فروشگاه

توضیحات

پروژه نرم افزار سیستم کلینیک پزشکی جراحی

در این پروژه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش

اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس

نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم

دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form’s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن

ورودی ها و خروجی های  (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد.

در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از ۱۵ سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم

که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر

و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم. اگر نیازی به تغییر  در این محصولات احساس کرده ایم همیشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدی از سوی شرکت های تولید کننده نشسته ایم. کار های نرم افزاری که بصورت تیمی انجام میشوند به تازه گی رونق گرفته اند.

از این رو از طرف مجریان پروژه تصمیم گرفته شد تا این پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمی توانند یک تیم باشند، این حرکت می توانست روحیه کار تیمی را حد اقل در مجریان آن پرورش دهد.

از طرفی با آَشنایی قبلی مجریان نسبت به سیستم های درمانی از جمله کلنیک های جراحی تصمیم بر آن شد

ا بنای این پروژه برپایه  این سیستم ها باشد. برای نمود عملی این طرح تصمیم گرفته شد تا از اتتزاع دوری شود و کار عملا بر روی یک مرکز درمانی انجام شود. اما متاسفانه هیج یک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاری در این زمینه نشدند. و پروژه براساس یک سری فرضیات بنا نهاده شد. البته کمک هایی همه شد

که نمی توان از آنها چشم پوشید. با کامل تر شدن پروژه یک مرکز جراحی در شهر قم حاضر به همکاری شد که برنامه بوسیله سیستم RAS برای آنها نصب و راه اندازی شد و هم اکنون در مرحله آزمایش می باشد.

با توجه به فراگیر شدن صنعت نرم افزار و نیاز جامعه جهانی به این فناوری بالا (High-Tech) دانشجویان

رشته نرم افزار می باید گام موثری در این راه بردارند. صنعتی که در کشور ما همچنان رنگ و بوی آماتور دارد.

۱۰۱صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

پروژه نرم افزار سیستم کلینیک پزشکی جراحی
پروژه نرم افزار سیستم کلینیک پزشکی جراحی

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………۱۲

تکنولوژی های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱     معرفی Actor  های سیستم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۱                                 بیمار……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۱-۱                                    مواردی که باید برای بیمار ثبت شود………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱                                    فیلد های اطلاعاتی بیمار…………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱                                 مسئول پذیرش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۳-۱                                 مسئول ترخیص………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۳-۱                                    اعمال انجام شده در زمان ترخیص……………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-۱                                    ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود…………………………………………. ۱۵

۴-۱                                 مدیر مرکز……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۴-۱                                    ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود……………………………………………. ۱۶

۲-۴-۱                                    اطلاعات مهم برای مدیر…………………………………………………………………………… ۱۶

۵-۱                                 اپراتور اتاق عمل……………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۶-۱                                 پزشک (تیم پزشکی)……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲     Use Case های سیستم                                                                                                        ……..۱۷

۱-۲                                 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲                                                   Use Case های تعریفی………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۲                                                      Use Case تعریف پزشک ……………………………………………… ۱۹

۲-۲-۲                                                      Use Case تعریف گروه های پزشکی …………………………….. ۱۹

۳-۲-۲                                                      Use Case تعریف بیمه…………………………………………………… ۲۰

۴-۲-۲                                                      Use Case تعریف گروه های عمل………………………………….. ۲۱

۵-۲-۲                                                      Use Case تعریف عمل………………………………………………….. ۲۲

۶-۲-۲                                                      Use Case  تعریف بخش……………………………………………….. ۲۳

۷-۲-۲                                                      Use Case تعریف دارو……………………………………………………. ۲۴

۸-۲-۲                                                      Use Case تعریف نوع پذیرش………………………………………… ۲۴

۹-۲-۲                                                      Use Case تعریف سرویس…………………………………………….. ۲۵

۱۰-۲-۲                                                      Use Case تعریف کمک جراح……………………………………… ۲۶

۱۱-۲-۲                                                      Use Case تعریف نوع ترخیص……………………………………… ۲۷

۱۲-۲-۲                                                       Use Case انواع بیهوشی…………………………………………….. ۲۸

۱۳-۲-۲                                                      Use Case تعریف واحد های دارویی…………………………….. ۲۸

۱۴-۲-۲                                                      Use Case تعریف تعرفه ها…………………………………………… ۲۹

۱۵-۲-۲                                                      Use Case تعریف کای عمل………………………………………… ۳۰

۱۶-۲-۲                                                      Use Case تعریف دارو های یک عمل………………………….. ۳۱

۱۷-۲-۲                                                      Use Case تعریف ست های عمل………………………………… ۳۱

۱۸-۲-۲                                                      Use Case تعریف استوک اتاق عمل…………………………….. ۳۲

۱۹-۲-۲                                                      Use Case شرح عمل………………………………………………….. ۳۳

۲۰-۲-۲                                                      Use Case تعریف کاربران……………………………………………. ۳۴

۳-۲                                                   Use Case های عملی………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۳-۲                                                      Use Case پذیرش بیمار…………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۲                                                      Use Case درج مشخصات بیمار……………………………………… ۳۶

۳-۳-۲                                                      Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار………………….. ۳۷

۴-۳-۲                                                      Use Case اتاق عمل……………………………………………………… ۳۸

۵-۳-۲                                                      Use Case بخش…………………………………………………………… ۴۰

۶-۳-۲                                                        Use Case  ترخیص……………………………………………………… ۴۰

۴-۲                                                   Use Case های گزارش گیری………………………………………………………. ۴۲

