فروشگاه

توضیحات

ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

برای این که یک نظام آموزشی به اهدافی که مد نظر دارد برسد باید

یک سری برنامه ریزی دقیق سیستماتیک در همه سطوح اعم از آموزش

نیروی انسانی تأمین منابع عالی وجود داشته باشد. ولی آنچه

در این تحقیق به طور اختصاصی مد نظر می باشد کوشش بر این است

که با مطالعه و بررسی ضوابط برخی کشورها و خصوص نظام آموزشی کشورمان با در نظر گرفتن داشتن نیازهای واقعی جامعه و مقدورات اقتصادی

راه حل مناسبی که منجر به ایجاد فضاهای مطلوب آموزشی با

عملکرد مناسب می باشدیافته شود تا این نیاز مبرم جامعه را

پاسخگو باشد دراین راه با مطالعه موردی فضاهای آموزشی

دوره متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ سعی شده کمبودها و

نیازهای فضاهای آموزشی این ناحیه را با توجه به ضوابط ومعیارها

و استانداردها ی معرفی شده بیان نموده و با توجه به امکانات در محدودیتها پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه شود

۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

دانلود پروژه فوق العاده جامع و کامل ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیا ت تحقیق   

۱-۱بیان مسأله…………………………………………………………………..

۱-۲اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………..

۱-۳اهداف تحقیق…………………………………………………………………

۱-۴سوالات تحقیق……………………………………………………………….

۱-۵فرضیات تحقیق………………………………………………………………

۱-۶پیشینه  تحقیق…………………………………………………………………

۱-۷مراحل و روش انجام تحقیق……………………………………………….

۱-۸محدوده مکانی تحقیق

۱-۹مشکلات وتنگناهای  نحقیق………………………………………………………….

تحقیق………………………………………………..

فصل دوم:اصول و مبانی نظری تحقیق        

مقدمه    

تعاریف مفاهیم

۲-۱ارزیابی………………………………………………………………………..

۲-۲تعریف آموزش در مدارس…………………………………………………..

۲-۳واحد آموزشی  ……………………………………………………………….

۲-۴دوره متوسطه عمومی…………………………………………………………

۲-۵تراکم دانش آموزان……………………………………………………………

۲-۶ سرانه………………………………………………………………………….

۲-۷ وضعیت……………………………………………………………………….

۲-۸ مفهوم شهر……………………………………………………………………

۲-۹ سازگاری……………………………………………………………………..

    ۲-۹-۱ اجتناب از آلودگیها……………………………………………………….

      ۲-۹-۱-۱ آلودگی هوا………………………………………………………..

     ۲-۹-۱-۲ آلودگی صوتی………………………………………………………

 ۲-۹-۱-۳ آلودگی بصری………………………………………………………..

۲-۹-۱-۴ سایر آلودگیهای محیطی   …………………………………………….

۲-۹-۲ کابریهای سازگار با کاربری آموزشی

۲-۹-۲-۱ کاربری مسکونی……………………………………………………

۲-۹-۲-۲ پارکها و فضای سبز شهری……………………………………….

۲-۹-۲-۳ کاربری فرهنگی…………………………………………………..

۲-۹-۲-۴ کاربری ورزشی……………………………………………………

۲-۹-۲-۵ کاربری مذهبی…………………………………………………….

       ۲-۹-۳ کاربریهای مشروط یا نیمه سازگار با کاربری آموزشی

               ۲-۹-۳-۱ کاربری بهداشتی ودرمانی………………………………………..

               ۲-۹-۳-۲ کاربری آتش نشانی……………………………………………….

               ۲-۹-۳-۳ کاربری مهد کودک و پاکینگهای عمومی………………………..

               ۲-۹-۳-۴ کاربری ارتباطی………………………………………………….

     ۲-۹-۴ کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی…………………………………..

     ۲-۱۰-۱ تقسیمات کالبدی اصلی کلانشهر تهران…………………………………….

    ۲-۱۰-۲ توزیع عملکردهای مختلف در سطح ناحیه در طرح جامع ……………….

         ۲-۱۰-۲-۱ کاربری تجاری……………………………………………………….

         ۲-۱۰-۲-۲ کاربری آموزشی…………………………………………………….

        ۲-۱۰-۲-۳ کاربری فرهنگی………………………………………………………

        ۲-۱۰-۲-۴ کاربری خدمات پذیرایی و جهانگردی……………………………….

       ۲-۱۰-۲-۵ کاربری خدمات درمانی……………………………………………….

        ۲-۱۰-۲-۶ کاربری ورزشی………………………………………………………

       ۲-۱۰-۲-۷ کاربری اداری…………………………………………………………

       ۲-۱۰-۲-۸ کاربری فضای سبز…………………………………………………..

        ۲-۱۰-۲-۹ کاربری صنعتی و کارگاههای صنعتی تولیدی…………………….

      ۲-۱۰-۲-۱۰ کاربری خدماتی………………………………………………………

     ۲-۱۰-۲-۱۱  کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری………………………………

      ۲-۱۰-۲-۱۲ کاربری حمل و نقل انبارها…………………………………………

           ۲-۱۰-۲-۱۳  کاربری خدمات اجتماعی……………………………………………..

