فروشگاه

توضیحات

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و حقوق حاکم بر آن

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه پایان نامه کارآفرینی سازمانی
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه  پایان نامه کارآفرینی سازمانی میتوانید نسبت به

خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد

نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله

و یا منابع کار تحقیقی حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون است. به این منظور، تمامی کارکنان دارای حداقل مدرک

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

لیسانس گروه صنعتی زرماکارون برابر با ۱۳۰۰ به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است.

به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه

محقق ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی-سازی

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

این مقیاس ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج ، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با

استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری علوم

اجتماعی و روابط ساختاری خطی ، تأییدکننده فرضیه ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

سازمانی مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء شده تبیین-کننده های مناسبی از توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی بوده اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به¬ طور معنی

 

داری مورد تأیید واقع شده¬اند. سایر نتایج، حاکی از رتبه  ابعاد و شاخص های مطرح  شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

واژگان‌کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی سازمانی، توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی. پایان نامه کارآفرینی سازمانی
……………..
[ ۱۹۸ صفحه فایل ورد و قابل ویرایش همراه با فهرست و منابع کامل 
پایان نامه کارآفرینی سازمانی
پایان نامه کارآفرینی سازمانی

فهرست مطالب پایان نامه کارآفرینی سازمانی

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ بیان مسئله ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۴-۱ اهداف پژوهش ۶
۵-۱ پرسش های پژوهش ۷

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

۶-۱ فرضیه های پژوهش ۷
۷-۱ روش شناسی پژوهش ۸

۸-۱ قلمرو پژوهش ۸
۹-۱ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۹
۱۰-۱ ساختار پژوهش ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق پایان نامه کارآفرینی سازمانی
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ مفهوم کارآفرینی ۱۵
۳-۲ نوع‏شناسی کارآفرینی ۲۵
۴-۲ ایجاد سرمایه؛ حاصل کارآفرینی سازمانی ۳۴
۵-۲ ضرورت کارآفرینی در سازمان ۳۷
۶-۲ سیر تطور کارآفرینی در سازمان ۳۸
۷-۲ مفهوم کارآفرینی سازمانی ۴۳

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

۸-۲ فرآیند کارآفرینی سازمانی ۴۵
۹-۲ موانع کارآفرینی سازمانی ۴۷

۱۰-۲ دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی ۵۰
۱-۱۰-۲ کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان ۵۰
۲-۱۰-۲ کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری ۶۱
۳-۱۰-۲ کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت ۶۶
۱۱-۲ انواع مدلهای کارآفرینی ۷۶
۱۲-۲ مروری بر تحقیقات پیشین ۹۸
۱۳-۲ چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ۱۰۶
۱۴-۲ معرفی گروه صنعتی زرماکارون ۱۱۲

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق پایان نامه کارآفرینی سازمانی
۱-۳ مقدمه ۱۱۶
۲-۳ روش تحقیق ۱۱۶
۳-۳ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری ۱۱۶
۴-۳ ابزار تحقیق و روش جمع‌آوری داده‌ها ۱۱۸
۵-۳ روایی ۱۱۸
۶-۳ پایایی ۱۱۹
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها) پایان نامه کارآفرینی سازمانی
۱-۴ مقدمه ۱۲۴
۲-۴ بخش اول: نتایج توصیفی ۱۲۵
۳-۴ بخش دوم: نتایج استنباطی ۱۳۳

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات پایان نامه کارآفرینی سازمانی

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

۱-۵ مقدمه ۱۶۸
۲-۵ مروری بر فصول پژوهش ۱۶۹
۳-۵ نتیجه گیری پژوهش ۱۷۰
۴-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۷۰
۵-۵ پیشنهادها ۱۷۱
۶-۵ پیشنهاد به پژوهشگران آتی

فهرست منابع ۱۷۶
………………………..
-۱ مقدمه پایان نامه کارآفرینی سازمانی

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع وسازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معنی¬داری برقرار سازند. به

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

عبارتی دیگر، جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارتِ کارآفرینی

مولد، تجهیز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و

سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند. در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فنآوری و توسعه اقتصادی قرار داده است (احمدپور و مقیمی، ۱۳۸۵: ۲۸).

