فروشگاه

توضیحات

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

 

امروزه پدیده قاچاق مواد مخدر امری بین‌ المللی است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند و به عبارتی این جرم مرزهای بین‌ المللی را در ربوده و باعث

تشکیل باندهای سازمانی و فراملی شده است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد

مخدر در استان اصفهان پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد است. به منظور گردآوری داده¬ها از پرسش¬نامه محقق ساخته استفاده گردیده است.

پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی

برطرف کردن نیازهای مادی) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌های شیراز به سر می‌برند می‌باشد؛ و

نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران ۱۵۸ نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه تحلیل داده¬ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتایج پژوهش

نشان داد که تمامی مؤلفه های پژوهش (وضعیت جغرافیایی، بحران‌های فرهنگی و خانوادگی، بحران‌های اجتماعی، فقر مادی و عدم توانایی برطرف

کردن نیازهای مادی) بر گرایش به قاچاق مواد مخدر تأثیر گذار است و هرکدام از این عوامل به نوبه‌ی خود و به میزان متفاوتی بر گرایش افراد به مواد

مخدر تأثیر گذار بوده‌اند بنابراین جهت جلوگیری هر چه بیشتر روی آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر باید به این مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع

مشکلات افراد ابتدا در این زمینه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغییری حاصل گردد.

واژه های کلیدی: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان اصفهان.

 

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان
بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان
فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده: ۱
۱-کلیات …………………۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- هدف کاربردی ۸
۱-۶- سؤالات تحقیق ۸
۱-۷- فرضیه‏ های تحقیق: ۸
۱-۸- پیشینه پژوهش ۸
۱-۹- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات ۱۲
۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۶
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران ۱۶

۲-۲-۱- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب ۱۸

۲-۲-۲- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب ۲۲
۲-۳- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر ۲۳
۲-۴- رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم ۲۵
۲-۴-۱- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم ۲۶
۲-۴-۱-۱- بیکاری ۳۱
۲-۴-۱-۲- نظریه های خرده فرهنگ ۳۳
۲-۵- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم ۳۴
۲-۵-۱- نظریه پیوند افتراقی ۳۵
۲-۶- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق ۳۸
۲-۷- محیط و تأثیر آن در ارتکاب ۴۰
۲-۷-۱- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق ۴۴
۲-۸- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم ۵۰
۲-۹- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم ۵۲
۲-۹-۱- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت ۵۷
۲-۹-۲- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب ۵۹
۲-۹-۳- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی ۶۲

۲-۱۰- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن ۶۳

۳-مواد و روش کار ۶۷
۳-۱- مقدمه ۶۷
۳-۲- روش پژوهش ۶۷
۳-۳- جامعه آماری ۶۸
۳-۴- روش نمونه گیری ۶۸
۳-۵- تعیین حجم نمونه ۶۹
۳-۶- حجم نمونه ۶۹
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۶۹
۳-۸- ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۰
۳-۹- روایی پرسش نامه ۷۰
۳-۱۰- پایائی پرسشنامه محقق ساخته ۷۱
۳-۱۱- فرایند جمع آوری اطلاعات ۷۱
۳-۱۲- موانع و محدودیت تحقیق ۷۲
۳-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۳-۱۴- جمع بندی فصل ۷۴
۴-نتایج…. ۷۵
۴-۱- مقدمه ۷۵
۴-۲- آمار توصیفی ۷۵
۴-۳- سؤال‌های پژوهش ۸۲
۴-۴- فرضیه های پژوهش: ۸۴
۵-نتیجه گیری ۹۲
۵-۱- مقدمه ۹۲
۵-۲- نتیجه گیری ۹۲
۵-۳- سؤال‌های پژوهش ۹۳
۵-۴-پیشنهادات ۹۶
منابع……………………………….۹۸

فهرست جدول ها

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

عنوان صفحه

جدول ۳-۱ تعداد زندانیان شهر شیراز ۶۸
جدول ۳-۲ حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت ۶۹
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ۷۵
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن ۷۶
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۷
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر ۷۸
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر ۷۹
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر ۸۰
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر ۸۱
جدول ۴-۸ بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ ۸۲

جدول ۴-۹ بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ ۸۳
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۴
جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۴
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر    ۸۶
جدول ۴-۱۳: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۶

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۷
جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۸
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۹
جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۹۰

 

 

 

