فروشگاه

توضیحات

اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد

اما مهم ترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد در این فصل با توجه به اهمیت رادار پالسی

و کاربرد گسترده آن به بحث پیرامون این سیستم پرداخته می شود و شاخص های مهمی که در معادله برد رادار

وجود دارد و در رادارهای دیگر نیز به گونه ای این شاخص ها اهمیت دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برار با قدمت بحث

الکترو مغناطیسی دارد فارا و ماکسول در سال های ۱۸۶۰-۱۸۴۵ پی بردندن که جریان های متغیر با زمان باعث

ایجاد میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان در فضای آزاد می شوند همچنین میدان های متغیر با زمان

جریان الکتریکی متغیر با زمان تولید می کند میدان الکترومغناطیسی به وجود آمده در فضای آزاد با سرعت نور یعنی  حرکت می کند

اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

در سال ۱۸۸۶ هرتز به طور تجربی نظریه هیا ماکول را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی

در برخورد اجسام منعکس و پراکنده می شوند که این مطالعه وی منجر بوجود آمدن ایده رادار شد جالب است

بدانید آزمایش های هرتز در فرکانس های بالا طول موج ۶۶ سانتی متر انجام شد ولی کارهای بعدی تا سال ۱۹۳۰ در فرکانس های پائین ادامه یافت تا آن که بعدا اهمیت استفاده از فرکانس های بالا روشن شد

به علت محدودیت در فناوری آن زمان در سال امواج آشکار سازی در فواصل بیش از یک مایل تا سال ۱۹۲۲ مطرح نبود

تا اینکه در سال ۱۹۲۲ مارکونی ارتباط رادیویی بین قاره ها را طمرح نمود و عنوان کرد که امکان بوجود

آمدن دستگاهی است که امواج را در جهات مختلف ارسال کند و پس از برخورد پرتوها به یک جسم فلزی

نظیر کشتی توسط یک گیرنده این پرتوها دریافت شود که در نتیجه می توان در هوای ابری وجود کشتی را آشکار نمود اما وی در به دست آوردن بعضی از ایده هایش از جمله آشکار سازی جسم و انتشار امواج کوتاه در ورای خط دید ناموفق ماند.

۱۰۰ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ منابع و عکس و فرمول دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: اصول رادار. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲- اصول رادار: ۴

۱-۳- فرمولهای اسامی رادار: ۸

۱-۴- راههای کاهش نویز…………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۵- رنج دینامیکی: (Dinamic rany ). 12

۱-۶- تقسیم بندی رادارهاازنظرکاربرد: ۱۳

۱-۷- نوع بیمFan beam… 15

۱-۸- تفاوت راداهای اخطاراولیه باراداهای تجسسی:……………………………………………………………….۱۶

۱-۹- PRFبرابر PRF رادارتجسسی (پالیین). ۱۸

۱-۹-۱ رادارهای سه بعدی: ۱۸

۱-۹-۲ رادارهای تعقیب هدف: (Track radars). 19

۱-۹-۳- رادارکنترل آتش: (Fire control radars). 19

۱-۱۰ باندهای فرکانسی؛ ۲۰

۱-۱۱- کاربردطیف فرکانس راداری دررادارهامختلف؛. ۲۱

۱-۱۲- باندفرکانسی: ( ۳۰ – ۳۰۰ mHz) VHF.. 23

۱-۱۳- باندفرکانسCو: ( ۴ – ۸ GHz ) P.. 24

۱-۱۴- باندفرکانس: ( ۸ – ۱۲ GHz ) X.. 24

۱-۱۵- امواج باطول موج میلیمتری : ۲۵

۱-۱۶- فرکانسهای لیزری: ۲۵

۱-۱۷- محاسبه فرکانسداپلر. ۳۱

۱-۱۸- انواع رادار…………..…………………………………………………………………………………………………. MTI33

۱-۱۹- محاسبه خروجی آشکارسازفاز: ۳۷

فصل دوم:رادارهای ماورای افق OTH.. 28

۲-۱- رادارهای فرا افق نگر آسمانی : ۳۰

۲-۲- رادارهای فرا افق نگر سطحی : ۳۱

۲-۳- بررسی رادارهای ماورای افق در کشور آمریکا: ۳۷

فصل سوم:  بررسی آشکارسازی اهداف توسط رادارهای OTH در ماورای افق ۴۸

۳-۱- انتشار امواج ماوراء افق : ۴۹

۳-۲-  روش های ارتباطات ماوراء افق : ۴۹

۳-۳- اسکاتر یونسفری : ۵۰

۳-۴-تروپو اسکاتر  : ۵۰

۳-۵-دیفرکشن (پراش )  : ۵۰

۳-۶- جایگاه فعلی ارتباطات تروپو اسکاتر : ۵۱

۳-۷- مشخصه های اصلی سیستم های تروپو اسکاتر  : ۵۳

 

