فروشگاه

توضیحات

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

هدف این پایان نامه ارزیابی اثر جایگزینی آردهای مختلف (آرد گندم، سوخاری، نشاسته، سیب زمینی و ذرت) برویژگی‌های کیفی ناگت گوشت شترمرغ بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، ترکیبات شیمیایی، آنالیز بافت و فاکتورهای رنگی مورد بررسی قرار

گرفتند. ناگت های تهیه شده از آردهای مختلف در ویژگی مقادیر ترکیبات شیمیایی، pH، ویژگی های پخت، پارامترهای رنگی، شاخص های سفتی، ارتجاعی ونیروی برشی و برخی پارامتر های حسی شامل طعم، رنگ، بافت وپذیرش کلی دارای اختلاف معنی دار از نظر

آماری بودند(۰۵/۰>p). نتایج نشان دادند که ناگت شترمرغ فرموله شده با آرد سیب زمینی قابلیت حفظ آب بیشتری نسبت به سایر نمونه ها داشت، که این امر موجب کاهش میزان

چروکیدگی، تغییرات ابعادی، افت پخت وسفتی نمونه های حاوی آرد سیب زمینی گردید.

نمونه شاهد بیشترین میزان پروتئین ( ۲۷/۱۶%) و خاکستر (۲۸/۳%) را دارا بود. در این پژوهش بالاترین مقدار L* (3/40) و b* (81/13) مربوط به ناگت شترمرغ حاوی آرد ذرت بوده

و بالاترین مقدار a* (67/2) مربوط به ناگت شترمرغ حاوی نشاسته بود. امتیازهای مربوط به پذیرش کلی محصول توسط ارزیابان حسی در تمامی فرمولاسیون‌های مورد مطالعه بیشتر از ۶/۳ بود که بیانگر مقبولیت کلیه‌ی نمونه‌ها می‌باشد.جایگزینی گوشت با انواع آردها اثر

معنی داری بر میانگین امتیاز آروما و احساس دهانی نداشت (۰۵/۰<p). این موضوع می تواند یک نکته مثبت به شمار آید. همچنین در سایر پارامترهای حسی که اختلاف نمونه ها

معنی دار به دست آمد، ملاحظه شد که امتیاز نمونه های تیمار شده با انواع آردها بیشتر از

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

نمونه شاهد بود. این نتیجه نشان می دهد می توان در ناگت گوشت شترمرغ از جایگزینی گوشت با انواع پرکننده های آردی استفاده کرد.

کلیدواژه: آرد ذرت، آرد سوخاری، آرد سیب زمینی، شترمرغ، ناگت،

 

 ۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت
پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

 

فهرست

فصل اول : مقدمه۶

فصل دوم : بررسیمنابع. ۶

۲-۱- شترمرغ. ۶

۲-۱-۱- مشخصات ظاهری شترمرغ. ۶

۲-۱-۲- تاریخچه پرورش شترمرغ. ۷

۲-۱-۳- انواع شترمرغ. ۸

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

۲-۱-۴- تولیدات شترمرغ. ۸

۲-۱-۴-۱- گوشت.. ۸

۲-۱-۴-۲- تخم. ۲۹

۲-۱-۴-۳- پوست.. ۲۹

۲-۱-۴-۴- پر۱۱

۲-۱-۴-۵- سایر محصولات شترمرغ. ۱۲

۲-۱-۵- گوشت شترمرغ ضامن سلامتی. ۱۲

۲-۲- سرخ کردن. ۱۳

۲-۲-۱- تعریف فرایند سرخ کردن. ۱۳

۲-۱-۲- فرایند سرخ کردن. ۱۴

۲-۲-۲- سرخ کردن سطحی. ۱۵

۲-۲-۳- سرخ کردن عمیق.. ۱۶

۲-۲-۴-روش های نوین سرخ کردن. ۱۶

۲-۳- خصوصیات کیفی محصول سرخ شده۱۷

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

۲-۳-۱- حجم و دانسیته. ۱۸

۲-۳-۲- تخلخل. ۱۹

۲-۳-۳- خصوصیات حرارتی. ۱۹

۲-۳-۴- بافت.. ۲۱

۲-۳-۵- رنگ.. ۲۳

۲-۳-۶- رفتار جریان خمیرابه. ۲۴

۲-۴- اثر آردهای جایگزین کننده بر ویژگی های ناگت.. ۲۵

۲-۴-۱- آرد گندم. ۲۵

۲- ۴-۱-۱- پروتئین گندم. ۲۶

۲-۴-۱-۲- نشاسته گندم. Error! Bookmark not defined.

