فروشگاه

توضیحات

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین پاتوژن گوارشی است که نیمی از مردم دنیا را آلوده ساخته و مهمترین علت بیماری‌های معده ای-روده ای از جمله

گاستریک مزمن، زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما است. ژن CagA (سیتوتوکسین مرتبط با ژن A) یکی مهمترین شاخص‌های بیماری زای این

باکتری است. در این مطالعه به منظور همانه سازی بخش‌های آنتی ژنیک ژن CagA و بررسی تولید IgY در زرده تخم مرغ در ابتدا بر اساس برنامه‌های

بیوانفورماتیکی قطعه حاوی اپی‌توپ‌های اصلی ژن CagA به طول ۹۹۶ جفت باز شناسائی شد سپس این قطعه به کمک PCR از ژنوم هلیکوباکتر پیلوری

پایان نامه  تخم مرغ

موجود در بیوپسی معده ۳۰ بیمار مبتلا به این باکتری جدا شده و با استفاده از هضم آنزیمی به ناقلpET32a و سپس به داخل میزبان‌های کلون سازی و

بیانی وارد شد. نتایج توالی یابی کلونیگ موفق ژن CagA را نشان داد و در نهایت ترکیب پروتئینی بدست آمده توسط روش SDS-PAGE و دات بلات تائید

شد. در مرحله بعد ترکیب پروتئینی بدست آمده به ۳ مرغ از نژاد HY-LINE تزریق شد. تخم مرغ‌ها به مدت ۱۰ هفته جمع آوری شدند و IgY تولید شده در زرده  تخم مرغ آنها با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی و تائید شد.

 

کلمات کلیدی: مهندسی آنتی بادی،کیت تشخیصی، ایمنوژنتیک 

 

 ۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد   

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ
پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

۱ مقدمه. ۱

۱-۱ اهمیت موضوع. ۱

۱-۲ اهداف تحقیق.. ۴

۲ بررسی منابع. ۵

۲-۱ مکمل‌ها و غذاهای عمل گرا۵

۲-۱-۱ تفاوت غذای عمل گرا و مکمل غذائی.. ۶

۲-۲ ایمنوگلوبین Y. 6

۲-۲-۱ ایمنوگلوبین زرده ی تخم مرغ (IgY)7

۲-۲-۲ ویژگی‌ها۹

۲-۲-۳ کاربرد‌های بیوآنالایتیک۹

۲-۲-۴ استفاده در مواد غذائی.. ۱۰

۲-۳ هلیکو باکتر پیلوری.. ۱۱

۲-۳-۱ علائم و نشانه‌ها۱۱

۲-۳-۲ میکروبیولوژی.. ۱۲

۲-۳-۳ ژنوم. ۱۳

۲-۳-۴ زیرواحد CagA هلیکوباکتر پیلوری.. ۱۴

۲-۳-۵ نقش CagA در سرطان. ۱۵

۲-۳-۶ پاتوفیزیولوژی.. ۱۵

۲-۳-۷ التهاب، ورم معده و زخم. ۱۶

۲-۳-۸ جزیره بیماریزائی Cag. 17

پایان نامه

۲-۳-۹ سرطان. ۱۸

۲-۳-۱۰ آسیب شناسی.. ۱۹

۲-۳-۱۱ پیشگیری.. ۱۹

۲-۳-۱۲ درمان. ۲۰

۲-۳-۱۳ پیش بینی بیماری.. ۲۱

۲-۳-۱۴ بقاء هلیکوباکتر پیلوری.. ۲۲

 

۲-۳-۱۵ همه گیر شناسی باکتری (Epidemiology)24

 

