فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی

عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است .

در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است .

کلیه فرضیه ها بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود

و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

 

 

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس
پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱بیان مساله ۸

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۹

۵-۱  فرضیه های تحقیق. ۱۵

۶-۱  اهداف و ضرورتهای پژوهش.. ۱۶

۷-۱  حدود مطالعاتی. ۱۶

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی. ۱۶

۲-۷-۱ قلمرو مکانی. ۱۶

۳-۷-۱ قلمرو زمانی. ۱۶

۸-۱  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۱۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۲۰

۲-۲ بخش اول : نقدشوندگی بازار. ۲۰

۱-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. ۲۲

۲-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. ۲۳

۱-۲-۲-۲ تمرکز مالکیت.. ۲۴

۲-۲-۲-۲ میزان سهام شناور آزاد ۲۶

۳-۲-۲-۲ واسطه های خارجی. ۲۷

۴-۲-۲-۲ دسترسی به بازار. ۲۸

۵-۲-۲-۲ معامله ی اینترنتی. ۲۹

۶-۲-۲-۲ آزادسازی حساب سرمایه ۳۰

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

۷-۲-۲-۲  هزینه های معامله ۳۱

۸-۲-۲-۲ زیرساختهای معاملاتی. ۳۲

۹-۲-۲-۲ محصولات.. ۳۴

۱۰-۲-۲-۲ پذیرش متقابل. ۳۶

۱۱-۲-۲-۲ مشارکت سرمایه گذاران جزء. ۳۶

۱۲-۲-۲-۲ اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی ۳۷

۱۳-۲-۲-۲ تجدید ساختار بورسها ۳۸

۱۴-۲-۲-۲ راهبری شرکتی. ۳۹

۱۵-۲-۲-۲ ارتباطات بین بازارها ۴۰

۱۶-۲-۲-۲ کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. ۴۱

۱۷-۲-۲-۲ موارد دیگر. ۴۱

۳-۲ بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. ۴۳

۱-۳-۲ عوامل نقد شوندگی سهام ۴۳

۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۴

۳-۳-۲ هزینه های اجرای سفارش: ۴۴

۴-۳-۲ هزینه های نگهداری موجودی: ۴۴

۵-۳-۲ هزینه های انتخاب نادرست : ۴۵

۶-۳-۲ مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۵

۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۶

۱-۷-۳-۲ رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۶

۲-۷-۳-۲ رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۷

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

۳-۷-۳-۲رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۷

۴-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود ۴۹

۵-۷-۳-۲ رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۰

۶-۷-۳-۲ تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۱

۷-۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۲

۸-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها ۵۳

۹-۷-۳-۲ اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۳

۱۰-۷-۳-۲ تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۴

۱۱-۷-۳-۲ اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۵

۴-۲ پیشینه تحقیق. ۵۶

۱-۴-۲ خارجی. ۵۶

۲-۴-۲ داخلی. ۵۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۹

۲-۳ طرح تحقیق. ۶۰

۳-۳ روش اجرای  تحقیق. ۶۰

۴-۳مدل مفهومی تحقیق. ۶۱

۵-۳ جامعه و نمونه مطالعاتی. ۶۱

۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۶۴

۷-۳  متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها ۶۴

۱-۷-۳ روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) : ۶۴

۲-۷-۳روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) ۶۴

۸-۳ روش تحلیل داده ها ۶۵

۹-۳ فرایند آزمون فرضیه ها ۶۶

۱۰-۳ روش آزمون فرضیه ها ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۹

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۶۹

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۷۰

رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۷۱

۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۷۲

۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: ۷۲

۲-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: ۷۴

۳-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: ۷۶

۴-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: ۷۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۲

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۸۳

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اول. ۸۳

۲-۲-۵ نتایج فرضیه دوم ۸۳

۳-۲-۵ نتایج فرضیه سوم ۸۴

۳-۲-۵ نتایج فرضیه چهارم ۸۴

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۸۴

۴-۵ پیشنهادها ۸۴

۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۸۵

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۸۵

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. ۱۱۷

منابع لاتین. ۱۱۸

چکیده لاتین. ۱۱۹

 

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

جدول ( ۱-۱) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام ۱۱

جدول(۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۷۰

جدول(۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S برای متغیرهای وابسته ۷۱

جدول(۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در. ۷۲

جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سو

د با رتبه نقد شوندگی شرکتها ۷۳

جدول  (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها ۷۳

جدول  (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.. ۷۴

۸۰

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

 

مقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی،

توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از

اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[۱] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند.

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین

کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[۲] و بازارسازان میشود

. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای

سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به

سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده

را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به

نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

سهام اشاره کرد. نیاز به درک و اندازه گیری عوامل تعیین کننده ی اختلاف

قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد

که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب

آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند.

دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، ۱ ، ۱۰۷)۱.

رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد.

سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری

دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که

اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر،  ، ۱۰۲) ۲.

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل او

ل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی

پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1922-1
پایان نامه تقسیم سود سهام و نقد شوندگی در شرکتهای بورس
رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی  در شرکتهای بورس

قیمت : تومان19,800