فروشگاه

توضیحات

پایان نامه لجستیک معکوس

با پیشرفت کنونی صنایع، بازگشت و استفاده مجدد از محصولات استفاده شده به یکی از فعالیت های مهم لجستیکی صنایع تولیدی مبدل گردیده است.

این امر منجر به ایجاد قوانین در این زمینه و همچنین افزایش آگاهی در بین مردم به منظور حفظ محیط زیست و کاهش ضایعات شده است.

با توجه به نیازهای تخصصی در جهت انجام فعالیت های لجستیکی و گسترده تر شدن دامنه فعالیت در صنایع تولیدی باعث گردیده تا صنایع به تامین کنندگان لجستیک معکوس طرف سوم -که به صورت تخصصی به فعالیت های لجستیکی می پردازند- گرایش پیدا

پایان نامه لجستیک معکوس

نمایند. از این رو انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس و عوامل تاثیر گذار در این انتخاب و

ساختار عوامل تاثیر گذار در انتخاب این تامین کنندگان از مسائل مهم صنایع تولیدی به شمار می رود.

در این تحقیق با استفاده از روش DEMATEL روابط عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس تحلیل شده و با استفاده از روش VIKOR در محیط فازی تامین کنندگان

پایان نامه لجستیک معکوس

طرف سوم لجستیک معکوس رتبه بندی گردیده اند. لازم به ذکر است که روش VIKOR یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از

گزینه ها و تعیین راه حل سازشی برای یک مساله با معیارهای متضاد تمرکز دارد. در این تحقیق یک رویکرد فازی برای روش VIKOR پیشنهاد گردیده که رتبه بندی گزینه ها و اوزان

اهمیت معیار ها به عنوان اعداد فازی ماخوذ از متغیر های کلامی صورت گرفته است.

 

 ۱۱۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه لجستیک معکوس را دانلود کنید

پایان نامه لجستیک معکوس
پایان نامه لجستیک معکوس

 

 

پایان نامه لجستیک معکوس

فهرست مطالب

چکیده ……………....………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱٫۱٫      بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱٫۲٫      اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۵

۱٫۳٫      اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱٫۴٫      سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۸

پایان نامه لجستیک معکوس

۱٫۵٫      شرح واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم- مروری برادبیات موضوع…………………………………………………………………………………………………۱۲

۲٫۱٫ لجستیک معکوس…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲٫۱٫۱٫تعریف لجستیک معکوس………………………………………………………………………………………………………۱۴۲٫۱٫۲٫تاریخچه به کارگیری لجستیک معکوس……………………………………………………………………………………۱۵

۲٫۱٫۳.دلایل استفاده از لجستیک معکوس………………………………………………………………………………………….۱۵

۲٫۱٫۴٫ابعاد لجستیک معکوس………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲٫۱٫۵٫ هدف لجستیک معکوس چیست؟………………………………………………………………………………………….۲۱

۲٫۱٫۶٫ لجستیک معکوس و مراحل بهبود مستمر………………………………………………………………………………..۲۱

۲٫۲٫لزومانتخاب تامین کننده لجستیک معکوس………………………………………………………………………………..۲۴

۲٫۲٫۱٫ عوامل تشویق کننده شرکتها به برون سپاری لجستیک

پایان نامه لجستیک معکوس

معکوس……………………………………………………۲۵

۲٫۲٫۲٫ اهمیت استفاده از برون سپاری لجستیک معکوس………………………………………………………………………۲۷

۲٫۲٫۳٫ مزیت های استفاده از روش برون سپاری………………………………………………………………………………….۲۷

۲٫۲٫۴٫ موانع و مشکلات استفاده از روش برون سپاری………………………………………………………………………….۲۸

۲٫۲٫۵٫ ملاحظات مربوط به فرآیند روش استفاده از برون سپاری…………………………………………………………….۲۹

۲٫۲٫۶٫انتخاب شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم…………………………………………………….۳۰

