فروشگاه

توضیحات

پایان نامه چینه شناسی

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

پایان نامه چینه شناسی

سازند آبدراز یکیاز سازند های کرتاسه پسین واقع در حوضه کپه داغ می­باشد.

.جهت مطالعات پالینولوژی برش غربی روستای سنگانه،مورد بررسی قرار گرفته است.این برش در

مسیر جاده­ی مشهد- کلات و در ۷۵کیلومتری شهرستان کلات و در مسیر روستای سنگانه

و در فاصله دو کیلومتری غرب آن واقع است. لیتولوژی عمده آن در برش سنگانه شامل

مارن، آهک مارنی، و شیل های خاکستری تا متمایل به سبز روشن همراه با سه افق

سنگ آهک گل سفیدی است. ضخامت این سازند در برش نامبرده ۵۳۰ متر اندازه گیری

پایان نامه چینه شناسی

شده است که ۴۱ نمونه به صورت سیستماتیک از آن برداشت شده است.

در برش سنگانه، مرز پایین سازند آبدراز با سازند آیتامیر ناپیوسته و مرز بالای آن با سازند

آب تلخ به صورت پیوسته می باشد. در این مطالعه ۳۷ جنس و ۸۴ گونه داینوفلاژله

شناسایی شده ، که براین اساس، سن تورنینمیانی تا سانتونین پایانی تعیین شده است.

پایان نامه چینه شناسی

با توجه به مطالعه خرده هایآلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی ۳ پالینوفاسیس

شناسایی شد. شناسایی پالینوفاسیس هابر اساس محتوای مواد آلی درون اسلاید ها و تعیین درصد هر یک از سه گروه خرده های آلی شامل، ذرات آلی بی شکل(AOM)،

پالینومورف­ها (palynomorphs)وفیتوکلاست­ها (phytoclasts)انجام شده است. برای تعیین

دقیق تر محیط، فاکتورهای موثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند، فاکتور

حفاظت از مواد ارگانیکی (Lability)، نسبت AOMشفاف به AOMتیره و نسبت پالینومورف­های دریایی

به AOMمحاسبه گردید. بررسی و مقایسۀ مجموعه این فاکتورها نشاندهنده چگونگی میزان اکسیژن، نرخ        رسوب­گذاری و میزان انرژی محیط دیرینه  می باشد. بررسی وتعیین درصد سه گروه اصلی عناصر پالینولوژیکی و همچنین بررسی فاکتور های حفاظت از

پایان نامه چینه شناسی

موادارگانیکی نشان می دهد که شرایط کم اکسیژن با سرعت رسوب­گذاری نسبتاً زیادبر محیط رسوب­گذاری سازند آبدراز حاکم بوده است.

با توجهبه نمونه­های سازند آبدراز (برش غرب سنگانه) بر اساس شکل سیست و نوع داینو فلاژله­ها می توانمحیط آن را شناسایی کرد که بر این اساس محیط رسوبی از نریتیک

داخلی تا نریتیک خارجی (یک محیط حد واسط تا دور از ساحل) متغییراست.بهمنظور جداسازی واحدهای سکانسی و نشان دادن

تغییرات سطح نسبی آب، با استفاده از فاکتورهای مختلف پالینولوژیکی، مطالعات آماری و پالینوفاسیس مربوط به هر نمونه و

همچنین با تلفیق داده­های به دست آمده از روش حساسیت مغناطیسی، سه سکانس

رسوبی از نوع رده سوم با چهار مرز سکانسی؛ (سه مرز از نوع دوم و یک مرز از نوع اول)

پایان نامه چینه شناسی

واقع در مرز زیرین با سازند آیتامیر شناسایی شد.مقایسه­ داده­های حاصل از روش

حساسیت مغناطیسی که به منظور مقایسه آن با داده­های پالینولوژیکی و به منظور تفکیک واحدهای سکانسی صورت گرفت،

