فروشگاه

توضیحات

پایان نامه پرتو درمانی (رادیو تراپی)

پرتودرمانی به روش تله تراپی از شیوه های درمانی است که از دیرباز برای درمان و کنترل تومورهای سرطانی مورداستفاده قرار گرفته است . در این تکنیک منبع تولید پرتوها در خارج از بدن است و پرتو با طراحی مناسبی بر روی ناحیه درمان متمرکز می شود . از آنجا که در ضمن درمان سلولهای

بدخیم، بافتهای سالم پیرامون آنها نیز در مسیرباریکه تابش و دچار پرتوگیری ناخواسته می باشند، لذا در انجام رادیوتراپی و طراحی درمان آن، تجمع دز در حجم هدف بصورت یکنواخت و به میزان دز کشنده تعیین شده و از طرف دیگر به حداقل رساندن دز تابشی بافتهای سالم و همچنین کاهش دز بافتهای حساس به کمتر از یک میزان آستانه مد نظر است.۱و۲

رادیوتراپی ( پرتودرمانی) استفاده از پرتوهای یونساز برای از بین بردن یا کوچک کردن بافت های سرطانی است. در این روش در اثر آسیب DNA، سلول های ناحیه سرطان که بافت هدف نامیده می شوند تخریب و ادامه رشد و تقسیم آن غیر ممکن می شود.

برای درمان سرطان بیش از ۱۰۰ سال است که از پرتو درمانی استفاده می شود]۱[. هدف از پرتودرمانی از بین بردن بیشترین سلول های سرطانی با حداقل آسیب به بافت های سالم است. هدف از درمان، تخریب کامل تومور،کوچک کردن تومور یا کاهش علائم آن است. در هر بیمار طراحی درمان برای محافظت بافت های سالم تا حد امکان انجام می شود.

رادیوتراپی به تنهایی یا در ترکیب با شیمی درمانی و جراحی به عنوان درمانی مؤثر برای انواع سرطان های بدخیم می باشد و تقریباً ۵۰ تا ۶۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان از یکی ازاین روش ها استفاده می کنند ]۲[. با این وجود این نوع درمان با عوارض جانبی در بیماران همراه می باشد مانند: تهوع، بی اشتهایی، خستگی،کاهش وزن، ریزش موو...

شدت و احتمال رخداد عوارض جانبی رادیوتراپی بر اساس محل تحت درمان، طول درمان ،دز تشعشع ، حجم درمان بطور کلی متفاوت است و منجر به عوامل زودرس یا دیررس می شود.

با توجه به شیوع سرطان های سرو گردن و جراحی های وسیع در این نواحی ،درمان های تکمیلی در این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و رادیوتراپی یکی از درمان های موثر برای این بیماران است.

۵۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

مشکلات شنوایی یکی از عوارض جانبی بیمارانی است که رادیوتراپی سر و گردن انجام می دهند که به دلیل واقع شدن استخوان گیجگاهی، سیستم شنوایی و بخش دهلیزی گوش، در میدان تشعشع است]۶-۴[. محققان نتایج متعددی در این خصوص گزارش کرده اند که آسیب می تواند بلافاصله یا با تأخیر بعد از رادیوتراپی ظاهر شود. جرسزک وهمکارانش(۲۰۰۳) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که۴۰% از بیماران عوارض حاد گوش میانی را در طول رادیوتراپی نشان می دهند]۷[. همچنین درمطالعه های دیگر آسیب شنوایی در حین یا بعداز پایان رادیوتراپی مشاهده شده است]۱۱-۸[.

تابش می تواند باعث ایجاد دو نوع اختلال شنوایی شود: ۱- ضایعات شنوایی انتقالی توسط آسیب در گوش میانی و بیرونی و شیپور استاش است. ۲- ضایعات شنوایی حسی-عصبی که به وسیله آسیب در حلزون گوش، عصب شنوایی و یا سلول های مویی حلزون و راههای شنوایی retro-cochlear است]۱۲[.

شروع آسیب شنوایی معمولاً زمانی رخ می دهد که به حلزون گوش دوز زیاد تشعشع ( بیشتر ازGy 50) رسیده باشد]۱۵-۱۳[. آسیب شنوایی انتقالی و حسی-عصبی بندرت با دز کل کمتر از Gy30 گزارش شده است ]۱۶ ،۱۱[.

SNHL (کاهش شنوایی حسی-عصبی) یکی ازمهمترین عوارض جانبی بیمارانی است که رادیوتراپی سرو گردن انجام می دهند و معمولا در دزهای بالا رخ می دهد، است ]۲۰-۱۹،۹[. SNHL معمولا ۶ تا ۱۲ ماه بعداز تابش بروز می کند و میزان رخداد آن وابسته به دز است]۲۱ ،۴[. بطورکلی رخداد SNHL در دز تجمعی بیشتر ازGy 50 و پیگیری کلینیکی بیشتر از ۱۸ ماه بطور معنی داری بیشتر مشاهده شده است]۲۱[.