۱-۴-۲                                                      Use Case بیماران بستری شده بیمه………………………………. ۴۲

۲-۴-۲                                                      Use Case بیماران سرپایی بیمه……………………………………… ۴۳

۳-۴-۲                                                      Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی………………….. ۴۴

۴-۴-۲                                                      Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی…………………………. ۴۵

۵-۴-۲                                                      Use Case  همه بیماران…………………………………………………. ۴۶

۶-۴-۲                                                      Use Case شخصی پزشک…………………………………………….. ۴۶

۷-۴-۲                                                      Use Case مشخصات بیماران بستری شده……………………… ۴۷

۸-۴-۲                                                      Use Case عمل های انجام شده پزشکان………………………. ۴۸

۹-۴-۲                                                      Use Case عمل های یک بیمار……………………………………… ۴۸

۳     BPM (Business Process Model) های سیستم……………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۳                                 پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار…………………………………………………………………………….. ۵۰

۱-۱-۳                                    بیمار در خواست پذیرش می کند……………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱-۳                                    مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند……………………… ۵۰

۳-۱-۳                                    براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰

۴-۱-۳                                      صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود…………………….. ۵۰

۵-۱-۳                                    صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود……………………………………… ۵۱

۲-۳                                 بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز…………………………………………………………………… ۵۱

۳-۳                                 بررسی گزارشات مالی توسط پزشک………………………………………………………………………… ۵۱

۴     شرح فنی ماژول(Form) ها…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان ………………………………………………………………….. ۵۲

۱-۱-۴                                    امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۴                                           فیلترهای فرم…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۱-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۴                                    مشخصات ظاهری  فرم پزشک…………………………………………………………………. ۵۲

۵-۱-۴                                    فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۳

۶-۱-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی…………………………………………………….. ۵۳

۱-۲-۴                                    فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۲-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۲-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی………………………………………… ۵۴

۴-۲-۴                                    مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک………………………………………………………….. ۵۴

۵-۲-۴                                    اجزای فرم………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۶-۲-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۷-۲-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها……………………………………………………………………… ۵۴

۱-۳-۴                                    امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۳-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۳-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها………………………………………………. ۵۵

۴-۴                                 مشخصات ظاهری فرم سازمانها………………………………………………………………………………. ۵۵

۱-۴-۴                                    اجزای فرم………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۴-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۴-۴                                    مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:…………………………………………………… ۵۶

۵-۴-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۶-۴-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۷-۴-۴                                           مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها…………………………………… ۵۶

۵-۴                                 مشخصات ظاهری فرم بخش………………………………………………………………………………….. ۵۶

۱-۵-۴                                    اجزای فرم………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۵-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۶-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۶-۴                                    امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۶-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۶-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها………………………………………………… ۵۷

۵-۶-۴                                    مشخصات ظاهری فرم دارو ……………………………………………………………………… ۵۷

۶-۶-۴                                    فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۸

۷-۶-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۷-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو………………………………………………………….. ۵۸

۱-۷-۴                                           فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۷-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۸-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش……………………………………………………………… ۵۸

۱-۸-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۸-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۸-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش………………………………………. ۵۹

۴-۸-۴                                    مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها……………………………………………………. ۵۹

۵-۸-۴                                    امکانات فرم……………………………………………………………………………………………… ۵۹

۶-۸-۴                                    فیلترهای فرم……………………………………………………………………………………………. ۵۹

۷-۸-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۸-۸-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها……………………………………………. ۵۹

۹-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان…………………………………………………………… ۵۹

۱-۹-۴                                    فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۹-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان……………………………………. ۶۰

۴-۹-۴                                    مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان……………………………………… ۶۰

۵-۹-۴                                    فیلترهای فرم …………………………………………………………………………………………… ۶۰

۶-۹-۴                                    دکمه های فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۱۰-۴                                 مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص……………………………………………. ۶۰

۱-۱۰-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۱۰-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص…………………….. ۶۰

۴-۱۰-۴                                    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج…………………………………………………….. ۶۱

۵-۱۰-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۶-۱۰-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱۱-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی…………………………………………………………… ۶۱

۱-۱۱-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۱-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۱۱-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی…………………………………… ۶۱

۴-۱۱-۴                                    مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی………………………………………………………. ۶۱

۵-۱۱-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۶-۱۱-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۲-۴                                 مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی……………………………………………………………. ۶۲

۱-۱۲-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۲-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۲-۴                                    مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی……………………………………………. ۶۲

۴-۱۲-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۵-۱۲-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۳-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست ستها……………………………………………………………………….. ۶۲

۱-۱۳-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۳-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۳-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۳

۴-۱۳-۴                                    مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل……………………………………………….. ۶۳

۵-۱۳-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۶-۱۳-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۱۴-۴                                 مشخصات ظاهری فرم لیست عملها……………………………………………………………………… ۶۳

۱-۱۴-۴                                    امکانات فرم……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۱۴-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۴-۴                                    دکمه های فرم……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱۴-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۴

۵-۱۴-۴                                    مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر………………………………………………………… ۶۴

۶-۱۴-۴                                    فیلترهای فرم………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۷-۱۴-۴                                    دکمه های فر………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۸-۱۴-۴                                    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها………………………………………………… ۶۴

۱۵-۴                            &am

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پروژه نرم افزار سیستم کلینیک پزشکی جراحی”

پروژه نرم افزار سیستم کلینیک پزشکی جراحی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1180

پروژه نرم افزار سيستم کلینیک پزشکی جراحی

قیمت : تومان135,000