فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

( مطالعه موردی – روستای قوچ حصار شهرستان ری)

گسترش شهر و توسعه شهر نشینی یکی از مسائل و مشکلات تمدن بشری به شمار می رود .

تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و جنگل ها و مراتع و تبدیل آن به مناطق مسکونی فقط مختص کشور ایران نمی باشد .در کشور ایران شدت و وسعت این تغییرات محسوس تر می باشد .

 در این صورت جلوگیری از تخریب و تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر ضروری اراضی کشاورزی که به عنوان بستر تولیدات کشاورزی دارای اهمیت حیاتی است.

یکی از اهداف استراتژیک در فرآیند توسعه پایدار ملی بشمار می آید .

از جمله اطلاعاتی که جهت تجزیه و تحلیل قابلیت های اراضی و برنامه ریزی های

توسعه و عمران و مدیریت فعالیتهایی که در ارتباط با منابع سطح زمین است

مورد استفاده قرار می گیرد ، اطلاعاتی که از راه شناخت جامع و دقیق کاربری عملی و پوشش موجود اراضی در سطح کشور بدست می آید.

این مطالعات در راستای تجزیه و تحلیل قابلیت اراضی و برنامه ریزی توسعه

عمران و مدیریت فعالیت های سرزمینی بکار گرفته می شود .

پدیده ها و عوارض سطح زمین را پوشش زمین گویند و فعالیتهای انسانی که مستقیماً با زمین در ارتباط هستند را کاربری زمین می گویند.

برخی از پدیده ها و عوارض سطح زمین در طی دوره زمانی تغییر می یابد .

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

علت این تغییرات می تواند عوامل طبیعی مانند تغییرات آب و هوایی ، سیل ، آتشفشان ، زلزله با عوامل مصنوعی مانند دخالت انسان در محیط زیست باشد.آگاهی از تغییرات و تحولات کاربری های اراضی در طول یک دوره زمانی خاص نیز اهمیت دارد.

تغییرات کاربری و پوشش اراضی در اثر فعالیت های انسانی یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی های منطقه ای و توسعه ای می باشد .

بنابراین شناسایی منابع طبیعی و تهیه نقشه تغییرات و تبدیلات کاربری و پوشش اراضی جهت برنامه ریزی و مدیریت بهتر ، از نیازهای اساسی به شمار می آید .

مروری بر روند تغییر تکنولوژی تهیه و تجزیه و تحلیل نقشه های کاربری و پوششی اراضی

بیانگر این واقعیت است که حرکتی سریع در جهت بکارگیری سنجش از دور به خصوص تصاویر ماهواره ای در چند دهه اخیر برای تهیه این گونه نقشه ها و آشکار سازی تغییرات محیطی صورت گرفته است .

تصاویر ماهواره ای بدلیل خصوصیات ویژه خود از قبیل پوشش وسیع ،

تکراری بودن ، رقومی بودن و…. این امکان را بوجود آورده که پژوهشگران بتوانند روند تهیه و بهنگام سازی نقشه ها به خصوص نقشه های کاربری و پوشش اراضی را تسریع بخشند

 و تغییرات دوره ای پدیده های سطح زمین در مناطق گوناگون را در دو یا چند تصویر برداری متوالی به طور پیاپی بررسی و کنترل کنند

 

 ۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی
پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

 

فهرست مطالب

عنوان

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول :کلیات

۱-۱ بیان مسئله

۱-۲ فرضیه های تحقیق

۱-۳ ادبیات تحقیق

۱-۴ متغیرهای تحقیق

۱-۵ اهمیت تحقیق

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۷ روش تحقیق

۱-۷-۱ مراحل انجام کار

۱-۸ بودجه بندی زمانی و مالی تحقیق

۱-۹ محدودیت های تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱ مروری بر سنجش از دور

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

۲-۱-۱ تعریف سنجش از دور و سیستم های آن

۲-۱-۲ چگونگی انعکاس طیفی پدیده های سطح زمین

۲-۱-۲-۱ انعکاس طیفی گیاهان

۲-۱-۲-۲ انعکاس طیفی خاک

۲-۱-۲-۳ انعکاس طیفی آب

۲-۱-۲-۴ انعکاس طیفی برف و ابر

۲-۱-۳ ماهواره ها در سنجش از دور

۲-۲ سازمان فضایی هندوستان

۲-۲-۱ IRS (India Remote Sensing)

۲-۳ تفسیر اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۱ تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۱-۱ عناصر تصویر

۲-۳-۱-۱-۱ تن (Tone)

