فروشگاه

توضیحات

پایان نامه هوش معنوی معلمان

چکیده:

هدف از پایان نامه حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد ۲۰۳ نفر بوده و حجم نمونه

بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد ۱۲۹ آزمودنی (۶۷نفر مرد و ۶۲ نفر زن) برآورد گردید. روش نمونه­گیری با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی انجام شد.

به منظور جمع­آوری مبانی نظری و سوابق پژوهشی از روش مطالعه کتابخانه­ای

استفاده شد و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های هوش معنوی هیلدبرانتو انگیزه کاری محمد آقاجاری استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه­های اساتید رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه، و متخصصان آموزش و پرورش استفاده گردید.

برای سنجش پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد،

و به ترتیب۸۷/۰ و ۸۶/۰ محاسبه   گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش­های آمار توصیفی مانند: جدول، نمودار، فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین و انحراف معیار؛ و نیز از روش­های آمار استنباطی مانند: آزمون t یکطرفه،آزمون کالموگروف- اسمیرونوف آزمون t گروه­های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته­ها حاکی از آن است

که وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کرج بالاتر

پایان نامه هوش معنوی معلمان

از حد متوسط(۲۳/۴ با انحراف معیار ۳۵/۰) بوده و همچنین میزان انگیزه کاری دبیران بالاتر از حد متوسط(۰۷/۴ با انحراف معیار ۵۰/۰) است.نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارسدولتی دوره دوم شهرستان کرج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۰۰/۰=p و ۳۱۹/۰=r). بین تمامی مولفه های هوش معنوی

بجزمیزان آگاهی و انگیزه کاری دبیران رابطهمثبت و معنادار وجود دارد.

یافته های فرضیه بعدی نیز نشان داد که بین میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران گروههای سنی مختلف، با مدارک تحصیلی و سنوات خدمت مختلف، مشابه است. نهایتا بین انگیزه کاری دبیران از لحاظ ویژگی‌های فردیجنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت وجود نداشت.

 

 

 

 ۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  پایان نامه هوش معنوی معلمان این پروژه را دانلود کنید

پایان نامه هوش معنوی معلمان
پایان نامه هوش معنوی معلمان
پایان نامه هوش معنوی معلمان

فهرست مطالب:

