فروشگاه

توضیحات

پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

 

چکیده:

این پروژه طراحی سیستم مکنده غلات می باشد که در آن

سیستم فشار منفی و طول لوله  و ارتفاع آن  فرض شده است.

دراین پروژه با تکیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات

مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای کمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.

در آخر با محسبات انجام گرفته یک کمپرسور۳۰۰ hp ازشرکت Sulivan Palatek که

کاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله ۸۰۵ in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

 

۷۷ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

۱-۱- مقدمه و تاریخچه : [۱]…………………………………………………………………………… ۱

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیکی

۲-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………….. ۲

۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱]……………………………………………………………………… ۲

۲-۳- صنایع و مواد: [۱] ………………………………………………………………………………… ۳

۲-۴- طریقه انتقال: [۱]……………………………………………………………………………………. ۳

۲ ۲-۴-۱- فاز رقیق:…………………………………………………………………………...…………. ۴

۲-۴-۲- فاز غلیظ……………………………………………………………………………………….. ۴

۲-۴-۳- حرکت با سرعت هوا…………………………………………………………………...…. ۴

۲-۴-۴- نرخ بارگذاری حجمی……………………………………………………………………… ۴

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

۳-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………….. ۵

۳-۲- سیستم های بسته: [۱]……………………………………………………………………………. ۶

۳-۳- سیستم های باز: [۱]………………………………………………………………………………. ۷

۳-۳-۱- سیستم های فشار مثبت………………………………………………………………….. ۷

۳-۳-۲- سیستم های فشار منفی…………………………………………………………………… ۸

فصل چهارم

انتقال دسته ای

۴-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………… ۱۰

۴-۲- سیستم های نیمه پیوسته: [۱]………………………………………………………………… ۱۰

۴-۳- سیستم های ضربانی: [۱]……………………………………………………………………… ۱۱

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

۵-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۵-۲- چسبندگی: [۱]……………………………………………………………………………………… ۱۳

۵-۳- قابلیت احتراق: [۱]……………………………………………………………………………….. ۱۳

۵-۴- رطوبت: [۱]…………………………………………………………………………………………. ۱۳

۵-۵- سایش و فرسایش: [۱]…………………………………………………………………………. ۱۴

۵-۶- شکنندگی: [۱]………………………………………………………………………………………. ۱۴

۵-۷- نقطه ذوب پایین: [۱]…………………………………………………………………………….. ۱۵

۵-۸- پرتوزایی: [۱]………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل ششم
اجزاء سیستم

۶-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۶-۲- تامین کردن هوا: [۱]…………………………………………………………………………….. ۱۶

۶-۲-۱- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا…………………………………………….. ۱۶

۶-۲-۱-۱- فن ها………………………………………………………………………………….. ۱۸

۶-۲-۱-۲- دمنده های احیا کننده……………………………………………………………. ۱۸

۶-۲-۲- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا…………………………………………… ۱۸

۶-۲-۲-۱- دمنده، کمپرسورها……………………………………………………………….. ۱۹

۶-۲-۲-۱-۱- فشار برای کمپرسور…………………………………………………….. ۱۹

۶-۲-۲-۱-۲- نرخ دبی حجمی جریان…………………………………………………… ۱۹

۶-۲-۲-۲- مکنده و پمپ های وکیون………………………………………………………. ۲۰

۶-۲-۲-۲-۱- وکیوم (فشار منفی)……………………………………………………….. ۲۰

۶-۲-۲-۲-۲- نرخ دبی حجمی ……………………………………………………………. ۲۱

۶-۲-۳- قدرت مورد نیاز…………………………………………………………………………… ۲۱

۶-۳- خطوط لوله: [۱]…………………………………………………………………………………… ۲۳

۶-۳-۱- ضخامت دیواره……………………………………………………………………………. ۲۳

۶-۳-۲- جنس لوله ها……………………………………………………………………………….. ۲۴

۶-۳-۲-۱- بهداشت……………………………………………………………………………….. ۲۴

۶-۳-۲-۲- لوله های پلاستیکی……………………………………………………………….. ۲۵

۶-۳-۲-۳- سایش سطوح……………………………………………………………………….. ۲۵

۶-۳-۳- سطح تمام شده …………………………………………………………………………… ۲۵

۶-۳-۴- خمها…………………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل هفتم
جریان گاز- جامد