۲٫۳٫ تاریخچه فعالیت های انجام شده درپیدا کردن بهترین روش برون سپاری…………………………………………..۳۱

۲٫۴٫ریاضیات فازی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲٫۴٫۱٫ مجموعه فازی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲٫۴٫۲٫نمایش یک مجموعه فازی…………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲٫۴٫۳٫ سیستم های فازی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲٫۴٫۴٫ اعداد فازی مثلثی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲٫۴٫۵٫عملیات پایه روی اعداد فازی…………………………………………………………………………………………………۳۸

۲٫۴٫۶٫ متغیرهای زبانی……………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲٫۴٫۷٫ تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی…………………………………………………………………………………………….۴۳

۲٫۵٫ تکنیک DEMATEL فازی گروهی……………………………………………………………………………………………۴۴

۲٫۶٫ تکنیک VIKOR…………………………………………………………………………………………………………………….49

۲٫۶٫۱ مراحل روش VIKOR……………………………………………………………………………………………………………50

۲٫۶٫۱٫۱ گام اول: تشکیل ماتریس

پایان نامه لجستیک معکوس

تصمیم………………………………………………………………………………………….۵۰

۲٫۶٫۱٫۲ بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم………………………………………………………………………………………….۵۰

۲٫۶٫۱٫۳ تعیین بردار وزن معیارها……………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲٫۶٫۱٫۴ تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار………………………………………………۵۱

۲٫۶٫۱٫۵ تعیین مقدار سودمندی (S) و مقدار تاسف (R)……………………………………………………………………….52

۲٫۶٫۱٫۶ محاسبه شاخص VIKOR (مقدار Q)……………………………………………………………………………………52

۲٫۶٫۱٫۷ مرتب کردن گزینه ها بر اساس مقادیر R,S,Q………………………………………………………………………53

۲٫۶٫۱٫۸ انتخاب بهترین گزینه………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۲٫۷٫ وزن دهی به تصمیم گیرندگان………………………………………………………………………………………………..۵۵

فصل سوم – روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵۶

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳٫۱٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳٫۲٫ مراحل اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳٫۳٫ روش های گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۵۹

۳٫۳٫۱٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳٫۳٫۲٫ پایایی و روایی………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳٫۳٫۳٫ روش های تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………………………….۶۱

 1. ۳٫۴٫ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۲

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده های تحقیق………………………………………………………………………………..۶۳

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴٫۱٫ تعیین تیم تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۴٫۲٫ تعیین وزن تصمیم

پایان نامه لجستیک معکوس

گیرندگان…………………………………………………………………………………………………۶۷

۴٫۳٫ تعیین گزینه های لجستیک معکوس طرف سوم………………………………………………………………………..۶۹

۴٫۴٫ انتخاب معیارها ………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴٫۵٫ تعیین ساختار ارتباطات بین معیارها از طریق روش DEMATEL فازی گروهی……………………………….۷۲

۶-۴ تعیین وزن معیارها ………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۷-۴ انتخاب بهترین تأمین کننده لجستیک معکوس از طریق VIKOR فازی…………………………………………۸۵

فصل پنجم –نتایج و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۹۲

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۵٫۱٫ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۵٫۲٫ پیشنهاداتی به سازمانها در راستای موفقیت در برون سپاری لجستیک معکوس…………………………………۹۶

۵٫۳٫ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹۷

۵٫۴٫ پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………..۹۸

 

مقدمه

لجستیک معکوس[۱] یعنی فرآیند حرکت و انتقال مناسب اقلام مصرف شده و مصرف نشده از آخرین مقصد توزیع شده برای کسب ارزشمندی محصولات در نزد مشتری و یا مصرف مناسب آن (عالم تبریز،۱۳۸۸).

اجرای کارآمد لجستیک معکوس نیازمند این است که یک شبکه لجستیکی مناسب برای اجرای فعالیت های زنجیره تامین معکوس[۲] مانند جمع آوری، بازرسی، انبارداری،

پایان نامه لجستیک معکوس

جداسازی، بازیافت، تولید دوباره، تعمیر و… ایجاد گردد. بنابراین امروزه بسیاری از صنایع تمایل زیادی دارند تا سرویس لجستیک معکوس خود را برون سپاری[۳] کنند.

