فروشگاه

توضیحات

 پایان نامه کارآفرینی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه  پایان نامه کارآفرینی
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه پایان نامه کارآفرینی میتوانید نسبت به خرید آنلاین

 پایان نامه کارآفرینی

و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از

 پایان نامه کارآفرینی

بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه حسابداری استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی تک ماکارون

چکیده

هدف اصلی این پژوهش،  پایان نامه کارآفرینی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون است. به این منظور، تمامی کارکنان دارای

حداقل مدرک لیسانس گروه صنعتی زرماکارون برابر با ۱۳۰۰ به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های

 پایان نامه کارآفرینی

توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه

محقق¬ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی-سازی این مقیاس ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج ، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء شده با نظر خبرگان و اعتبار

 پایان نامه کارآفرینی

سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری علوم اجتماعی و

روابط ساختاری خطی ، تأییدکننده فرضیه ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی که رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی مورد تأیید

بوده، لذا عوامل احصاء شده تبیین-کننده های مناسبی از توسعه فرهنگ کارآفرینی

 پایان نامه کارآفرینی

سازمانی بوده¬اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به¬ طور معنی داری مورد تأیید واقع

شده اند. سایر نتایج، حاکی از رتبه  ابعاد و شاخص¬های مطرح  شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

واژگان‌کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی سازمانی، توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی.

۲۰۰ صفحه فابل ورد قابل ویرایش فونت ۱۴ بهمراه فهرست مطالب و منابع و رفرنس ها فقط ۲۶۰۰۰ تومان قابل استفاده برای پایان نامه

فهرست مطالب  پایان نامه

 پایان نامه کارآفرینی
پایان نامه کارآفرینی


عنوان صفحه  پایان نامه کارآفرینی
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ بیان مسئله ۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۴-۱ اهداف پژوهش ۶

۵-۱ پرسش های پژوهش ۷
۶-۱ فرضیه های پژوهش ۷

 پایان نامه کارآفرینی

۷-۱ روش شناسی پژوهش ۸
۸-۱ قلمرو پژوهش ۸
۹-۱ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۹
۱۰-۱ ساختار پژوهش ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق  پایان نامه کارآفرینی
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ مفهوم کارآفرینی ۱۵
۳-۲ نوع‏شناسی کارآفرینی ۲۵
۴-۲ ایجاد سرمایه؛ حاصل کارآفرینی سازمانی ۳۴
۵-۲ ضرورت کارآفرینی در سازمان ۳۷
۶-۲ سیر تطور کارآفرینی در سازمان ۳۸

 پایان نامه کارآفرینی

۷-۲ مفهوم کارآفرینی سازمانی ۴۳
۸-۲ فرآیند کارآفرینی سازمانی

۴۵
۹-۲ موانع کارآفرینی سازمانی ۴۷
۱۰-۲ دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی ۵۰
۱-۱۰-۲ کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان ۵۰
۲-۱۰-۲ کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری ۶۱

 پایان نامه کارآفرینی

۳-۱۰-۲ کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت ۶۶
۱۱-۲ انواع مدلهای کارآفرینی ۷۶
۱۲-۲ مروری بر تحقیقات پیشین ۹۸
۱۳-۲ چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ۱۰۶

۱۴-۲ معرفی گروه صنعتی زرماکارون ۱۱۲

فصل سوم: روش اجرای تحقیق  

۱-۳ مقدمه ۱۱۶
۲-۳ روش تحقیق ۱۱۶
۳-۳ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه¬گیری ۱۱۶
۴-۳ ابزار تحقیق و روش جمع‌آوری داده‌ها ۱۱۸
۵-۳ روایی ۱۱۸
۶-۳ پایایی ۱۱۹
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته ها)
۱-۴ مقدمه ۱۲۴

۲-۴ بخش اول: نتایج توصیفی ۱۲۵
۳-۴ بخش دوم: نتایج استنباطی ۱۳۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۶۸
۲-۵ مروری بر فصول پژوهش ۱۶۹
۳-۵ نتیجه گیری پژوهش ۱۷۰
۴-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۷۰

۵-۵ پیشنهادها ۱۷۱
۶-۵ پیشنهاد به پژوهشگران آتی ۱۷۴

فهرست منابع ۱۷۶
فهرست جدول¬ها

عنوان صفحه
جدول(۱-۱). توصیف متغیرهای اصلی به تفکیک ابعاد متغیرها، شاخص¬ها، پرسش¬ها/گویه ها ۱۰
جدول ۱-۳: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۱۹
جدول ۲-۳: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی
۱۲۰
جدول (۱-۴). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب جنسیت ۱۲۵

جدول (۲-۴). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب گروه سنی

۱۲۶
جدول (۳-۴). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب میزان تحصیلات ۱۲۷
جدول (۴-۴). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب سابقه کار ۱۲۸

جدول (۵-۴). شاخص¬های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۲۹
جدول (۶-۴). شاخص¬های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۳۱
جدول (۷- ۴). آزمون KMO و بارتلت ۱۳۴
جدول (۸- ۴). آزمون KMO و بارتلت ۱۳۵

جد جدول ۹-۴٫ ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش ۱۳۶
جد جدول ۱۰-۴٫ ماتریس همبستگی عاملها بعد از چرخش ۱۳۸
جدول(۱۱-۴). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۱۴۱
جدول(۱۲-۴). نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۱۴۲
جدول (۱۳-۴). نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی  
۱۴۴
جدول (۱۴-۴). خروجی ضریب همبستگی بین خطرپذیری و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۴۵

جدول (۱۵-۴). خروجی ضریب همبستگی بین توفیق¬طلبی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۴۶
جدول (۱۶-۴). خروجی ضریب همبستگی بین ایده¬پردازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۴۶

جدول (۱۷-۴). خروجی ضریب همبستگی بین عمل¬گرایی و توسعه فرهنگ کارآفرینی

 پایان نامه کارآفرینی

سازمانی ۱۴۷
جدو جدول (۱۸- ۴). شاخص¬های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبهدوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی ۱۵۲

جدول (۱۹- ۴). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم ۱۵۳
جدول (۲۰- ۴). شاخص¬های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبهدوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی ۱۵۹
جدول (۲۱- ۴). نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم ۱۶۰

 

فهرست شکل¬ها و نمودارها  پایان نامه کارآفرینی
عنوان صفحه
شکل(۹-۲): مدل مفهومی پژوهش ۱۱
نمودار (۱-۴). درصد فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب جنسیت ۱۲۵

نمودار (۲-۴). درصد فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب رده سنی ۱۲۶
نمودار (۳-۴). درصد فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب میزان تحصیلات ۱۲۷
نمودار (۴-۴). توزیع فراوانی پاسخ¬دهندگان برحسب سابقه کار ۱۲۸
نمودار (۵-۴). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر عوامل موثر بر توسعه

فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۵۰
نمودار (۶-۴). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۵۱
نمودار (۷-۴). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل موثر بر توسعه

فرهنگ کارآفرینی ۱۵۲
نمودار(۸-۴). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۵۶

نمودار (۹-۴). اعداد معنی¬داری تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۵۸

نمودار (۱۰-۴). ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی ۱۵۹

پس از پرداخت موفق بلافاصله این فایل با تمام مطالب آن برای شما دانلود میشود ضمانت پرداخت توسط زرین پال  پایان نامه کارآفرینی

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی تک ماکارون”

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی تک ماکارون

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3378

پایان نامه کارآفرینی

قیمت : تومان12,800