۲-۴-۲- آرد ذرت.. ۲۹

۲-۴-۳- آرد برنج. ۲۹

۲-۴-۴- آرد سویا۳۱

۲-۴-۵- نشاسته. ۳۱

۲-۴-۶- پروتئین‎ها۳۴

۲-۴-۷- هیدروکلوئیدها۳۵

۲-۵- عوامل موثر در جذب روغن. Error! Bookmark not defined.

۲-۵-۱- بررسی عوامل موثر بر جذب روغن. Error! Bookmark not defined.

۲-۵-۱-۱- دما و زمان سرخ کردن. ۳۹

۲-۵-۱-۲- تخلخل. ۴۰

۲-۵-۱-۳- خصوصیات فیزیکی ماده غذایی (شکل هندسی، سطح جانبی و خصوصیات سطحی)۴۱

۲-۵-۱-۴- فرمولاسیون ماده غذایی. ۴۱

۲-۵-۱-۵- پوشش دهی. ۴۳

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

۲-۶- فراورده ی گوشتی خمیرابه دار و سوخاری.. Error! Bookmark not defined.

۲-۷- مروری بر پژوهش های پیشین. ۴۷

فصل سوم : مواد و روش‌ها۵۶

۳-۱- تهیه نمونه‌ها۵۶

۳-۲- اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی ناگت گوشت شترمرغ. Error! Bookmark not defined.

۳-۲-۱- اندازه گیری میزان رطوبت.. ۵۸

۳-۲-۲- اندازه گیری میزان چربی. ۵۸

۳-۲-۳- اندازه گیری میزان پروتئین. ۵۹

۳-۲-۴- اندازه گیری میزان خاکستر۵۹

۳-۳- اندازه گیری pH.. 60

۳-۴- اندازه‌گیری ویژگی های پخت ناگت گوشت شترمرغ. ۶۰

۳-۵- اندازه‌گیری پارامترهای بافت ناگت گوشت شترمرغ. ۶۱

۳-۶- اندازه‌گیری پارامترهای رنگ ناگت گوشت شترمرغ. ۶۳

۳-۷- اندازه‌گیری ویژگی های حسی ناگت گوشت شترمرغ. ۶۳

۳-۸- آنالیز آماری.. ۶۴

فصل چهارم : نتایج و بحث.. ۶۵

۴-۱- ترکیبات شیمیایی. Error! Bookmark not defined.

۴-۲- pH.. 69

۴-۳- بافت.. ۷۰

۴-۳-۱- آزمون پروفایل بافت.. ۷۰

۴-۳-۲- نیروی برشی. ۷۳

۴-۴- رنگ.. ۷۴

۴-۵- ویژگی های پخت.. ۷۷

۴-۵-۱- کاهش قطر و افزایش ضخامت.. ۷۷

۴-۵-۲- افت پخت.. ۷۹

۴-۵-۳- چروکیدگی. ۸۱

۴-۶- ویژگی های حسی. ۸۲

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها۸۴

منابع. ۸۸

پیوست‌ها۹۶

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

 

 
 
فهرست جدول ها

جدول۱-۱- ترکیبات غذایی گوشت شترمرغ در مقایسه با سایر حیوانات.. ۳

جدول ۲-۱- مقایسه گوشت شترمرغ با سایر گوشت ها۹

جدول ۲-۲- ترکیب لاشه یک شترمرغ ۱۰۰ کیلوگرمی. ۱۰

جدول ۲-۳- تأثیر رژیم غذایی حاوی فیبرهای مختلف در دفع چربی. ۳۸

جدول ۴-۱- میانگین پارامترهای بافت تیمارهای مختلف ناگت گوشت شترمرغ. ۷۲

جدول ۴-۲- میانگین پارامترهای بافت تیمارهای مختلف ناگت گوشت شترمرغ. Error! Bookmark not defined.