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ۷۶
شکل ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب سن ۷۷
شکل ۴-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۸
شکل ۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر ۷۹
شکل ۴-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر ۸۰
شکل ۴-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر ۸۱

شکل ۴-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر ۸۲
شکل ۴-۸: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۵
شکل ۴-۹: نمودار رگرسیون برای بحران‌های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۷
شکل ۴-۱۰: نمودار رگرسیون برای بحران‌های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۸۹
شکل ۴-۱۱: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر ۹۱

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان
-۲- بیان مسئله

امروزه بسیاری از انواع جرایم ارتکابی در سطح جهان به یک نوع تجارت تبدیل شده است، که از زمره سودآورترین این تجارات ها قاچاق مواد مخدر

می‌باشد. آنچنان که وقتی واژه قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد ناگزیر ذهن شنونده بیش از هر چیز به سوی قاچاق مواد مخدر متوجه می‌گردد

. امروزه می‌توان قاچاق مواد مخدر را معضلی جهانی دانست که همه کشورهای جهان با آثار مخرب آن دسته و پنجه نرم می‌کنند و حتی می‌توان آن را بلا و مشکل قرن دانست.

تاریخچه‌ی مواد مخدر و سیر تکاملی آن و همکاری‌ها و اقدامات بین‌المللی که علیه این پدیده از سال ۱۹۰۹ تاکنون صورت گرفته، حکایت از این واقعیت دارد که مواد مخدر کشورها را آسیب پذیر نموده و جامعه انسانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. (مرتضوی قهی،۱: ۹)

قاچاق مواد مخدر را باید مشکل زا ترین امر برای کشورها و سودآورترین نوع قاچاق برای سوداگران آن دانست. ضررهای فردی و اجتماعی این پدیده بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که وقتی فردی معتاد می‌گردد جامعه با از دست دادن نیروی فعال خود مواجه است و علاوه بر این باید مشکلات و هزینه های

نگهداری وی و احیاناً خانواده‌اش را تحمل کند؛ و همچنین همانند دیگر جرایم سازمان یافته موجب فساد و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی جوامع می‌گردد. (میرمحمد صادقی،۱: ۲۵۷)

«طبق تخمین‌های موجود، در سطح جهان سالانه پانصد میلیارد دلار برای خرید موادّ مخدّر مصرف می‌شود. این مبلغ بیش از تولید داخلی ناخالص (یا GDP) کلیه کشورهای جهان به استثنای هفت کشور ثروتمند دنیا است.»(میرمحمد صادقی: ۲۵۸)

مواد مخدر در همه‌ی اعصار و قرون وجود داشته و این معضل مربوط به زمان حال نیست. این ماده افیونی توانسته است ذهن و جسم هر انسان فعال را تسخیر نماید و ناکارآمد سازد. با این وجود قوانینی که در کشورهای مختلف برای امحای این ماده و اقدامات عملی برای پیشگیری از قرار گرفتن این ماده

در دسترس نوجوانان انجام گرفته و نتایجی را در برداشته است. ولی با این وجود توجه بیشتر و وسیع‌تر مسؤلان و متخصصان منطقه ای را می‌طلبد. (خلقی پور و یارمحمدیان، : ۲۹)

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

بنابراین هرچند که مسئله مواد مخدر در همه کشورها پیشینه‌ی تاریخی دارد؛ لیکن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در عصر حاضر پدیده جدیدی است که با پیشرفت صنعت و توسعه کشورها، در حال گسترش است. (مرتضوی قهی،: ۱۴)

قاچاق و توزیع مواد مخدر برای کشور ما نیز، با توجه به همسایگی آن با برخی از کشورهای تولید کننده این مواد، مشکل بزرگی محسوب می‌گردد؛ و علیرغم مجازات‌های سنگین پیش بینی شده در قانون، طبق آمار موجود، بیشترین تعداد زندانیان کشور در این رابطه دستگیر شده‌اند

. آثار سوء این امر از لحاظ مادی و معنوی برای کشور غیر قابل کتمان می‌باشد و لزوم آشنایی با ابعاد فراملی این پدیده خطرناک و مبارزه همه جانبه با ان را ایجاب می‌نماید. (میرمحمد صادقی،۱: ۲۵۸)

با نگاهی گذرا به برخی از کشور های جهان می‌توان دریافت که هر کشوری متناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خود سیاست‌ها و

اقداماتی را در زمینه مبارزه با مواد مخدر بکار گرفته است ولی متأسفانه ریشه‌ی مواد مخدر در هیچ کدام از کشورها خشک نشده است. (خالقی پور و یار محمدیان،۱: ۲۱۰)