فصل اول:طرح پژوهشی

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش… ۷

۱-۱-۴-هدف کلی:۷

۲-۱-۴ – اهداف جزئی:۷

۱-۵- سئوالات پژوهش… ۸

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲-  مقدمه. ۱۳

قسمت اول : مبانی نظری تحقیق:۱۳

الف) ۲- ۲- هوش معنوی.. ۱۳

۱- ۲- ۲- تعریف هوش… ۱۳

۲- ۲- ۲- مفهوم معنویت… ۱۵

۳- ۲- ۲- تاریخچه هوش معنوی.. ۱۶

۴- ۲- ۲- تعاریف هوش معنوی.. ۱۷

۳- ۲- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان. ۱۹

۱- ۳- ۲- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام. ۲۰

۲-۳- ۲- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال. ۲۰

۳-۳ – ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز. ۲۱

۴-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل.. ۲۱

۵-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد. ۲۱

۶-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی وگان. ۲۱

۷-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان. ۲۲

۸-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن.. ۲۲

۹-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک… ۲۲

۱۰-۳- ۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران. ۲۲

۴- ۲- مدل های هوش معنوی.. ۲۳

۱-۴- ۲- مدل زهر و مارشال (۲۰۰۰ )۲۳

۲-۴- ۲- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( ۲۰۰۴ / ۲۰۰۸ )۲۴

۳-۴- ۲- مدل آمرام (۲۰۰۷ )۲۴

۴-۲ مدل کینگ (۲۰۰۸ )۲۵

پایان نامه هوش معنوی معلمان

۵-۲- معنویت و دین در سازمان. ۲۶

۶-۲- معنویت به مثابه هوش… ۲۸

۷-۲- هوش معنوی در محیط کار. ۳۰

۸-۲ هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله. ۳۲

۹-۲- اندازه گیری هوش معنوی.. ۳۴

۱۰-۲- کاربرد های هوش معنوی.. ۳۵

۱۱-۲-  انگیزه کاری.. ۳۶

۱-۱۱-۲- مفهوم انگیزه۳۷

۲-۱۱-۲- مفهوم انگیزه کاری.. ۳۸

۳-۱۱-۲- مفهوم انگیزش… ۳۹

۱-۱۲- ۲- مدل سنتی.. ۴۱

۲-۱۲- ۲- مدل روابط انسانی.. ۴۲

۳-۱۲- ۲-  مدل منابع انسانی.. ۴۲

۱۳- ۲-  نظریه‌های محتوایی.. ۴۳

۱- ۱۳- ۲-  نظریه سلسه مراتب نیازها۴۴

۲-۱۳-۲- نظریه انگیزش و بهداشت روانی.. ۴۵

۳- ۱۳- ۲- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه Xو Y. 46

۱۴-۲- بکارگیری نظریات انگیزش… ۴۷

۱۵- ۲-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان. ۴۷

۱۶- ۲- پاداش مالی.. ۴۷

۱۷- ۲- هدف گذاری.. ۴۷

۱۸- ۲- اشتراک مساعی.. ۴۷

۱۹- ۲- اصلاح رفتار. ۴۸

۲۰- ۲- عدالت در پرداخت‌ها۴۸

۲۱- ۲- خلاصه. ۴۸

۲-۱۷- ایجاد انگیزه در کارکنان. ۴۹

۲-۱۸-  موانع انگیزه کاری.. ۵۶

۱- ۲-۱۸- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان. ۵۶

۲- ۱۹- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی.. ۵۷

قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق:۵۸

الف: تحقیقات داخلی.. ۵۸

ب: تحقیقات خارجی.. ۶۲

جمع بندی.. ۶۵

فصل سوم:تبیین پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۶۹

۳-۲) روش تحقیق.. ۶۹

۳-۳) جامعه آماری.. ۷۰

۳-۴) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۰

۳-۵) ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. ۷۱

۳-۵-۱ : ۱٫ پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(۲۰۱۱)۷۱

۲٫ پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (۱۳۷۵)۷۲

۳-۶)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. ۷۲

۱-۶-۳- روایی پرسشنامه‌ها۷۲

۲-۶-۳- پایایی پرسشنامه‌ها۷۲

۳-۷) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

۴-۱- مقدمه. ۷۷

۴-۲)یافته های توصیفی.. ۷۷

۴-۲-۱ : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. ۷۷

۳-۴- پیش‌فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک. ۸۱

۴-۴- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش:۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱)مقدمه. ۹۳

۵-۲) -خلاصه پژوهش… ۹۳

۳- ۵- بحث و بررسی یافته ها۹۴

نتیجه‌گیری کلی.. ۱۰۰

۴- ۵- پیشنهادهای پژوهش… ۱۰۰

۱- ۴-۵-  پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۰

۲-۴-۵- پیشنهادات پژوهشی.. ۱۰۲

۵- ۵- محدودیتهای تحقیق.. ۱۰۲

۱- ۵- ۵- محدودیت های در کنترل محقق:۱۰۳

۲- ۵- ۵-  محدودیت های خارج از کنترل محقق:۱۰۳

پایان نامه هوش معنوی معلمان

فهرست جداول

جدول ۱-۲ : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان. ۱۸

جدول ۲-۲ : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال. ۲۰

جدول ۳-۲ : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث… ۲۴

جدول شماره ۴-۲ جنبه های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی.. ۴۳

جدول۵ –۲ پیش  فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار. ۴۶

جدول۶-۲ سبک های مدیریتی برمبنای پیش فرض های Xو Y.. 46

جدول۳-۱ جامعه‌ی آماری.. ۷۰

جدول۳-۲ حجم نمونه آماری.. ۷۰

جدول ۳-۳: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی.. ۷۱

جدول (۴-۳). پایایی پرسشنامه هوش معنوی.. ۷۳

جدول (۵-۳). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری.. ۷۳

جدول ۱-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس:۷۷

جدول۲-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی:۷۸

جدول۳-۴- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت… ۷۹

جدول۴-۴- نتیجه آزمون کالموگروف –  اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها۸۱

جدول۵-۴- بررسی وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون tیکطرفه:۸۲

جدول۶-۴- بررسی وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون tیکطرفه:۸۳

جدول۷- ۴- بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:۸۴

پایان نامه هوش معنوی معلمان

جدول۸-۴- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:۸۵

جدول۹- ۴- بررسی رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:۸۶

جدول ۱۰-۴- بررسی رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:۸۶

جدول۱۱- ۴- بررسی رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:۸۷

جدول۱۲-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونtبرای گروههای مستقل:۸۸

جدول۱۳-۴- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:۸۸

جدول۱۴-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونtبرای گروههای مستقل:۸۹

جدول۱۵-۴- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:۹۰

 

فهرست اشکال

شکل۱-۱: مدل مفهومی تحقیق.. ۶

شکل ۱-۲: مدل زوهر و مارشال(۲۰۰۰)۲۳

شکل ۲-۲: مدل آمرام(۲۰۰۷)۲۵

شکل ۳-۲: مدل کینگ (۲۰۰۸)۲۶

 

فهرست نمودار

نمودار ۱-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس… ۷۸

نمودار۲-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی.. ۷۹

نمودار۳-۴- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت… ۸۰

نمودار۴-۴- توزیع فراوانی هوش معنوی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. ۸۱

نمودار۵-۴- توزیع فراوانی انگیزه کاری نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. ۸۲