۲-۳-۱-۱-۲ بافت

۲-۳-۱-۱-۳ شکل

۲-۳-۱-۱-۴ اندازه

۲-۳-۱-۱-۵ سایه

۲-۳-۱-۱-۶ پدیده تغییرات زمانی

۲-۳-۱-۱-۷ الگو

۲-۳-۱-۲ کاربرد های عمده تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۱-۲-۱ به هنگام کردن نقشه های موجود

۲-۳-۱-۲-۲ بررسی تغییرات پدیدههای زمینی و کنترل آنها

۲-۳-۲ تجزیه و تحلیل و تفسیر قومی اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۲-۱ اصول مبنایی

۲-۴ طبقه بندی اطلاعات  (تصاویر ماهواره ای)

۲-۵ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۲-۵-۱ اجری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۲-۵-۲ فرمت های داده های GIS

۲-۵-۳ تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲-۵-۴ کابرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲-۵-۵ نمونه از به کار گیری GIS در تولید کشاورزی

۲-۶ سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشاورزی به کمک سنجش از دور و GIS

۲-۷ مقدمه ای بر تعریف «توسعه»

۲-۷-۱ توسعه چیست؟

۲-۸ تعریف کشاورزی

۲-۹ توسعه کشاورزی

۲-۹-۱ توسعه کشاورزی پایدار : مفاهیم و موانع

۲-۹-۲ الگوهای توسعه کشاورزی

۲-۹-۲-۱ الگوی بهره برداری از منابع

۲-۹-۲-۲ الگوی حفاظت

۲-۹-۲-۳ الگوی موقعیت

۲-۹-۲-۴ الگوی نسشه

۲-۹-۲-۵ الگوی نهاده های پربازده

۲-۹-۲-۶ الگوی نوآوری القایی

۲-۱۰ نظریه فون تون (دوایرمتحدالمرکز)

۲-۱۰-۱ آزمون نظریه فون تونن در روستای قوچ حصار با توجه به تصاویر ماهواره ای و GIS

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۳-۱ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۳-۱-۱ ارتفاع متوسط منطقه

۳-۲ ویژگی های طبیعی منطقه

۳-۲-۱ زمین شناسی منطقه

۳-۲-۲ ژئومورفولوژی

۳-۲-۳ منابع خاک

۳-۳ ویژگی های انسان

۳-۳-۱ وجه ؟؟ روستا و قدرت آن

۳-۳-۲ ویژگی های اجتماعی

۳-۳-۳  جمعیت روستای قوچ حصار

۳-۴ ویژگی های اقتصادی

۳-۴-۱ سیمای کل اقتصادی ، شامل شناسایی وضعیت کلی اشتغال در روستا و تعیین درصد اشتغال در بخش های عمده فعالیت

۳-۴-۲ انواع و میزان عمده روستا

۳-۴-۲-۱ فعالیت های کشاورزی

۳-۴-۲-۲ دامداری و پرورش طیور

۳-۴-۲-۳ فعالیت های صنعتی و صنایع دستی

۳-۴-۲-۴ خدمات

۳-۵ ویژگی های کالبدی روستا

۳-۵-۱ شکل روستا

۳-۵-۲ شبکه های ارتباطی داخل روستا

۳-۶ وضعیت کاربری اراضی وضع موجود در روستا

۳-۶-۱-۱ مسکونی

۳-۶-۱-۲ تجاری

۳-۶-۱-۳ اداری۳-۶-۱-۴ آموزشی

۳-۶-۱-۵ درمانی

۳-۶-۲ تعیین سطوح ، سرانه ها و استاندارد های موجود کاربر های مختلف در سطح روستا

۳-۷ جدول آمار نفوس و مسکن روستاهای قوچ حصار

فصل چهارم : تحلیل داده ها

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

۴-۱ مقدمه ای بر تحلیل داده ها و روش انجام کار

۴-۱-۱ آماده سازی تصویر در محیط نرم افزاری ERDAS

۴-۱-۲ به کار گیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیی سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای

۴-۱-۳ روش انجام کار

۴-۱-۳-۱تشکیل مدل شبکه آبیاری در GIS

۴-۱-۳-۲ نعیین نیاز آبی و میزان آب تأیین شده در شبکه

 ۴-۱-۳-۳ تعیین سطح کشت بهینه با استفاده از روش جستجوی الگو

 ۴-۱-۳-۳-۱ روش های Dilect search

  ۴-۱-۳-۳-۲ پارامترهای تشکیل دهنده مدل تعیین سطح کشت بهینه مزرعهای در روستای قوچ حصار

۴-۱-۴ نتیجه گیری

۴-۲ ارتقاء دقت ارزیابی مساحت زیر کشت اراضی کشاورزی با اسافاده از تلفیق داده های سنجش از دور GIS

 

