فروشگاه

توضیحات

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات  سیستم های قدرت

چکیده

 بااستفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی تعدادی سیستم بازرسی غیر چشمی ابداع شده که می تواند اطلاعاتی از کیفیت قطعات یک تجهیز فراهم آورد ، درحالی که هیچگونه تغییری یا آسیبی به قطعه یا دستگاه مورد آزمایش وارد نسازند ، سیستمهای آزمون غیر مخرب به اختصار  N.D.T  نامیده می شود .

بکارگیری هریک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است ، اما اغلب استفاده موثر  از تکنیکهای بازرسی مناسب موجب صرفه جوییهای مالی قابل ملاحظه ای خواهدشد. نه فقط نوع بازرسی بلکه مراحل به کارگیری آن نیز مهم است.

دراین پایان به بررسی و تشریح انواع تستهای غیر مخرب ومزایای و محدودیتهای آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

N.D.T  ، مایع نافذ ، ذره مغناطیسی ، جریان های گردابی ، رادیو کرافی ، ترموگرافی ، دوربین ترموویژن ، دوربین کرونا

۱۰۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده                                                                                            ۱

فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات               

۱-۱             مقدمه                                                                                                        ۲

۱-۲             تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال                            ۴

۱-۲-۱ کلیدهای قدرت                                                                                  ۴

۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود                     ۵

۱-۲-۳ اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها                                            ۵

۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم             ۶

۱-۲-۵ خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند                       ۶

۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند                     ۶

۱-۲-۷ انواع کلیدهای قدرت                                                                          ۷

۱-۲-۸ انتخاب کلیدهای فشارقوی                                                                   ۷

            ۱-۲-۸-۱ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی    http://tahghigh1.ir7

            ۱-۲-۸-۲ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل             ۸

۱-۲-۹ سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی               ۸

۱-۲-۱۰ کلید زمین                                                                                     ۹

۱-۲-۱۱ کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی                                                     ۹

۱-۲-۱۲ فیوز                                                                                             ۱۰

۱-۲-۱۳ کلید بار                                                                                        ۱۰

۱-۲-۱۴ سکسیونر قابل قطع زیر بار                                                    ۱۱

۱-۲-۱۵ انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها                                                ۱۳

فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی                               ۱۵

۲-۱ مقدمه                                                                                                          ۱۵

۲-۲ روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی                                                                 ۱۵

فصل سوم بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب                       ۱۹

۳-۱ مقدمه                                                                                                          ۱۹

۳-۲ تکنیک بازرسی بامایع نافذ                                                                                 ۱۹

       ۳-۲-۱ اصول بازرسی بامایع نافذ                                                                       ۲۰

                        ۳-۲-۱-۱ آماده سازی قطعه                                                             ۲۰

                        ۳-۲-۱-۲ استعمال مایع نافذ                                                            ۲۰

                        ۳-۲-۱-۳ تمییز کردن مایع اضافی                                                    ۲۰

۳-۲-۱-۴ ظهور                                                                           ۲۱

۳-۲-۱-۵ مشاهده و بازرسی                                                           ۲۱

۳-۲-۲ ویژگیهای یک مایع ناذ                                                         ۲۱

       ۳-۲-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ                        ۲۳

۳-۳ سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی                                                                       ۲۳

       ۳-۳-۱ مغناطیسی کردن قطعات                                                                         ۲۵

       ۳-۳-۲ آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی                                                 ۲۶

       ۳-۳-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی ۲۷

۳-۴ سیستم بازرسی با جریان فوکو                                                                            ۲۷

        ۳-۴-۱ ساختمان سیم پیچ ها                                                                            ۲۹

        ۳-۴-۲ انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی                                            ۳۰

                        ۳-۴-۲-۱ شبکه پل                                                                       ۳۱

                        ۳-۲-۲-۲ مدارهای تشدید                                                  ۳۱

۳-۵ سیستم بازرسی با رادیو گرافی                                                                            ۳۲

       ۳-۵-۱ برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی                                 ۳۲

       ۳-۵-۲ اصول استفادهاز سیستم رادیوگرافی                                                          ۳۳

۳-۶ سیستم ترمو گرافی                                                                                         ۳۴

فصل چهارم بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت      ۳۵

۴-۱ مقدمه                                                                                                          ۳۵

۴-۲ تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز                                                 ۳۵

۴-۳ طیف اشعه مادون قرمز                                                                                     ۳۶

۴-۴ اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک                                                           ۳۸

۴-۵ استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات                                         ۳۹