           ۲-۱۰-۲-۱۴ کاربری تفریحی………………………………………………………….

۲-۱۱ -۱ مطلوبیت………………………………………………………………………………..

۲-۱۱-۱-۱ شرایط محیطی و اقلیمی………………………………………………………………

۲-۱۱-۱-۲ شعاع دسترسی ها……………………………………………………………………..

۲-۱۱-۱-۳ شبکه دسترسی ها……………………………………………………………………..

۲-۱۱-۱-۴ دسترسی پیاده …………………………………………………………………………

۲-۱۱-۱-۵ دسترسی سواره ………………………………………………………………………

        ۲-۱۱-۵-۱ مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..

         ۲-۱۱-۵-۲مقطع راهنمایی……………………………………………………………….

         ۲-۱۱-۵-۳ مقطع دبیرستان………………………………………………………………

۲-۱۱-۲ تجهیزات و تأسیسات شهری…………………………………………………………..

۲-۱۲ ظرفیت……………………………………………………………………………………

۲-۱۳ وابستگی…………………………………………………………………………………..

مبانی نظری نظریه ها و طرحهای توسعه شهر

۲-۱۴ نظریه سیستمی……………………………………………………………………………..

۲-۱۵ طرح کلرنس اشتاین ………………………………………………………………………

۲-۱۶ طرح رادبرن ……………………………………………………………………………..

۲-۱۷ مدلهای رایج مکان یابی کاربریها…………………………………………………………

۲-۱۷-۱ مدل تاکسونومی عددی…………………………………………………………………

۲-۱۷-۲ مدل شاخصهای وزنی………………………………………………………………..

۲-۱۷-۳ مدل جاذبه………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۴ مدل دسترسی……………………………………………………………………………

   ۲-۱۸-۱ تاریخچه مکانیابی……………………………………………………………………

  ۲-۱۸-۲  سطوح مختلف مکان یابی ………………………………………………………….

  ۲-۱۸-۳ طبقه بندی تصمیمات مکانی………………………………………………………….

۲-۱۸-۴ نگرشهای موجود در نظریه های مکان یابی…………………………………………..

۲-۱۸-۵ نقدی بر نظریات مکان یابی………………………………………………….

۲-۱۸-۶ بررسی معیارهای مکان یابی مدارس از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی

 شهری…………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۷ ضوابط و معیارهای فضاهای آموزشی در کشورهای پرو و لهستان…………

۲-۱۹-۱ فرایند تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS……………………………

۲-۱۹-۲ تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی………………………………………….

۲-۱۹-۳ قابلیتهای GIS…………………………………………………………………

۲-۱۹-۴ مؤلفه های GIS……………………………………………………………….

۲-۱۹-۵ دلایل استفاده از GIS…………………………………………………………

۲-۱۹-۶ کاربردها و توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………

۲-۱۹-۷ کاربردهای عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………..

۲-۱۹-۸ کاربرد   GIS  در جغرافیا و تحلیل مکانی(فضایی)…………………………

فصل سوم:بررسی موقعیت جغرافیایی ،طبیعی و انسانی

۳-۱موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران……………………………………

۳-۲ زمین شناسی شهر تهران…………………………………………………….

۳-۳ شیب اراضی تهران………………………………………………………….

۳-۴ اقلیم شهر تهران………………………………………………………………

۳-۵ آب و هوای تهران ………………………………………………………….

۳-۵-۱ باد ………………………………………………………………………..

۳-۵-۲ بارندگی………………………………………………………………….

۳-۵-۳ دما………………………………………………………………………

۳-۶ تقسیمات سیاسی و اداری شهر تهران……………………………………

۳-۷ ویژگیهای جمعیتی شهر تهران…………………………………………….

۳-۷-۱ ساختار جنسی جمعیت شهر تهران……………………………………..

۳-۷-۲ ساختار سنی جمعیت شهر تهران……………………………………….

۳-۷-۳ سواد و آموزش شهر تهران…………………………………………….

۳-۸ تاریخچه شهر تهران……………………………………………………….

۳-۹ وسعت و موقعیت ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران……………………………………

۳-۱۰ ظرفیت پذیری جمعیت ساکن ناحیه ۶منطقه۱۲ شهر تهران………………………

۳-۱۰-۱ ترکیب سنی و جنسی ناحیه ۶ منطقه ۱۲………………………………………..

۳-۱۰-۲ بررسی وضعیت سواد ناحیه ۶ منطقه ۱۲………………………………………

۳-۱۱ سابقه تاریخی ناحیه ۶ منطقه ۱۲………………………………………………….

۳-۱۱-۱ اماکن تاریخی ناحیه۶ منطقه۱۲………………………………………………..

۳-۱۲ وضعیت اقتصادی شهر تهران…………………………………………………..

۳-۱۲-۱ سنجش توسعه یافتگی کامل…………………………………………………..

۳-۱۳ وضع موجود شهر تهران…………………………………………………………

۳-۱۴ وضع موجود ناحیه ۶ منطقه۱۲ شهر تهران…………………………………….