۷-۱- مقدمه: [۱]……………………………………………………………………………………… ۲۸

۷-۲- قطر داخلی لوله: [۱]………………………………………………………………………….. ۲۸

۷-۳- فاصله انتقال: [۱]……………………………………………………………………………… ۲۸

۷-۴- فشار قابل دسترسی: [۱]…………………………………………………………………… ۲۹

۷-۵- سرعت هوای منتقل شده: [۱]…………………………………………………………….. ۲۹

۷-۶- خصوصیات مواد: [۱]……………………………………………………………………….. ۳۰

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

۸-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………… ۳۱

۸-۲- سرعت انتقال: [۱]………………………………………………………………………………… ۳۱

۸-۳- نرخ بارگیری یکنواخت:[۱]………………………………………………………………. ۳۲

۸-۴- تاثیر قطر داخلی لوله: [۱]……………………………………………………………………… ۳۳

فصل نهم
شرایط لازم برای هوا

۹-۱- مقدمه: [۱]…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۹-۲- فشار موجود: [۱]………………………………………………………………………………… ۳۶

۹-۳- دبی حجمی: [۱]……………………………………………………………………………………. ۳۸

۹-۴- تاثیر سرعت: [۱]………………………………………………………………………………….. ۳۸

۹-۵- اثرات تراکم پذیری: [۱]………………………………………………………………………… ۳۹

۹-۵-۱- سرعت انتقال هوا…………………………………………………………………………. ۴۰

۹-۵-۲- تاثیرات مواد………………………………………………………………………………… ۴۰

۹-۶- دبی حجمی: [۱]……………………………………………………………………………………. ۴۱

۹-۶-۱- ادامه فرمولها………………………………………………………………………………. ۴۱

۹-۶-۲- تاثیرقطر داخلی لوله……………………………………………………………………… ۴۲

۹-۶-۳- قانون گاز ایده آل…………………………………………………………………………. ۴۳

۹-۶-۴- تاثیرات فشار……………………………………………………………………………….. ۴۵

۹-۶-۵- تاثیرات سیستم…………………………………………………………………………….. ۴۶

۹-۷- تعیین سرعت: [۱]………………………………………………………………………………… ۴۸

۹-۷-۱- روابط عملکرد……………………………………………………………………………… ۴۸

۹-۸- تاثیرات ارتفاع: [۱]……………………………………………………………………………….. ۴۸

۹-۸-۱- فشار اتمسفری…………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل دهم
افت فشار

۱۰-۱- مقدمه: [۱]………………………………………………………………………………………… ۵۰

۱۰-۲- افت فشار لوله: [۱]…………………………………………………………………………….. ۵۰

۱۰-۲-۱- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها…………………………………………… ۵۱

۱۰-۲-۱-۱- سرعت هوا………………………………………………………………………… ۵۱

۱۰-۲-۱-۲- چگالی هوا………………………………………………………………………….. ۵۱

۱۰-۲-۱-۳- ویسکوزیته هوا…………………………………………………………………… ۵۲

۱۰-۲-۱-۴- ضریب اصطکاک………………………………………………………………… ۵۲

۱۰-۲-۲- روابط افت فشار………………………………………………………………………. ۵۲

۱۰-۲-۲-۱- خطوط لوله صاف………………………………………………………………. ۵۲

۱۰-۲-۲-۲- تاثیرات قطر داخلی لوله……………………………………………………….. ۵۴

۱۰-۲-۲-۳- خمها…………………………………………………………………………………. ۵۴

۱۰-۲-۳- تاثیرات دبی هوا……………………………………………………………………….. ۵۶

۱۰-۲-۴- تاثیرات طول لوله……………………………………………………………………… ۵۶

۱۰-۲-۵- ترکیب های دیگر خط لوله…………………………………………………………. ۵۷

۱۰-۲-۶- افت فشار کلی………………………………………………………………………….. ۵۸

۱۰-۳- افت فشار مربوط به هوا: [۱]………………………………………………………………. ۵۹

فصل یازدهم

طراحی سیستم

۱۱-۱- مقدمه: [نگارندگان]…………………………………………………………………………….. ۶۰

۱۱-۲- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]……. ۶۱

۱۱-۳- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]………………………………………………………………. ۶۳