در این زمینه باید اشاره نمود با توجه به تلاش‌ها و راهکارهای زیادی که در کشور جمهوری اسلامی ایران مخصوص در زمینه سیاست‌های تقنینی صورت گرفته آنچنان که مطلوب واقع شود نتوانسته در پیشگیری از پدیده قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند. مبارزه با پدیده مواد مخدر از قبل از انقلاب اسلامی به

مدت ۶۸ سال از یک نگاه فاقد استراتژی مشخص و سیاست مدون بلند مدت بوده که در این رابطه حدود ۵۲ تصویب نامه و آیین نامه از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۵۹ که در اثر فشار مجامع بین‌المللی و داخلی صورت گرفته که از لحاظ نگرش و مقابله با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با یکدیگر تعارض داشته و در

جلوگیری از ارتکاب این جرم ناموفق بوده است.

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

(مرتضوی،۱: ۱۰۳) شاید بتوان یکی از دلایل ناموفق بودن مبارزه با این پدیده توجه بیش از اندازه به مسئله کیفر و سزادهی مجرمین دانست. ولی در این رابطه باید معترف بود که سنگینی مجازات‌ها به تنهایی در این زمینه کارگشا نمی‌باشد؛ چرا که اگر مؤثر می‌بود باید با وجود مجازات‌های سنگینی چون

اعدام، حبس ابد و حبس‌های طویل‌المدت و جزای نقدی از آمار این جرایم کاهش می‌داد، حال آنکه واقعیت امر حاکی از چیز دیگری است.

بنابراین آنچنان که برخی تصور کرده‌اند نباید کیفر را درمانی برای درمان دردهای اجتماعی و بزه دانست؛ و باید معتقد بود که «کیفر بزهکار را اصلاح

نمی‌کند بلکه در او ایجاد کینه می‌کند و وی را دشمن جدی و خطرناک جامعه می‌سازد. به این ترتیب کیفر تشویق به تکرار جرم است.»(کی نیا،۱: ۳۵) بنابراین بدیهی است، پیشگیری از هر بیماری به مراتب سهل‌تر از درمان آن است. به خصوص در مورد قاچاق مواد مخدر که مبارزه با آن هزینه های زیادی

را در بردارد. بنابراین آنچه اقوا به نظر می‌رسد این است که نباید برای پیشگیری و مبارزه با جرائم و اصلاح بزهکاران صرفاً به سلاح کم تأثیر و گاهی بی تأثیر کیفر یا مجازات اکتفا نمود، بلکه باید برای پیشگیری از پدیده مجرمانه سعی در شناسایی و علت شناسی آن بزه نمود تا بتوان با حذف آن عوامل سعی در کاهش آمار جرایم نمود.

بنابراین باید اذعان نمود که با بررسی و شناسایی عوامل جرم زا می‌توان در پیشگیری و کاهش این جرم اقداماتی انجام داد.

«بدیهی است اطلاع دقیق از وسعت و اشکال بزهکاری و علل آن، اتخاذ تصمیم لازم در مورد مهار آن را آسان می‌سازد و این امکان را به وجود می‌آورد که با شناخت دقیق کمیت و کیفیت علل بزهکاری، اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم اجرا گردد.»(نجفی توانا،۱۳ ۹۹)

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

بنابراین برای آنکه بتوان یک برخورد مناسب. کارامد و همه جانبه با مسئله مواد مخدر داشته باشیم باید در کنار سایر اقداماتی که توسط نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی انجام می‌گیرد به مبارزه علمی و اصولی در این رابطه پرداخت. (شامبیاتی،۱: ۱۵۵) بنابراین با پژوهش در این مورد می‌توان به

شناسایی علل و عوامل جرم زا در این حوزه و تأثیرات آن‌ها پی برد و با شناخت این عوامل می‌توان در یافتن راه حلی برای حذف یا کاهش این جرایم اقدام نمود. ب

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به پدیده جرم و آمارهای مربوط به آن در جهان نشان می¬دهد مسئله آسیب¬های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده¬ای جهانی است که همه کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند. از این رو دنیای کنونی به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاشی فراگیر برای کاهش فرصت¬ها و

کمرنگ کردن انگیزه¬های مجرمانه در افراد است تا از این طریق تا حدود زیادی بتواند از شدت بزهکاری و جرم در جامعه بکاهند. این امر مستلزم یک سری اقدامات پیشگیرانه از جرم است. (عبدی و شرافتی پور،: ۱۸۱)

