فروشگاه

توضیحات

هوش مصنوعی توزیع شده و کاربردهای آن در سیستم های چند عاملی

 

که ساختار درونی عاملها چگونه است. در ذیل دو تعریف از معماری عاملها را بیان کرده و پس از آن مروری اجمالی بر اهم معماری عاملها خواهیم داشت.

Maes  معماری عامل را بصورت زیر تعریف می کند: [۱۸]

“معماری عامل یک متدولوژی ویژه برای ساخت عاملها است که مشخص می سازد، چگونه عاملها می توانند به مجموعه ای از ماژولها شکسته شوند و چگونه این ماژولها با هم ارتباط داشته باشند. مجموعه ماژولها و روابط بین آنها پاسخی به این سؤال هستند؛ که چگونه داده حسگرهاو وضعیت فعلی، کنش ها و حالت بعدی را مشخص می کنند. معماری شامل تکنیکها و الگوریتمهایی است که این متدولوژی را حمایت می کند.”

۶۰صفحه فایل ورد منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

۱-۱             مقدمه  ۱۱

۱-۲             معرفی عامل   ۱۱

۱-۲-۱         تعریف عامل.. ۱۲

۱-۲-۲         تفاوتهای هوش مصنوعی کلاسیک و عاملها ۱۴

۱-۲-۳         نظریه عامل.. ۱۵

۱-۳             معماری عامل   ۱۷

۱-۳-۱         معماری عامل برنامه ریز. ۱۸

۱-۳-۲         معماری عامل واکنشی.. ۲۱

۱-۳-۳         معماری عامل هیبرید: ۲۲

۱-۴             زبان عامل   ۲۵

۱-۴-۱         زبانهای مبتنی بر اشیای همروند. ۲۵

۱-۴-۲         برنامه سازی عامل گرا ۲۵

۱-۵             عامل در سایر محیطها ۲۶

۱-۶             تعریف یادگیری ماشین.. ۲۸

۱-۷             ضرورت یادگیری ماشین.. ۳۰

۱-۸             سر چشمه های الگوریتمهای یادگیری ماشین.. ۳۱

۱-۹             دسته بندی الگوریتمهای یادگیری ماشین.. ۳۳

۱-۹-۱       یادگیری Blackbox و دانش گرا ۳۳

۱-۹-۲         دسته بندی بر اساس نظارت.. ۳۴

۱-۱۰         مقدمه . ۳۵

۱-۱۱          تعریف عامل یادگیر  ۳۵

۱-۱۲         معماری کلی یک عامل یادگیر. ۳۵

۱-۱۳          یادگیری عامل باید چه خواصی داشته باشد؟. ۳۶

۱-۱۴          روشهای متداول یادگیری.. ۳۷

۱-۱۴-۱       یادگیری پاداشی.. ۳۸

۱-۱۴-۲       روشهای طبقه بندی.. ۳۹

۱-۱۴-۳       روش سازنده مدل.. ۴۱

۱-۱۵          مقدمه  ۴۳

۱-۱۶          حل مسائل جدید  ۴۴

۱-۱۶-۱       سیستمهای باز. ۴۵

۱-۱۶-۲       سیستمهای پیچیده. ۴۵

۱-۱۶-۳       سیستمهای کامپیوتری فراگیر. ۴۵

۱-۱۷          افزایش کارآیی   ۴۶

۱-۱۷-۱       داده ، کنترل ،تجربه یا منابع ذاتا توزیع شده. ۴۶

۱-۱۷-۲       سیستم ذاتًا مجموعه ای از اجزای خودگردان همکار باشد. ۴۷

۱-۱۷-۳       سیستمهای قدیمی.. ۴۷

۱-۱۸          دامنه کاربرد عاملها ۴۸

۱-۱۸-۱       کاربردهای صنعتی.. ۴۸

۱-۱۸-۲       کاربردهای تجاری.. ۴۹

۱-۱۸-۳       کاربردهای پزشکی.. ۵۰

فهرست منابع   ۲۳

عامل نرم افزاری، ریشه در سیستم های چندعاملی دارد؛ که این سیستم ها نیز به نوبه خود یکی از سه مبحث متداول در هوش مصنوعی توزیع شده، یعنی، هوش مصنوعی موازی و حل مسأله توزیع شده و سیستم­های چندعاملی می باشد [۲۱] بنابراین بدیهی است که قابلیتهای سیستم های هوش مصنوعی توزیع شده را به ارث برد. برای مثال، ماژولاریتی، سرعت و قابلیت اطمینان بالا که محصول توزیع شدگی محاسبات است؛ و قابلیتهایی مانند پردازش در سطح دانش، نگهداری آسانتر و استفاده مجدد که محصول هوش مصنوعی است را به ارث می برد.