رادیوتراپی سرو گردن سبب می شود سیستم شنوایی دز بالایی از تشعشع را دریافت کند.این امر ممکن است باعث صدمات و عوارض در این ناحیه شود که بسته به محل رخ دادن آسیب (گوش داخلی،گوش میانی،گوش بیرونی)، عوارض ایجاد شده متفاوت است. بهمین دلیل محافظت از سیستم شنوایی در این بیماران امری ضروری است. بطور کلی استفاده از پرتوهای یونساز بدون رعایت اصول وقوانین حفاظتی خطرات وضایعات بیشتری نسبت به عدم استفاده از پرتوها در بر خواهد داشت]۹[.

حفاظت در برابر تشعشعات یونساز ،روش ها و اقداماتی برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن اثرات یاد شده در افراد مورد تابش است. استفاده از حفاظ یا سپر های حفاظتی (shielding) یکی از ارکان اصلی حفاظت در برابر تشعشعات خارجی برای کاهش مقدار پرتوگیری غیر ضروری اندام های غیر هدف است. از آنجایی که مشکلات شنوایی ممکن است تاثیر منفی برکیفیت زندگی افراد داشته باشد، لذا حفاظت از این ارگان مهم و ضرور ی است.

استفاده از حفاظ باعث کاهش میزان دز رسیده به گوش می گردد و بدنبال آن میزان آسیب به سیستم شنوایی کم می شود. حفاظت اندام های حیاتی واقع در میدان تابش یکی از ملاحظات اساسی در پرتو درمانی است. با صرف وقت، سعی زیادی میشود تا علاوه بر حفظ اندام های حیاتی، از پرتو گیری غیر ضروری بافت ها ی سالم اطراف نیز جلوگیری گردد]۳ [

پایان نامه پرتو درمانی (رادیو تراپی)

.مطابق با آمارهای بدست آمده مشکلات شنوایی با شیوع قابل توجهی در بیماران رادیوتراپی شده در ناحیه سر و گردن مشاهده شده است و از آنجایی که مشکلات شنوایی تأثیر منفی برکیفیت زندگی افراد دارد پژوهش در این زمینه بسیار ضروری می باشد.

با توجه به مطالعات انجام شده و مشخص شدن تاثیر منفی تشعشع بر سیستم شنوایی بیماران تحت درمان با رادیوتراپی سر و گردن، هدف ما در این تحقیق بررسی کیفیت شنوایی بیماران درمان شده با رادیوتراپی متداول است. در این مطالعه تاثیر استفاده از شیلد در ناحیه گوش را در نظر می گیریم

و مشخص می نماییم استفاده از شیلد تا چه میزان میتواند در کاهش عوارض شنوایی موثر باشد. در نهایت یک رابطه پاسخ- دز، بین مقدار دز رسیده به حلزون گوش و میزان عوارض ایجاد شده در ناحیه شنوایی بدست می آوریم.
۱-۳- اهداف پژوهش:
هدف کلی:
بررسی اثر شیلد بر تغییرات فرکانس شنوایی در بیماران مبتلا به سرطان نواحی سر و گردن به دنبال رادیوتراپی خارجی .
هدف اختصاصی:
۱-مقایسه کیفیت شنوایی بیماران قبل و پس از انجام رادیوتراپی متداول
۲-مقایسه کیفیت شنوایی بیماران قبل و پس از انجام رادیوتراپی متداول با شیلد

۳-مقایسه متوسط کاهش کیفیت شنوایی در دو گروه مورد بررسی
هدف کاربردی:
چنانچه نتایج تحقیق نشان داد کیفیت شنوایی بیماران با این روش آسیب کمتری را متحمل می شوند، می توان از این روش برای کاهش آسیب های احتمالی بعد از رادیوتراپی سرو گردن استفاده کرد.

۱-۴- فرضیه ها
۱-کیفیت شنوایی بیماران پس از انجام رادیوتراپی متداول کاهش می یابد.
۲- کاهش کیفیت شنوایی در بیماران پس از انجام رادیوتراپی با شیلد بطور معنی داری کمتر از بیماران درگروه رادیوتراپی بدون شیلد است.

