فروشگاه

توضیحات

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد

شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند .

به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
۱ . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
۲ . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

۳ . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
۴ . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است .

یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته

و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 

 ۱۱۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

 

 

چکیده:.. ۱
مقدمه:.. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱ تاریخچه تحقیق ۵
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۵- ۱ اهداف تحقیق ۶
۶-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷
۷-۱ فرضیات تحقیق ۷

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات ۸
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه: ۱۱
۲-۲بخش اول ) خصوصی سازی ۱۱
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی ۱۱
۳-۲ اهداف خصوصی سازی ۱۲

۴- ۲روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی ۱۳

۱-۴-۲ روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم ۱۴
۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص ۱۴
۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی ۱۵
۴-۴-۲روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر ۱۵

۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی… ۱۵

۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد ۱۶
۵-۲ تجربه خصوصی سازی در جهان ۱۷
۶-۲خصوصی سازی در ایران ۱۹
۷-۲ تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی ۲۲
۸-۲ مشکلات خصوصی سازی ۲۲
۹-۲بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی ۲۳
۱-۹-۲شاخص های سنجش عملکرد ۲۳
۱۰-۲معیارهای مالی سنتی ۲۵
۱-۱۰-۲ بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
۲-۱۰-۲سود باقی مانده (RI) 26
۳-۱۰-۲بازده فروش (ROS) 27
۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS) 27
۵-۱۰-۲نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
۱۱-۲ دلایل مطرح شدن EVA 28
۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادی EVA 29
۱۳-۲سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34
۱۴-۲ نرخ بازده سرمایه ۳۵
۱-۱۴-۲محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد عملیاتی ۳۵
۲-۱۴-۲محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی ۳۹
۱۵-۲ استاندارد سازی EVA 40
۱۶-۲ اهمیت و کاربرد EVA 41
۱۷-۲ نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
۱۸-۲ مزایای EVA 46
۱۹-۲ معایب EVA 48
۲۰-۲ نتیجه گیری ۴۸

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

۲۱-۲سابقه تحقیق ۴۸
۱-۲۱-۲ تحقیقات جهانی ۴۸
۲-۲۱-۲ تحقیقات در ایران ۵۰
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه: ۵۳
۲-۳ روش تحقیق ۵۳
۳-۳ اهداف تحقیق ۵۳
۴-۳ فرضیات تحقیق ۵۳
۵- ۳ دوره زمانی تحقیق ۵۴

۶-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۵۴

۷-۳ جامعه آماری ۵۵
۸-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۵۶
۹-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق ۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-‏ مقدمه: ۵۹
۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه: ۷۲
۱-۵ نتیجه گیری ۷۲
۱-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه اصلی ۱ : ۷۲
۲-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی ۱ : ۷۲
۳-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی ۲ : ۷۳
۲-۵ پیشنهادات ۷۳
۱-۲-۵ پیشنهادات کاربردی ۷۳
۲-۲-۵ پیشنهادات آتی ۷۴
۳-۵ محدودیت های تحقیق ۷۵
۴-۵ مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته ۷۶
پیوستها:
پیوست شماره ۱: ۷۹
پیوست شماره ۲: ۸۰
پیوست شماره ۳: ۸۴
پیوست شماره ۴: ۹۱
پیوست شماره ۵: ۹۷
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: ۱۰۴
منابع لاتین: ۱۰۵
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۰۶

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

جدول ۱-۲ : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ ۱۶
جدول ۲-۲ : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ ( ۲-۲ ) ۲۱

جدول ۱-۴:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی… ۶۰
جدول۲-۴:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی ۶۱
جدول۳-۴:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی ۶۱
جدول۴-۴: خلاصه نتایج آزمون ۶۲

جدول۵-۴: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه ۶۳
جدول ۶-۴: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه ۶۵

جدول ۷-۴: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. ۶۵
جدول ۸-۴: خلاصه نتایج آزمون ۶۶

جدول ۹-۴: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه ۶۷
جدول ۱۰-۴: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه ۶۸

جدول ۱۱-۴: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. ۶۸
جدول ۱۲-۴: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲ ۶۹

جدول ۱۳-۴: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۶۹

جدول ۱-۵: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی ۷۵

 

مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،۱،ص۵۴)۱٫

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای

اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال  اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

 

 

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .

برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

 

۲-۱ بیان مسئله

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،۱)۱ ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام

(بهرامفر و شاهسواری، ۱)۲ و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی

نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ،

حاتمی،۱۳۸۶)۱٫در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.

۳-۱ تاریخچه تحقیق

در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .

از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه ۱۹۸۰ و سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست

خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،۱،ص۴۵)۲٫

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

 

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و

انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش

دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص ۱۸)۲ .

از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه

ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال ۸۰ موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .

دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای

واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

۵- ۱ اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد

EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر

مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ،

شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

۷-۱ فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

فرضیه اصلی ۱ :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی ۱ :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی ۲ :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین

نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های ۲ و ۳ که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :

خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل ۵۱ درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، ۹)۱٫
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،)۲٫

در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد .

به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، ۱۳٫

نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، ۱ ،ص۵۶)۱٫

سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات۲ : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص۸۰)۳ .

سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی

از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان ………..
………………..

 

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

 

۱-۴-‏ مقدمه:
در این فصل نتایج تحقیق در مورد تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی و ارزش افزوده اقتصادی شرکتها را مطابق فرضیه های موجود بررسی می کنیم و نتایج هر فرضیه را به تفکیک ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می دهیم و برای

هر فرضیه ابتدا آمار توصیفی و معیارهای مرکزی و پراکندگی و همچنین فرض نرمال بودن داده ها را بررسی کرده و سپس از آزمونهای استنباطی مربوطه استفاده می کنیم .

۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی ۱ :
H0 : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین

ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری ندارد .
M1=M2
H1 : میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین

ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد .
M2≠M1

در ابتدا به آمار توصیفی می پردازیم و همچنین نرمال بودن داده ها را با

استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی می کنیم که در زیر نتایج این آزمون مشخص شده است .

 

 

جدول ۱-۴:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی……………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

  1. samin

    بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه خیلی عالی بود مرسییییییی

افزودن نقد و بررسی

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

1 نقد و بررسی
بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

قیمت : تومان9,900