پایان نامه هوش معنوی معلمان

 

 

 

­­­­

فصل اول

طرح پژوهشی

 

 

پایان نامه هوش معنوی معلمان

۱-۱- مقدمه

امروزه در رابطه با زندگی کاری افراد وبررسی آن ، می توان به جرأت گفت که سازمان ها نقش اساسی داشته و شدیداً در زندگی ها نفوذ کرده اند. به طوری که افراد روزانه با سازمان های متعددی در تماس بوده و قسمت اعظم زندگی شان را در آن می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان­ها ممکن

است مثبت یا  منفی باشدویکی از سازمان­های بسیار مهم جامعه، نظام آموزشی است که به طور مستقیم در سازمان­های دیگر جامعه اثر می­گذارد و

دبیران با ارزش ترین سرمایه های انسانی سازمان به شمار می آیند که باید در همه ابعاد مادی، معنوی و انگیزشی به آنها توجه خاص داشت، تا کیفیت کار آنها بالاتر رفته و با  عشق و علاقه به کار و تعهد به کشور و آرمان های آن در جهت تحقق اهداف نظام تعلیم  و تربیت تلاش کنند.

موضوع انگیزش و  نقش آن در بهره وری و محیط کار توجه بسیاری از صاحب نظران، روان شناسان و مدیران را به سوی خود جلب کرده است. انگیزه

دبیران نیز برای عملکرد بهتر در محیط کار بسیار ضروری و مهم است زیرا دبیرانی که دارای انگیزه کاری  بالایی هستند در کارشان بسیار درگیر می شوند

و احساس رضایت بالایی دارند (لاتم[۱]، ۲۷). مهمتر از این، انگیزه مثبت دبیران با انگیزه دانش آموزان ارتباط بالایی دارد. انگیزش به عنوان یک مفهوم پویا و پیچیده بر عوامل بسیاری در ساز………..   پایان نامه هوش معنوی معلمان

پایان نامه هوش معنوی معلمان

هوش ظرفیت یادگیری از تجربه، کاربرد فرایندهای فراشناختی برای تقویت یادگیری و توانش سازگاری با محیط پیرامونی است. در نظریه ی قابل آموزش بودن رفتار هوشی، هوش مجموعه ای از فرایندهای ذهنی مجزای پردازش

اطلاعات دانسته می شود که از طریق تمرین و ممارست قابل یادگیری و افزایش بخشیدن استاسترنبرگ[۲](۱)، به نقل از امیرتیموری۱۰). دبیرانی که دارای هوش معنوی بالاتری هستند،

رابطه بهتری با شاگردان برقرار می کنند که انگیزه شغلی مثبت را نشان می دهد و این امر سبب بهبود کیفیت آموزش می شود (سیسک[۳]، ۲۸). معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می شود، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خود است.

ایمونز تلاش می کرد معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید و معتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی

شود زیرا عملکرد و سازگاری فرد را پیش بینی می کند و قابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان

دسترسی داشته باشند (آمرام[۴]، ۲۰). با این اوصاف هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کرج می باشد.

پایان نامه هوش معنوی معلمان

علاوه بر این، از جمله مسائلی که می تواند در سطح نظام های آموزشی مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گزینش نیروی انسانی خلاق، سالم، و فعـال که فارغ از هر دغـدغه دیگـری جـز تعلیم و تربیت باشند، می باشد. چرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر کارایی

شغلی وی و در نتیجه پیشرفت امر تعلیم و تربیت شاگردان دارد، بنابراین، یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با اهمییت آموزش و پرورش در هر نظامی توجه به انگیزه کاری دبیران می باشد. انگیزه در لغت به معنای تحریک وترغیب است و عبارت از چیزی است که شخص را به حرکت وامی دارد.انگیزه ها چراهای

رفتار هستند و باعث آغاز و ادامه فعالیت می شوند.انگیزه حالتی درونی درافراد است که آنان را به انجام کاروعمل خاصی متمایل می سازد(فرح بحش،۱۳: ۵۶). « انگیزش» هم به فرآیند یا جریانی اطلاق می‏شود که از طریق آن انسان قادر به ایجاد انگیزه در دیگران می‏شود.انگیزه کاری نیز

عبارتست از فرایندی برای افزایش انرژی کارکنان به منظور نیل به هدفهای کاری از مسیر درست و واقعی(کردرستمی،۱). جورج۰۶) در پژوهشی تحت عنوان «استفاده علمی از هوش معنوی در محل کار» دریافت که مدیران با هوش معنوی می توانند یک روش متفاوت در اداره کردن افراد و هدایت آنها

اتخاذ کنند. او مشخصات مهم هوش معنوی را اطمینان فردی، تأثیر گذاری، برقراری ارتباطات، درک بین فردی، اداره تغییرات و حرکت از مسیرهای دشوار

