فروشگاه

توضیحات

سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت

تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد

اصطلاحات بسیاری در خصوص و دستمزد وجود دارد که به تناسب بحث مورد نظر به بیان برخی از آنها می پردازیم .

دستمزد : مبلغ خالصی است که به صورت وجوه نقدی ، غیرنقدی و یا مجموع آنها به کارگر پرداخت می شود که این مبلغ ممکن است در مقابل ساعت کار و روزکاری و یا میزان مشخصی از کار پرداخت شود .

حقوق : مبلغ خالصی است که به کارمند در مقابل کار فکری ، جسمی و یا ترکیبی از فعالیتهای فکری ، جسمی بصورت ماهانه و یا سالانه پرداخت می گردد .

مزایا : کلیه امتیازاتی از قبیل کمک های نقد و غیرنقدی ، مدد معاش ، مرخصی ، بیمه و غیره است که مستقیماً ارتباط باارزش شغل و سیستم های معمول تعیین حقوق و دستمزد ندارد و اضافه بر حقوق و دستمزد پرداخت می شود .

 ۸۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب

 پیشگفتار ……………………………...………………………………...……………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : ( آشنایی کلی با شرکت)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

تاریخچه شرکت …………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. ۴

فصل دوم : ( طراحی سیستم حقوق و دستمزد  )

تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد ………………………………………………………………………………. ۹

اطلاعات فردی پرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………. ۱۰

امکانات سیستم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل سوم : (سیستم حقوق و دستمزد شرکت  )

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان ………………………………………………………………………………………… ۱۵

کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۱۵

طرح طبقه بندی مشاغل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

ضوابط پرداخت مزایای سرپرستی …………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

ضوابط اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل ………………………………………………………………………………………….. ۶۳

کارکنان مشمول قانون کار …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

تطبیق وضع با طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

شرایط توفیع، ارتقاء جابجائی شغلی واستخدام ………………………………………………………………………………. ۶۷

موارد مختلف ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

ضمائم پیوست دستورالعمل…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت

فصل چهارم : نتیجه گیری و منابع

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

 

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد شامل دو بخش اصلی می گردد:

۱٫اطلاعات فردی پرسنل:

 در نرم افزار اطلاعات پرسنلی یا فیلدهای بانک پرسنل توسط کاربر قابل تعریف میباشد. برای هر بانک میتوان ۲۵۰ فیلد جدید تعریف نمود. فیلد های تعریف شده را می توان صرفاً در گزارش گیری ها مورد بهره برداری قرارداد یا اینکه جهت محاسبات حقوق و دستمزد از آنها بهره جست. اطلاعات پرسنلی اشخاص شامل مشخصات پرسنل، و اطلاعات پایه حقوق ایشان است.

کد پرسنلی بصورت حرف و عدد قابل تعریف است و از کد حسابداری مجزا است و تعریف آن برای هر یک از پرسنل الزامی است. علاوه بر کد پرسنلی، شما میتوانید کد حسابداری هر یک از پرسنل را در فیلد “حساب” وارد نمایید. سیستم حقوق و دستمزد از کد حسابداری برای اتصال به سیستم حسابداری و صدور سند حقوق و دستمزد بهره میگیرد.

تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد:
ستون های اطلاعات حقوق توسط کاربر قابل تعریف می باشد. شما می توانید برای هر یک از ستون های اطلاعات حقوق فرمولی تعریف نمایید تا هنگام محاسبه حقوق و دستمزد ارزش این ستونها بر اساس فرمول داده شده محاسبه شده و در ستونها بصورت خودکار درج گردد. همچنین، شما این امکان را دارید که کدحساب مربوط به یک ستون اطلاعات حقوق را نیز با مراجعه به فرمول محاسبه نمایید.