 

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۳-۱٫ تصویر سرخ کن. ۵۸

شکل ۳-۲٫ نحوه تقسیم ‌بندی سبد سرخ‌کن با استفاده از صفحات استیل برای مجزا کردن نمونه‌ها از یکدیگر۵۸

شکل ۳-۳٫ تصویر دستگاه بافت سنج TA plus.63

شکل ۴-۱- اثر فرمولاسیون های مختلف بر محتوای چربی تیمارهای مختلف ناگت شترمرغ. ۶۶

شکل ۴-۲- اثر فرمولاسیون های مختلف بر مقدار رطوبت نمونه های سرخ شده ناگت شترمرغ. ۶۷

شکل ۴-۳- اثر فرمولاسیون های مختلف بر مقدار پروتئین تیمارهای مختلف ناگت شترمرغ. ۶۸

شکل ۴-۴- اثر فرمولاسیون های مختلف بر مقدار خاکستر تیمارهای مختلف ناگت شترمرغ. ۶۹

شکل ۴-۵- اثر فرمولاسیون های مختلف بر pH تیمارهای مختلف ناگت شترمرغ. ۷۰

شکل ۴-۶- اثر فرمولاسیون های مختلف بر سختی تیمارهای مختلف ناگت شترمرغ. ۷۴

شکل ۴-۳- اثر فرمولاسیون های مختلف بر* L نمونه های سرخ شده ناگت شترمرغ. ۷۷

۷۹

شکل ۴-۷- اثر فرمولاسیون های مختلف بردرصد کاهش قطر نمونه های سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ. Error! Bookmark not defined.

شکل ۴-۸- اثر فرمولاسیون های مختلف برافت پخت نمونه های سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ. ۸۰

شکل ۴-۹- اثر فرمولاسیون های مختلف بر درصد چروکیدگی نمونه های سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ. ۸۲

شکل ۴-۷- اثر فرمولاسیون های مختلف بردرصد کاهش قطر نمونه های سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ. Error! Bookmark not defined.

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

 

 

 

فصل اول : مقدمه

گوشت در جیره غذایی انسان به عنوان یک منبع مهم پروتئین و مواد معدنی از جمله آهن و روی به شمار می آید. میزان پروتئین موجود در گوشت شترمرغ در حدود ۸/۲۱ درصد است

. از میان انواع گوشت های مصرفی مناسب انسان، گوشت شترمرغ دارای بالاترین میزان آهن است و بنابراین برای افراد کم خون و باردار بسیار مناسب است. میزان روی موجود در

قسمت های مختلف لاشه شترمرغ متفاوت است با این حال در مقایسه با گوشت سایر پرندگان مقدار بیش تری روی دارد. مس موجود در گوشت شترمرغ از گوشت مرغ، بوقلمون و گاو بیش تر است اما مقدار کلسیم آن از گوشت گاو و مرغ کم تر است. مصرف گوشت

شترمرغ برای افراد با فشار خون بالا بسیار مفید است چرا که این گوشت سدیم بسیار پایینی در مقایسه با گوشت مرغ و گاو دارد (کوپر و همکاران، ۲۰۰۴)(جدول ۱-۱).

اطلاعات در مورد محتوی ویتامینی گوشت شترمرغ اندک است با این حال وجود ویتامین های مختلف در آن تایید شده است. با توجه به ارزش غذایی بالای گوشت شترمرغ قرار گرفتن این

ماده مغذی در سبد غذایی خانواده می تواند نقش موثری در سلامتی جامعه ایفا کند. با توجه به این که پرورش شترمرغ در ایران در حال گسترش است در آینده نزدیک شاهد استفاده بیش تر از محصولات شتر مرغ خواهیم بود.

جدول۱-۱- ترکیبات غذایی گوشت شترمرغ در مقایسه با سایرحیوانات (کوپر و همکاران، ۲۰۰۴)

آنالیزشترمرغخوکگوسالهطیورآهوماهی
آب (درصد)۴/۷۵۷۰۷۵۷۵-۷۳۱/۷۵-۵/۷۴۸۲
چربی (درصد)   ۱/۲۲۵۵/۴-۷/۱۳-۱۳/۳۱
پروتئین (درصد)۷/۲۱۲۸-۱۸۲۲-۱۸۲۴-۲۳۶/۲۰۱۶
انرژی (کیلوژول در هر ۱۰۰ گرم)۴۳۸۸/۱۳۳۵۶/۶۵۷۶/۴۷۸۴۹۴۴/۳۹۷

