خواسته است ، مردانی یافت می شود که صبحگاهان و شامگاهان خدا را تسبیح می گویند ….. »     ( نور،۲۴)                  

۲-۳- خاستگاه معماری مسجد

« در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا ، نیایشگاه همیشه جای  ویژه خود را داشته و دارد و از اندام های دیگر نمایان تر و چشمگیر تر است و از این روست که همه جا در دل آبادی جای گرفته است . »

 ( پیرنیا ، ۱ ،۳۷ )

به اعتقاد گرابار در آیین اسلام، یک ساختمان خاص دارای تأثیر فراوان بر تکامل تدریجی مسجد است و آن خانه پیامبر است؛ او در این باره میگوید: «همه چیز ظاهراً به معماری خانه پیامبر بر می گیرد .

ویژگی های خانه پیامبر این بود :

۱- این خانه بزرگ بود ؛ مربعی با ۵۶ متر ضلع آن ، با فضایی بزرگ و باز، با تعدادی تنه نخل که سقف حصیری  روی آنها را می پوشانده است.

۲- علاوه بر براوردن نیازهای خانواده او ، باید پاسخگوی نیازهای جامعه می بود .

۳- این خانه بیشتر جایگاهی برای گردهمایی بود تا یک خانه برای زندگی شخصی.

ماهیت چند منظوره خانه پیامبر خود توضیحی است برای اندازه و معماری آن . اگر پیامبر می خواست هم چون شهروندی عادی زندگی کند ،

ظاهراً بعید می نماید که خانه اش را به این شکل بسازد ، مأموریت ایشان ایجاب می کردکه خانه اش شکل عمومی داشته باشد .

…… گر چه این ساختمان خود به خود نخستین مسجد به شمار می آید ولی تبدیل به اولین مسجد نشد . بدین ترتیب این تعبیر سنتی که تأکید می کند که مسجد از معماری خانگی ناشی میشود غلط است . مسجد از همان آغاز برای مسجد بودن ساخته شد . » ( گرابار، ، ۱۱۷)

با توجه به همه جوانب گرابار به این نتیجه می رسد که در آغازاندیشه ای بسیار کلی از مسجد به عنوان محل پرستش خدا وجود داشت و در ساختار

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

مساجد نخستین فکر دست یابی به یک سامان بندی خاص معماری بی-معنا بوده است چون هیچ احساس قطعی درساختار و کالبد آن وجود نداشته است .

مسئله ای که گرابار مطرح می کند آن است که چگونه این مجموعه تقریباً بی شکل با آن ویژگی های اندک کالبدی به الگویی مبدل شد که در کلیه کشورهایی که دارای مسلمان هست بکار رفت .

وی نتیجه خود را به این شکل عنوان می کند : « بیت پیامبر احتمالاً اولین نمونه ساختمان با شیوه ی سقف متکی بر ستون است که بعدها در عراق توسعه یافت و در پی آن با هر اسلوب ساختمانی که در نواحی فتح شده رواج داشت ، انط………………….

۲-۵-۱- مساجد شبستانی
مسجد فهرج یکی از بزرگترین مساجد شبستانی است. از بخش سرپوشیده در جانب قبله و حیاط مرکزی و ایوان جلوی آن و صفه هایی در اطراف تشکیل یافته است ، به اعتقاد اکثر محققان و پژوهشگران و با توجه به بررسی های به عمل آمده ، مسجد فهرج جزء او لین مساجد قرون اولیه هجری است .(تصویر۲-۱)

……………………..

۳-۱- شناخت بستر طرح
۳-۱-۱-معرفی

اصفهان را نیمه خوانند در جهان     صد جهان من دیده ام در اصفهان

اصفهان نامی آشنا برای مردم ایران و بسیاری از کشورهای دیگر است. کم نیستند افرادی که نمی دانند ایران کجاست اما اصفهان را می شناسند. شهر آب و آینه، گنبدهای نیلگون، زاینده رود زیبا و مردمی خوش ذوق و هنرمند، اندیشمندان صاحبدل، شاعران و ادیبان کم نظیر، صنعتگران چیره دست و پرآوازه با گنجینه ای از هنر اصیل ایرانی، اسلامی که قرن هاست چشم هنر دوستان عالم را خیره نموده است.

بر اساس شواهد تاریخی سرزمین سپاهان همواره کانون علم و هنر بوده و دانشمندان نام آور و معاریف برجسته ای که از این خطه برخواسته اند هر یک به نوبه خود نقش بسیار موثر و ارزنده ای در اعتلای تمدن و دانش بشری داشته اند.آثار معماری ارزشمندی که از ادوار مختلف تاریخ اصفهان بر جای مانده است در زمره عالی ترین و کم نظیرترین آفرینش های جهان به شمار می روند و …………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

1 نقد وبررسی برای پایان نامه مسجد جامع اصفهان

  1. سیما بلوچی

    پایان نامه مسجد جامع اصفهان
    خیلی خیلی پروژه خوبی بود واقعا تبریک بهتون بابات این سایت خیلی خوب

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه مسجد جامع اصفهان

1 نقد و بررسی

پایان نامه مسجد جامع اصفهان پروپوزال مقاله پروژه پاورپوینت معماری

قیمت : تومان99,000