 محاسبه حقوق و دستمزد: لیستهای حقوق معمولا برای دوره های ماهانه حقوقی تنظیم میگردند. لیستهای هر دوره، اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل را برای آن دوره خاص در خود جای می دهند. فرم لیست حقوق قابلیت نمایش کلیه یا بخشی از اطلاعات پرسنل و اطلاعات حقوق را دارد. این فرم قابلیت انعطاف فوق العاده داشته و برای کاربران امکان طراحی انواع لیست های اطلاعاتی را فراهم میسازد.

امکانات سیستم

          ثبت و نگهداری سوابق پرسنلی

(شامل اطلاعات شناسنامه ای، ‌استخدامی، وضعیت خدمتی، مالی و …)

          ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات آئین نامه ای

(‌تعاریف کدهای حقوقی، جداول مالیاتی، فرمولهای محاسباتی،

نحوه محاسبه غیبت، اضافه کاری، ‌شبکاری، نوبتکاری، نحوه محاسبه بیمه و …)

          ثبت و نگهداری وسابق اطلاعات عمومی موسسه

(به صورت ثابت و متغیر با ماه) از قبیل نام موسسه ، تعداد ساعات کار ماهیانه و …

          ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات کارکرد ، اطلاعات حقوقی ،

احکام معوقه ، صندوقها و ذخائر، بهره وری و کارانه ، مساعده و پیش پرداخت ، دریافت و پرداخت بین ماه ، عیدی ، بازخرید مرخصی و …

          تعریف و به روز رسانی اطلاعات محل کار(‌کارگاه) ،

مراکز هزینه ،‌حسابها و قسمتها ، انواع حسابهای بانکی،

انواع بانکها انواع حوزه های مالیاتی و بیمه ای، شعب و واحدها و …

          محاسبات مختلف (از قبیل بین ماه ، مساعده و

پیش پرداخت، ماهیانه، معوقه، عیدی، بازخرید مرخصی و همچنین بازگرداندن کلیه محاسبات انجام شده در صورت نیاز.

          شروع ماه جدید و بستن ماه قبلی و همچنین انتقال اطلاعات به سال جدید در پایان هر سال.

سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت

          شروع ماه جدید و بستن ماه قبلی و همچنین انتقال اطلاعات به سال جدید در پایان هرسال.

گزارشات سیستم

          تهیه گزارشات جاری حقوقی (لیست پیش پرداخت حقوق،

فیش حقوق، لیست بیمه تامین اجتماعی، دیسکت لیست جهت

ارسال به شعب، لیست بانک، دیسکت ارسال به بانکها، لیست

مالیات، لیست وامها، فیش عیدی، لیست پرداخت و فیش و پاکت مساعده و پیش پرداخت،‌ کاردکس حقوقی پرسنل و …

          تهیه گزارشات متمم (معوقه) از قبیل فیشهای معوقه،

لیست بیمه معوقه، لیست بانک معوقه و …

          تهیه گزارشات محاسبات بین ماه از قبیل لیست پرداخت

بین ماه، فیش بین ماه، لیست بانک بین ماه،‌ دیسکت بانک بین ماه و …

          تهیه گزارشات محتلف با استفاده از مولد گزارش عمومی به هر نحوه قابل انتخاب کاربر.

ویژگیهای سیستم

          تهیه گزارشات جاری حقوقی (لیست پیش پرداخت حقوق

، فیش حقوق، لیست بیمه تامین اجتماعی، دیسکت لیست جهت

ارسال به شعب، لیست بانک، دیسکت ارسال به بانکها، لیست

مالیات، لیست وامها، فیش عیدی، لیست پرداخت و فیش و پاکت مساعده و پیش پرداخت،‌ کاردکس حقوقی پرسنل و …

    تهیه گزارشات متمم (معوقه) از قبیل فیشهای

معوقه، لیست بیمه معوقه، لیست بانک معوقه و …

    تهیه گزارشات محاسبات بین ماه از قبیل لیست

پرداخت بین ماه، فیش بین ماه، لیست بانک بین ماه،‌ دیسکت بانک بین ماه و …

    تهیه گزارشات محتلف با استفاده از مولد گزارش عمومی به هر نحوه قابل انتخاب کاربر……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت”

سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 965
سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت

قیمت : تومان22,000