۱-۵- سوال ها
۱-کیفیت شنوایی بیماران پس از انجام رادیوتراپی متداول چگونه است؟
۲-تأثیر استفاده از شیلد در رادیوتراپی متداول بر کیفیت شنوایی بیماران چگونه است؟
۳-میزان تغییرات کیفیت شنوایی در دوگروه مورد بررسی چگونه اس……………….
………………………

 

فصل دوم
(دانستنی های موجود در مورد موضوع پژوهش)

 

 

 

 

۲-۱- سرطان و روش های درمان
درحال حاضر سرطان پس ازبیماریهای قلبی–عروقی، دومین عامل مرگ ومیراست(۱). سرطان نتیجه تقسیم غیر قابل کنترل سلولها بوده که در اثر عوامل محیطی و اختلال های ژنتیکی بوجود می آید. چهار دسته از ژن های کلیدی که در هدایت یاخته های سرطانی نقش دارند شامل ژن های توده زا (انکوژن ها)، ژن های مهار کننده توموری، ژن های ترمیم کننده و ژن های مرگ برنامه ریزی شده هستند. چنانچه یک جهش ژنیتیکی در آنها تولید شود

یاخته های طبیعی از مسیر خود خارج می شوند و تحت تاثیر جریان های جدید قرار می گیرند که بسوی یاخته های سرطانی شدن پیشرفت می کنند. افزون بر ترکیب های شیمیایی، پرتوهای افتاب، امواج کوتاه، ویروسها و باکتری ها هم در تولید سرطان ها نقش مهمی دارند. سرطانها از آغاز پیدایش

بشر وجود داشته اند اما در چند دهه اخیر پیشرفت در علوم پزشکی مولکولی توانسته است که نه تنها علل و سازو کارهای این بیماری مهلک را

بررسی نماید، بلکه در تشخیص زودرس و معالجه آن عملکرد بهتری داشته باشد. در حال حاضر بیشتر از ۵۰% بیماری های سرطان معالجه می شوند، بویژه اگر این بیماری ها در مراحل آغازین تشخیص داده شوند.

پایان نامه پرتو درمانی (رادیو تراپی)

جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی، ایمونوتراپی، هایپرترمی ، پیوند مغز استخوان ، ژن درمانی و درمان با لیزر از جمله روشهای درمان سرطان محسوب می شود. شواهد حاکی از آن است که ترکیبی از جراحی ، پرتو درمانی ، شیمی درمانی و احتمالا ایمنی درمانی به طور چشمگیری میزان بهبودی را بالا می برد. جراحی و پرتودرمانی به صورت موضعی و شیمی درمانی بطور سیستمیک عمل می کند. جراحی و پرتو درمانی با کاهش دادن حجم و ظرفیت تومور ، بیمار را برای موثر تر شدن شیمی درمانی و یا ایمنی درمانی آماده می کند. به این ترتیب تدابیر پزشکی در سرطان پیچیده بوده و غالبا شامل ترکیبی از چند نوع درمان است. انتخاب روش درمان مناسب برای سرطان بسته به نوع بدخیمی ، نوع سلول ، مرحله بیماری ، وجود متاستاز و وضعیت بیمار متفاوت است (۶-۳).
اگر چه جراحی ، شیمی درمانی ، رادیو تراپی به عنوان رایج ترین روشهای مورد استفاده در درمان سرطان، میزان عمر این افراد را افزایش می دهد، اما این روشهای درمانی به نوبه خود سبب بروز عوارض جانبی کوتاه و بلند مدت در بیماران می شوند. عدم…………………………….

 

-۲- سرطان‌های سر و گردن و انواع آن
سرطان های سرو گردن از ۲ تا ۵ درصد سرطان های بدن را در بر می گیرند که این در صد در برخی کشور ها بالاتر است. برای نمونه در کشور هند در حدود ۵۰ درصد سرطان های بدن را سرطان های با منشا دهانی و گلو تشکیل می دهند………………

 

-۲-۱- سرطان حنجره
حنجره در بالای نای قرار دارد وبه عنوان محفظه صوتی نیز نامیده می شود حنجره نقش مهمی در تنفس، فرو دادن غذا، و حرف…………….

-۲-۳- سرطان حفره بینی و سینوس های پارانازال
در پشت بینی فضایی وجود دارد که هوا از آن به گلو می رود. این منطقه، حفره بینی نامیده می شود. مناطق پرشده از هوا که……………….

 

-۲-۴- سرطان نازوفارنکس
نازوفارنکس یک کانال عبور هوا است که در پایین ترین بخش گلو و درست پشت بینی قرار دارد. وجود سوراخ شیپور استاش در نازوفارنکس……………..

-۶- ویژگیها و موارد کاربرد رادیوتراپی
۱٫ درمان موضعی
۲٫ قابل استفاده به تنهایی یا در ترکیب با سایر روشها از جمله جراحی و شیمی درمانی. ترکیب این روش با سایر روشها………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه پرتو درمانی (رادیو تراپی)”

پایان نامه پرتو درمانی (رادیو تراپی)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2492

قیمت : تومان136,500