۱۱-۴- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]………………………………………… ۶۳

۱۱-۵- انتخاب لوله: [نگارندگان]…………………………………………………………………….. ۶۵

۱۱-۶- افت طولی عرضی: [نگارندگان]……………………………………………………………. ۶۷

۱۱-۶-۱- افت طولی………………………………………………………………………………… ۶۷

۱۱-۶-۲- افت موضعی……………………………………………………………………………. ۶۸

۱۱-۶-۳- طول معادل……………………………………………………………………………… ۶۹

فصل دوازدهم
نتیجه گیری، پیشنهادات

۱۲-۱- مقدمه: [نگارندگان]…………………………………………………………………………….. ۷۱

۱۲-۲- نتایج: [نگارندگان]………………………………………………………………………………. ۷۱

۱۲-۳- بررسی نتایج: [نگارندگان]…………………………………………………………………… ۷۱

۱۲-۴- پیشنهادات: [نگارندگان]………………………………………………………………………. ۷۲

پیوست

۱- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek……………………………………….. 73

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
فهرست شکلها

فصل سوم

۳-۱- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [۱]…………………………………………………… ۵

۳-۲- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [۱]……………………………… ۶

۳-۳- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [۱]……………………………………………………. ۷

۳-۴- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [۱]……………………………………………………….. ۸

۳-۵- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [۱]………………………………………….. ۹

فصل چهارم

۴-۱- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [۱]………………………………………………. ۱۱

۴-۲- سیستم ضربانی: [۱]…………………………………………………………………………… ۱۱

۴-۳- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [۱]………………………………………………… ۱۲

فصل ششم

۶-۱- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [۱]……………………………………………………. ۱۷

۶-۲- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [۱]……………………………………… ۱۷

۶-۳- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [۱]…………………………………………………. ۱۹

۶-۴- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [۱]……………….. ۲۶

فصل هشتم

۸-۱- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [۱] ۳۴

۸-۲- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [۱]. ۳۴

فصل نهم

۹-۱- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [۱]…………………………. ۳۸

فصل دهم

۱۰-۱- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [۱]………………………………………………… ۵۸

نمودارها
فصل ششم

۶-۱- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [۱]………………………… ۲۰

۶-۲- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [۱]……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۶-۳- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [۱]……………………………………………………. ۲۲

فصل نهم

۹-۱- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [۱]…………………………………………….. ۴۲

۹-۲- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [۱]……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۹-۳- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [۱]………………… ۴۵

۹-۴- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [۱]……………… ۴۶

۹-۵- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [۱]……………………………… ۴۸

فصل دهم

۱۰-۱- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [۱]…………………………………………. ۵۴

۱۰-۲- ضریب برای خمهای :[۱]……………………………………………………………….. ۵۵

۱۰-۳- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [۱]……………………………………………………. ۵۵

۱۰-۴- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [۱]…………………………………………………. ۵۶

۱۰-۵- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [۱]…………………………….. ۵۷

۱۰-۶- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [۱]……………………………………… ۵۸

فهرست جداول

۶-۱- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی ۴ in : [1]…………………. 25

این پروژه طراحی سیستم مکنده غلات می باشد  که این سیستم غلات را از یک

مخزن کشتی یا سیلو جدا کرده و به فاصله ای دیگر انتقال می دهد. در واقع

سیستم مکنده در صنایع زیادی کاربرد دارد که کشاورزی یکی از آن موارد می باشد. در واقع با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی سیستم های مکنده نیز روز به روز پیشرفت می کنند.

این سیستم همزمان با اختراع اولین توربوجت در سال ۱۹۳۰ ابداع شد. در واقع

این توربوجت شامل کمپرسور گریز از مرکز قطبی بود که از یک کمپرسور محوری

دو مرحله ای تغذیه می شد. که اوایل با مشکلاتی همراه بود که یکی از این

مشکلات این بود که موتور وقتی خاموش می شد که بنزین تا آخر می­سوخت.

بعد از آن سیستم های مکنده بوجود آمد که در آن کمپرسور عضو اصلی سیستم به شمار می آید. در حال حاضر مکنده ها با انواع قدرت و فشار موجود می باشد.

در این پروژه سعی بر آن است که ابتدا به بیان تئوریهای یک سیستم مکنده غلات می پردازیم.

ما در این پروژه با تکیه بر اصول علمی برای یک سیستم مکنده مقدار فشار مکنده و توان

کمپرسور و قطر لوله را تعیین خواهیم کرد و در آخر نیز با ارائه نتایج پیشنهادهای خود را برای بهتر شدن بازده سیستم ارائه خواهیم کرد.

فصل دوم
 سیستم های جا به جایی پنوماتیکی

۲-۱- مقدمه: [۱]

سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور اساسی ساده و بصورت  مشخص مناسب برای انتقال مواد دانه دانه و پودر شده و … در کارخانجات مختلف می باشند.

تجهیزات سیستم عبارتند از یک منبع برای متراکم کردن گاز

(معمولاً هوا)، یک دستگاه تغذیه، خطوط لوله انتقال و یک گیرنده برای جدا کردن مواد منتقل شده از گاز.