برای بررسی عاملها به سه مبحث باید پرداخته شود [۳۱].

١- نظریه عاملها: که دلالت بر چیستی آنها و فرمالیزم های ریاضی جهت استنتاج و نمایش خواص عامل ها می کند.

٢- معماری عاملها: مدلهای مهندسی نرم افزاری هستند، که با توجه به خواص مشخص شده توسط نظریه پردازها برای عاملها بوجود می آیند.

٣- زبان عاملها: سیستم های نرم افزاری برای برنامه نویسی و کار با عاملها هستند. این زبانها باید اصولی را که نظریه پردازها بیان می کنند، پیاده سازی کنند.

۱-۱    معرفی عامل

پیدایش مفهوم عامل را می توان اوائل دهه ١٩٧٠ دانست . در آن زمان Hewitt  مدل “اشیای همروند” را مطرح کرد [۱۰] در مدل وی مفهوم اشیایی خودگردان ، تعاملی  و با قابلیت اجرای همروند عرضه شد، که او آنها را  “هنرپیشه” نامید. هر شیء دارای حالات درونی خود بوده و ارتباط آن با اشیای دیگر از طریق ارسال پیام صورت می گرفت. به گفته او یک هنرپیشه عاملی محاسباتی است، که دارای رفتار و آدرس است. عاملها با ارسال پیام با همدیگر ارتباط برقرار نموده و کنش هایشان را بصورت همروند انجام می دهند.

۱-۱-۱تعریف عامل

تعریف واحدی از مفهوم عامل موجود نمی باشد و هر یک از صاحبنظران این موضوع با توجه به دیدگاه خود تعریفی را ارائه می دهند.. به همین دلیل تعاریف مهم عامل از دیدگاه دانشمندان و محققان معروف در این بخش آمده است.

Norvig و Russell: عامل هر چیزی است که محیط خود را باحسگرها درک می کند و در محیط با کنشگرها تاثیر می گذارد. این تعریف بسیار وابسته به محیط است [۲۳]

Maes : عامل سیستمی محاسباتی است،که در محیطی پویا و پیچیده سکنی دارد. بصورت خودگردان محیط را : حس کرده و با توجه به اهداف خود کنش یا کنشهایی را صورت می دهد [۱۸]  Pattie Maes : یکی از پیشتازان تحقیقات عاملهاست. او در تعریف عامل تأکید دارد که عامل باید قادر باشد به تنهایی کار کند تا بتواند اهدافی را بر آورده سازد. همچنین محیط عامل را به محیطی پیچیده و پویا محدود می داند.

Spohrer و Smith, Cypher: عامل موجودیت نرم افزاریِ مانایی[۱] است، که برای هدفی خاص طراحی شده است. مانایی عامل آن را از سابروتین تمیز می دهد و خاص منظوره بودن آن را از کل کاربرد متمایز می سازد [۲۸].

در تعریف فوق مانایی عاملها جنبه جدیدی است که به آنها افزوده شده است.

: Barbara Hayes-Roth از دید او عامل، نرم افزاری است که دائمًا سه عمل زیر را تکرار می کند[۹].

١- درک شرایط پویای محیط

٢- فعالیت جهت تاثیر گذاری بر محیط

٣- استنتاج به منظور تعبیر یافته ها ، حل مسائل ، حصول منتجات و مشخص کردن فعالیتها

Roth براین نکته اصرار دارد که عامل باید درفرآیند انتخاب کنش ، استنتاج کند.

Jennings وWooldridge: عامل سیستمی نرم افزاری یا سخت افزاری است که خواص زیر را دارا باشد [۱۴].

١- خودگردانی[۲]: عامل بدون دخالت مستقیم انسانها یا دیگران انجام وظیفه می نماید و بر کنشها و وضعیت داخلی خود نوعی کنترل دارد.

٢- قابلیتهای اجتماعی[۳]: عامل با سایر عاملها( و یا انسانها ) از طریق نوعی زبان ارتباط برقرار می کند.

٣- قابلیت واکنش[۴]  : عامل محیط اطراف خود را درک کرده (که این محیط ممکن است: دنیای فیزیکی، کاربر با واسط کاربر ، مجموعه ای از سایر عوامل ، اینترنت یا احتمالا مجموعه ای از همه اینها) و در زمان مناسب به تغییرات رخ داده در آن پاسخ می دهد.