۳-۱۴-۱ مکانهای مذهبی ناحیه ۶منطقه۱۲……………………………………………

۳-۱۴-۲ مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه۶ منطقه۱۲ ………………………………

۳-۱۴-۳ مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه۶ منطقه۱۲ ……………………………

۳-۱۴-۴ مراکز خدماتی-رفاهی و حمایتی – باز پروری ناحیه۶ منطقه۱۲……………

۳-۱۴-۵مراکز سیاسی-اداری ناحیه۶ منطقه۱۲ …………………………………………

۳-۱۴-۶ مراکز سوخت رسانی(پمپ بنزین) آتش نشانی و مراکز نظامی انتظامی ناحیه

۶ منطقه۱۲ ………………………………………………………………………………..

۳-۱۴-۷ مراکز صنعتی و تجاری ناحیه۶ منطقه۱۲ ……………………………………

۳-۱۴-۷مراکز آموزشی ناحیه ۶ منطقه۱۲ ……………………………………………….

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل وضع موجود وپراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه ۶منطقه۱۲

۴-۱ وضع موجود مدارس در منطقه۱۲ شهر تهران…………………………………….

    ۴-۲ معیار ظرفیت……………………………………………………………………

       ۴-۲-۱ سرانه زیر بنا……………………………………………………………..

       ۴-۲-۲ سرانه فضای باز………………………………………………………….

       ۴-۲-۳ فضاهای مسقف…………………………………………………………..

   ۴-۲-۳-۱ فضاهای تدریس………………………………………………………….

   ۴-۲-۳-۲ فضاهای پرورشی………………………………………………………….

   ۴-۲-۳-۳ فضاهای اداری…………………………………………………………….

   ۴-۲-۳-۴ سایر فضاهای مسقف……………………………………………………..

۴-۲-۴ تعداد نوبت یا شیفتهای استفاده از مکانهای آموزشی…………………………………..

۴-۲-۵ نوع مالکیت مدارس…………………………………………………………………….

۴-۲-۶ نوع سازه مدارس………………………………………………………………………..

۴-۲-۷عمر ساختمان مدارس……………………………………………………………………

  ۴-۳ معیار سازگاری………………………………………………………………………….

      ۴-۳-۱ همجواری با مکانهای ناسازگار…………………………………………………..

     ۴-۳-۱-۱ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲ وفعالیت صنایع……………..

     ۴-۳-۱-۲ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲و اماکن تجاری………………..

    ۴-۳-۱-۳ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲وجایگاههای سوخت رسانی

(پمپ بنزین)………………………………………………………………………………………..

۴-۳-۲ همجواری با مکانهای نیمه سازگار یا مشروط…………………………………………..

   ۴-۳-۲-۱ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به مراکز بهداشتی ودرمانی……

 ۴-۳-۲-۲ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به مراکز آتش نشانی…………….

 ۴-۳-۲-۳ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به مراکز نظامی-انتظامی………..

۴-۳-۳ همجواری با مکانهای سازگار…………………………………………………………………..

۴-۳-۳-۱ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای مسکونی……………..

۴-۳-۳-۲ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای فضای سبز…………….

۴-۳-۳-۳ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای فرهنگی……………….

۴-۳-۳-۴ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای مذهبی………………….

فصل پنجم :آزمون فرضیات، نتایج و ارائه پیشنهادات

۵-۱ آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………….

۵-۲ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………

۵-۳ آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………

۵-۴آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………

فهرست جداول

۲-۱ تقسیمات کالبدی اصلی تهران…………………………………………………………………………

۲-۲ تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS …………………………………………………………

۲-۳ طبقه بندی توابع تجزیه و تحلیل GIS………………………………………………………………

۳-۱ شیب اراضی تهران…………………………………………………………………………………

۳-۲ میزان جمعیت ، مساحت و تراکم نسبی جمعیت در هکتار در مقاطع زمانی مختلف………………..

۳-۳ جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران…………………………………………………………

۳-۴ قناتهای ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران……………………………………………………………………..

۳-۵ مقایسه تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه ۱۲در فاصله سالهای ۱۳۷۵-۸۵ ………………..

۳-۶ جمعیت بالای ۱۰ سال غیر فعال از نظر اقتصادی در ناحیه ۶ تهران۱۳۸۵………………………

۳-۷ جمعیت با سواد و بی سواد ناحیه ۶ تهران ۱۳۸۵ ………………………………………………….

۳-۸ جمعیت بالای ۱۰ سال از نظر اقتصادی در ناحیه ۶ تهران ۱۳۸۵ ………………………………..

۳-۹ اماکن تاریخی ناحیه۶ منطقه۱۲ ……………………………………………………………………..

۳-۱۰ توسعه یافتگی مناطق شهر تهران…………………………………………………………………..

۴-۱ آموزشگاه – کلاس – دانش آموزان منطقه۱۲ ……………………………………………………….

۴-۲ آموزشگاه- کلاس –دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه۱۲ …………………………………………

۴-۳ سرانه زیر بنای مدارس ………………………………………………………………………………

۴-۴ سرانه فضاهای باز…………………………………………………………………………………….