این موضوع را تأیید می­کند که این روش، روشی مناسب در تعیین پسروی­ها و پیشروی­ها است.به منظور مطالعات ژئوشیمیایی

و مقایسه آن­ها با نتایج حاصل از مطالعات

پالینولوژیکی تعداد ۷ نمونه مورد آنالیز راک- اول قرار گرفتند. توزیع داده­ها بر روی نموار ون- کرولن نشان می­دهد که کروژن غالب از نوع IIIاست (در نمونه­های مربوط به پالینوفاسیس

نوع Vتایسون کروژن نوع IIنیز حضور اندکی دارد ).

نوع هیدروکربور تخمینی گاز بوده، اما از نظر توان تولید بسیار ضعیف است. تمامی نمونه­ها به جز نمونه شماره۳۱ و ۳۹ به مرحله

کاتاژنز رسیده­اند (Tmax بالاتر از ۴۳۵ درجه سانتی گراد) که در نتیجه بالغ هستند پایان نامه چینه شناسی

 

 ۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه چینه شناسی  را دانلود کنید

پایان نامه چینه شناسی
پایان نامه چینه شناسی

 

 

پایان نامه چینه شناسی

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- اهداف مطالعه …………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- موقعیت جغرافیایی حوضه رسوبی کپه داغ …………………………………………………………... ۳

۱-۳- ریخت شناسی حوضه کپه داغ ……………………………………………………………………………. ۳

۱-۴- مطالعات قبلی بر روی سازند آبدراز ……………………………………………………………………… ۴

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

۱-۵- روش مطالعه …………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵-۱- عملیات صحرایی ……………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-۲- مراحل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………….. ۵

پایان نامه چینه شناسی

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

۱-۵-۳- روش مطالعه و عکسبرداری نمونه­ها …………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: زمین شناسی عمومی ……………………………………………………………………………….۸

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲- واحدهای سنگی کرتاسه بالایی در منطقه……………………………………………………………… ۹

۲-۲-۱- گسترش جغرافیایی سازند آبدراز در کپه داغ …………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲- سنگواره ها و سن های ارائه شده برای سازند آبدراز…………………………………………………۱۱

۲-۲-۳- موقیعت جغرافیایی و راه دسترسی به برش غرب روستای سنگانه

پایان نامه چینه شناسی

……………………. ۱۲

۲-۲-۳- چینه شناسی سازند آبدراز در برش غرب روستای سنگانه ……………………………… ۱۳

فصل سوم: پالئوپالینولوژی ……………………………………………………………………………………. ۱۸

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۳-۲- پالینومورف­های سازند آبدراز ………………………………………………………………………………۱۹

۳-۳- پالینواستراتیگرافی …………………………………………………………………………………………….۲۰

فصل چهارم: پالئواکولوژی ………………………………………………………………………………………۲۴

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۴-۲- فاکتورهای مؤثر برای تفاسیر پالئواکولوژی.……………………………………………………………۲۵

۴-۲-۱- فاکتورهای پالینولوژیکی ……………………………………………………………………………..۲۵

۴-۲-۱-۱- مواد ارگانیکی ………………………………………………………………………………………..۲۵

۴-۲-۱-۲- فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی ………………………………………………………..۲۷

۴-۲-۱-۳- بررسی تنوع پالینومورف­های دریایی …………………………………………………………۲۹

۴-۲-۱-۴- فراوانی پالینومورف­های دریایی ………………………………………………………………..۳۰

۴-۲-۱-۵- نسبت دانوسیست­های نریتیک خارجی به نریتیک داخلی(ON/IN)…………..30

۴-۳- آب و هوای دیرینه …………………………………………………………………………………………….۳۳

۴-۴- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..۳۶

فصل پنجم: پالینوفاسیس ……………………………………………………………………………………….۳۷

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۵-۲- بحث ……………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۵-۳- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….۳۹