از مزیت های این امر میتوان به این اشاره کرد که هزینه های لجستیکی سازمان از این طریق به شدت کاهش پیدا مینماید. همچنین سازمان با برون سپاری لجستیک معکوس خود میتواند به جای انجام فعالیت های لجستیکی، وارد کسب و کار و بازارهای جدید شود (کانان[۴]،۲۰۰۹).

زمانی که سازمان ها تصمیم به برون سپاری لجستیک معکوس میگیرند باید این سوال اساسی را پاسخ دهند که آیا یک تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم (۳PRLP[5]) کارآمد، برای شبکه لجستیک مورد نیاز وجود دارد ؟

سازمان ها بدنبال شیوه ای هستند که با استفاده از آن بتوانند تامین کننده مناسبی را از بین گزینه ها انتخاب نمایند. در این راستا فعالیت های مختلفی صورت پذیرفته است.

در این تحقیق نیز سعی شده تا با ارائه مدلی برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، به سازمان ها یاری رساند تا با توجه به جنبه های مختلف در این انتخاب تصمیم مناسب را اخذ نمایند.

پایان نامه لجستیک معکوس پایان نامه لجستیک معکوس پایان نامه لجستیک معکوس پایان نامه لجستیک معکوس پایان نامه لجستیک معکوس

 

۱٫۱٫      بیان مساله

لجستیک معکوس فرآیند جمع آوری و انتقال کالاهای برگشتی و نحوه برخورد مناسب با این نوع اقلام و انجام تمامی عملیات مرتبط با مصرف دوباره کالا و مواد به منظور افزایش بهره وری، سود دهی و کارآمدی سازمان است. این امر به شناسایی نیازها، کسب اطلاعات،

پایان نامه لجستیک معکوس

خواسته ها، یرنامه ها و مراحلی است که از سوی مشتری به سوی تولید کنندگان و تامین کنندگان جریان دارد نیازمند میباشد. لجستیک معکوس نیازمند

همکاری نزدیک واحد های تولید، بازاریابی، امور مالی و سیستم های اطلاعاتی در منابع انسانی است.

این امر از آن جهت است که از بروز تضاد ها و نا هماهنگی ها تا حد امکان جلوگیری گردد. از این رو انتخاب صحیح تامین کننده در لجستیک معکوس میتواند بخش بزرگی از مشکلات در این عرصه را کاهش داده و یا حذف نماید.

مساله ای که در اینجا مطرح میشود این است که یک سازمان چگونه میتواند از بین تامین

کنندگانی که در این زمینه وجود دارند یکی را به عنوان تامین کننده منتخب برگزیند؟

هریک از تامین کنندگان دارای شاخص هایی هستند که میتوان از آن جمله به موارد زیر اشاره نمود:

 • کیفیت[۶](عملکرد محصول، درستی محصول، آگاهی کیفی تامین کننده، … )
 • توزیع[۷](مقصود توانایی تامین کننده در انجام وظیفه مطابق جدول زمانبندی توزیع، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان توزیع می باشد)
 • پایان نامه لجستیک معکوس
 • هزینه لجستیک معکوس[۸] (هزینه بازبینی موجودی، حمل ونقل، بسته بندی، …)
 • ظرفیت فنی و مهندسی[۹] (دارا بودن نیروی انسانی ماهر، ظرفیت برای ایجاد لجستیک معکوس، …)

انتخاب بهترین تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از نظرات کارشناسان و با بررسی عوامل پیشگفته توسط گروه تصمیم گیرندگان[۱۰] صورت میگیرد. برخی از این شاخص ها

توسط متغیر های زبانی توصیف میگردند که این متغیر ها باید به مقادیر کمی تبدیل شوند که این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام میگیرد.