 

چاقی یکی از بیماری‌های شایع در دنیای کنونی است. برآورد می‌شود که حدود ۲/۱ بیلیون نفر از کل جمعیت دنیا دارای اضافه وزن هستند (گارو، ۲۰۰۰). افراد چاق بیشتر از سایر افراد مستعد ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر مثل بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

برخی سرطان‌ها هستند (پی‌سنر، ۱۹۹۸). بیماری‌های قلبی عروقی یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده زندگی در جوامع بشری است به طوری که علت ۷۰ درصد مرگ و میر افراد بالای ۷۵ سال و علت ۲۵ درصد مرگ و میر افراد بالای ۳۰ سال را تشکیل می‌دهد (

رفیعی، ۱۳۷۶). از سویی با گسترش زندگی صنعتی، مصرف غذاهای آماده، غذاهای پرچرب و سرخ کردنی افزایش چشمگیری یافته است و میزان اسیدهای چرب ترانس موجود در این فراورده‌های غذایی موجب افزایش شیوع بیماری‌های مزمن گردیده است. گوشت

شترمرغ در سالهای اخیر به علت چربی و کلسترول پایین خود، به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر محصولات گوشتی مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از متخصصین تغذیه

مصرف این گوشت را به علت اسیدهای چرب اشباع کمتر توصیه می نمایند(رفیعی،

با افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به تأثیر رژیم غذایی چرب بر سلامتی، تمایل به مصرف مواد غذایی کم چرب رو به افزایش است. بنابراین در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی به منظور کاهش میزان چربی در مواد غذایی سرخ شده ضمن حفظ ویژگی‌های کیفی آن‌ها

انجام گرفته است. علاوه بر این به دلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تقاضا برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است و در میان آن‌ها فراورده‌های پوشیده شده با خمیرابه[۱] به دلیل ویژگی‌های حسی مطلوب بسیار مورد توجه هستند. غذاهای روکش شده مثل انواع

ناگت به منظور بهبود طعم، ظاهر و خصوصاً ویژگی‌های بافتی مطلوب و ایجاد سطح خارجی

ترد و در عین حال هسته مرکزی نرم و مرطوب، ابتدا با خمیرابه پوشانیده[۲] شده، سپس پیش سرخ گردیده، به صورت منجمد به بازار عرضه می‌گردند(نگادی و همکاران ، ۲).

برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان به غذاهای متنوع، تولیدکنندگان در صنعت غذا به

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

تولید فراورده‌های غذایی کم چرب جدید با طعم و مزه مطلوب همّت گماشته‌اند که از جمله این غذاها می‌توان به غذاهای سوخاری و پوشش‌دار اشاره کرد(گارو، ۲۰).

سرخ کردن عمیق[۳](DFF) یکی از قدیمی‌ترین فرایندهای تهیه مواد غذایی است. این فرایند تحت عنوان غوطه‌ور کردن ماده غذایی در یک روغن خوراکی در دمایی بالاتر از نقطه جوش

آب تعریف می‌شود. در طول این فرایند انتقال همزمان جرم و انرژی صورت می‌گیرد. در واقع حرارت از روغن به داخل ماده غذایی نفوذ کرده و باعث تبخیر رطوبت از درون ماده غذایی

می‌شود، در نتیجه فضاهای خالی در محصول ایجاد می‌شود و روغن از همین منافذ وارد ما

ده غذایی می‌گردد (امیر‌یوسفی و همکاران، ۲۰۱۰). از مزایای سرخ کردن عمیق نسبت به دیگر روش‌های پخت می‌توان به کوتاه بودن زمان سرخ کردن و غیر محلول بودن ویتامین‌های

محلول در آب، در داخل چربی اشاره نمود که مورد اخیر از اتلاف ویتامین‌های محلول در آب جلوگیری می‌کند (ساهین و سامنو، ۲۰۱۹).