فصل ششم: بررسی تغییرات سطح آب و تفکیک واحدهای سکانسی …………………..۴۳

۶-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۶-۲- روش­ها و اهداف ……………………………………………………………………………………………….۴۵

۶-۳- روش حساسیت مغناطیسی (MS) …………………………………………………………………….45

۶-۴- ملاک­های پالینوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی ……………………………………………..۴۶

۶-۵- رخساره­های پالینولوژیکی و تفسیر واحدهای سکانسی ………………………………………….۴۷

۶-۵-۱- رخساره­های پالینولوژیکی درسیستم تراکت­های تراز پایین (LST) ………………..47

۶-۵-۲- رخساره­های پالینولوژیکی در سیستم تراکت­های پیشرونده(TST) ……………….48

۶-۵-۳- رخساره­های پالینولوژیکی در سیستم تراکت­های تراز بالا(HST) ………………….48

۶-۶- بحث ……………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۶-۷-حساسیت مغناطیسی …………………………………………………………………………………………۵۲

۶-۸- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….۵۳

فصل هفتم: پتانسیل هیدروکربورزایی و بلوغ حرارتی…………………………………………….۵۷

۷-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۷-۲- پیرولیز …………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۷-۳- مشاهدات و بحث ………………………………………………………………………………………………۵۹

۷-۳-۱- نوع کروژن ………………………………………………………………………………………………..۵۹

۷-۳-۲- نوع هیدروکربن و توان هیدروکربورزایی ………………………………………………………..۶۱

۷-۳-۳- بلوغ حرارتی ………………………………………………………………………………………………۶۲

۷-۳-۴- محیط رسوبگذاری و مواد آلی ……………………………………………………………………..۶۳

پایان نامه چینه شناسی

۷-۴- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..۶۵

فصل هشتم: نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………..۶۶

۸-۱- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..۶۷

 

پایان نامه چینه شناسی

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول۳-۱: انطباق زون بندی های ذکر شده و مقایسه آن با برش سنگانه از سازند آبدراز ………..۲۱

جدول۴-۱: برخی از گونه­های شاخص در تعیین نریتیک داخلی تا نریتیک خارجی ………………..۳۱

جدول ۴-۲: تغییرات فاکتورهای به کار گرفته شده به منظور تعیین شرایط محیط ………………..۳۲

جدول ۴-۳: پراکندگی برخی جنس­های شاخص در تعیین نوع آب و هوای دیرینه، با توجه به

پایان نامه چینه شناسی

عرض­های جغرافیایی مختلف در کرتاسه بالایی ………………………………………………………………….۳۴

جدول ۴-۴: اطلاعات مربوط به منحنی شکل ۴-۲ به منظور بررسی نوسانات دمایی سازند آبدراز براساس اطلاعات پالینولوژی …………………………………………………………………………………………….۳۴

جدول ۵-۱ : فروانی (درصد) سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی مطالعه شده در اسلایدها ….۴۰

جدول۶-۱: فاکتورهای به کار رفته به منظور تفکیک واحدهای سکانسی در برش غرب سنگانه…۵۵

جدول ۷-۱: داده­های به دست آمده از آنالیز پیرولیز راک-اول ……………………………………………..۵۹

جدول ۷-۲: میانگین داده­های حاصل ازپیرولیز ۷ نمونه راک-اول ………………………………………..۵۹

جدول۷-۳: ارزیابی توان هیدروکربورزایی با استفاده از S1+S2- S1-S2……………………………..61

جدول۷-۴: تشخیص نوع هیدروکربن با استفاده از شاخص هیدروژن و نسبت S2/S3……………61

جدول۷-۵:پارامترهای استاندارد ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی ………………………………………۶۲

 

فهرست شکل­ها پایان نامه چینه شناسی 

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل۲-۱: نقشه خطوط میزان ضخامت سازند آبدراز در بخش­های مختلف حوضه کپه داغ …….. ۱۰

