فروشگاه

توضیحات

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

آب یکی از عناصر اصلی ومهم حیات بوده وعلی رغم رشد روز افزون مصرف آب

، مقدار آبهای شیرین موجود در سطح زمین ثابت بوده وبیشتر جمعیت جهان با مشکل کم آبی مواجه
می باشند. «از کل آب موجود در سطح زمین ، تنها ۲ در صد قابل شرب آن

در دسترس قرار دارد که سه چهارم آن نیز به صورت یخ در قطبها

محبوس و۹۸ در صد آز آب آشامیدنی باقیمانده در اعماق زمین مدفون است».( نهازی ، ۱،۲)

در شرایط کنونی باز هم آب به وفور یافت می شود ، در صورت توزیع عادلانه ی

آب شیرین ودریاها سطح زمین را تا ارتفاع ۲۷۰۰ متر آب در بر میگرفت.

همین طور در شرایط مشابه آب شیرین سطحی به ارتفاع ۷۰ متر از زمین را می پوشاند.

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

برابر ارزیابیهای جاری تنها نیمی از مجموع ذخایر موجود جهان مورد بهره برداری

قرار می گیرد، ولی میزان قابل دسترس کم می باشدوآن مقدار موجود نیز به

طور یکسان توزیع نشده است. تنها ده کشور جهان بیش از نیمی از آب شیرین قابل دسترس زمین را در اختیار دارند. « برابر پیش بینی ها طی بیست

وپنج سال آینده یک سوم جمعیت جهان به سختی کمبود آب را تحمل خواهند نمود ، در چنین نابرابری جهانی ، رقابتهای محلی به وجود آمده وبه صورت

بالقوه وخطرناکی ،درگیریهای بین المللی بر مبنای آب به وقوع خواهد پیوست.

اهمیت این موضوع زمانی به حقیقت نزدیک می شود که در سطح زمین مرز ارتباطی ۲۱۵ کشور جهان را رودخانه ها تشکیل
می دهد».(kitissou,2004,5   (

حوضه های رودخانه ها ۵۰ در صداز سطح زمین رادر بر می گیرد و۳۲ درصد از مرزهای کشورها را آب تشکیل میدهد، حدود ۴۰ در صد از مردم جهان  در حوضه ی رودخانه ها یی که بین کشورها مشترک است زندگی می کنند.(ِDavic,2003,5)

 

 ۱۶۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان
هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

 

              فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                            ۱

مقدمه                                                                                                   ۲

۱۱ بیان مسئله                                                                                       ۳       ۱ -۲ سؤالات تحقیق                                                                                 ۵

۱-۳فرضیه ها                                                                                        ۵

۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق                                                                     ۵

۱-۵ اهداف تحقیق                                                                                    ۶

۱-۶ پیشینه ی تحقیق                                                                                ۶

۱-۷ فرایند وروش تحقیق                                                                           ۶

۱-۸ نوع وروش گرد آوری اطلاعات                                                              ۶

۱-۹ محدودیت های تحقیق                                                                          ۶

۱-۱۰مفاهیم واصطلاحات کلیدی                                                                       ۷

۱-۱۱ سازمانهایی که از این تحقیق می توانند استفاده نمایند

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

                                      ۸

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق                                                                              ۹

مقدمه                                                                                                   ۱۰

۲-۱ ژئوپولیتیک                                                                                         ۱۱

۲-۱-۱ مفهوم ژئوپولیتیک                                                                          ۱۱

۲-۱-۲ تفکرات ژئوپولیتیکی                                                                       ۱۳

۲-۱-۲-۱ رقابت برای هژمونی امپریالیستی                                                     ۱۳

۲-۱-۲-۲ ژئوپولیتیک جنگ سرد                                                                           ۱۴

۲-۱-۲-۳ ژئوپولیتیک قرن بیست ویکم                                                                      ۱۵             ۲-۲ ژئوپولیتیک انتقادی                                                                                  ۱۷  ۲-۳ ژئوپولیتیک زیست محیطی                                                                    ۱۹   ۲-۴ هیدروپولیتیک                                                                                         ۲۰    ۲-۵ وضعیت منابع آب جهان                                                                        ۲۱

۲-۶ رابطه ی آب و مسائل سیاسی                                                                ۲۳                                                                ۲-۶-۱ رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح محلی                                           ۲۳                                            

۲-۶-۲ رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح ملی                                             ۲۵ رابطه ی  آب و مسائل سیاسی در سطح منطقه ای                                             ۲۵

۲-۶-۴ رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح کروی                                                 ۲۵

۲-۷ مشکل جهانی آب : ابعاد نظری و حقوقی مسئله                                           ۲۶       ۲-۷-۱ ابعاد تئوریک مشکل آب واقدامات انجام گرفته در این راستا                              ۲۷

