فروشگاه

توضیحات

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظر گرفته می شود،

بررسی، مطالعه و تحلیل امکانات و توانایی های ناشی از عوامل مختلف جغرافیایی – انسانی یک کشور تحت عنوان «فرصت های ژئوپولیتیکی» و مشکلات و محدودیت های آن کشور تحت عنوان «تهدیدهای ژئوپولیتیکی»

است که از آن به عنوان تدوین «کدهای ژئوپولیتیک» یاد می شود. این عوامل ژئوپولیتیکی

با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت و منافع ملی

یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و هم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد

منفی)، قدرت یا منافع ملی آن کشور را به چالش بکشانند. تدوین کدهای ژئوپولیتیک

یا «استراتژی ژئوپولیتیکی» علاوه بر اینکه پایه و اساس سیاست

خارجی کشور را تشکیل می دهد، همچنین مشخص می کند که یک کشور

با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای یا محلی دارد چگونه قدرتی

به حساب می آید و بر اساس آن کدامیک از کدهای سه گانه مذکور را می توان برای آن کشور تدوین نمود.

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی، قزاقستان از جمله کشورهایی است

که بدلیل موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپولیتیکی، مورد توجه قدرتهای

منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی

ویژگی های یاد شده بر پایه ی تقسیم بندی فوق می پردازیم و کدهای ژئوپولیتیکی

کشور قزاقستان را در دو قالب فرصت ها و تهدیدات بیان خواهیم کرد.

۱۷۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان
پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات و مبانی نظری

بخش اول : کلیات

۱-۱) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲) سوالات اصلی………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳) فرضیه ها………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۴) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۶ ) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۴

۱-۷ ) روش کار تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴

۵) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴

بخش دوم : مبانی نظری

۱-۲-۱) مفهوم ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۲-) کدهای ژئوپولیتیکی…………………………………………………………………………….           ۱۱

۱-۲-۳) مفهوم تهدید و فرصت…………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۲-۴) بحران های قومی (تبیین نظری)……………………………………………………………….           ۱۴

۱-۲-۵) آسیای مرکزی، نام و موقعیت………………………………………………………………….           ۱۶

 

 

فصل دوم : جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر

۲-۱) موقعیت آسیایی مرکزی ……………………………………………………………………………           ۱۹

۲-۲) روابط خارجی……………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳)نقش آسیای مرکزی در امنیت جدید خاورمیانه…………………………………………………           ۳۵

۲-۴) نگاهى به منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه خزر…………………………………………… ۳۸

۲-۵) سازمان های منطقه ای……………………………………………………………………………….           ۴۰

۲-۶)دریای خزر……………………………………………………………………………………………..           ۵۰

۲-۷)  رژیم حقوقی در یای خزر…………………………………………………………………………           ۵۹

 

فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی قزاقستان

۳-۱) موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان……………………………………………………………… ۶۸

۳-۲) اقلیم…………………………………………………………………………………………………….           ۷۰

۳-۳) منابع آب……………………………………………………………………………………………….           ۷۱

۳-۴) دریاچه آرال…………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۵) مشکلات زیست محیطی دریاچه آرال…………………………………………………………..           ۷۵

۳-۶)عوارض طبیعی…………………………………………………………………………………………           ۷۸

۳-۷) بنادر مهم………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۸) شهرهای مهم………………………………………………………………………………………….           ۷۹

۳-۹) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه………………………………………………………………… ۸۳

۳-۱۰) اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………….           ۸۴

۳-۱۱) تولیدات کشاورزی…………………………………………………………………………………           ۸۷

۳-۱۲) انرژی………………………………………………………………………………………………….           ۸۹

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

۳-۱۳)پیشینیه تاریخی……………………………………………………………………………………….           ۹۲

۳-۱۴) جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………           ۹۹

۳-۱۵) ادیان و مذاهب……………………………………………………………………………………..           ۱۰۷

۳-۱۶) اوضاع اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۱۷) تلویزیون در جامعه قزاقستان…………………………………………………………………….           ۱۲۶

 

فصل چهارم : ژئوپولیتیک قزاقستان

۴-۱) چکیده ای از جغرافیای قزاقستان…………………………………………………………………           ۱۲۸

۴-۲)موقعیت ژئوپولیتکی قزاقستان………………………………………………………………………           ۱۳۰

۴-۳) کدهای ژئوپولیتیکی و تاثیر آن بر روابط کشورها…………………………………………….. ۱۳۲

۴-۴) کدهای ژئوپولیتیک منفی یا تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان……………………………….. ۱۳۳

۴-۴-۲) تنگناهای جغرافیایی……………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۴-۲) تنگناهای جمعیتی…………………………………………………………………………………           ۱۳۸