شکل۲-۲: تغییر رخساره­های رسوبی از شرق به غرب در حوضه رسوبی کپه داغ ……………………. ۱۱

شکل۲-۳: موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به برش مورد مطالعه …………………………………….. ۱۳

شکل۲-۴: نمایش مرز زیرین و سنگ شناسی برش مورد مطالعه در ضخامت­های مختلف ………. ۱۴

شکل۲-۵: نمایش خصوصیات سنگ شناسی و نحوه برداشت نمونه­ها

پایان نامه چینه شناسی

…………………………………… ۱۵

شکل۲-۶: نمای کلی از منطقه و نمایش مرز بالایی سازند آبدراز در برش مورد مطالعه ………….. ۱۶

شکل۲-۷: ستون چینه شناسی و نمایش واحدهای سنگ- چینه ای در برش مورد مطالعه …….. ۱۷

شکل۳-۲: گسترش سنی داینوسیست­های سازند آبدراز در برش مورد مطالعه ……………………….۲۳

شکل۴-۱: قرارگیری جایگاه و محدوده گونه­های شاخص در تعیین محیط از نریتیک داخلی تا

نریتیک خارجی ……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

شکل۴-۲: نمایش تغییرات فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکیو فاکتورهای به کار رفته جهت    تعیین شرایط محیط دیرینه سازند آبدراز در برش مورد مطالعه ……………………………………………۳۳

شکل۴-۳: منحنی نوسانات دمایی در طی انبایش رسوبات بر اساس اطلاعات پالینولوژی ………..۳۵

شکل۵-۱: جایگاه نمونه­­های مورد مطالعه بر روی دیاگرام تایسون …………………………………………۴۱

شکل۵-۲: انواع پالینوفاسیس­های شناسایی شده در برش مورد مطالعه ………………………………….۴۱

شکل۵-۳: تفکیک پالینوفاسیس­ها بر مبنای تغییرات ذرات آلی در طول ستون چینه شناسی ….۴۲

شکل۶-۱: شواهد لیتولوژیکی و صحرایی به کار رفته در تفکیک واحدهای سکانسی در برش         مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………۵۴

شکل۶-۲: تفکیک سکانس­های شناسایی شده در برش مورد مطالعه بر مبنای عناصر

 

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

پالینولوژیکی…….۵۶

شکل۷-۱: بررسی تغییراتHI/OIو HI/Tmaxبر روی نمودار ون-کرولن به منظور شناسایی        نوع هیدروکربور احتمالی ………………………………………………………………………………………………….۶۰

شکل۷-۲: نمایش بلوغ حرارتی نمونه­های مورد پیرولیز قرار گرفته بر روی نمودار ون- کرولن …۶۳

شکل۷-۳: نمودار تغییراتHI/OI(شاخص هیدروژن در برابر اکسیژن) به منظور تعیین نوع        محیط رسوب­گذاری مواد آلی …………………………………………………………………………………………..۶۴

شکل۷-۴: نمودار تغییرات TOC(میزان کل کربن آلی) در مقابل HI(شاخص هیدروژن)،            در نمونه­های مورد آنالیز قرار گرفته، به منظور شناسایی محیط و شرایط رسوب­گذاری آن­ها …..۶۴

 

 

 

 

فصل اول

 

پایان نامه چینه شناسی 

 

˜ کلیات

 

 

کلیات

مقدمه:

پهنه رسوبی- ساختاری کپه داغ شامل کوه­­های هزار مسجد در شمال شرق ایران است که در یک راستای WNW تا ESE از شرق دریای خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران، وارد خاک افغانستان می­شود. کپه داغ به عنوان یک میدان گازی عظیم بین سه

کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان مشترک است. میدان های گازی بسیار عظیم خانگیران در ایران، دولت آباد- دونمز، شاتلیک، بایران علی و مهری در ترکمنستان و گوگر در افغانستان، در این حوضه کشف شده­اند (افشار حرب، ۱۳۷۳). شرایط رسوب­گذاری و