فصل چهارم:رادارهای ردیاب… ۱۰۰

۴-۱- رادارهای ردیاب(Tracling Radars) : 56

۴-۲- چگونگی عملکردیک رادارردیاب: ۵۶

۴-۳- کاربردهای اساسی رادارهای ردیاب: ۵۶

۴-۴-  چگونگی دستیابی به مختصات هدف وعملپردازش : ۵۶

۴-۵- اسکن الکترونیکی چیست؟. ۵۸

۴-۶- اسکن وانواع آن: ۵۹

۴-۷- مدت زمان اسکن: ۵۹

۴-۸- اسکن خطی(Raster Scan) : 60

۴-۹- اسکن مخروطی(Conical Scan) : 63

۴-۱۰- رادارردیابتک پالس(mono puls tracking radar) : 64

۴-۱۱- انواع رادارهای ردیابتک پالس: ۶۴

۴-۱۲- بلوک دیاگرامیکرادارردیابتکپالسمقایسهگردامنهییکبعدی: ۶۶

۴-۱۳-تکنیکهای فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادارتک پالس: ۶۶

۴-۱۴-زاویه دیدچیست؟. ۶۷

۴-۱۵-رادارهای ردیابت کپالس مقایسه گرفاز: ۶۷

۴-۱۶- بلوک دیاگرام رادارTrackازنوع تکپالس مقایه گرفاز: ۶۹

۴-۱۷- مقایسه یرادارهای ردیاب: ۶۹

۴-۱۸- ردیابی درسطح پایین ( زاویه یکم): ۶۹

۴-۱۹- ردیابی درفاصله: ۷۰

۴-۲۰- رادارهای ارتفاعیاب: ۷۱

۴-۲۱- رادارهای سه بعدی(۳D) : 71

۴-۲۲- رادارهایVبیم:

اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

۷۲

۴-۲۳- رادارهای چندبیمی: ۷۳

۴-۲۴- رادارهای اسکن سه بعدی: ۷۳

۴-۲۵- اسکن الکترونیکی: ۷۴

۴-۲۶- اسکن فرکانس : ۷۴

فصل پنجم:اصول آرایه فازی… ۷۵

۵-۱- اصول آرایه فازی: ۷۶

۵-۲- ترکیبات آرایه فازی: ۷۶

۵-۳- محاسبه یخروجی آرایه چهارنقطه ای: ۷۷

۵-۴- عمل اسکن درطول پالسدررادارهایآرایه فازی: ۷۸

۵-۵- هدایت بیم: ۷۸

۵-۶- مقایسه تغذیه گرهای موازیومتوالی: ۷۹

۵-۷- معایب ومزایای رادارهاآرایه فازی: ۸۲

۵-۸- فرق رادارهای اولیه وثانویه چیست؟. ۸۳

۵-۹- درهای سیستمIFF : 84

۵-۱۰- سیستمSIF : 85

۵-۱۱- بخشRF : 86

۵-۱۲- کنسول آنالوگگیرنده: (ARC). 86

۵-۱۳- منبع تغذیه : ۸۷

۵-۱۴- کنسول اصلی دیجیتال: (DMC). 87

۵-۱۵- کنسول فرعی دیجیتال: (DSC). 88

۵-۱۶- کنسول راهدوررادار : (DRC). 88

۵-۱۷-  سیگنالهای درایوفرستنده : ۸۹

۵-۱۸- مشخصات فنی قسمت آنالوگ گیرنده: ۸۹

۵-۱۹- مشخصات سیستم برق مورداستفاده: ۹۰

۵-۲۰- ضریب تقویتMixerگیرنده درمجموع۴۰ dbمیباشد. ۹۱

۵-۲۱- کنسول آنالوگگیرنده(ARC) : 92

۵-۲۲- کنسول دیجیتالی(DMC) : 97

۵-۲۳- طبقه تطبیق سیگنال(SCS) : 97

۵-۲۴- کارتX Angle : 98

۵-۲۵- مشخصات رادارJY14 : 98

۵-۲۶- تکنیکهای ضدموشکهای ضدرادار(ARM) : 101

دیفرکشن (پراش)

این تکنیک، ارسال تعداد زیادی کانال تلفنی را تا فواصل کوتاهی فراتر از افق ممکن می سازد.

این پدیده در ارتباطات سیار و در باندهای UHF/VHF مورد استفاده

می باشد .