۴-۵ تراکم دانش آموز در کلاس……………………………………………………………………………

۴-۶ فضاهای پرورشی ……………………………………………………………………………………

۴-۷ نوع مالکیت مدارس ………………………………………………………………………………….

۴-۸ نوع سازه مدارس …………………………………………………………………………………….

۴-۹ عمر ساختمان مدارس………………………………………………………………………………..

۴-۱۰ ضریب دهی وضعیت مالکیت مدارس …………………………………………………………….

۴-۱۱ ضریب دهی نوع سازه ساختمان مدارس……………………………………………………………

۴-۱۲ ضریب دهی عمر مفید ساختمان مدارس…………………………………………………………..

۴-۱۳ ضریب دهی معیار ظرفیت مدارس ……………………………………………………………….

۴-۱۴ ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(صنعتی)……………………………….

۴-۱۵ ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(تجاری)………………………………

۴-۱۶ ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(پمپ بنزین)…………………………..

۴-۱۷ ضریب دهی کاربریهای نیمه سازگار یا مشروط با کاربری آموزشی…………………………..

۴-۱۸ ضریب دهی کاربریهای سازگار با کاربری آموزشی……………………………………………

۴-۱۹ ضریب دهی کاربریهای سازگار ، نیمه سازگار ، ناسازگار ……………………………………

۴-۲۰ ماتریس سازگاری………………………………………………………………………………….

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱ جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران……………………………………………..

نمودار ۳-۲ تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه۱۲ …………………………………………….

نمودار ۳-۳ بررسی وضعیت سواد ناحیه۶ منطقه۱۲ ………………………………………………..

نمودار ۴-۱ مدارس منطقه۱۲………………………………………………………………………….

نمودار۴-۲ تعداد کلاسهای منطقه۱۲………………………………………………………………….

نمودار ۴-۳ تعداد دانش آموزان منطقه۱۲……………………………………………………………

نمودار۴-۴ تراکم دانش آموزان در کلاس …………………………………………………………….

نمودار ۴-۵ فضاهای پرورشی ………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۶ نوع مالکیت مدارس ……………………………………………………………………..

نمودار ۴-۷ نوع سازه مدارس ………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۸ عمر ساختمان مدارس…………………………………………………………………….

نمودار ۴-۹ معیار ظرفیت …………………………………………………………………………..

فهرست عکسها

۴-۱ دبیرستان حضرت فاطمه سازه آجری عمر بنا ۷۰ سال………………………………………………..

۴-۲ دبیرستان استاد مطهری سازه فلزی عمر بنا ۱۹ سال………………………………………………….

۴-۳ دبیرستان علوی اسلامی سازه فلزی عمر بنا ۹۸ سال…………………………………………………

۴-۴ دبیرستان آل یاسین سازه آجری عمر بنا ۵۵ سال ……………………………………………………

۴-۵ دبیرستان اتحاد سازه فلزی عمر بنا ۹۰ سال………………………………………………………….

۴-۶ دبیرستان شهید سروندی سازه آجری عمر بنا ۴۸ سال………………………………………………

۴-۷ دبیرستان تهذیب سازه آجری عمر بنا ۴۰ سال ………………………………………………………

۴-۸دبیرستان سوده همدانی سازه آجری عمر بنا ۲۵سال ………………………………………………….

۴-۹دبیرستان مالک اشتر سازه آجری عمر بنا ۳۶سال ……………………………………………………

۴-۱۰ دبیرستان شهدا سازه آجری عمر بنا ۴۰ سال ………………………………………………………..

 

 (۱-۱بیان مسئله

   رونـد رو به رشد دانش آموزان ، محدودیت منابع مالی و فنی ، عدم بر نامه ریزی ، نارسایی دانش شهر سازی و مخصوصا” عدم استفاده از برنامه ریزان و طراحان شهر و بی هویتی مد ارس باعث گردیده تا مکانیابی فضاهای آموزشی

در حال حاضر طبق ضوابط و معیارهااعمال نگردد درشهرتهران مشکلاتی چون عدم تناسب عرضه و تقاضا بسیاری از آموزشگاهها طبق استاندارد ساخته نشده اند با تحقیقات انجام شده در دانشگاهها و مراکز پژوهشی مختلف کشو

ر که در مورد استقرار فضاهای آموزشی صورت گرفته مسئله کمبود و غیر استاندارد بودن ساختمانهای آموزشی و عدم رعایت اصول و معیارهای مکان گزینی این فضا ها تأیید شده است.

    جهت ارتقا کمی و کیفی آموزشی کشور و دستیابی به اهداف عالیه آموزشی و پرورشی از یک طرف و سا ماندهی فضاهای مختلف شهری و در نتیجه بهبود شرایط زندگی انسانهــا در شهــر و نهایتا” رشد و توسعه پایدار شهر از طرف دیگر لازم است که ضمن شنـاخت وضع موجود فضاهای

آموزشی مقایسه و ارزیابی آن با معیارها ضوابط و استـانداردها ی مکانیابی معیار هایی از قبیل: شعاع دسترسی ، همجواری باکاربریهای سازگار،

تراکمدانش آموزان در مناطق مختلف ، فاصله مدرسه از خیابان اصلی ، استفاده از شاخصهای ارزیابی (سازگاری، مطلوبیت وظرفیت)ویژگی های فیزیکی محیط از قبیل آلودگی هوا، صوتی بصری ، بهداشت محیط، نور و غیره . مسـائل و مشکلات را تعیین و راه حل هایی متناسب با وضع موجودجامعه ارائه نمود.