استفاده از تئوری مجموعه های فازی[۱۱] در کار با ابهامات انسانی و اظهارنظر در تصمیم

گیری ها میتواند مفید واقع گردد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که وزن شاخص ها

باید به دو صورت مورد بررسی قرار گیرد. یکی وزن مطلق و دیگری وزن ناشی از تاثیر گذاری

پایان نامه لجستیک معکوس

شاخص ها بر یکدیگر می باشد. در هر صورت روند انتخاب با تعیین معیارهای مناسب و از طریق تعیین روابط بین آنها آغاز میگردد.

در این تحقیق ابتدا معیار هایی که برای انتخاب ۳PRLP لازم میباشد، مشخص میگردد و پس از وزن دهی به شاخص ها سازمان باید در مورد انتخاب تامین کننده تصمیم گیری

پایان نامه لجستیک معکوس

نماید. با توجه به اینکه ممکن است انتخاب در شرایط ابهام و غیر مطمئن صورت بگیرد، لذا مدل در فضای فازی پیاده میگردد. همچنین ساختار روابط بین شاخص ها با

استفاده از روش DEMATEL[12] فازی مشخص میگردد و با استفاده از روش VIKOR فازی، تامین کننده لجستیک معکوس انتخاب میشود.

۱٫۲٫      اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت کارکرد های لجستیکی در سازمان ها و تشکیلات مدرن را میتوان تصمیم گیری پیرامون توزیع کامل کالاها و خدمات شرکت عنوان نمود. از طرفی آنچه در مدیریت

مورد توجه می باشد به حداکثر رساندن ارزش افزوده کالا ها و خدمات و کاهش هزینه های

شرکت میباشد. از این رو شرکت ها تمایل دارند تا از خدمات شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس استفاده نمایند. از جمله دلایل برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

v     شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم(۳PRLP) دارای سیستم

پایان نامه لجستیک معکوس

اطلاعاتی پیشرفته، قابلیت حمل و نقل ابزار، تجهیزات جابه جایی مواد و امکانات انبارداری برای ارائه کامل خدمات زنجیره تامین معکوس هستند.

v     لجستیک معکوس نمیتواند هسته فعالیت های یک شرکت باشد و ممکن است در اثر

پایان نامه لجستیک معکوس

این فعالیت های فرعی و ثانویه، وظایف اصلی سازمان به خوبی انجام نگیرد. با برون

سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شوند.

v     برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس می تواند هزینه ها را کاهش دهد.

یک ۳PRLP میتواند مزیت های اقتصادی را نصیب شرکت کند که برای شرکت از طرق دیگر نمیتواند به آن دست یابد.

v     شرکت ها میتوانند با برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، سرمایه اولیه برای

شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی را گسترش دهند.

v     برون سپاری لجستیک معکوس زمان چرخه و عملکرد بهبود پیدا میکند و بدین وسیله رضایتمندی مشتری در بازار فروش افزایش پیدا مینماید.

پایان نامه لجستیک معکوس

ارزیابی و انتخاب یک تامین کننده لجستیک معکوس، از آنجا که شامل معیارها و مدل های تصمیم گیری متفاوت و پیچیده میباشد، امری حساس و دشوار می باشد.

در این زمینه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است و در کارهای کمی از مدل های

تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. این کار اغلب با فرض شرایط قطعی انجام شده است. از این رو لازم به نظر میرسد که باید مسئله در شرایط عدم قطعیت(فضای فازی) و بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره[۱۳] بررسی گردد.

۱٫۳٫      اهداف تحقیق

تامین کنندگان لجستیک معکوس به یکی از نقش های مهم در لجستیک معکوس تبدیل شده اند. از زمانی که عملیات بازگشت کالا به اطلاعات، تجهیزات و زیر بنای اقتصادی

تخصصی نیاز پیدا کرده است، صنعت به تامین کنندگان لجستیک معکوس روی آورده است.