۲-۷-۲ زمینه های فکری نظریه ی جنگ محلی ، منطقه ای وجهانی بر سر آب و

اختلافات مربوط به آن                                                                               ۲۸

۲-۸ ژئوپولیتیک ، هیدروپولیتیک ، آپارتاید جهانی                                                      ۳۲

۲-۹ مرز ومسائل مربوط به آن                                                                    ۳۴

۲-۹-۱ انواع مرزها                                                                                 ۳۶

۲-۹-۱-۱ انواع مرزها از نظر پیدایش وتطبیق آنها با گروههای قومی – زبانی                    ۳۵

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

۲-۹-۱-۲ مرزها از نظر تطابق با عوارض طبیعی                                                      ۳۷  ۲-۹-۱-۳ مرزهای هندسی یا مرزهای غیر طبیعی                                        ۳۷  ۲-۱۰ ا نواع مرزهای آبی                                                                               ۳۸

۲-۱۰-۲ مرز دریایی                                                                                ۳۸

۲-۱۰-۲-۱ تاریخچه ی قوانین دریایی                                                            ۳۹

۲-۱۰-۳  استفاده از رودخانه برای تعیین خط مرزی                                           ۴۰

۲-۱۰-۴ نظام حقوقی رودهای بین ا لمللی                                                                 ۴۱

۲-۱۰-۴-۱ روش مربوط به قرون وسطی تا انقلاب کبیر فرانسه                                      ۴۲

۲-۱۰-۴-۲ کنگره ی وین ( ۱۸۱۵ )                                                             ۴۲

۲-۱۰-۴-۳ روش قرارداد بارسلون مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۲۱                                 ۴۲

۲-۱۰-۴-۴ روش کنفرانس هلسینکی ( ۱۹۶۶ )                                                         ۴۵

۲-۱۰-۵ عیوب ومزایای استفاده از رود به عنوان خط مرزی                                ۴۵

۲-۱۱ کارکردهای مرزها                                                                                ۴۶

 ۲-۱۲ ا ختلا فات مرزی                                                                                 ۴۷

۲-۱۳ همگرایی منطقه ای                                                                               ۴۹

۲-۱۳-۱ تعریف منطقه                                                                                        ۴۹

۲-۱۳-۲ مطالعات منطقه گرایی از دیدگاه نظریه ی همگرایی                                 ۴۹

۲-۱۳-۳ مفهوم همگرایی منطقه ای                                                               ۵۰

فصل سوم : یافته های تحقیق                                                                      ۵۱

۳-۱ کلیا ت طبیعی –  انسانی استان آذربایجان غربی                                          ۵۲

۳-۱-۱ موقعیت جغرافیایی                                                                         ۵۲

 ۳-۱-۲ کلیات طبیعی                                                                               ۵۳

۳-۱-۲-۱ زمین شناسی                                                                              ۵۳

۳-۱-۲ -۲توپوگرافی                                                                                ۵۳

۳-۱-۲-۳ ویژگیهای آب وهوایی                                                                   ۵۴

۳-۱-۲-۴  پوشش گیاهی استان                                                                    ۵۵

۳-۱-۲-۴-۱ جنگل ها                                                                               ۵۵

۳-۱-۲-۴-۲ مراتع                                                                                   ۵۶

۳-۱-۲-۵ وضعیت منابع آب                                                                       ۵۷

۳-۱-۲-۵-۱ آبهای سطحی                                                                          ۵۸

۳-۱-۲-۵-۲ آبهای زیر زمینی                                                                     ۵۸

۳-۱-۳ کلیات انسانی                                                                                ۵۹

۳-۱-۳-۱ خصوصیات جمعیتی استان آذربایجان غربی                                        ۵۹

۳-۱-۳-۲ دین وزبان                                                                                 ۶۰

۳-۱-۳-۳ اقتصاد                                                                                     ۶۲

۳-۱-۳-۳-۱ کشاورزی                                                                              ۶۲

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

۳-۱-۳-۳-۲ دامپروری                                                                                       ۶۲

۳-۱-۳-۳-۳ صنعت                                                                                 ۶۳

۳-۱-۳-۳-۴ معادن                                                                                   ۶۳

۳-۲ کلیات طبیعی – انسانی آذربایجان شرقی                                                   ۶۳

۳-۲-۱ موقعیت جغرافیایی                                                                         ۶۳

۳-۲-۲ کلیات طبیعی                                                                                ۶۴

۳-۲-۲-۱ زمین شناسی                                                                              ۶۴

۳-۲-۲-۲ ناهمواریها                                                                                ۶۴

۳-۲-۲-۳ ویژگیهای آب وهوایی                                                                              ۶۵