جزم اندیشی در چگونگی توجیه مجازات ما را از واقعیات اجتماعی یا اخلاقی دور می‌سازد؛ اینکه صرفاًٌ بر اساس سزای عمل مجرم، مجازات کنیم، حقوق

کیفری را از رسالت خود دور کرده‌ایم. اتکای صرف بر تحصیل سود از مجازات، منجر به استفاده ابزاری از آن و نادیده انگاشتن محتوای اخلاقی حقوق

کیفری می‌شود. اگر مجازات یک پدیده اجتماعی است باید مانند سایر پدیده های اجتماعی قابل انعطاف باشد. پذیرش انعطاف در مبانی مجازات به

منزله‌ی عدول از افکار و اندیشه های جزمی و در مقابل توسل به یک دیدگاه سازشی بین سزا دهی و سود انگاری است. (یزدیان جعفری،۱: ۳۴۹)

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

 

توجه به آمار ارتکاب جرایم و تعداد زندانیان و کیفیت آراء صادره از محاکم، گویای وضعیت بحرانی قوه قضاییه در حوزه عدالت کیفری است. بنا بر اعلامات مقامات رسمی در سال ۱ جرایم منکراتی بیش از ۳۶۵ درصد افزایش یافته و روزانه ۵۰۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ایران مصرف می‌گردد

همچنین تعداد زندانیان از سال ۵۷ تاکنون ۳۰ برابر شده است. در حالی که جمعیت ایران در این زمان دو برابر شده است. (حبیب زاده،۱۳: ۱۴۱) بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد مختلف پدیده قاچاق مواد مخدر در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی و نگرش جامعه جهانی و قرار گرفتن جمهوری اسلامی

ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر و هزینه های هنگفتی که بر بیت‌المال سالانه تحمیل می‌گردد نگارنده را بر آن داشت که این موضوع را به

عنوان رساله برگزیده و انجام بدهم.

 

۱-۴- اهداف تحقیق

بازنگری نسبت به پدیده قاچاق مواد مخدر و شناسایی عوامل مهم و موثر در ارتکاب این جرم در استان اصفهان می‌باشد. بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان
۱- جمع آوری خصوصیات و مشخصات افرادی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبیل: وضعیت خانوادگی، شغل، تحصیل، موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی

۲- تعیین محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سیر آن برای یافتن راه حل‌هایی از نظر پیشگیری از جرم.

۳- برنامه ریزی برای کاهش آمار این معضل و در نتیجه کم‌تر شدن هزینه های اقتصادی که جامعه برای مقابله با مجرمین متحمل می‌شود.
۴- شناسایی و حذف بسترهای شکل گیری قاچاق مواد مخدر و در نهایت کاهش آمار ارتکاب این جرم

 

۱-۵- هدف کاربردی
نتایج این تحقیق می‌تواند در مؤسسات آموزشی همانند آموزش و پرورش، کانون

اصلاح و تربیت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مؤسساتی که عهده دار تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده هستند مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

۱-۶- سؤالات تحقیق
آیا داشتن خانواده نابسامان یکی از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟
آیا بین تحصیلات قاچاقیان مواد مخدر و ارتکاب این جرم رابطه وجود دارد؟

آیا منطقه استراتژی جغرافیایی در قاچاق مواد مخدر می‌تواند موثر باشد؟
آیا بین بزهکاری پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آیا بین فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟
آیا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شوند؟

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق:

– یکی از سازه های قاچاق مواد مخدر ناشی از استراتژی منطقه جغرافیایی می‌باشد.
– بین میزان تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب این بزه رابطه وجود دارد.

– بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد.

– داشتن خانواده نابسامان یکی از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است.
– بین فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع با قاچاق مواد مخدر ارتباط وجود دارد.

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

– دوستان ناباب یکی از علل مؤثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر است.

۱-۸- پیشینه پژوهش
قربان حسینی (۱ در پژوهشی تحت عنوان پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد؛ قاچاق مواد مخدر را پدیده ای می‌داند که معلول عوامل متعدد درونی

بیرونی معتاد و قاچاقچی است و کیفیات امور و مقتضیات و شرایط فردی اعم از تن و روان بعلاوه عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر در بروز اعتیاد و تشکیل باند قاچاقچیان را مؤثر می……………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه پایانی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان”

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2999

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه پایانی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

قیمت : تومان9,800