بدلیل محدودیت منابع بسیاری از شرکت ها ظرفیت و یا تمایل وارد شدن به حیطه لجستیک معکوس را ندارند. بنابراین همه یا بخشی از فعالیت های لجستیک معکوس را به

تامین کنندگان واگذار مینمایند. با توجه به اینکه معیار های مختلفی در انتخاب وجود دارد،

انتخاب تامین کننده به کاری پیچیده تبدیل میشود

. شرکت ها برای مقابله با این موضوع از راههای مختلف استفاده میکنند. مهمترین موضوع در روند انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، انتخاب و استفاده از یک مدل مناسب تصمیم گیری میباشد.

هدف این تحقیق بیان یک روند تصمیم گیری فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین معکوس است. در طی سال های اخیر انتخاب تامین کننده به یک

پایان نامه لجستیک معکوس

مساله استراتژیک برای شرکت ها مبدل گردیده است و این امر با گسترش بیشتر لجستیک معکوس در کشور اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد نمود.

این تصمیم گیری های معمولا پیچیده و بی ساختار هستند. در این راستا معیار های کمی

و کیفی مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری، تحویل و … باید در انتخاب تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گرفته و لحاظ گردد.

در این جا مقادیر زبانی برای تخمین رتبه بندی و وزن این معیارها به کار برده میشود. مقادیر زبانی با استفاده از اعداد فازی مثلثی[۱۴] به مقادیر کمی تبدیل میشوند.

سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.

در این تحقیق درجه اهمیت مختلفی برای تصمیم گیرندگان حاضر در گروه تصمیم گیری فرض شده است و از متوسط گیری موزون فازی شهودی[۱۵](IFWA) برای جمع کردن همه

نظرات شخصی تصمیم گیرندگان درباره رتبه بندی اهمیت معیارها و گزینه ها استفاده شده است.

در پایان این تحقیق سعی داریم تا بتوانیم:

۱)      شاخص ها و معیارهایی را که برای انتخاب تامین کننده تاثیر گذار هستند، شناسایی و تعیین شود.

۲)      وزن هریک از شاخص ها به طور مطلق و نسبی و وزن ناشی از تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در محیط فازی تعیین شود.

پایان نامه لجستیک معکوس

۳)      مدلی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مناسب در محیط فازی جهت ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان ارایه شود.

۱٫۴٫      سوالات تحقیق

 • سوال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه: چه شاخص هایی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق را میتوان به صورت زیر بیان نمود:

 • از چه طریقی میتوان یک گزینه به عنوان تامین کننده برای لجستیک معکوس در محیط فازی با استفاده از ترکیب DEMATEL و VIKOR انتخاب نمود؟
 • پایان نامه لجستیک معکوس
 • ارزیابی و اولویت بندی شاخص ها در محیط فازی چگونه انجام میشود؟
 • وزن مطلق و وزن نسبی شاخص ها و میزان تاثیر گذاری آنها بر یکدیگر به چه صورتی مشخص میشود؟
 • چگونه میتوان یک تصمیم درست در زمینه انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس اتخاذ کرد؟

۱٫۵٫      شرح واژه ها و اصطلاحات

 

زنجیره تامین:

یک زنجیره تامین سلسله ای از سازمان ها ست. یعنی امکانات، وظایف و فعالیت های آنان

در تولید و تحول یک محصول یا خدمت درگیر میباشد. این سلسله از تامین کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می یابد. (عالم تبریز،۱)

لجستیک:

بنا بر تعریف انجمن مدیریت لجستیک، لجستیک عبارت است از فرآیند برنامه ریزی، به کارگیری و کنترل اثربخش و کارآمد جریان و ذخیره کالاها، خدمات و اطلاعات مربوطه از نقطه شروع تا نقطه مصرف به منظور تطابق با نیازهای مشتری. (جوانمرد،۱)

 

لجستیک معکوس:

یک اصطلاح و عبارت کلی است که در سطحی گسترده، دربرگیرنده تمام عملیات مرتبط با مصرف مجدد کالا و مواد می باشد.