۴-۴-۳) مشکلات اقلیمی…………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۴-۵) کدهای ژئوپولیتیک مثبت یا فرصت های ژئوپولیتیکی………………………………………..           ۱۴۵

۴-۵-۱) موقعیت جغرافیایی و ارتباطی………………………………………………………………….           ۱۴۵

۴-۶-۲) منابع طبیعی متنوع و فراوان……………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۶-۳)تولید وسیع غلات…………………………………………………………………………………           ۱۵۱

۴-۶-۴) وسعت سرزمین و عمق استراتژیک………………………………………………………….. ۱۵۳

۴-۶-۵) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه……………………………………………………………..           ۱۵۴

۴-۶-۶)در اختیار داشتن میراث استراتژیک شوروی سابق………………………………………….           ۱۵۵

۴-۶-۷) نرخ با سوادی بالا………………………………………………………………………………… ۱۵۷

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………..           ۱۵۹

۵-۲) آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………           ۱۶۱

۵-۳)پیشنهادات………………………………………………………………………………………………           ۱۶۴

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

-۳) فرضیه ها

الف) به نظر می رسد در اختیار داشتن منابع طبیعی فراوان به خصوص منابع انرژی و

نیز موقعیت جغرافیایی پیوند دهنده قزاقستان در میان روسیه، چین، سایر کشورهای آسیای مرکزی و ایران (از طریق دریای خزر  از جمله فرصت های ژئوپولیتیکی این کشور باشد.

ب) عدم دسترسی مستقیم به آب های آزاد و تنگناهای جمعیتی شامل ناموزونی شدید جمعیت و تراکم جمعیت پایین، می تواند مهمترین تهدیدهای ژئوپولیتیکی این کشور به شمار رود.

ج) بر اساس استراتژی ژئوپولیتیکی قزاقستان، این کشور نمی تواند یک قدرت جهانی به حساب آید و احتمالا قدرتی منطقه ای یا محلی خواهد بود.

۱-۴) قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش کشور قزاقستان و حوزه ژئوپولیتیکی محاط بر آن یعنی حوزه ژئوپولیتیکی آسیای مرکزی و قدرت های تاثیر گذار بر این حوزه شامل روسیه، چین، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و تا حدودی عربستان می باشند. همچنین

بدلیل حضور جدی و نفوذ قابل توجهی که آمریکا و اروپا در این حوزه پیدا کرده اند (اگرچه پیوستگی جغرافیایی با این منطقه ندارند) در قلمرو این پژوهش مورد اشاره قرار می گیرند.

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

۱-۵) اهداف پژوهش

الف) ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و در ارتباط با مهمترین کشور این حوزه، قزاقستان؛

ب) شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان؛

ج) یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با این کشور؛

۱-۶) روش کار تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار، بهره گیری از منابع مکتوب و دیجیتالی شامل کتب مرجع، سایت های اینترنتی، مجلات تخصصی و مصاحبه ها می باشد.

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

۱-۷) پیشینه تحقیق

با پایان یافتن دوران هفتاد ساله حاکمیت کمونیستی و ظهور پدیده شگرف فروپاشی اتحاد جماهیر

شوروی که به همسایگی جدید ایران با دولتهای تازه استقلال یافته ی آسیای

مرکزی (و قفقاز) منجر شد و اهمیت یافتن نقش ژئوپلیتیکی این مناطق در سطح بین المللی و منطقه ای، ضرورت مطالعه و تحقیق در این خصوص بویژه برای کشور ایران اجتناب ناپذیرگردیده است.

در سال های اخیر گرچه در این حوزه توسط مراکز مختلف مطالعاتی انجام گرفته

و مقالاتی (عمدتا سیاسی) به رشته تحریر درآمده است، اما آنطور که باید و

شاید خصوصا حول محور جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک این منطقه مطالعات و تحقیقات کافی صورت نگرفته است.

آنچه این پژوهش را از دیگر تحقیقات متمایز ساخته، توجه به ویژگیهای ژئوپولیتیکی

مهمترین کشور منطقه آسیای مرکزی و فرصت های همکاری اقتصادی- سیاسی

که در این منطقه و دریای خزر، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است،

می باشد. بویژه آنکه در سالهای اخیر سیاست خارجی کشورمان، در جهت بهره گیری از فرصتهای بدست آمده و توجه بیشتر به تحولات دریای خزر معطوف گردیده است.

 

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

1 نقد وبررسی برای پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

  1. صدرا

    پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان
    عجب پروژه خوبی بود دستتون درد نکنه

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان

1 نقد و بررسی

پایان نامه موقعیت ژئوپولیتیک قزاقستان پروپوزال روسیه ارمنستان آذربایجان

قیمت : تومان29,800