۲-۴ آنتی ژن‌ها۲۵

۲-۴-۱ ساختمان آنتی ژن. ۲۵

۲-۵ اپی توپ‌ها۲۶

۲-۵-۱ انواع اپی توپ‌ها۲۶

۲-۵-۲ عملکرد. ۲۷

۲-۵-۲-۱ اپی توپ‌های سلول T. 27

۲-۵-۳ واکنش متقاطع. ۲۸

۲-۵-۴ نقشه برداری اپی توپ فضائی.. ۲۸

۲-۵-۵ نشانه‌های اپی توپ۲۸

۲-۶ تحقیقات انجام شده در این زمینه. ۲۹

۲-۷ ابزار‌های مورد استفاده۳۸

۲-۷-۱ دات بلاتینگ۳۸

۲-۷- ۲ نرم افزار CLC Work Bench5. 38

۲-۷-۳ نرم افزار Mega5. 39

۲-۷-۴ ابزار BLAST. 39

۳ مواد و روش‌ها۴۰

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

۳-۱ تعیین نواحی آنتی ژنیک ژن CagA. 40

۳-۲ تهیه باکتری هلیکو باکتر پیلوری.. ۴۱

۳-۳ استخراج DNA و تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده۴۱

۳-۳-۱ تعیین کمیت و کیفیت DNA با ژل آگارز. ۴۱

۳-۴ تعیین غلظت DNAاستخراج شده۴۲

۳-۵ طراحی آغازگرها۴۲

۳-۶ انجام واکنش PCR. 43

۳-۷ خالص سازی محصول PCR. 44

۳-۷-۱ بررسی بر روی ژل الکتروفورز. ۴۵

۳-۸ طرز تهیه محلولهای مورد استفاده در کلونینگ۴۵

۳-۸-۲ محلول غلیظ آنتی بیوتیک آمپیسیلین.. ۴۶

۳-۸-۳ محلول غلیظ IPTG (۰٫ ۱M)46

۳-۸-۴ محلول غلیظ X-Gal (۲۰mg/ml)46

۳-۸-۵ محیط کشت LBمایع. ۴۶

۳-۸-۶ محیط کشت LB-Agarجامد. ۴۷

۳-۹-۲ هضم pET-32a  (+)۴۹

۳-۹-۳ خالص سازی pET-32a  (+) و قطعه هدف ۴۹

۳-۹-۴ نانودراپ محصولات خالص شده۵۰

۳-۹-۵ انجام واکنش الحاق قطعه هدف ژن CagA با pET-32a  (+)۵۰

۳-۹-۶ جوان سازی باکتری DH5α. ۵۱

۳-۹-۷ تهیه سلول‌های مستعد DH5α. ۵۲

۳-۹-۸ انتقال پلاسمید نوترکیب به باکتری.. ۵۲

۳-۹-۹ کشت پرگنه‌‌ها و غربال گری باکتری های نوترکیب ۵۳

۳-۹-۱۰ کلونی PCR. 53

۳-۹-۱۱ استخراج پلاسمید نوترکیب۵۴

۳-۹ -۱۲ تایید کلونیها از طریق هضم آنزیمی.. ۵۵

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

۳-۱۰ توالی یابی.. ۵۶

۳-۱۱ انتقال پلاسمید pET-32a (+)حاوی ژن هدف به باکتری BL21 (DE3)56

۳-۱۲ تحریک بیان ژن هدف۵۶

۳-۱۳ استخراج پروتئین از باکتری.. ۵۷

۳-۱۴ الکتروفورز پروتئینها به روش SDS-PAGE. 58

۳-۱۴-۱ مراحل بستن ژل به صورت زیر انجام شد:۵۹

۳-۱۵ دات بلات۶۱

۳-۱۶ محلولها و بافرها۶۲

۳-۱۶-۱ بافر شستشو یا محلول TBS. 62

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

۳-۱۶-۲ محلول بلوکه کننده۶۲

۳-۱۶-۳ بافر شستشو یا محلول TBS-T. 62

۳-۱۶-۴ آنتیبادی اولیه. ۶۲

۳-۱۶-۵ آنتیبادی ثانویه. ۶۲

۳-۱۶-۶ روش تهیه محلول رنگ آمیزی DAB. 62

۳-۱۷ خالص سازی پروتئین.. ۶۴

۳-۱۸ آماده سازی آنتی ژن ایمنی زا برای تزریق به مرغ. ۶۴

۳-۱۹ ایمنی زائی مرغ‌ها جهت تولید آنتی بادی اختصاصی.. ۶۵

۳-۱۹-۱ تزریق اولیه:۶۵

۳-۱۹-۲ تزریق‌های ثانویه  (Booster injection)66

۳-۲۰ جمع آوری و ذخیره تخم مرغ. ۶۶

۳-۲۱ جداسازی IgY با استفاده از روش پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰. ۶۶

۳-۲۲ بررسی IgY به روش الکتروفورز SDS-PAGE و دات بلات ۶۷

۴ نتایج و بحث ۶۷

۴-۱ تعیین نواحی آنتی ژنیک ژن CagA. 67

۴-۲ تایید آلودگی نمونه‌های بیوپسی.. ۶۹

۴-۳ تعیین کمیت و کیفیت DNA. 69

۴-۴ بررسی محصولات PCR. 70

۴-۵ خالص سازی محصول PCR. 71

۴-۶ هضم PET32a (+) و ژن CagA. 71

.

۴-۷ کلونینگ ژن CagA در باکتری DH5α. ۷۲

 

۴-۸ تأیید صحت قطعه کلونشده در pET32a (+)73

۴-۹ نتایج کلونی PCR. 73

۴-۱۰ تایید نتایج کلونی PCR با استفاده از T7. 74

۴-۱۱ استخراج پلاسمید و انجام هضم آنزیمی.. ۷۵

۴-۱۲ توالی یابی.. ۷۶

۴-۱۳ آنالیز فیلوژنتیکی توالی آمینواسیدی CagA. 76

۴-۱۴ بیان ژن. ۷۸

۴-۱۵ SDS-PAGE. 78

۴-۱۶ دات بلات۷۹

۴-۱۸ تولید IgY ضد هلیکو باکتر پیلوری-CagA در زرده تخم مرغ. ۸۱

۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها
          عنوان                                                                                                    صفحه

شکل ۴-۱٫  نتایج نرم افزار bcepred.68

شکل ۴-۲٫ تست اوره آز انجام شده بر روی نمونه‌های بیوپسی.۶۹

شکل ۴-۳٫ تعیین کیفیت و کمیت DNA.70

شکل۴-۵٫ خالص سازی محصول PCR . 71

شکل۴-۶٫ هضم ناقل بیان و قطعه هدف… ۷۲

شکل۴-۷٫ کشت خطی از تک کلون‌های رشد کرده بر روی محیط کشت LB-آگار حاوی آمپی سیلین.. ۷۳

شکل ۴-۸٫ کلونی PCR. 74

شکل۴-۹٫ کلونی PCR با استفاده از پرایمر T7 و T-terminatoor.75

شکل ۴-۱۰٫ استخراج پلاسمید نوترکیب و هضم آنزیمی.. ۷۶

شکل ۴-۱۲٫ بررسی بیان پروتئین نوترکیب با الکتروفورزSDS-PAGE . 78

شکل ۴-۱۳٫ دات بلات پروتئینهای استخراج شده.۷۹

شکل ۴-۱۴٫تعیین غلظت پروتئین با استفاده از روش برادفورد. ۸۱

شکل ۴-۱۵٫خالص سازی پروتئین و حذف باند‌های غیر اختصاصی. ۸۱

شکل ۴-۱۶٫ الکتروفورز SDS-PAGE به منظور بررسی پروتئین زنجیره سبک و سنگین IgY استخراج شده از زرده تخم مرغ   ۸۲

 

 

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول ۳-۱ مواد و مقادیر لازم برای انجام PCR یک واکنش… ۴۳