لجستیک را میتوان لجستیک مرتبط با کالاهای عودتی یا برگشتی دانست. به عبارتی لجستیک معکوس را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:

“انتقال دقیق، به موقع و درست مواد، اقلام و کالاهای قابل استفاده از انتهایی ترین نقطه و آخرین مصرف کننده از طریق زنجیره تامین

به واحد مورد نظر.” مهم ترین اصل در لجستیک معکوس این است که بسیاری از مواد که اصطلاحا غیرقابل استفاده یا فاقد کاربرد

برای مصرف کننده هستند، دارای ارزش بوده و با لندکی اصلاح و مرمت میتوانند مجددا وارد زنجیره تامین شوند. (عالم تبریز)

برون سپاری:

تصمیم گیری یک سازمان درباره خرید یا تولید کالا و خدمات از خارج از سازمان برون سپاری نامیده میشود. برون سپاری لجستیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. به ایم معنا که اگر شرکتی قعالیت اجستیکی خود را ارزان تر از دیگران انجام دهد اجرای آن را خود بر عهده

پایان نامه لجستیک معکوس

میگیرد. در غیر این صورت باید فعالیت های مذکور را به سازمان های دیگر بسپارد. برون سپاری لجستیکی تصمیمی برای خرید خدمات لجستیک از یک منبع خارح از سازمان است

و این زمانی انجام میشود که یک سازمان اجازه دهد تا یک شرکت تخصصی دیگر وظایف غیر اصلی را برای سازمان انجام دهد. (وود و مورفی، ۲۰۰۴)

لجستیک طرف سوم:

در این روش بر طبق یک قرارداد تمام یا بخشی از فعالیت های انبارداری، حمل و نقل و توزیع یک سازمان به سازمان دیگری واگذار میشود. ون لیر هوون تعریف دیگری در سال ۲۰۰۳ از لجستیک معکوس ارائه داده است:

” لجستیک طرف سوم روشی است که در آن فعالیت های لجستیک یک سازمان، شامل

پایان نامه لجستیک معکوس

مدیریت و عملیات اجرایی حمل و نقل و انبارداری برای مدت دست کم یکسال، به یک شرکت دیگر که فراهم کننده خدمات لجستیک است واگذار میشود.”

مرفی و پویست نیز در تعریف خود، ۳PL را به صورت زیر تعریف کرده اند:

“رابطه ای بین دو طرف یا بیشتر که در مقایسه با خدمات اصلی لجستیک، ویژگی های زیر در آن پر رنگ تر است: خدمات بیشتری برای انتخاب ارایه میشود و خدمات مزبور حالت

سفارشی داشته و با خواسته های مشتری انطباق بیشتری دارد. نوغ این رابطه بر مبنای منافع متقابل بوده و از ماهیت بلند مدتی برخوردار است.” (عالم تبریز،۱)

تصمیم گیری چند معیاره:

مدل های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بخصوص از زمان جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست اندر کاران صنعت بوده است. تاکید اصلی مدل های کلاسیک بهینه سازی، داشتن یک معیار سنجش یا یک تابع هدف می باشد.

این مدل میتواند در مجموع به صورت خطی، غیر خطی یا مخلوط باشد. توجه محققین در دو دهه اخیر معطوف به مدل های چند معیاره برای تصمیم گیری های پیچیده گردیده است که

در این تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش استفاده میگردد.

این مدل ها به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از : مدل های چند هدفه و مدل های چند شاخصه. به طوری که مدل های چند هدفه به منظور طراحی به کار گرفته میشونددر

پایان نامه لجستیک معکوس

حالی که مدل های چندشاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده میشوند. (اصغرپور،

گروه تصمیم گیرندگان:

گروه تصمیم گیرندگان متشکل از خبرگان یا کارشناسان خاص است که در مورد مسئله مورد بررسی، دارای علایق و وجوه مشترک بوده و همگی مایل به حل آن میباشند.