 ( ۲-۱اهمیت و ضرورت تحقیق 

    اهمیت بـرنــامه ریزی شهــری  را  می تــوان  در ســه کلمه

  ( سلامت ، آسایش ، زیبایی)  خلاصه نمود و دسترسی به امکانات نیز مقوله ای است که برنامه ریزان و طراحان شهری برای دستیابی به آسایش و سلامت شهر آن را سر لوحه مقاصد خود قرار می دهند لذا بحث برنامه ریزی فضاهای آموزشی و پراکنش این امکانات نیازمند بررسی و تحلیل دقیق می باشد .

   از آنجا که پراکنش فضایی نا مطلوب موجب طولانی شدن مسافت و زمان دسترسی به مدارس شده و همچنین فضاهایی که دارای سرانه نا مناسب هستند باعث می شود دانش آموز بی انگیزه و
بی علاقه گردد و تا حدودی از درس و مدرسه دور شود و به مدر سه به عنوان یک محیط اجباری و زجر آور نگاه کند در حالی که تمامی یا حداقل قسمت عمده ای از این مشکلات را می توان با برنامه ریزی مناسب برای پراکنش مکانیابی مطلوب مدارس در سطح شهر و همچنین توجه به سطح و سرانه های لازم برای هر یک از دوره های تحصیلی حل نمود.

    ضرورت موضوع  وقتی بیشتـــر مشخص می شود که حدود یک چهارم جمعیت هر کشــور یا شهری را جمعیت لازم التعلیم آن تشکیل می دهد و دسترسی به فضاهای آمــوزشی و پــراکنش صحیح جغــرافیایی آن می تواند

ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

در تــوسعـه پایدار موثر باشد .  برای حل معضلات و مشکلات شهر چون ترافیک ، مسائل اجتماعی و فرهنگی عدیده در سطح شهر اثرات منفی بر کیفیت و کمیت آموزش در مدارس افت تحصیلی ، افزایش هزینه تحصیلی می بایست با شناخت وضع موجود شهر و تعیین پارامترهای موثردراستقرار مراکز آموزشی اقدام به ارزیابی وضعیت فضایی و نحوه استقرار این فضاها در سطح شهر پرداخت و با تعیین مسائل و مشکلات موجود راهکارهای مناسب  ارائه نمود چرا که ایجاد فضای آموزشی متناسب با معیار ها و ضوابط استاندارد کشور از یک طرف زمینه آموزش و پرورش  صحیح و سالم را فراهم می آورد و این نهاد را در رسیدن به اهداف عالیه مورد نظر یاری می رساند و از طرف دیگر با پرداختن به جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی شهر و برنامه ریزی دقیق و جامع می توان مسائل و مشکلات  شهـــر را حل نمــود.

 ۱-۳ ) اهداف تحقیق

هدف اصلی دراین تحقیق:

    بررسی و تحلیل کاربری فضاهای آموزشی و ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ به عنوان نمونه موردی می باشد

هدفهای فرعی در این تحقیق :

۱ –  بررسی چگونگی پراکنش جغرافیایی و نیز تشخیص کمبودهای کیفی و کمی مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران

۲ – امکان ایجاد بستری مناسب جهت تحقق کامل عدالت اجتماعی در شهر از طریق دسترسی بهینه دانش آموزان به مدارس مورد نظر با به حداقل رساندن هزینه رفت و آمد

۳ –  مشخص کردن مکانهای بهینه برای برنامه ریزی جهت مکانیابی آینده مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )و سنجش سرانه فضای آموزشی محدوده مورد مطالعه

۴- بررسی راهکارهایی جهت شناسایی کمبودها و محدودیتهایی از قبیل : فقدان و کمبود تجهیزات آموزشی ، عدم بهره برداری بهینه از امکانات ، تنزل کیفیت آموزشی ، تغییر کاربریها ، عدم سازگاری کاربریهای همجوار ، مسائل مربوط  به دسترسیها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی

۱-۴) سوالات تحقیق  

۱ –  سیستم اطلاعات جغرافیایی GISتا چه میزان در امــرارزیابی وضعیت استقرار فضاهای آمو زشی یاری رسان خواهد بود؟

۲-  آیا مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲از نظر به کار بردن نوع مصالح و عمر مفید ساختمان مدارس مناسب میباشد؟

۳-آیا توزیع و استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه۱۲ مطابق با ضوابط و معیارهای استاندارد کاربری زمین و کاربریهای همجوار است ؟

۴-آیا مدارس متوسطه ناحیه۶ منطقه ۱۲ با توجه به تراکم دانش آموزان از استاندارد مناسب فضاهای باز و مسقف بر خوردار می باشد؟