جدول۳-۲٫ برنامه حرارتی مورد استفاده جهت تکثیر نواحی آنتی ژنیک ژن CagA. 44

جدول۳-۳ مواد مورد نیاز جهت تهیه محیط کشت LB مایع. ۴۶

جدول۳-۴ مواد مورد نیاز جهت تهیه محیط کشت جامد LB-Agar47

جدول ۳-۵ مواد و مقادیر لازم برای انجام واکنش هضم قطعه هدف ژنCagA. 48

جدول ۳-۶٫ مواد و مقادیر لازم برای انجام واکنش هضم pET-32a (+)49

جدول۳-۷٫ مواد مورد نیاز جهت انجام واکنش الحاق.. ۵۰

جدول ۳-۸٫ مواد و مقادیر لازم برای انجام واکنش هضم پلاسمید pET32a (+)-CagA. 55

جدول۳-۹٫ مواد مورد نیاز برای تهیه بافر Laemmli buffer samples 5X. 58

جدول۳-۱۰ مواد و مقادیر لازم جهت تهیه ژل پایینی SDS-PAGE. 58

جدول ۳-۱۱ مواد لازم جهت بستن ژل بالایی SDS-PAGE. 59

جدول۳-۱۲٫ مواد و مقادیر مورد نیاز برای بافر ۵X تانک SDS-PAGE. 59

 

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

 

فهرست علائم و اختصارات

معادل فارسیمعادل لاتینعلامت اختصاری
 
آدنوزین دی فسفاتAdenosine 5’-DiphosphateADP

 

آدنوزین تری فسفاتAdenosine 5’-TriphosphateATP
جفت بازBase pairbp
سرم البومین گاویBovain serum albuminBSA
دی آمینو بنزیدینDiamino BenzidineDAB
آب دوبار تقطیرDouble Distilled WaterddW
اسید دزوکسی ریبو نوکلئیکDeoxyribonocleic AcidDNA
اتیلن دیامین تترا- استیک اسیدEthylenediaminetetra-acetic acidEDTA
سازمان امنیت محصولات غذاییGenerally Regarded As SafeGRAS
ایمنو گلوبین YImmunoglobulin YIgY
ایمنوگلوبین EImmunoglobulin EIgE
ایمنوگلوبین GImmunoglobulin GIgG
میواینوزیتول هگزاکیس فسفاتmyo-Inositol HexakisphosphateIns P6
اینوزیتول پلی فسفات­هاInositol Poly PhosphatesIPPs
تیوگالاکتوپیرانوزید ایزوپروپیلIsopropyl β -D-thiogalactopyranosideIPTG
اتحادیه بین الملل شیمی خالص و کاربردی- اتحادیه بین المللی بیوشیمیInternational Union of Pure and Applide Chemistry- International Union of BiochemistryIUPAC-

IUB

کیلوباز
Kilobase  (pair)kb
کیلودالتونkiloDaltonkDa
لوریا- برتانیLauria – BertaniLB
بانک جهانی اطلاعات بیوتکنولوژیNational Center of Biotechnology InformationNCBI
چگالی نوریOptic DensityOD
چارچوب خواندن آزادOpen Reading FrameORF
 واکنش زنجیره‌ای پلیمرازPolymerase Chain ReactionPCR
پروتئین تیروزین فسفاتProtein Tyrosine PhosphatasePTP
پلی اتیلن گلایکولPolyethylene glycolPEG3
جایگاه اتصال ریبوزومRibosomal Binding SiteRBS
دور در دقیقهRound per minuterpm
سدیم دودسیل سولفات –

ژل الکتروفورز پلی­اکریل آمید

Sodium Dodecyl Sulfate –

Polyacryl Amide Gel Electrophoresis

SDS-PAGE

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

۱ مقدمه

۱-۱ اهمیت موضوع

 

فیزیولوژیک یا عملکرد ذهنی شده و یا در پیشگیری از اختلالاتی که می توانند به بیماری منجر شوند، موثر هستند (worldfood. ir).

