فروشگاه

توضیحات

اسیلوسکوپ در متلب

اسیلوسکوپ یک دستگاه مفید و چند کاره آزمایشگاهی است که برای نمایش دادن و اندازه گیری تحلیل شکل موجها و دیگر پدیده های مدارهای الکتریکی و الکترونیکی بکار میرود.

اصولا کلمه ی oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان است. که محور افقی نمایش زمان و محور عمودی محور اختلاف ولتاژ بین دو نقطه از مدار است.

یک اسکوپ ایده آل نباید هیچ تاثیری بر روی سیگنال ورودی داشته باشه و فقط اون رو نمایش بده.

 

۴۷صفحه فایل ورد (Word) قابل ویرایش فونت ۱۴ منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ اسیلوسکوپ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ ۱-۱-انواع اسیلو سکوپ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲-اسیلوسکوپ آنالوگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳-اسیلوسکوپ دیجیتال ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۲٫ اسکوپ در متلب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… External ADC-2
۶………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Internal ADC2.2 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .فصل سوم
۳-۱-برنامه نویسی ونحوه ارسال سیگنال دیجیتال با میکرو کنترلر ( External ADC )…………………………………………..8
۳-۲-کد برنامه میکرو کنترلر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۴٫ ارتباط با متلب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۴- ۱٫ استفاده از پورت LPT ……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
۴-۱-۱٫ استفاده از پورت دیجیتال موازی و پیکره بندی آن …………………………………………………………………………………………۱۰ پیکره بندی پورت موازی یا parallel به عنوان خروجی ……………………………………………………………………………………………۱۰ پیکره بندی پورت موازی یا parallel به عنوان ورودی …………………………………………………………………………………………….۱۰ ارسال دیتا به پورت موازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ دریافت دیتا از پورت موازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰ حذف پیکره بندی پورت موازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰ ۴-۱-۲- مثال از پیکره بندی پورت موازی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۴-۲- استفاده از پورت دیجیتال سریال………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۴-۲-۱ . توابع پیکره بندی و ارسال و دریافت از پورت سریال(com) ……………………………………………..11
۴-۲-۱-۱ . پیکره بندی پورت سریال یا rs-232 ……………………………………………………………………………………………………….11
۴-۲-۱-۲ مثال از پیکره بندی پورت سریال Clc………………………………………………………………………………………………………….12 فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ ۵ – ارتباط با کارت صدا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۵-۱-۵٫ پیکره بندی ورودی آنالوگ کارت صدا ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴ پیکره بندی ورودی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ تنظیم نرخ نمونه برداری از ورودی کارت صدا ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴ تنظیم زمان مورد نیاز برای ضبط از ورودی کارت صدا …………………………………………………………………………………………………۱۴ ۵-۲٫ مثال از پیکره بندی وروردی کارت صدا ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵
فهرست مطالب
عنوان ézЕ
۵-۳٫ استفاده از خروجی آنالوگ کارت صدا …………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۵-۴٫ مثال از پیکره بندی خروجی کارت صدا ………………………………………………………………………………………………………………۱۶ فصل ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷ ۶٫ انواع کارت صوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۶-۱ ۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………………. Internal Sound Cards
۶-۲ ۱۹………………………………………………………………………………………………………………………………….. External Sound Card
۶-۳- اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۶-۴- فرکانس کاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۹٫ سخت افزار پروژه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
فصل هفتم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۷-۱-۱٫ عملکرد ………..………………………………………..…………………………………………………..………۲۳
۷-۱-۲٫ مدار تضعیف ولتاژ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۷-۱-۳٫ مدار نمونه گیری ولتاژ برای ADC میکرو ……………………………………………………….……………۲۴
۷-۱-۴٫ مدار نمونه گیری فرکانس ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۷-۲٫ قطعات مدار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۷-۳٫ فلوچارت میکرو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۷-۴٫ برنامه میکرو۲۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷-۵٫ شکل آزمایش گاهی مدار ………………..………………………………..…………………………..……..………۳۰
فصل هشتم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱ ۸٫ اجرای برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۸-۱٫ تنظیم سخت افزار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۸-۲٫ تنظیم نر افزار متلب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳ فصل نهم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷ ۹٫ مزایا و معایب سیستم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۹-۱٫ مزایای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۹-۲٫ معایب سیستم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸ فصل دهم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰ منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
فهرست اَشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱: اسیلوسکوپ …………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………۱ شکل ۱-۲ :اسیلوسکوپ آنالوگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
شکل ۱-۳: اسیلو سکوپ دیجیتال ………………………………………………………………………………

…………………………………………………….۴ ۳-۱: فلوچارت برنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸ شکل ۶-۱ :کارت صوت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸ شکل ۶-۲ پورت:USB …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹ شکل ۶-۳ :کارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹ شکل۷-۱ :سخت افزار پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲ شکل ۷-۲ :مدار تضعیف ولتاژ …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳ شکل ۷-۳: مدار مقسم ولتاژ و نمونه گیر adc میکرو ……………………………………………………………………………………………………۲۴ شکل ۸-۴ : فلوچارت میکرو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶شکل ۸-۵: مدار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰ فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ :نمایش سیگنال …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

فصل دوم :
اسکوپ در متلب

 

۲٫ اسکوپ در متلب:
MATLAB از مخفف کلمات MATRIX Laboratory به معنی آزمایشگاه ماتریس گرفته شده است.
نرم افزاری که با قدرت فوق العاده خود در محاسبات ریاضی تمام علوم را در برگرفته است دلیل استفاده از نام آزمایشگاه ماتریس برای این نرم افزار این است که تمام محاسبات و شبیه سازی های خود را از طریق ماتریس انجام می دهد .