۱-۵ ) فرضیه های  تحقیق

   در فرهنگ دهخــدا فرضیه به معنای حدس وگمان است و شامل نظری است که درباره یک مسئله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات و تجــارب گذشته ابــراز شود و هنوز به اثبات نرسیده باشد هر فرضیه پس از اثبات ، قانونی علمی خــواهد شد. معمولا” در تحقیقات علمی دو شیوه قیاسی و استقرایی وجود دارد که با کمک آن فرضیه را  اثبات یا  رد می نماید در این پژوهش
با توجه به موضوع آن ” ارزیابی استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶  منطقه ۱۲ شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ”  فرضیات زیر مطرح گردید:

۱-به نظر می رسد سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به میزان زیادی در امر ارزیابی وضعیت استقرار  فضاهای آموزشی یاری رسان خواهد بود

۲- مصالح بکار گرفته شده در ساختمان مدارس و همچنین عمر مفید ساختمان مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲مناسب نمی باشد .

۳ – استقرار مدارس متوسطه  ناحیه ۶منطقه ۱۲مطابق با ضوابط و معیارهای استاندارد کاربری زمین و کاربریهای همجوار نیست.

۴- مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ با توجه به تراکم دانش آموزان از لحاظ سرانه فضاهای باز و مسقف مناسب نمی باشد.

 ۱-۶ ) پیشینــه تحقیـق

   درسطح سازمانهای بین المللی سازمان یونسکو تحقیقات گسترده ای در زمینه نحوه استقرار فضاهای آموزشی انجام داده همچنین از زمان شکل گیری آموزش و پرورش نوین در ایران تحقیقاتی روی کمیت ساخت و ساز مدارس صورت گرفته است .

 می توان از طر حها، تحقیقات و کتب گوناگون نام برد :

طرحها:

۱- تحقیقات سازمان یونسکو در سطح کشور نامیبیا که در این تحقیقات  به سطح بندی حوزه نفوذ مدارس در نقاط مختلف شهری برحسب پارامترهای فاصله و زمان دسترسی صورت گرفته نتایج مفیدی در رابطه با مناطق کمبود………………………

ن مسیرها برای هرکدام از مدارس ،  محاسبه هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان پرداخته شده است .   (شرافتی،عبدالوهاب ،۱۳۸۳ ص ۸)

۲- تحقیقات کارلو تستا کارشناس یونسکو درایران و تنی چند از همکاران ایرانی اش .در نوع خود کاملترین ضوابط  برای ساخت فضاهای آموزشی ایده آل به خصوص از بعد معماری و همچنین بعد شهرسازی ،اولین کار رسمی برای تدوین ضوابط و الگوهایی جهت استقرار مدارس در سال ۱۳۵۳ بوده است .

۳- تلاشهای سازمان توسعه و تجهیز مدارس در سال ۱۳۵۴جهت کاهش کاستی ها و کمبودهای فضاهای آموزشی در زمینه تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشی

۴- تعدیلات جزئی در تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشی بوسیله مدیریت فنی و اجرائی سازمان توسعه و تجهیز مدارس در سال۱۳۶۳

۵- طرح استقرار مدارس ابتدایی شهــرستان شـاهــرود که در بخش معاونت طرحها و بررسیها ی آموزش و پرورش توسط سازمان یونسکو در ایران صورت گرفته است . در این طرح توزیع بهینه استقرار فضاهای آموزشی در کل منطقه ( شهر و روستا) با توجه به برنامه های پنجم و ششم عمرانی مورد نظر بوده است .

 این طرح نظیر طرحهای دیگریونسکوکه در مناطق شهری و روستایی صورت می گیرد برای تحت پوشش قرار دادن بخش بیشتری از جمعیت لازم التعلیم با توزیع عادلانه تر فضاهای آموزشی بر پایه دسترسی مطلوب صورت گرفته و دیگرشاخصهای موثر در استقرار واحد های اموزشی مورد نظر قرار نمی گیرد .

 علاوه بر طرحها پایان نامه های بسیاری نیز در سطح دانشگاههای کشوردر مقاطع کارشناسی ارشد دکتری در زمینه کار بریها ی اراضی خصوصا” کاربری آموزشی انجام شده است.

پایان نامه ها:

 ۱-ارزیابی کاربریهای آموزشی در شهر تهران دانشگاه تربیت مدرس( ۱۳۸۰)،در زمینه مکانیابی فضاهای آموزشی و تأثیرات کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی در آموزش

۲-برآوردهای سرانه های فضاهای آموزشی و مکانیابی آنهادر شهـــرتبــریــز دانشگـــاه آزاد واحد تهران مرکز ( ۱۳۷۴)در زمینه بررسی سرانه های استاندارد فضاهای آموزشی و چگونگی مکانیابی فضاهای آموزشی

۳-بررسی وضع  موجود فضــاهــای آموزشی مدارس ابتدائی شهری مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب دانشگاه علامه طباطبـــائی  ( ۱۳۷۳)

۴- بـررسی میـزان تاثیر فضـا  و تـراکم  دانش آموزان در کلاس بر عملکــرد تحصیلی  درسی آنهـا  در دوره ابتدایی ، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان تهران ( ۱۳۷۵)