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

هلیکوباکتر پیلوری شایع‌ترین موجود ذره‌بینی است که انسان‌ها را در بعد جهانی مبتلا به عفونت ساخته است و بیش از نیمی از مردم دنیا آلوده به این باکتری هستند (انجمن میکروب شناسی آمریکا، ۲۰۱۳). این باکتری نوعی باکتری گرم منفی مارپیچی شکل و یک پاتوژن گوارشی انسان است و

مهمترین علت بیماری‌های معده ای-روده ای از جمله گاستریک مزمن، زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما است  (کاور و بلاسر،۱۹۹۵).  بررسی‌های اپیدمیولوژی و آماری عفونت مزمن H. پیلوری را باسرطانبدخیممعدهمرتبطدانسته

اندواینامرموجبشدهکهآژانسپژوهشسرطانسازمانبهداشتجهانی (World Health Organization: WHO)اینباکتریرادر زمره ی عوامل سرطان زای کلاس I قرار دهد (سوارز و همکاران،۲۰۰۶).  میزان عفونت H. پیلوری در جهان بطور میانگین ۵۰% است اما

بینشیوعاینعفونتدرکشورهایغربیوکشورهایآسیاییدرحالتوسعه تفاوت معنی داری وجود دارد (مالاتی و نیرن،۲۰۰۷).  بهطوریکهاینمیزاندرکشورهایغربی حدودا ۳۰% جمعیت است که از این میان بین ۱/۰-۱ درصد به سرطان معده مبتلا می شوند در حالی که میزان عفونت در کشور‌های آسیائی بالاتر و در

حدود ۸۰-۶۰ درصد است (سوربن و میچتی،۲۰۰۲).  عفونت هلیکو باکتر پیلوری در ایران نیز شایع بوده و به خصوص سرطان معده از آمار بالائی بر

خوردار است. اینسرطانکهمسئولمرگ۶۵۰۰۰۰نفردرجهاندرسال۲۰۰۰است،درمردهاپسازسرطانریهدومینعاملمرگومیرناشیازسرطانبودهودرمجموعحدود۱۰

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

درصدازکلمرگومیرسالیانهسرطانرابهخوداختصاصمیدهد (پرینز و همکاران،۲۰۱۰).  میزان عفونت H. پیلوری در جمعیت اردبیل بالا و در حدود ۸۹ درصدبوده است و یکیازبالاترینآمارهایجهاندررابطهباسرطانمعدهمربوطبهاستاناردبیلاستکهبهتنهاییحدودیکسومتماممواردسرطاندراردبیلبینسال‌های۱۹۹۶تا۱۹۹۹مربوطبهاینسرطانبودهاست  (سجادی و همکاران،۲۰۰۳) (البرزی و همکاران،۲۰۰۶).  به علاوه بررسی‌ها در شهر شیراز نیزابتلای ۹۸-

۸۲درصدکودکانبین۹ماههتا۱۰سالهرا بهاینباکترینشانمیدهد (البرزی و همکاران،۲۰۰۶) (ندیمی و همکاران،۲۰۰۰).  فاکتور بیماری زای cagA هلیکو باکتر پیلوری یک پروتئین با وزن مولکولی ۱۲۰-۱۴۵KD می باشد که در فاصله ی Kb 40 جزایر بیماری زائی[۱] کد شده است. گونه‌های هلیکو باکتر پیلوری از نظر دارا بودن ژن CagA به گونه‌های مثبت[۲] و منفی[۳] تقسیم میشوند که تقریبا ۶۰ درصد گونه‌های جدا شده از کشور‌های غربی و اکثریت گونه‌های

جدا شده از شرق آسیا از نوع مثبت بودند (هاتاکیاما و هیگاشی،۲۰۰۵).  عفونت هلیکو باکتر پیلوری با لنفومای MALT و سرطان معده در ارتباط است و تصور می شود که CagA در گسترش سرطان نقش داشته باشد (لکس،۲۰۰۵).  ژن CagA فسفریله شده قادر به برقراری ارتباط با تیروزین فسفاتاز SHP-2 است که باعث عملکرد فعال و تغئیر ظاهری سلول میزبان به یک فنوتیپ متحرک تر می شود که به عنوان فنوتیپ مرغ مگس خوار شناخته شده

است (هاتاکیاما و هیگاشی، ۲۰۰۵). این فنوتیپ شبیه به اثر تولید شده توسط فاکتور رشد کبدی بوده که ممکن است در جنبه‌های مختلف سرطان از جمله متاستاز دخالت داشته باشد (لکس،۲۰۰۵).  همچنین CagA یک پروتئین دارای خاصیت آنتی ژنیکی بسیار قوی است که با واکنش‌های برجسته ی التهابی تولید شده به وسیله ی استخراج اینترلوکین-۸ در ارتباط است (یامائوکا،۲۰۱۰).