۳-۲-۲-۴ پوشش گیاهی                                                                             ۶۶

۳-۲-۲-۴-۱ جنگل ها                                                                               ۶۷

۳-۲-۲-۴-۲ مراتع                                                                                   ۶۷

۳-۲-۲-۵ منابع آب                                                                                  ۶۷

 ۳-۲-۲-۶ کلیات انسانی                                                                                       ۶۹

۳-۲-۲-۶-۱ خصوصیات جمعیتی استان آذربایجان شرقی                                                ۶۹

۳-۲-۲-۶-۲زبان ومذهب                                                                           ۷۰

۳-۲-۲-۶-۲ اقتصاد                                                                                  ۷۲

۳-۲-۲-۶-۲-۱ کشاورزی                                                                           ۷۲

۳-۲-۲-۶-۲-۲ صنعت                                                                                        ۷۲

۳-۲-۲-۶-۲-۳ منابع معدنی                                                                        ۷۳

۳-۳ کلیات طبیعی – انسانی استان اردبیل                                                            ۷۴

۳-۳-۱ موقیت جغرافیایی                                                                           ۷۴

۳-۳-۲ کلیات طبیعی                                                                                ۷۵

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

۳-۳-۲-۱ تحولات زمین شناسی                                                                              ۷۵

۳-۳-۲-۲ ناهمواریها                                                                                ۷۵

۳-۳-۲-۳ آب وهوا                                                                                   ۷۷

۳-۳-۲-۴ پوشش گیاهی                                                                             ۷۷

۳-۳-۲-۵ وضعیت منابع آبی                                                                       ۷۹

۳-۳-۲-۵-۱ آبهای سطحی استان                                                                  ۸۰

۳-۳-۳ کلیات انسانی                                                                                ۸۱

۳-۳-۳-۱ خصوصیات جمعیتی                                                                              ۸۱

۳-۳-۳-۲ زبان ومذهب                                                                                        ۸۲

۳-۳-۲ اقتصاد                                                                                                  ۸۴

۳-۴ کلیات طبیعی – انسانی جمهوری آذربایجان                                                    ۸۵

۳-۴-۱ موقعیت جغرافیایی                                                                         ۸۵

۳-۴-۲ کلیات طبیعی                                                                                ۸۶

۳-۴-۲-۱ ساختار زمین شناسی                                                                    ۸۹

۳-۴-۲-۲ پستی ها وبلندی ها                                                                       ۹۲

۳-۴-۲-۳ آب وهوای جمهوری آذربایجان                                                        ۹۶

۳-۴-۲-۳-۱ تیپهای اقلیمی آذربایجان                                                             ۹۶

۳-۴-۲-۴ منابع آبی                                                                                  ۹۹

۳-۴-۲-۴-۱  آبهای داخلی                                                                          ۱۰۰

۳-۴-۲-۵ خاکها                                                                                                 ۱۰۳

۳-۴-۲-۶ پوشش گیاهی                                                                             ۱۰۳

۳-۴-۳-کلیات انسانی                                                                                ۱۰۴

۳-۴-۳-۱ جمعیت                                                                                    ۱۰۴

۳-۴-۳-۲ زبان ومذهب                                                                                       ۱۰۵

۳-۴-۳-۳ اقتصاد                                                                                     ۱۰۵

۳-۴-۳-۲-۱ کشاورزی ودامداری                                                                 ۱۰۵

۳-۴-۳-۲-۲ صنعت ومعدن                                                                        ۱۰۶

۳-۴-۳-۲-۳ منابع وانرژی                                                                         ۱۰۶

۳-۵ کلیات طبیعی – انسانی ارمنستان                                                            ۱۰۷

۳-۵-۱ موقعیت جغرافیایی                                                                         ۱۰۷

۳-۵-۲ کلیات طبیعی                                                                                ۱۰۷

۳-۵-۲-۱ زمین شناسی                                                                                       ۱۰۷

۳-۵-۲-۲ توپوگرافی                                                                                ۱۰۸

۳-۵-۲-۳ آب وهوا                                                                                   ۱۰۹

۳-۵-۲-۴ پوشش گیاهی                                                                                        ۱۱۱

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

۳-۵-۲-۵ منابع آبی                                                                                  ۱۱۲

۳-۵-۳ کلیات انسانی                                                                                ۱۱۳

۳-۵-۳-۱خصوصیات جمعیتی                                                                     ۱۱۳

۳-۵-۳-۱-۱ زبان و مذهب                                                                         ۱۱۳

۳-۵-۳-۲ اقتصاد                                                                                     ۱۱۴

۳-۵-۳-۲-۱کشاورزی ودامداری                                                                  ۱۱۵