۵-بررسی روند گذشته و چشم انداز آینده عرضه و تقاضای فضای آموزشی به منظور برنامه ریزی آموزشی در محدوده شهر اصفهان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ( ۱۳۷۰)

 ۶-کاربرد GISدر شهرسازی مطالعه موردی فضاهای آموزشی منطقه ۱۷ تهران دانشگاه شهید بهشتی ( ۱۳۷۶)،در زمینه توانمندیهای GIS در مکانیابی فضاهای آموزشی

۷-مکانیابی فضاهای ایستگاههای آتش نشانی شمال غرب تهران با استفاده از GISدر مجله علمی و پژوهشی شهرنگار

۸-بررسی وضعیت فضاهای آموزشی مدارس مختلط استان کرمان دانشگاه علامه طبا طبائی (۱۳۷۶)در زمینهغیر استاندارد بودن ساختمان مدارس وعدم مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی

۹-تجزیه و تحلیل توزیع مکان ومکان یابی مدارس منطقه ۶تهران با کمکGIS   دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۹)استفاده از GISدر مکانیابی مدارس با توجه به استانداردهای موجود

در این تحقیقات که در مکان یابی و تأثیرات کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی  برابر آموزش صورت گرفته به نتایجی چون کمبود فضاهای آموزشی و عدم تناسب عرضه و تقاضای آموزشی ،غیر استاندارد بودن ساختمانهای مدارس عدم مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی و اثبات تأثیر کیفیت فضاهای آموزشی در امر یاد گیری و تحصیل دانش آموزان و ……  رسیده اند.

برخی پایان نامه ها که به طور کلی با موضوع مکانیابی و GIS در امر مکانیابی و ارزیابی کاربریهای مختلف شهری تأکید شده است . اگر چه هنوزاستفاده از  GIS   در طراحی ها ی شهر محدود می باشد  ولیکن کوششهایی برای استفاده از توانمندی های این سیستم انجام شده است . برخی از مطالعات نشان داده اند که چگونه استفاده از GIS  در برنامه ریزی فضاهایی باعث غلبه بر مشکلات روش شناختی می گردد و یا اینکه چگونه GIS  باعث افزایش کارایی طرحهای شهری می گرددمشروط بر اینکه با یک سری ……………………………

-۷ ) مراحل و روش انجام تحقیق 

بی تردید  اطلاعات مــا  از طریق منابع  و ادبیـات موجود جغــرافیــایــی  و همچنین انجام تحقیقات میدانی درطی بررسیهای مربوط به دست می آیند استفاده ا زروشهای تلفیقی مد نظر می باشد روشهایی که ابعاد مختلف روابط انسان و محیط طبیعی منطقه و چگونگی ساختارهای جمعیتی و عوامل موثر بر متغیرهای جمعیتی را مورد مطالعه قرار می دهد از این طریق می توانیم فرضیه های تحقیق را آزمایش نموده و با استفاده از پیشرفته ترین فن آوریهای تحلیلی نظیر روشهای کمی و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به تدوین تعمیمهای تجربی مورد نظر نائل گردیم که تداوم این روند میتواند به منطق استقرایی منجر شود جهت کسب اطلاعات در باره مسائل موردبررسی می توان برامتحان مدارک و اسناد و انجام مشاهده میدانی اقدام نمود.از نظر هدف کاربردی است این تحقیق به صورت موردی ،مقطعی می باشد.

۱منابع اطلاعاتی غیر میدانی :

الف-جمع آوری اطلاعات آماری از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای و بانکها ی اطلاعاتی جغرافیایی –جمع آوری اطلاعات از طریق اینترنت و سایتهای مربوطه

ب-  منبع آماری رسمـــی نظیــر ســرشمـــاریهــای عمومی نفــوس و مسکن ،آمارگیریهای سازمانهای اجرایی به ویژه اطلاعات موجود در آموزش وپرورش

۲- برداشتهای میدانی:   مصاحبه – بازدید-عکس برداری

مــرحله بعد تنظیــم  و طبقه بنــدی اطلاعــات و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد از طریق ورود اطلاعات به  نرم افزارهای رایانه ای ، نرم افزارهایی چون جمع آوری اطلاعات با فرمت  وCAD&SHAPEپردازش با استفاده از نرم افزار ARC GIS

پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات دستیابی به نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی اجرایی تدوین و جمع بندی

۱-۸ ) محدوده مکانی تحقیق

   این تحقیق شامل مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران (مدارس دولتی دخترانه وپسرانه) می باشد.

۱- ۹ ) مشکلات و تنگناهای تحقیق

   درخصوص مشکلا ت تحقیق دراین ناحیه (۶منطقه ۱۲) شهر تهران می توان موارد زیر را نام برد .

۱-  کمبود منابع فارسی و لاتین

۲-  کمبود منابع اطلاعاتی راجع به تحلیل جمعیت و وجود نواقص دراین منابع

۳-  ضعف همکاری بسیاری از سازمانها و کارمندان

۴-  بالا بودن هزینه تهیه بعضی از اطلاعات نظیر نقشه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ هرنوع  آمار بهنگام به ویژه از شهرداری و ……….  .