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

تشخیصسرطانمعدهدرمراحلاولیهدشواراستودراکثرمواردتشخیصپسازپیشرفتبیماریصورتگرفته و کار درمان سخت می شود در نتیجه مانند التهاب و زخم

معده راه اصلی مبارزه با این سرطان نابود کردن عفونت H. پیلوری است از طرفی به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن در مقابل H. پیلوری دارای مکانیسم دفاعی است وحتیطیمکانیزم‌هایویژه ایدرخدمت بیماریزاییباکتریقرارمی گیردوسببتسهیلاتصالباکتریوتخریببافتپوششیمیشود مبارزه با این عفونت همواره با

مشکلاتی همراه است.  (سوارز و همکاران،۲۰۰۶). بعلاوه بررسی‌های اخیرنشان دهنده ی مقاومت نسبتا زیاد H. پیلوری به درمان‌های آنتی بیوتیکی

است (موبلی و همکاران،۱۹۹۵). در نتیجه درمان‌های اخیر در جهت بکارگیری درمان‌های اختصاصی و نوین برای مقابله با این عفونت است که در این

میان پروتئین CagA که یکی از پروتئین‌های H. پیلوری است هدف بالقوه مناسبی برای تولید آنتی بادی‌های اختصاصی به این منظور است. از سویدیگر امروزه، در عرصه کاربرهای متنوع آنتی بادی‌ها، تکنولوژی جدید استخراج IgYاز زرده ی تخم مرغ در حال گسترش است.

IgY که معادل IgG انسانی در پرندگان در نظر گرفته می شود در واقع از نظر تکاملی،نیای مادری IgG و IgE پستانداران است. این ایمنوگلوبین توسط مرغ

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

تولید شده و برای ایجاد ایمنی غیر فعال برای جنین به درون زرده تخم مرغ انتقال می یابد. تکنولوژی IgY از این پدیده از طریق استخراج IgY از زرده ی

تخم مرغ بهره می برد (بصیری و همکاران،۲۰۰۸). برای تولید یک واکسن موثر بر علیه هلیکو باکتر پیلوری، آنتی ژنی پایدار،حفاظت شده و قوی مورد

نیاز است. امروزه تکنولوژی استفاده از آنتی ژنهای نوترکیب پروتئینی برای ایمن سازی به سمت شناسائی اپی توپ‌های اصلی آنتی ژن برای تحریک

ایمنی و استفاده از آنها بجای پروتئین کامل پیش می رود. مطالعات نشان داده که پروتئین‌های نوترکیب در اکثر موارد خواص ساختاری پروتئین طبیعی را دارد. تولید پروتئین در حالت طبیعی بسیار اندک است

اما میتوانیم در حالت نوترکیب به میزان دلخواه آن را افزایش دهیم بعلاوه خالص سازی پروتئین‌های نوترکیب نسبت به پروتئین‌های طبیعی راحت تر صورت میگیرد و در مورد باکتری‌های با رشد نسبتا کم و پر نیاز مثل هلیکوباکتر پیلوری تولید پروتئین‌های نوترکیب در مقایسه با پروتئین‌های طبیعی بسیار مقرون

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

به صرفه است. در صورت استفاده از اپی توپ‌های اصلی آنتی ژن بجای آنتی ژن کامل علاوه بر کوچک شدن قطعه مورد بررسی و بالا رفتن اختصاصیت قطعه که باعث تحریک شدن پاسخ‌های ایمنی اختصاصی تر می شود تکثیر و ترکیب آن با سایر آنتی ژنها راحت تر صورت میگیرد (ابطحی و

همکاران،۲۰۱۲). مطالعات نشان داده که در زرده ی تخم مرغ حاصل از مرغ‌های ایمن شده مقادیر زیادی آنتی بادی وجود دارد که میتوانند آنتی ژن‌ها را

بطور اختصاصی شناسائی کنند و از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه هستند   (وردولاوا و همکاران،۲۰۰۰). بعلاوه شاین و همکاران تاثیر Igy ضد H.