رخدادهای زمین ساختی حاکم بر پهنه کپه داغ شباهت به پهنه زاگرس دارد که از آن جمله می­توان به زمان چین خوردگی نهایی، روند عمومی چین­ها نبود تکاپوهای ماگمایی و

یکسان بودن رژیم­های فشارشی اشاره کرد. حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد

پایان نامه چینه شناسی

و عمدتاً از سنگ­های رسوبی دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک تشکیل شده است. سازند آبدراز در این حوضه، دارای گسترش وسیع و رخنمون­های مطلوبی می­باشد. برش غربی

روستای سنگانه که در فاصله دو کیلومتری از این روستا قرار گرفته است، جهت بررسی بایواستراتیگرافی و تغییرات پالئواکولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور

شناسایی واحدهای سکانسی علاوه بر استفاده از فاکتورهای پالینولوژیکی از روش داده­های حساسیت مغناطیسی (MS)[1] جهت تطابق و مقایسه واحدهای سکانسی برای

اولین بار در این سازند و برش مورد مطالعه استفاده شد. همچنین تعداد هفت نمونه شیلی جهت تعیین پتانسیل هیدروکربورزایی در این سازند با استفاده از روش راک-اول[۲] در

پژوهشکده صنعت نفت و مقایسه آن با داده­های حاصل از مطالعات پالینولوژیکی مورد آنالیز ژئوشیمیایی قرار گرفت. لیتولوژی عمده این سازند در برش نامبرده شامل شامل

پایان نامه چینه شناسی

شیل،شیل­های آهکی و مارن به همراه سه لایه سنگ آهک گل سفیدی است.

پایان نامه چینه شناسی

۱-۱- اهداف مطالعه پایان نامه چینه شناسی 

مهمترین اهداف حائز اهمیت در این مطالعه، عبارتند از:

۱-    اندازه گیری، برداشت و رستم ستون چینه شناسی سازند آبدراز در برش غربی روستای سنگانه.

۲-    شناسایی دقیق پالینومورف­های موجود در سازند، به ویژه داینوفلاژله­ها.

۳-    شناسایی بایوزون­ها در صورت وجود و تعیین سن سازند در برش نامبرده با استفاده از داینوفلاژله­ها.

۴-    ارزیابی میزان اکسیژن و تغییرات آن در قسمت­های مختلف و همچنین تعیین نرخ رسوب­گذاری سازند آبدراز در برش سنگانه.

۵-    تعیین و تفسیر پالینوفاسیس­های موجود بر اساس درصد تغییرات سه گروه اصلی از

پایان نامه چینه شناسی

عناصر پالینولوژیکی (AOM, Phytoclasts, Marine Palynomorph).

۶-    تفسیر نسبی محیط رسوبی بر اساس پالینوفسیس­ها و حضور داینوفلاژله­های شاخص محیط.

۷-    شناسایی و تفکیک واحدهای سکانسی موجود در این برش بر اساس فاکتورهای

پالینولوژیکی محاسبه شده و مقایسه آن با روش حساسیت مغناطیسی.

۸-    تعیین پتانسیل هیدروکربورزایی و نوع هیدروکربور احتمالی بوسیله­ی پیرولیز راک- اول.

۱-۲- موقعیت جغرافیایی حوضه رسوبی کپه داغ

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران بخش وسیعی از کشور ایران را در بر می

پایان نامه چینه شناسی

گیرد. این منطقه بین ˊ۳۰ °۳۵ تا ˊ۱۵ °۳۸ عرض شمالی و °۵۴ تا   ˊ۱۳ °۶۱ طول شرقی قرار دارد. وسعت منطقه در حدود ۵۵۰۰۰ کیلومتر مربع یعنی تقریباً ۳/۳ درصد مساحت کل کشور است.