فصل پنجم بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی                   ۴۰

۵-۱ مقدمه                                                                                                          ۴۰

۵-۲ اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی                                                         ۴۱

۵-۳ عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی                                                      ۴۲

۵-۴ نمونه هایی از عکس های حرارتی                                                                      ۴۵

فصل ششم دوربین کرونا                                                                  ۴۸

۶-۱ مقدمه                                                                                                          ۴۸

۶-۲ کرونا                                                                                                           ۴۹

۶-۳ دوربین کرونا                                                                                                 ۵۱

۶-۴ ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا                                                                        ۵۳

۶-۵ کاربرددوربین های کرونا                                                                                  ۵۵

            ۶-۵-۱ بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو                                                         ۵۵

          ۶-۵-۲ بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی                                    ۶۲

            ۶-۵-۳ بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع                                                 ۶۲

            ۶-۵-۴ بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو                                              ۶۴

فصل هفتم بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن                              ۷۸

۷-۱ مقدمه                                                                                                          ۷۸

۷-۲ عایق روغن                                                                                                   ۷۲

۷-۳ آزمایشات روغن                                                                                             ۷۵

            ۷-۳-۲ رطوبت                                                                                        ۷۵

            ۷-۳-۳ ویسکوزیته                                                                                   ۷۶

            ۷-۳-۴ کشش بین سطحی                                                                           ۷۶

            ۷-۳-۵ عدد اسیدی کل                                                                              ۷۷

            ۷-۳-۶ نقطه اشتعال                                                                                   ۷۷

فصل هشتم گاز کارماتوگرافی                                                            ۷۸

۸-۱ مقدمه                                                                                                          ۷۸

۸-۲ گاز کارماتوگرافی                                                                                           ۷۸

۸-۳ آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی                                                                ۷۸

         ۸-۳-۱ روش دورننبرگ                                                                                ۸۰

          ۸-۳-۲ روش نسبت راجرز پیشرفته                                                                 ۸۰

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                   ۸۵

اختصارات                                                                                                           ۸۶

واژه نامه                                                                                                             ۸۷

مراجع                                                                                                                ۸۹

ABSTRACT

فهرست شکلها

عنوان                                                                                          صفحه

 

فصل سوم بررسی سیستم های مختلف آزمون های غیر مخرب                     

شکل ۳-۱ عبور جریان از میان قطعه وایجاد میدان                                                         ۲۵

شکل ۳-۲ ناپیوستگی های خطوط میدان در سطح قطعه                                      ۲۶

شکل ۳-۳ سیم پیچی نوع سلونوئیدی و نوع پهن                                                          ۲۸

شکل ۳-۴ تشخیص عیب با جریان های گردابی                                                           ۲۹

شکل ۳-۵ شبکه پل                                                                                               ۳۹

فصل ششم دوربین کرونا

شکل ۶-۱ آشکار سازی محل کرونا توسط دوربین                                                         ۵۰

شکل ۶-۲ شکست عایقی هوا ومختل شدن عملکرد ایزولاسیون                           ۵۱

شکل ۶-۳ گستردگی طول موج امواج کرونا                                                                ۵۳

شکل ۶-۴ قسمتهای تشکیل دهنده دوربین کرونا                                                          ۵۴

شکل ۶-۵ تصویر کرونای مقره چینی شکسته                                                              ۵۶

شکل ۶-۶ تخلیه کرونا در پین یک مقره سرامیکی                                                         ۵۶

شکل ۶-۷ کرونای ناشی از ترکهای مویی در چند مقره چینی                                           ۵۷

شکل ۶-۸ شکستگی مقره در زنجیر ایزولاتور                                                              ۵۷

شکل ۶-۹ کرونای ناشیاز پنجره مقره چینی                                                                  ۵۷

شکل ۶-۱۰ خرابی رینگ انتهایی زنجیره مقره                                                  ۵۸

شکل ۶-۱۱ کرونای مقره انتهایی ناشی از رطوبت و آلودگی                                             ۵۸

شکل ۶-۱۲ نحوه قرار گرفتن آب روی مقره سیلیکونی                                       ۵۹

شکل ۶-۱۳ کرونای ناشی ازتجمع قطرهای آب بر روی مقره سیلیکونی                              ۵۹

شکل ۶-۱۴ عکس معمولی رشته گسیخته شده از هادی خط انتقال                                    ۵۹

شکل ۶-۱۵ تصویر کرونای ناشی اررشته گسیخته شده هادی خط انتقال                             ۶۰