پیلوری بدست آمده از مرغ‌های ایمن شده را گزارش کردند که در این مطالعه Igy موجب کاهش التهاب لایه مخاطی معده گردید. بعلاوه میزان التهاب با

تعیین میزان لنفوسیت‌های بافتی و نفوذ نوتروفیل‌ها مشخص شد (شاین و همکاران،۲۰۰۳). بنابراین میتوان از آنتی بادی اختصاصی تولید شده در زرده ی تخم مرغ برای درمان بیماران مبتلا به عفونت H. پیلوری استفاده کرد.

۱-۲ اهداف تحقیق

با توجه به گسترش روز افزون بیماران مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری در سطح ایران و جهان و عدم پاسخ دهی مناسب افراد مبتلا به عفونت H. پیلوری به درمان‌های آنتی بیوتیکی هدف از این تحقیق شناسائی و تعیین نواحی آنتی ژنتیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از نرم افزارهای

بیوانفورماتیکی،ساخت ناقل نوترکیب حامل نواحی آنتی ژنتیک ژن CagA و تولید IgY بر علیه هلیکو باکتر پیلوری در زرده ی تخم مرغ می باشد. تا در آینده

از طریق بهبود کیفت تخم مرغ و تولید غذاهای عمل گرا و مکمل به جلوگیری از عفونت ناشی از این باکتری کمک کند و یا در کیت‌های تشخیصی بکار گرفته شود.

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

 

فصل دوم

۲ بررسی منابع

۲-۱ مکمل‌ها و غذاهای عمل گرا

به آنچه که کامل کننده رژیم غذایی مورد نیاز افراد است، “مکمل” گفته می شود. مفهوم غذای عمل گرا  (functional food) از آن جا شکل گرفت که مشاهدات نشان دادند که برخی مواد غذایی و یا نوشیدنی‌ها دارای اثراتی برسلامتی هستند که این اثرات را نمی توان به محتوای مواد مغذی

نظیر درشت مغذی‌ها،ویتامین‌ها و مواد معدنی آن ماده ی غذایی نسبت داد. اگرچه ممکن است این واژه برای غذاهایی که تغییر یافته و یا با سایر

مواد غذایی ترکیب شده اند به کار برود. امروزه غذای عمل گرا به ماده ی غذایی ای اطلاق می شود که دارای اثراتی فراتر از ارزش تغذیه ای و یا

محتوای مواد مغذی خود بر سلامتی انسان باشد. بررسی‌ها نشان می دهند که امروزه مصرف کنندگان در بسیاری از موارد ترجیح می دهند اقلام مورد

نیاز خود را از بین غذاهای عمل گرا انتخاب کنند. مهم ترین اثراتی که برای این مواد غذایی قابل ذکر است، عبارتند از: تأثیر بر ارتقای سیستم ایمنی، دارا بودن خصوصیات آنتی اکسیدانی، ضدالتهاب بودن، سمیت زدایی و یا اثرات کارافزایی  (ارگوژنیک).

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

مهم ترین مواد غذایی که برای بررسی خصوصیات عمل گرایی آن‌ها مورد تحقیق قرار گرفته اند، ترکیبات شیمیایی فنولیک با منشاء گیاهی، باکتری‌های پروبیوتیک، فیبرها و سایر کربوهیدرات‌ها با هضم ناقص می باشند، اما آغوز و زرده تخم مرغ و برخی دیگر از مواد غذایی غیر گیاهی نیز به عنوان غذاهای

عمل گرا در نظر گرفته می شوند. اگرچه اثرات بسیاری از این مواد غذایی در مطالعات برون سلولی و نیز بر روی حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رسیده است، اما برای بررسی اثرات دقیق آن‌ها در مطالعات انسانی هنوز مسیر پرچالشی در پیش است. با توجه به اهمیت و اثرات این مواد غذایی بر

سلامتی، افزایش قابل توجه تحقیقات در خصوص این مواد غذایی و عرضه روز افزون فرآورده‌هایی با تبلیغ دارا بودن خصوصیات عمل گرایی، آگاهی نسبت

به اصول مرتبط با غذاهای عمل گرا و داشتن یک تصور ذهنی برای ارزیابی این مواد غذایی برای عامه مردم و به ویژه متخصصین الزامی به نظر می رسد.