برشمرد. امروزه دبیران راهنمایانی هستند که به خلق معنا و هدف برای دانش آموزان کمک می کنند با برخورداری از معنویت، دبیران خواهند توانست نه

تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه مهمتر از آن می توانند به آرامش خاطر، رضایت باطن و شادی طولانی دست یابند و

محیطی را فراهم آورند تا دانش آموزان نیز از آن بهره مند شوند. بنابراین با توجه به مبانی نظری بیان شده محقق درصدد پاسخگویی علمی به این سوال

اصلی است که آیا بین هوش معنوی دبیران با انگیزه کاری آنان در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان کرج درسال تحصیلیرابطه وجود دارد؟

شکل۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
                                                                                                                                 هوش معنوی و مؤلفه های آن
انگیزه کاری

 

 

تولید معنی شخصی شخصی

 

 میزان آگاهی
 توسعه حالت آگاهی
تفکر انتقادی وجودی

 پایان نامه هوش معنوی معلمان

 

(منبع: هوش معنوی کینگ، ۲۸٫ انگیزه کاری لاتم،  ۲۰ )

 

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت به ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید و سازمان های مختلف احساس می شود، از جمله ظهور

دوباره ی کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان، و کاربرد آن در حل مسائل و تصمیم گیری هاست (سهرابی، ۱). هوش معنوی سازه

های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است در حالیکه معنویت جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است،

هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج

ارزشمندی گردد (غباری بناب، ۶). آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود (آمرام، ۲۰).

هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است که از موضوعات معنوی برای تطابق و کشش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای باارزش استفاده می کند (سهرابی، ۱۳۹۷).اهمیت  و ضرورت طرح موضوع هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود. یکی از این ضرورت ها در عرصه انسان

شناسی،  توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان است .هوش معنوی، افراد را در یافتن راه حل برای مسایل زندگی توانمند می سازد (آمرام،

۲۵). ارزش های معنوی علاوه بر  بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، کارایی کل سازمان را ارتقا می بخشند.از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران

درآموزش و پرورش، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن

زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا  با شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری دبیران و  محیط درونی و بیرونی حاکم بر اداره اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند.  

۱-۱-۴-هدف کلی:

شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج در سال تحصیل

۲-۱-۴ – اهداف جزئی:

–         تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کرج.

–         تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کرج.

–         تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج.

–         تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با  انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج.

–         تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج.

–         تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با  انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج.

–         مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

–         مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کرج از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

۱-۵- سئوالات پژوهش

۱-    وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کرج چگونه است؟

۲-    وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کرج چگونه است؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی: بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

  1. بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج رابطه وجود دارد.

۲٫ بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج رابطه وجود دارد.

۳٫ بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج رابطه وجود دارد.

۴٫ بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج رابطه وجود دارد.

۵٫ بین میزان هوش معنوی دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

۶٫ بین میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کرج از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

الف) هوش معنوی

تعریف مفهومی هوش معنوی

هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می شود (کینگ، ۲۸).

کینگ (۲) هوش معنوی را شامل توانایی های ذیل می داند:

تفکر انتقادی وجودی: ظرفیت انتقادی به ماهیت وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، برخورد انتقادی با افکار، تأمل و سایر مسایل وجودی مانند وجود

متافیزیکی و نیز ظرفیت اندیشیدن به مسایل غیر وجودی در رابطه با وجود خود گفته می شود.

تولید معنی شخصی: توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، از جمله ظرفیت برای ایجاد و استناد هدف زندگی را گویند.

میزان آگاهی: ظرفیت برای شناسایی ابعاد متعالی/ الگوهای خود یا دیگران و جهان ( به عنوان مثال، جهان مادی و غیر فیزیکی) و حالات طبیعی هوشیاری، همراه با توانایی شناسایی رابطه خود با جسم را شامل می شود.

توسعه حالت آگاهی: توانایی ورود و خروج به سطوح بالاتری از آگاهی (مانند هوشیاری کامل، آگاهی کیهانی، وحدت) و سایر حالات در اختیار خود فرد (همانگونه که در تفکر عمیق، مراقبه، نماز و غیره ایجاد می شود) را گویند (کینگ، ۲۸).

تعریف عملیاتی هوش معنوی

نمره ای است که فرد  از پرسشنامه ۲۴ سؤالی  هوش معنوی هیلدبرانت[۱۰](۲۰۱۱) کسب می کند. این نمره در طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای به دست می آید. مؤلفه های هوش معنوی

[۱]. Latham

[۲]. Sternberg

[۳].Sisk

[۴].Amram

[۵].Alon and Higgin

[۶].Emmons

[۷].Sing

[۸].King

[۹].Gourge

[۱۰]. Hild Brant……………………………….

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ پایان نامه هوش معنوی معلمان”