۴-۲-۱-۲ روش های طبقه بندی زیر پیکسلی (تجزیه اختلاط طیفی)

۴-۲-۱-۲-۱ روش تجزیه خطی اختلاط طیفی

۴-۲-۱-۲ ارزیابی دقت تخمین مساحت

۴-۲-۱-۴ مطالعه و ارزیابی دقت تخمین مساحت به کمک تصویر IRS

۴-۲-۲ نتایج

۴-۲-۲-۱ تقریب مساحت قطعات کشاورزی

۴-۲-۲-۲ پردازش مرز قطعات کشاورزی

۴-۲-۲-۳ بحث بر روی ارزیابی مساحت

۳-۴ تلفیق کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور و GIS در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه کشاورزی

۴-۳-۱-۲-۲ تصحیح رادیومتریک

۴-۳-۱ -۲-۳ بارزسازی تصاویر ماهواره ای

۴-۳-۱ -۲-۴ اندازه گیری صحرایی

۴-۳-۱-۳ روابط رگریسیونی

۴-۳-۲ نتایج و بحث

۴-۳-۲-۱ مدل رگریسیونی تغییرات مساحت پوشش گیاهی

۴-۳-۲-۲ تعیین میزان صحت طبقی بندی تصاویر ماهواره ای در محیط GIS

۴-۳-۲-۳ نتایج رگریسیون اثرات توسعه کشاورزی بر بیوماس پوشش زراعی

۴-۳-۲-۴ برآورد بیوماس بر اساس تصاویر ماهواره ای

۴-۳-۳ نتیجه گیری و پیشنهاد

۴-۳-۳-۱ مدل های رگریسیونی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر سطح

۴-۳-۳-۲ مدل های رگریسیونی پیش بینی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر بیوماس

فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات

۵-۱ خلاصه

۵-۲ آزمون فرضیات

۵-۳  نتایج وپیشنهادات

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

 

تقاضای روز افزون مواد غذایی و توسعه کشت در اراضی جدید ، تنها در صورتی رضایتبخش بوده و تخریب اراضی را به همراه ندارد که اراضی بر حسب تناسب برای کاربردهای مختلف طبقه بندی شوند .(FAO,1976).

اگر بخواهیم تأثیرات استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) در منطقه و بخصوص در روستای مورد نظر را بررسی نماییم در می یابیم که تأثیرات بسیار مثبتی در توسعه کشاورزی داشته اند .

در این بررسی استفاده بهینه از واحدهای اراضی مورد نظر می باشد .

با توجه به اینکه روستای قوچ حصار در زمینه کشاورزی از پتانسیل بالقوه

و بالایی برخوردار است ، بهره برداری صحیح از اراضی بویژه در بخش

کشاورزی آن می تواند از طریق استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS صورت گیرد.

قابلیت های بالای داده های ماهواره ای و ترکیب آن با سیستم های

اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه های موضوعی توانسته مسائل مربوط به کشاورزی بهینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

 و در نتیجه خروجی های بسیار مفید و کاربردی از جمله جداول

و نمودارهای مربوط را برای استفاده بهینه و در نتیجه نیل به سمت

توسعه کشاورزی در روستای قوچ حصار را و ترسیم تأثیرات مثبت از این علوم و آینده درخشانترین را هم به صورت ذهنی و هم به صورت عینی و پدیداری برای کاربران و کشاورزان ترسیم نماید.

همانگونه که میدانیم با توجه به اینکه در جغرافیای نو شاهد تغییرات

عمده ای از جغرافیای توضیحی به سوی موضوع ها و کارهای تحلیلی

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

و روش های کمی که در اینجا میتوان به تأثیرات استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های رقومی در توسعه کشاورزی اشاره کرد .

که توانسته گام های بسیار مثبت وفنی تری را در زمینه کاربری اراضی (land use ) و به ویژه استفاده آن در توسعه کشاورزی روستای قوچ حصار را به کاربران نشان دهد.

 و میتوان به طور قوی و با ارائه آمار دقیق از پیش از استفاده از این تکنولوژی ها و بعد از استفاده از آن به این باور رسید روستای قوچ حصار واقع در شهرستان ری در زمینه توسعه کشاورزی توانسته پیشرفت چشم گیری را داشته باشد .

فرضیه های تحقیق:

۱- به نظر می رسد ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، بعنوان ابزار مدیریت مکانی به منظور مدیریت تخصیص آب در شبکه های آبیاری به کمک تصاویر ماهواره ای در جهت توسعه کشاورزی تأثیر دارند .

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

  1. سیما بلوچی

    پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی

1 نقد و بررسی
پایان نامه تاثیر تصاویر ماهواره ای در توسعه کشاورزی
تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

قیمت : تومان12,500