۳-۵-۳-۴ معادن وانرژی                                                                                ۱۱۵

۳-۶ کلیات طبیعی – انسانی ترکیه                                                                ۱۱۶

۳-۶-۱موقعیت جغرافیایی                                                                          ۱۱۶

۳-۶-۲کلیات طبیعی                                                                                 ۱۱۷

۳-۶-۲-۱آب وهوا                                                                                    ۱۱۷

۳-۶-۲-۲ توپو گرافی                                                                               ۱۱۸

۳-۶-۲-۳ زمین شناسی                                                                                       ۱۲۲

۳-۶-۲-۴ منابع آب                                                                                  ۱۲۵

۳-۶-۲-۵ خاک شناسی                                                                              ۱۲۷

۳-۶-۲-۶ پوشش گیاهی                                                                             ۱۲۸

۳-۶-۳ کلیات انسانی                                                                                ۱۲۸

۳-۶-۳-۱ خصوصیات جمعیتی                                                                              ۱۲۸

۳-۶-۳-۲ زبان ومذهب                                                                                       ۱۲۹

۳-۶-۳-۳ اقتصاد                                                                                     ۱۲۹  ۳-۶-۳-۳-۱ کشاورزی                                                                                ۱۳۰

۳-۶-۳-۳-۲ صنایع                                                                                  ۱۳۰

۳-۶-۳-۳-۳ معادن ومنابع                                                                          ۱۳۱

۳-۷ هیدروپولیتیک ارس                                                                           ۱۳۲

۳-۷-۱ موقعیت جغرافیایی                                                                         ۱۳۲

۳-۷-۲ جغرافیای تاریخی ارس                                                                    ۱۳۳

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

۳-۷-۳ توپوگرافی و مورفولوژی                                                                      ۱۳۵

۳-۷-۴ مشخصات حوضه و شاخه های آن                                                       ۱۳۸

۳-۷-۵ بهره برداری از آب ارس در گذشته                                                      ۱۴۱

۳-۷-۶ بهره برداری از رود ارس در دوران معاصر                                          ۱۴۲

۳-۷-۷ اهمیت ارس برای ترکیه                                                                   ۱۴۶

۳-۷-۸ پلهای تاریخی رود ارس                                                                       ۱۴۷

۳ – ۷ –۹ نظام حقوقی ارس                                                                       ۱۴۸

۳-۷-۹-۱ نحوه ی تعیین مرز و مرز بندی در رودخانه ی ارس                                       ۱۴۹

جمع بندی                                                                                             ۱۶۷

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل                                                                       ۱۷۰

۴-۱ تحلیل مؤلفه ی آب                                                                                ۱۷۱      ۴-۱-۱ هیدروپولیتیک منطقه ی خاورمیانه                                                                ۱۷۱

۴-۱-۱-۱ منطقه ی خاورمیانه                                                                       ۱۷۱

۴-۱-۱-۲ بیلان آبی منطقه ی خاورمیانه                                                                    ۱۷۲

۴-۱-۱-۳وضعیت منابع آبهای سطحی کشورهای خاورمیانه                                     ۱۷۵

     ۴-۱-۱-۴وضعیت آبهای زیر زمینی کشورهای خاورمیانه                                  ۱۷۶

۴-۱-۲مناقشات موجود بر سر آب در خاور میانه                                                          ۱۷۶

 ۴-۱-۲-۱حوضه ی رود نیل                                                                       ۱۷۷

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

۴-۱-۲-۲حوضه ی رودخانه های دجله وفرات                                                  ۱۷۸

۲-۹-۵-۳ حوضه ی رودخانه های اردن ولیطانی                                                ۱۸۰

۴-۱-۳ چشم انداز آب در خاور میانه                                                              ۱۸۱

۴-۱-۴ تحلیل بحران آب در ایران                                                                 ۱۸۴

۴-۱-۴-۱ وضعیت آب در ایران                                                                            ۱۸۴

۴-۱-۴-۲ حوضه های آبریز اصلی ایران                                                        ۱۸۷

۴-۱-۴-۳حجم جریانهای سطحی در ایران                                                        ۱۸۸

۴-۱-۴-۴وضعیت آبهای زیر زمینی ایران                                                       ۱۸۹

۴-۲ چشم انداز همگرایی در شمال غرب ایران                                                           ۱۹۰

۴-۲-۱ نقش رودخانه های مرزی در همگرایی                                                 ۱۹۰

۴-۲-۲ نقش ارس در همگرایی               %

1 نقد وبررسی برای هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

  1. زهره

    هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان
    پایان نامه عالی بود ممنونم

افزودن نقد و بررسی

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

1 نقد و بررسی

هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان پایان نامه

قیمت : تومان9,900