۴- کنش گرایی[۵]: عاملها نه تنها به محیط پاسخ می دهند، بلکه با رفتاری هدف گرا هدفی را دنبال می کنند.

Michael Coen: عامل نرم افزاری برنامه ای است که در مکالمه ، مذاکره و هماهنگی جهت انتقال اطلاعات به کار می رود [۲۱].

:Franklin و Brustoloni: عامل سیستمی خودگردان، و دارای کنش هدف گرا در جهان واقع می باشد.

۱-۱-۲                      تفاوتهای هوش مصنوعی کلاسیک و عاملها

Maes این تفاوتها را بصورت زیر بیان می دارد [۱۷]:

١- هوش مصنوعی کلاسیک بر روی مسائلی تمرکز دارد که ایزوله شد هاند و غالبا بطور عمیق کارشناسی شده اند. بنابراین، سیستم های هوش مصنوعی به طور کلی به صورت عمیق و حرفه ای تنها با یک مسأله برخورد می کنند. حال آنکه عامل باید روی چندین مسأله در تخصصهای گوناگون، کار کند. معمولا این تخصصها کم عمق تر می باشند. برای یک روبوت این تخصصها میتوانند حرکت، ناوبری، شارژ نگه داشتن باتر یها، جمع آوری اشیا و غیره باشد.

٢- هوش مصنوعی کلاسیک روی سیست مهای بسته که تعامل مستقیم با محیط مسأله ندارند، کار می کند.. ارتباط سیستم با محیط به طور غیرمستقیم بوده و از طریق کاربر برقرار می شود. کاربر مشکلی را در دامنه تشخیص داده، سپس آنرا به زبان سمبولیک قابل فهم برای سیستم بیان می کنند؛ سیستم با توجه به توصیف مسأله، جواب را بصورت سمبولیک ارائه می دهد؛ پس از آن، وظیفه کاربراست که جواب را درک کرده و در محیط پیاده سازی کند. در مقابل ، عامل یک سیستم باز است. یعنی، عامل در محیط قرار گرفته و با حسگرها و کنشگرها مستقیمًا با دامنه مسأله خود ارتباط دارد و می تواند دامنه خود را به کمک این کنشگرها متأثر سازد. دامنه مسأله معمولا بسیار پویا است. بدین معنا که سیستم، زمان محدودی برای عمل دارد وامکان وقوع رخداد غیرمنتظره وجود دارد و معمو ً لا با دیگر عوامل فعال در محیط، تعامل دارد.

٣- اکثر سیستم های هوش مصنوعی قدیمی تنها به حل یک مسأله می پردازند. مسأله ای را سیستم باید حل کند که توسط کاربر انسانی به سیستم می دهد. اغلب، این گونه سیستم ها محدودیت زمانی برای حل مسأله ندارند و مسؤولیت مقابله با وقفه ها وظیفه آنها نیست. از دید اینگونه سیستم ها، دامنه و مسأله درطول زمان حل مسأله تغییر نمی کند. در مقابل عامل، سیستم کام ً لا خودگردان بوده و باید محیط را تحت نظر داشته باشد و خود بفهمد که مسأله بعدی با هدف مورد انتظار بعدی چیست؟ علاوه بر آن باید زمان را در نظر گرفته و با تعداد زیادی هدف گوناگون و گاه متناقض کار کند.

۴- در نهایت، هوش مصنوعی کلاسیک، معمو ً لا به جنب ههای توسعه سیستم، اهمیتی نم یدهد. مثلا اینکه چگونه ساختارهای دانش بوجود می آید و چگونه آنها باید در طول زمان تغییر کنند. آنها نیازی به منعطف بودن نسبت به تغییر حالات ندارند . اما در مقابل، عاملها تأکید زیادی بر روی انعطاف و یادگیری دارند. این بدین معنی است که سیستم در طول زمان ساختارهای درونی خود را با توجه به تجربیات کسب شده از محیط، بهبود می بخشد. عامل، مداومًا ساختارهای خود را به کمک روشهای یادگیری افزایشی یا استقرایی بروز می رساند

 


 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “هوش مصنوعی توزیع شده و کاربردهای آن در سیستم های چند عاملی”

هوش مصنوعی توزیع شده و کاربردهای آن در سیستم های چند عاملی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 769

قیمت : تومان142,500