 

پوشش‌دار کردن به معنای غوطه‌ور کردن ماده غذایی در محلول مورد نظر قبل از سرخ کردن می‌باشد. پوشش دهی یک تیمار سطحی است که تخلخل سطح را کاهش می‌دهد و

مانعی در مقابل ورود روغن به ماده غذایی ایجاد می‌کند. پوشش علاوه بر کاهش جذب

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

روغن، خروج رطوبت را نیز کاهش می‌دهد. مهم‌ترین ویژگی‌های یک پوشش قابلیت تشکیل

فیلم، پایداری حرارتی، ویژگی‌های انتقال روغن و رطوبت، کیفیت تغذیه‌ای و حسی آن است (سانز و همکاران، ۲۰٫

اغلب فراورده‌های سرخ شده با یک خمیرابه پوشانده می‌شوند که عبارت است از یک مخلوط مایع شامل آب، آرد، نشاسته و ادویه‌ها که فراورده های غذایی قبل از پخت در آن غوطه‌ور

می‌گردند. همچنین گاهی پس از این تیمار، از یک مخلوط خشک به نام پودر سوخاری[۵] استفاده می‌شود. این تیمارها با ایجاد پوسته[۶] بر روی محصول علاوه بر بهبود ظاهر آن،

جذب روغن را نیز کاهش می‌دهند. در فراورده های سرخ شده ویژگی‌های پوسته اهمیت کلیدی در پذیرش مصرف کننده دارد (سالوادور و همکاران، ۲۰۱۳).

هدف از این مطالعه بررسی اثر جایگزینی آردهای مختلف (آرد گندم، آرد سوخاری، نشاسته، آرد سیب زمینی و آرد ذرت) به جای گوشت شترمرغ در فرمولاسیون ناگت بود.آزمون های

شیمیایی (چربی، رطوبت، پروتئین و خاکستر)، pH، ویژگی های پخت (کاهش قطر و افزایش ضخامت، افت پخت و چروکیدگی)،پارامترهای بافت (آزمون پروفایل بافت ونیروی برشی)،

پارامترهای رنگ (L*، b* وa* ) و ویژگی های حسی (رنگ، طعم، آروما، بافت، احساس

دهانی و پذیرش کلی) بر محصول نگهداری شده در فریزر۲۰- درجه سانتی گراد اندازه گیری شد.

بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

 

 

فصل دوم : بررسی منابع

۲-۱- شترمرغ

شترمرغ[۷] متعلق به خانواده رتایت ها[۸] به معنای سینه پهنان می باشد. اعضای این خانواده به واسطه عدم قدرت پرواز، توانایی دویدن و فقدان جتاق در استخوان سینه شان

شناخته می شوند. این پرندگان بسیار مقاوم بوده و به آسانی می توانند با شرایط گوناگون

اقلیمی سازگار شوند. آنها می توانند در چراگاه های فقیری که گاو و گوسفند قادر به رشد و زندگی…….  بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

۲-۱-۱- مشخصات ظاهری شترمرغ

شترمرغ بزرگترین پرنده زنده است. متوسط ارتفاع آن ها ۵/۲-۱/۲ متر و وزن آن ها ۱۶۰-۱۰۰ کیلوگرم می باشد. بدن تخم مرغ شکل آن ها از پرهای نرم پوشیده شده است. جوجه ها،

چه نر و چه ماده، پرهای قهوه ای دارند. به تدریج نرها که بالغ می شوند، پرهای بدنشان سیاه و پرهای بالشان سفید می شود. پرهای بدن ماده ها، خاکستری قهوه ای و نوک

پرهای بال آن ها، قهوه ای یا سیاه می شود. شترمرغ ها گردنی بلند و انعطاف پذیر دارند که

به وسیله آن قادرند روی زمین بچرند و در عین حال از برگ درختان تغذیه کنند. شترمرغ علاوه………… بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

۲-۱-۲- تاریخچه پرورش شترمرغ

در حدود دهه ۱۸۶۰ تقاضای زیادی برای پر شترمرغ، منجر به اهلی کردن

آن در افریقای جنوبی شد. پس از اختراع دستگاه جوجه کشی مصنوعی، در سال ۱ این حرفه تبدیل

به حرفه ای بسیار سودآور گردید، اما از سال ۱۹۱۴ به بعد، تقاضا برای پر کاهش یافت و در

اواخر دهه ۱۸۸۰، توجه به گوشت و پوست این پرنده باعث رونق مجدد این صنعت شد و تا به امروز این روند ادامه دارد (اسمیت و همکاران،۹۹۵). طی چند سال اخیر صنعت پرورش

بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

شترمرغ در ایران با هدف ایجاد یک منبع پروتئینی جدید و مطمئن جهت افزایش تولید گوشت قرمز که یکی از مواد اصلی و پرمصرف در رژیم غذایی ایرانیان به شمار می رود، ایجاد گردید. با توجه به اینکه ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مکانی مناسب جهت پرورش این

حیوان به شمار می رود، امروزه شاهد روزافزون مزارع پرورشی در سطح کشور می باشیم. ورود شترمرغ های پرورشی به ایران به سال ۱ باز می گردد که تعدادی جوجه از آفریقای

جنوبی و تعدادی از بلژیک وارد ایران گردیدند، بعدها تخم های نطفه دار شترمرغ از کانادا هم

به دست پرورش دهندگان ایرانی رسید. براساس آمارهای موجود در…….  بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

۲-۱-۳- انواع شترمرغ

انواع شترمرغ به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند:

 

–         شترمرغ آفریقایی اهلی شده (Struthio camelus domesticus) گردن سیاه

مزایای هر یک از این گونه ها بدین شرح است (هوفمن و همکاران، ۲۰۰۸):

گردن آبی: جوجه ها مقاوم تر با درصد قدرت زنده مانی بیشتر، اما تولید تخم کمتر

بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

گردن قرمز: قد بلندتر، تولید گوشت بیشتر، بلوغ دیرتر و تولید تخم کمتر

گردن سیاه (شترمرغ اهلی): مطیع تر، تولید تخم بالاتر، اما جوجه ضعیف تر، جثه کوچک و تولید گوشت کمتر

۲-۱-۴- تولیدات شترمرغ

۲-۱-۴-۱- گوشت

گوشت قرمز شترمرغ یکی از کم چربی ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است، به طور چشمگیری ترد بوده و مزه آن شبیه به گوشت گوساله است و

کلسترول آن از گوشت مرغ پایین تر می باشد. این گوشت از نظر مواد مغذی بالانس ایده آلی داشته و به عنوان منبع پروتئین از طرف تشکل های سلامتی همچون انجمن قلب،

انجمن سرطان و انجمن دیابت………

بررسی

ناگت

جدول ۲-۱- مقایسه گوشت شترمرغ با سایر گوشت ها (در ۱۰۰ گرم گوشت پخته شده بر مبنای وزن خشک) (کوپر، ۱۹۹۹)

نوع گوشتچربی (گرم)پروتئین (درصد)کلسترولآهن (میلی گرم)انرژی (کیلوکالری)
شترمرغ۳۹/۲۶۸۳۲/۳۱۴۲
مرغ۴/۷۹/۲۸۸۹۲/۱۱۹۰
بوقلمون۵۳/۲۹۷۶۸/۱۱۷۰
گاو۳/۹۹/۲۹۸۶۳۲۱۱
گوساله۶/۶۹/۲۱۱۱۸۲/۱۱۹۶
اردک۲/۱۱۵/۲۳۸۹۷/۲۲۰۱

 

در کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقه وافری به مصرف گوشت شترمرغ دیده می شود، زیرا اعتقاد بر این است که علاوه بر کیفیت عالی، جهت بهبود زخم ها و شفادهندگی

بیماران روماتیسمی مناسب است (بالوگ و همکاران، ۲۷). معمولا شترمرغ های پرواری در سن یک سالگی تا ۱۴ ماهگی کشتار می گردند که در این سن حدود ۱۲۰-۱۰۰ کیلوگرم

وزن دارند. گوشت بدون استخ………

[۱]Batter

[۲]Coat

[۳]Deep Fat Frying (DFF)

[۴] Olestre

[۵]Breading

[۶]Crust

[۷]Struthio camelus

[۸]Ratite………………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

برای مشاهده مطالب بیشتر  رشته صنایع غذایی کلیک کنید

 

 

 

 

1 نقد وبررسی برای پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

  1. سمیرا عادلی

    این مطالب رو در شغل خودم استفاده کردم خواستم فقط بگم میلیون ها ارزش داشت برام منو از یه ترجمه هزار صفحه ای خلاص کردید هر چی میخواستم تو این پروژه بود

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

1 نقد و بررسی

پایان نامه گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

بررسی امکان استفاده از گوشت شتر مرغ در تولید ناگت

قیمت : تومان15,000