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

امروزه که کار و فعالیت، شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است؛ کارآفرینی و کارآفرینان، نقش کلیدی در روند توسعه و

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می‌کنند. تجارب کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و هند؛ آکنده از فعالیتهای چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور

خود می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمی پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم، دست به تخریب خلاق می زنند تا از دل ویرانه¬های کهن، بنای رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند.

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسیاری از کشورها و با توجه به مشکلات اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه بوده و دست یاری از هر سویی می¬طلبد؛ ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی و مهمتر از همه تربیت افراد (به ویژه تحصیلکردگان) کارآفرین سازمانی برای تمامی

جوامع بــه خصوص برای جوامع در حال توسعه¬ای مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است. تجربه موفقیت‌آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها،

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل¬گیری کسب و کارهای نوآورانه، اهمیت خاصی قائل گردند(اسکندانی، ۱۳۷۹: ۳۶).

………………..

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

. کارآفرینی پایدار
شرکت‏ها در پهنه جهانی در حال ورود به مرحله جدیدی هستند که مسئولیت‏های ترکیبی در مقابل: مردم (اشتغال، سلامتی، آموزش، حقوق بشر)، سود (استمرار درآمدهای مالی و اقتصادی) زمین (پاکی محیط و محافظت از منابع) را ضرورتی برای کارآفرینی خوب تلقی می‏کنند و تغییر از حداکثرسازی ارزش برای سهامداران به حداکثرسازی ارزش برای ذینفعان در

حال اتفاق است. حکومت‏ها، NGOs، مشتریان، اتحادیه‏ها و سهامداران به عنوان ذینفعان از شرکت‏ها می‏خواهند که این مسئولیت‏ها را در قبال موضوعات اخلاقی ـ اجتماعی و محیطی بطور گسترده‏تری به انجام رسانند. عمل به این مسئولیت‏های ترکیبی در قالب کارآفرینی پایدار امکان‏پذیر است.

۲٫ کارآفرینی اشتراکی :
برای تشریح موقعیت به کار برده شده است که گروهی از افراد جامعه با یکدیگر کار می‏کنند، در آغاز بدون وجود سازمانی با ساختاری رسمی، با هدف ایجاد و پیشرفت ایده‏ها و فرصت‏ها

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

برای ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی جامعه، تلاش می‏کنند و افراد را به انجام فعالیت‏های کارآفرینانه در جامعه ترغیب می‏نمایند.

…………..
– ارزیابی گزینه‏ها: دورنما، مأموریت و هدفهای بلند مدت در مرکز برنامه‏ریزی استراتژیک قرار دارند. دورنما در واقع دید رهبر سازمان است نسبت به آنچه که سازمان می‏تواند در آینده به آن برسد. درونما در یک سازمان احتیاج به مهارت‏های اثربخش رهبر دارد که بتواند دورنمای

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

خود را با سایرین به مراوده گذاشته و از آن به عنوان عامل انگیزشی افراد استفاده کند. دورنما به عنوان سوخت نوآوری افراد از عوامل مهم در سازمان‏های کارآفرین شناخته می‏شود.

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

– اجرا: گفته می‏شود این مرحله از برنامه‏ریزی مشکل‏تر است، زیرا بسیاری از ایده‏های جدید شکست خورده‏اند اما نه به دلیل ضعیف بودن ایده، بلکه به این علت که هرگز به اجرا گذاشته نشده‏اند و اینجاست که گفته می‏شود یک سازمان کمتر یا بیشتر از سازمانی دیگر

کارآفرین است. برای اجرای کامل و موفق برنامه‏ها و فعالیت‏های کارآفرینانه لازم است تغییرات زیادی در افراد، گروهها و سازمان داده شود. از قبیل فرهنگ سازمانی، توزیع قدرت سازمان، قدرت خلاقیت و تصمیم‏گیری افراد و …

– نتایج: مهمترین و جامع‏ترین نتیجه‏ی کارآفرینی سازمانی سازگاری با محیط و بقاء در بلند مدت است. بقاء در بلندمدت از نگرانی‏های اصلی همه‏ی سازمانها بوده و هست. به خصوص در دنیایی با چنین دگرگونی‏های سریع و فراوانی که با رقابت‏های فشرده‏ی ناشی از سیستم اقتصاد جهانی نیز توأم شده است. سازمانهای کارآفرین بهتر از سازمان‏های سنتی
……………………
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه کارآفرینی سازمانی را دریافت نمایید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون”

عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3367

پایان نامه کارآفرینی سازمانی

قیمت : تومان9,800