۲-۱-۱ تفاوت غذای عمل گرا و مکمل غذائی

در رایج ترین تعریف، غذاهای عمل گرا محصولاتی مشتق از مواد غذایی می باشند که علاوه بر ارزش تغذیه ای آن‌ها، موجب ارتقای شرایط طبیعی فیزیولوژیک یا عملکرد ذهنی شده و یا در پیشگیری از اختلالاتی که می توانند به بیماری منجر شوند، موثر هستند. در بسیاری از کشورها غذاهای عمل گرا از مواد غذایی و یا نوشیدنی‌هایی تشکیل می شوند که همانند نوشیدنی‌ها و غذاهای عادی مصرف شده و به عنوان دارو تلقی نمی شوند. قابل

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

توجه آن که در صورتی که غذاهای عمل گرا به صورت قرص، ساشه و فرم‌های مشابه بسته بندی شوند، دیگر به عنوان غذای عمل گرا محسوب نشده و به عنوان یک مکمل غذایی در نظر گرفته می شوند. آینده ی غذاهای عمل گرا، بیش از قوانین و مقررات دولتی و نهادهای نظارتی، به تحقیقات علمی در مورد آن‌ها بستگی داشته و هنوز مفهوم کلی غذای عمل گرا قابل انعطاف و سیال است  (worldfood. ir)

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

ایمنوگلوبین Y آنتی بادی اصلی در پرندگان، خزندگان و خون ماهیان ریه دار است. این ایمنوگلوبین در غلظت‌های بالا در زرده تخم مرغ یافت می شود. همانند سایر ایمنوگلوبین‌ها، IgY طبقه ای از پروتئین‌هاست که توسط سیستم ایمنی در مقابل برخی مواد خارجی ساخته می شوند و بطور خاص آنها را شناسائی میکنند. با توجه به شباهت‌های کاربردی IgY به ایمونوگلوبین G  ( (IgGو ایمنوگلوبینE  ( (IgE، این ایمنوگلوبین در زمان‌های قدیم اغلب با IgG اشتباه گرفته میشد- حتی در برخی از کاتالوگ‌های محصولات تجاری- اما از زمانی که تفاوت‌های ساختاری و عملکردی IgY با IgG و عدم وجود واکنش متقابل بین آنها مشخص شد این نام گذاری منسوخ گشت  (لارسون و همکاران،۱۹۹۳).

۲-۲-۱ ایمنوگلوبین زرده ی تخم مرغ  (IgY)

حضور آنتی بادی IgY در خون و تخم مرغ قابل ردیابی است. تولید IgYدر زرده تخم مرغ روش اقتصادی و مؤثر برای افزایش آنتی بادی‌های پلی کلونال می باشند. به طور مثال یک مرغ تخم گذار می تواند آنتی بادی معادل با ۹۰ – ۷۵ میلی لیتر از سرم یا ۱۸۰ – ۱۵۰ میلی لیتر از کل خون را در طی یک هفته در

زرده تخم مرغ تولید کند. در حالیکه از خرگوش تقریباً در هر هفته ۲۰ میلی لیتر خون گیری می شود. فقط پستانداران بزرگتر مثل گاو و اسب می توانند آنتی بادی‌های بیشتر از مرغ تولید کنند‌‌‌‌  (کارلاندر،۲۰۰۲). در سال۲۰۰۰ محققان مقادیر زیادی آنتی بادی را در زرده تخم مرغ حاصل از مرغ‌های

۱pathogenicity island  (PAI )

[۲]CagA positive

[۳]CagA negative………………………………….

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر  رشته صنایع غذایی کلیک کنید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ”

کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3278

پایان نامه صنایع غذایی تخم مرغ

قیمت : تومان89,000