خصوصیت بارز این نرم افزار دارا بودن شبیه سازی در اکثر علوم فنی و مهندسی و استفاده از برنامه نویسی C و FORTAN در محیط است .
در این پروژه سعی داریم یکی از علوم بسیار پیشرفته به نام پردازش سیگنال را در قالب اسیلو سکوپ ان جام دهیم.
برای اسکوپ کردن سیگنال دو راه داریم.
الف- استفاده از یک ADC خارجی ب-استفاده از ADC کارت صدا
:External ADC 1-2
در این روش توسط یک مبدل adc و توسط پورت US و PARALLEL و LPT و COM و دیگر پورت های ارتباطی می توان سیگنال را برا پردازش های بعدیبه متلب داد.
مزایای این روش :
می توان با توجه به نیاز مورد استفاده از ADC های متنوع با قابلیت های کاربردی مخصوص استفاده کرد.
:Internal ADC 2-2
در این روش ما برای پردازش سیگنال از ADC کارت صدا استفاده می کنیم و برای ارتباط با کارت صدا و دریافت دیتا دیجیتال شده از طریق برنامه مربوط و interface گرافیکی oscilloscopeاستفاده می کنیم.

فصل سوم :
برنامه نویسی ونحوه ارسال سیگنال دیجیتال با میکرو
( External ADC ) کنترلر

فصل سوم :
۳ -۱-برنامه نویسی ونحوه ارسال سیگنال دیجیتال با میکرو کنترلر ( External ADC ) :
اگر از یک میکرو کنترلر بخواهیم به عنوانExternal ADC استفاده کنیم روند برنامه به این صورت خواهد بود.

۳-۱: فلوچارت برنامه
۳ -۲-کد برنامه میکرو کنترلر :
این برنامه به زبان برنامه نویسی بیسیک می باشد و توسط نرم افزار بسکام نوشته شده است.
$regfile = “m32def.dat”
$crystal = 8000000
Baud = 9600
Ddrb.1 = 1
Do
Waitms 100
Set Portb.1
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim A As Word , N As Byte
Wait 2
For N = 1 To 130 A = Getadc(0)
Waitms 100
Print A
Next
Wait 100
Loop
End

فصل چهارم :
ارتباط با متلب

فصل چهارم :
۴٫ ارتباط با متلب :
همانطورکه گفته شد برای ارتباط با دنیای خارج از طریق نرم افزار متلب می توانستیم به چند روش عمل کنید.
۴ – ۱٫ استفاده از پورت LPT :
۴ -۱-۱٫ استفاده از پورت دیجیتال موازی و پیکره بندی آن:
X=digitalio( ‘ parallel ’, ’ lpt1 ’ ) ; توسط این دستور پورت parallel پیکره بندی شده و به نرم افزار متلب شناسانده می شود.
این دستور را تنها کافی است یک بار در آول برنامه بنویسید، تا هر زمان که مایل به استفاده هستید، آماده به کار شود.
پیکره بندی پورت موازی یا parallel به عنوان خروجی :
Addline(X , pin num , ‘out’ ) ; توسط این دستور کانال پورت موازی به عنوان خروجی تنظیم می شود. مقدار pin num شماره پایه های موردنظر شما برای تبدیل شدن به پایه خروجی می باشد. این پورت دارای هشت پین برای I/O می باشد که اگر بخواهید تمام پایه ها خروجی باشند باید بجای pin num مقدار به صورت ٧:٠ نوشته شود.
پیکره بندی پورت موازی یا parallel به عنوان ورودی :
توسط این دستور کانال پورت موازی به عنوان ورودی تنظیم میشود . مقدار pin num شماره پایه های مورد نظر شما برای تبدیل شدن به پایه ورودی می باشد. این پورت دارای هشت پین برای I/O می باشد که اگر بخواهید پایه ها ی یک تا پنج را به عنوان ورودی باشند باید بجای pin num مقدار به صورت ۵:١ نوشته شود. و یا اگر تنها نیاز به دو پایه داشته باشید به صورت تک مقداری ٢ نوشته می شود.
ارسال دیتا به پورت موازی :
توسط این دستور مقداری که درون متغیبر val قرار دارد بر روی پایه هایی که به عنوان خروجی Putvalue ( X , val ) ; پورت موازی معرفی گردیده قرار می گیرد.
دریافت دیتا از پورت موازی :
توسط این دستور مقادیری که بر روی پورت موازی قرار دارد را در درون متغییر val قرار می دهد. Getvalue ( X ,val) ; پایه های مورد نظر باید قبلا به عنوان ورودی معرفی شده باشند.

حذف پیکره بندی پورت موازی :
۴-۱-۲٫ مثال از پیکره بندی پورت موازی : ………………………

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اسیلوسکوپ در متلب”

اسیلوسکوپ در متلب

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2480

قیمت : تومان36,000