کپه داغ در ایران منطقه ای کوهستانی است، که دو رشته کوه با روندی موازی بیشتر سطح منطقه را پوشانیده است. رشتۀ شمالی را کوه­های

کپه داغ و هزار مسجد و رشتۀ جنوبی را کوه­های گلستان، آلاداغ و بینالود تشکیل می­دهند. در بین این دو رشته دشت­های مشهد، قوچان، شیروان، بجنورد و گرماب قرار دارد.

۱-۳- ریخت شناسی حوضه رسوبی کپه داغ

کپه داغ منطقه­ای کوهستانی است که در اثر فازهای چین خوردگی آلپ و فرسایش پیامد آن سیمای فعلی را به خود گرفته است. مورفولوژی

پایان نامه چینه شناسی

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

منطقه در مرحله جوانی بوده و توپوگرافی رابطۀ مستقیمی با ساختمان­های زمین شناسی دارد. تاقدیس­ها، ارتفاعات و کوه­ها را می­سازند

و ناودیس­ها اغلب دشت­های میان­کوهی را تشکیل می­دهند.

سه نوع دره در منطقه دیده می­شوند:

۱-    دره­های تک­شیب که در بسیاری از بخش­های منطقه دیده می­شوند.

۲-    دره­های ناودیسی نیز در منطقه وجود دارند (مانند دره­های چهل کمان و شورلخ در ناحیۀ سرخس).

۳-    دره­های بسیاری نیز در منطقه وجود دارند که علت وجود بسیاری از آن­ها گسله­هایامتداد لغزند (مانند گسل گرماب- باغون).

۱-۴- مطالعات قبلی بر روی سازند آبدراز

برخی از مطالعات انجام گرفته بر روی سازند آبدراز که بر مبنای روزن بران و پالینومورف­ها و…، صورت گرفته است و غالباً به منظور تعیین سن و تفسیر محیط بوده است، به شرح زیر است:

هادوی و صنعتی (۱۳۷۷) بر اساس مطالعه نانوپلانکتون­های آهکی در برش الگو، با توجه به گونه­های شاخص و تجمعات فسیلی سن این سازند را کنیاسین پسین- مرز سانتونین

پسین/ کامپانین پیشین تشخیص داده­اند. فروغی و همکاران (۱۳۸۳)، بر مبنای روزنبران پلانکتون سن این سازند را تورونین میانی تا کامپانین تشخیص داده­اند. علامه و مرادیان

(۱۳۸۸) با مطالعه داینوفلاژله­های سازند آبدراز در برش حمام قلعه و تفسیر رخساره­های

پالینولوژیکی سن آن را تورونین انتهایی تا سانتونین میانی و محیط آن را دریایی کم عمق تا باز با انرژی متغیر تفسیر کرده­اند. رستمی و اردستانی (۱۳۸۹)، به منظور تفسیر شرایط

پایان نامه چینه شناسی

اکولوژیکی، این سازند را در برش الگو بر اساس فرامینیفرها مورد بررسی قرار داده­اند که نشان دهنده شرایط پر اکسیژن در قسمت­های ابتدایی و شرایط کم اکسیژن در قسمت­های انتهایی سازند است. اردستانی و همکاران(۱۳۸۹)، بر اساس مطالعه روزنبران

پلانکتونیک در مقطع تیپ، سن سازند آبدراز را تورونین میانی-

سانتونین پسین تا اوایل کامپانین معرفی کرده­اند و عدم حضور برخی از جنس­های شاخص در سنومانین پسی ………………

[۱] -Magnetic Susceptibility

[۲] – Rock- Eval…………………………………. پایان نامه چینه شناسی  پایان نامه چینه شناسی  پایان نامه چینه شناسی  پایان نامه چینه شناسی  پایان نامه چینه شناسی  پایان نامه چینه شناسی

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه چینه شناسی

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه”

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3321

پایان نامه چینه شناسی

قیمت : تومان129,000