ماهواره ها

مناسب ترین روش برای هاپ های خیلی طولانی (مثلاً ارتباطات بین قاره ای) است،

اما جایگزینی شبکه های ماورای افق با آن بعضاً به خاطر هزینه و عدم ظرفیت کافی مقرون به صرفه نیست.

جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر

با وجود اینکه امروزه ارتباطات مایکروویو و ماهواره در سطح وسیعی گسترش یافته، ارتباطات

تروپواسکاتر هنوز در جهان دارای اهمیت هستند. بطور مثال طول یک هاپ در لینک های تروپو

از لینک های ارتباطات مایکروویو بلندتر است و به Km 600~500 می رسد که خود دلیل خوبی برای اهمیت این نوع ارتباط می باشد.

ظرفیت و کیفیت ارتباطات تروپو نسبت به ارتباطات MF/HF در وضعیت بهتری قرار دارد، بطوریکه سیستم

های تروپو قادرند بیش از ۶۰ کانال صوتی دیجیتال یا بیش از ۳۰۰ کانال صحبت آنالوگ و

یا کانال تلویزیون تک رنگ را انتقال دهند (مسائل فنی برای ارسال کانال تلویزیون رنگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است)

بعلت باریک بودن اشعه رادیویی در ارتباط تروپو، امنیت، بقا و قابلیت ضد پارازیت (اغتشاش)

در مقایسه با مخابرات ماهواره در سطح بالاتری قرار دارد. برای لینک های ارتباطی با مجموع

طول مساوی، هزینه اولیه و هزینه نگهداری آن در مقایسه با ارتباطات مایکروویو کمتر است. حتی در مقایسه با خطوط اجاره ای ماهواره

اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

هزینه هر کانال صوتی وقتی که گستره ارتباط تروپو کمتر از ۴۰۰ کیلومتر باشد بمراتب پایین تر است.

از طرفی تعداد دستگاههای مورد نیاز برای ارتباط تروپو از ارتباط مایکروویو با فاصله زیاد کمتر است،

بنابراین پرسنل کمتر لازم بوده و امنیت سایت ها به راحتی تأمین می شود.

پهنای باند در ارتباط تروپو حدود صد برابر پهنای باند در ارتباط دنباله شهابی است

. امنیت ارتباطات تروپواسکاتری نسبت به ارتباطات ماهواره ای و نیز شبکه های تلفن عمومی

متفاوت می باشد. بنابراین ارتباطات تروپو بعنوان یک وسیلۀ ارتباطی کارآمد و مطمئن در برخی نواحی از قبیل بیابان، باتلاق، جنگل، جزایر و نواحی پرجمعیت دوردست و پراکنده می تواند پیشنهاد شود.

ارتباطات تروپو همچنین به عنوان یک روش ارتباطی قابل رقابت برای ایجاد لینک های ارتباطی در میدان

های نفتی دور از ساحل می تواند مطرح شود. در انتشار تروپواسکاتری لکه های خورشیدی،

طوفان های مغناطیسی و انفجارهای هسته ای اثری ندارند، از این رو برای ارتباطات نظامی در جنگ های هسته ای مناسب هستند.

تجهیزات تروپو قادرند اطلاعات تلفن دیجیتال، تلکس، فاکس و تصویر را انتقال دهند.

و نیز می توان آنها را در سنجش از راه دور، اندازه گیری از راه دور، تلویزیون تک رنگ و انتقال دیتا (با تغییرات در تجهیزات) بکار گرفت.

مشخصات و کاربردهای اصلی

مشخصه های اصلی سیستم های ترواسکاتر را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
 • مسیرهای طولانی تا چند صد کیلومتر
 • تضعیف مسیر خیلی بالا
 • توان تشعشعی زیاد در فرکانس های رادیویی مربوطه
 • آنتن های با گین بالا (سهمیگون های بزرگ)
 • گیرنده های کم نویز و خیلی حساس
 • محدودۀ فرکانسی MHz 5000 – ۲۰۰
 • مدولاسیون فرکانس
 • ظرفیت ترافیک بیش از ۱۲۰ کانال تلفنی
 • پهنای باند محدود
 • بهره گیری از روش تنوع فاصله آنتن[۱] جهت بهبود کیفیت دریافت امواج رادیویی

کاربردهای اصلی

 


۱٫ Antenna Space Diversity

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

 1. مهتاب (خریدار محصول)

  فایل عالی و کاربردی بود ممنونم

افزودن نقد و بررسی

اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

1 نقد و بررسی

اصول کلی رادار و بررسی رادارهای ماورای افق OTH او تی اچ

قیمت : تومان235,000