گروه تصمیم گیری ممکن است از خبرگان یک سازمان یا سازمان های مختلف، یک باشگاه، یک تیم یا اعضای یک پارلمان تشکیل گردد. تصمیم گیری این گروه معمولا از طریق رای داده

با استفاده از مقیاس های مختلف اندازه گیری صورت می پذیرد. تصمیمات نتیجه شده از تصمیم گیری گروهی به یک مدل عام و منطقی از تبدیل اطلاعات فردی به مجموعه ای از اطلاعات جمعی تقلیل می یابند. (اصغرپور

 

متغیر زبانی:

متغیر هایی هستند که مقادیر آنها کلمات یا جملاتی هستند که در زبان طبیعی وجود

دارند. از زمانی که انسان اندیشیدن را آغاز نمود، هموار کلمات و عباراتی را بر زبان جاری ساخته است که مرز مشخص و معینی نداشته اند. کلماتی نظیر:

“خوب”، “بد”، “جوان”، “پیر”، “بلند”، “کوتاه”، “قوی”، “ضعیف”، “گرم”، “سرد”، “خوشحال”، “باهوش”، “زیبا”

وقیودی مثل: “معمولا”، “غالبا”، “تقریبا” و ” بندرت”. روشن است که مرز مشخصی برای این کلمات نمیتوان یافت.

فضای فازی:

روشهای علم مدیریت کلاسیک، برگرفته از ریاضیات قطعی و منطق دو ارزشی صفر و یک و چند ارزشی است که خواهان داده های دقیق و کمی هستند.

در این روش ها، داده های مبهم و بیان احساسات آدمی(متغیرهای زبانی) جایی در مدل سازی ندارند.۳۸۷)

این در حالی است که در منطق فازی ابهام و عدم قطعیت وجود دارد.

 

پایان نامه لجستیک معکوس

 

فصل دوم

مروری برادبیات موضوع

 

 

۲٫۱٫ لجستیک معکوس

مقدمه

امروزه سازمان ها و شرکت ها دریافته اند که به تنهایی قادر به بر آوردن نیازهای مشتریان، با توجه به تغییرات سریع نیازها و سلیقه های آنان نبوده و تلاش در جهت تنوع تولیدات و بهبود وضعیت سازمان در جهت نیل به این هدف، کافی نمی باشد. با توجه به ویژگی های

محیط جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های گذشته مدیریت تولید که یکپارچگی کمتری را در فرآیند هایشان دنبال نمی کردند، کارآیی خود را از دست داده و

امروزه شرکت ها نیاز دارند تا یکپارچگی منظمی را در تمامی فعالیت های تولیدی از ماده خام تا مصرف کننده نهایی ایجاد کنند. با اقزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان ها

مجبور هستند که به سرعت فرآیند های درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند. جهت گیری سازمان ها و شرکت ها به سمت بهره گیری از تخصص

ها وامکانات یکدیگر با هدف تامین نیاز مستریان به صورت زنجیره تامینی کارآمد و منسجم، راهکاری بود که در نتیجه رشد روز افزون فناوری اطلاعات حاصل گردید. در این رویکرد

پایان نامه لجستیک معکوس

سازمان ها به جای اینکه مجبور باشند در تمامی زمینه ها بهترین عملکرد را داشته باشند، میتوانند از توانمندی های محوری سایر سازمان ها به منظور بهینه سازی قابلیت ها و افزایش اثر بخشی یکدیگر بهره گرفته و …………………………

[۱] Reverse Logistics

[۲] Reverse Supply Chain

[۳] Outsourcing

[۴]Kannan

[۵] Third Part Reverse Logistic Provider

[۶] Quality

[۷] Distribution

[۸] Reverse Logistics Cost

[۹]Technical & Engineering Capability

[۱۰] Decision Making Group

[۱۱] Fuzzy Set Teory

[۱۲] Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

[۱۳] Multiple Criteria Decision Making

[۱۴] Triangular Fuzzy Number

[۱۵] Intuitionist Fuzzy Weighted Averaging………………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه لجستیک معکوس

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی”

ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3347

پایان نامه لجستیک معکوس

قیمت : تومان12,900