برای انتقال مواد می توان از فشار بالا یا پایین استفاده کرد. برای مواد نم دار از هوای خشک

و برای موادی که قابلیت اشتعال دارند از گازهای خنثی مانند

نیتروژن می توان استفاده کرد. یک امتیاز بسیار خاص برای این سیستم این است که اگر لازم باشد مواد منتقل شده را تا فشارهای بالا می توان در ظروف گیرنده نگهداری کرد.

۲-۲- انعطاف پذیری سیستم: [۱]

با یک انتخاب مناسب و ترکیب درست تجهیزات می توان مواد

را از یک مخزن یا سیلو به مکانی دیگر با فاصلۀ دلخواه انتقال داد.

انعطاف پذیری این سیستم ها هم در طرح بندی هم در عملکرد

ما را قادر می سازد تا از نقاط متعدد تغذیه مواد را در لولۀ مشترک انجام داده و آنها را در مخازن گیرنده تخلیه کنیم.

خطوط لوله در این سیستم ها می توانند بطور عمودی یا افقی و

یا ترکیبی از جهات مختلف قرار گیرند که با توجه به لولۀ اصلی

این جهات تطبیق داده می شود. نرخ جریان مواد به طور پیوسته

هم در خروجی و هم ورودی کنترل می شود که بیشتر این سیستم ها عمل کنترل را بصورت کاملاً اتوماتیک انجام می دهند.

سیستم های جابجایی پنوماتیکی بطور منحصر بفردی تطبیق پذیر هستند این سیستم ها

گسترۀ عظیمی از مواد را می توانند جابجا کنند این بدین معنی است

که موادی که بالفعل خطرناک هستند نیز می توانند با این سیستم ها به طور کاملاً ایمنی جابجا شوند.

۲-۳- صنایع و مواد: [۱]

تنوع عظیمی از مواد به فرم گرد یا دانه دانه و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی برای جابجایی

و انتقال مواد از این سیستم ها بهره می گیرند. این صنایع عبارتند از: ۱- کشاورزی ۲- معادن ۳- شیمیایی

۴- دارویی ۵- صنایع غذایی و… مقادیر عظیمی از مواد در صنایع مختلف روزانه از این طریق

جابجا می شوند مثلاً در صنایع کشاورزی حجم زیادی از محصولات از جمله گندم، جو، برنج و… جابجا می شوند.

در صنایع غذایی برای انتقال آرد، شکر، قهوه و چای و… از سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی استفاده

می شوند. در صنعت پتروشیمی پودرهای ریز مانند سیمان، سولفات باریم و موادی از این قبیل از این طریق منتقل می شوند.

۲-۴- طریقۀ انتقال: [۱]

یکی از مشکلات بزرگی که وجود دارد این است که چگونه مواد را از میان خطوط لوله انتقا

ل دهیم ابتداباید مشخص شود که نحوۀ انتقال به شکل پیوسته است یا به شکل دسته ای.

۲-۴-۱-  فاز رقیق: برای انتقال پیوسته ای یا دسته ای اگر سایز دسته بزرگ باشد دو

روش وجود خواهد داشت. اگر موادی که قرار است منتقل شوند برای عبور از خطوط لوله در هوا به شکل معلق قرار گیرند به فاز رقیق مربوط می شود.

۲-۴-۲- فاز غلیظ: اگر مواد در سرعت های پایین در هوا به شکل معلق قرار گیرند به فاز

فشرده (غلیظ) ارجاع داده می شوند در این فاز نیز دو روش وجود خواهد داشت:

(۱) حرکت در بستر جریان که در این روش مواد منتقل شده به شکل ریگ های روان از

کف خطوط لوله جریان می یابند و در جاهایی مرسوم می باشد که مواد منتقل شونده مشخصۀ القایی خوبی نسبت به هوا داشته باشند.

(۲) حرکت ضربانی: در این روش مواد منتقل شونده با خفۀ هوا تفکیک می شوند در

جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که مواد قابلیت نفوذ خوبی داشته باشند.

۲-۴-۳-  حرکت با سرعت هوا: در انتقال با فاز رقیق سرغت هوا یک مقدار نسبتاً

زیادی می باشد که محدودۀ سرعت  برای پودرهای بسیار ریز  برای مواد دانه ای ریز و مقادیری بیشتر برای مواد با چگالی بالاتر در نظر گرفته می شود…………………..

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پروژه طراحی سیستم مکنده غلات”