شکل ۶-۱۶ تصویر کرونای ناشی از نشست فضولات پرندگان بر روی هادی خط انتقال         ۶۰

شکل ۶-۱۷ تصویر کرونای ناشی از آلودگی روی خطوط انتقال نیرو                                 ۶۱

شکل ۶-۱۸ تصویر کرونای موجود در روی مقره ها از فاصله ای در حدود ۳۰۰ متر ۶۱

شکل ۶-۱۹ عیوب موجود بر روی مقره های مربوط به یک سکسیونردر پست فشار قوی       ۶۲

شکل ۶-۲۰ تصویر کرونای ناشی از یک مقره چینی شکسته شده مربوط به یک خط هوای   ۶۳
۲۰ کیلووات

شکل ۶-۲۱ کرونای ناشی از عیب در زانویی (Elbow) سمت فشار قوی ترانس توزیع      ۶۳

شکل ۶-۲۲ تصویر کرونای ناشی ازالمان تولید کننده اغتشاشات رادئویی                            ۶۴

شکل ۶-۲۳ تصویر هوای مقره پلیمری معیوب                                                             ۶۴

شکل ۶-۲۴ نمونه ای از بررسی وضعیت کرونای مقره ها در هوای مه آلود                         ۶۵

شکل ۶-۲۵ وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز A                                            ۶۶

شکل ۶-۲۶ تعداد فنون ناشی از کرونای موجود بر روی فاز

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات  سیستم های قدرت

A                                         ۶۶

( شدت کرونا بر روی هادی)

شکل ۶-۲۷ وضعیت عمومی کرونای موجود بر روی فاز B                                            ۶۶

شکل ۶-۲۸ وضعیت عمومی و شدت کرونا بر روی فاز C                                              ۶۷

شکل ۶-۲۹ به توانایی دوربین کرونادرتشخیص بخش های معیوب هادی از                       ۶۷

قسمت های سالم هادی خط انتقال در فاز C درقت شود.                                                ۶۷

شکل ۶-۲۹ باندل معیوب فاز B از باندل سالم از فاصله حدودا ۷۰ متری قابل تشخیص است.     ۶۷

شکل ۶-۳۰ شدت کرونای موجود برروی باس بار فاز A (حدودا ۱۴۰۰ فوتون درثانیه)          ۶۷

شکل ۶-۳۱ تشخیص محل ایجاد کرونا بر روی باس بار توسط دوربین های کرونا از            ۶۸

فاصله حدودا ۳۰متری

شکل ۶-۳۲ تشخیص محل عیب از فاصله حدودا ۴۰ متری توسط دوبین کرونا مدل +           ۶۸         COROcamiv

شکل ۶-۳۳ بزرگنمایی محل عیب شناسایی شده در شکل قبل در انتهای زنجیر مقره ۶۸

شکل ۶-۳۴ اندازه گیری شدت کرونای تشخیص داده شده در دو تصویر قبلی                     ۶۹

( حدود ۲۰ فوتون در ثانیه )

شکل ۶-۳۵ کرونای موجود بر روی رینگ یکنواخت کننده میدان                                     ۶۹

شکل  ۶-۳۶ نامناسب بودن اتصال jamper به هادی خط انتقال                                   ۶۹

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

 

فصل اول ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات

جدول ۱-۱ انتخاب کلیدهای فشار قوی بر حسب مشخصات نامی                                    ۸

جدول ۱-۲ استقامت سکسیونر کلید زمینوکلید ویژه تخلیه بار الکتریکی ساخت زیمنس         ۱۰

جدول ۱-۳ نحوه قطع ووصل کلید زمینوکلید ویژه تخلیهبار الکتریکی                               ۱۰

فصل دوم ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی                              

جدول ۲-۱ سیستم های عمده آزمون های غیر مخرب                                                   ۱۶

فصل پنجم

جدول ۵-۱ اثر خنک کنندگی باد بر روی اجزای معیوب                                                 ۴۳

جدول ۵-۲ نقاط حساس برخی ازتجهیزات و لوازم اصلی شبکه                           ۴۳

فصل هفتم                                                                                  

جدول ۷-۱ مشخصات روغن ترانسفور ماتور استاندارد به تفکیک کلاس محیط                   ۸۰

نصب ترانسفور ماتور

جدول ۷-۲ مشخصات روغن استاندارد ترانسفور ماتور مشترک برای کلاسهای ۱ و۲             ۸۱

فصل هشتم

جدول ۸-۱ نسبتهای تعریف شده برای روش دورننبرگ

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت”

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1083

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات  سیستم های قدرت

قیمت : تومان39,000