۵-  محدودیت زمانی برای انجام تحقیق

 

 

فصــل دوم

اصــول و مبــانی نظــری تحقیــق

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

به منظــور تحلیــل مجموعه  فعــالیتهایی  که  در یک شهــر استقــرار یــافته اند شناخت عناصر آن فعالیت و روابط متقابل و سلسله مراتب مکانی آن امری انکـــــارنا پذیر می باشد. هر سکونتگاه مشتمل برمکانهای ارائه خـدمات نظیرنقاط  بــــازرگانی ،اداری ،مالی ، خدمات اجتماعی و رفاهی (آموزشی ، بهداشت و درمان و توانبخشی و غیره)می باشد که با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه این مراکز باید به صورت متناسب و در ارتباط با یکدیگر در عرصه زمین توزیع گردد تا علاوه بر امکان دسترسی شمار بیشتری از جمعیت به این خدمات کمترین تأثیرات منفی را از یکدیگر بپذیرند. مکانیابی فعالیتی است که جهت انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص قابلیت ها و توانایی های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی درارتباط آن کاربری خاص را باکاربری های شهری مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد . شاخصهای مورد استفاده در مکانیابی نسبت به نوع کاربرد متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو می شوند.

   استفاده از این شاخصها نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابی به اطلاعات نیازمند تحقیقات گسترده و جامعی است تنها پس از ترکیب و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارزیابی آنها امکان تصمیم گیری مکانی وجود دارد.

   در برنامه ریزی شهری و منطقه ا ی نظریه های مختلفی برای مکان یابی مطرح گردیده است که هدف همه آنها نظم بخشیدن به مراکز خدماتی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان می باشد . در این فصل به نظریه ها و مدلهای مختلفی که در این خصوص مطرح گردیده اند پرداخته می شود.

۱-۲ )ارزیابی[۱]

    ارزیابی عبارت است از فرآیند تجزیه و تحلیل شماری از برنامه ها ویا پروژه ها ویا راه حلهابا توجه به امتیازات و معایب نسبی آنها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمانها و معیارهای برنامه(سیف الدین فرانک،۱۳۸۳،ص ۱۶)

    ارزیابی همان ارزشیابی نیست ونباید با آن اشتباه گرفته شود.ارزیابی مؤثر کلی مقایسه طرحها را در بر می گیرد و به عبارتی دیگر چارچوبی برای تحلیلها فراهم می کند و تأمل اصول سنجش اقداماتی که در مقایسه آلتی ناتها بکار می رود و تنظیم شواهد و مدارک است ولی واژه ارزشیابی به توصیف برنامه های پیشنهادی و بیان شایستگی آنها اشاره دارد (قراگوزلو،زهره ۱۳۶۵ ص ۴۶)

   به سخنی دیگر ارزشیابی مرحله تجزیه و تحلیل شماری از برنامه ها یا طرحها است تا شایستگی و نقاط ضعف آنها به صورت مقایسه ای مشخص شود و نتیجه یافته ها در چارچوب منطقی قرار داده شود شالوده

 


[۱] valuation

…………………………

…………………………………………………

  ۳-۹) وسعت و موقعیت ناحیه۶ منطقه ۱۲ شهر تهران

    منطقه۱۲با۱۶۰۰ هکتاروسعت (۳/۲%از محدوده تهران ) وحدود۲۷۰هزار نفر جمعیت (۷/۳%از جمعیت کلانشهر تهران)بیش از سه چهارم تهران ناصری را پوشش می دهد این منطقه با۶ ناحیه و ۲۳ محله در حوزه مرکزی تهران واقع گردیده و از سمت شمال به منطقه ۷شمال شرق به منطقه ۱۳شمال غرب به منطقه ۶جنوب به منطقه ۱۶جنوب شرق به منطقه ۱۵غرب به منطقه ۱۱ و از سمت شرق به منطقه ۱۴محدود میگرددتراکم جمعیتی متوسط در سال ۱۳۷۵، ۱۴۴نفر ودر سال ۱۳۸۵، ۱۷۰ نفردر هکتاربوده است.

   ناحیه۶ دارای ۲محله ۳و۴میباشد که محله ۳از شمال به خیابان انقلاب حد فاصل میدان امام حسین و پل چوبی ،از جنوب به خیابان مجاهدین اسلام حد فاصل خیایان بهارستان و میدان شهدا از شرق به خیابان ۱۷شهریور حد فاصل میدان امام حسین و میدان شهدا ،از غرب به خیابان سپاه حد فاصل پل چوبی تا میدان ابن سینا ودر ادامه خیابان بهارستان تا مجاهدین اسلام محدود می گردد.و محله ۴ از شمال به خیابان مجاهدین اسلام حد فاصل میدان شهدا و خیابان مصطفی خمینی ،از جنوب به خیابان امیرکبیر حد فاصل ۱۷ شهریور و خیابان مصطفی خمینی ،از شرق به خیابان ۱۷شهریور حد فاصل میدان شهدا و خیابان امیرکبیر از غرب به خیابان مصطفی خمینی حد فاصل خیابان مجاهدین اسلام و چهار راه سرچشمه محدود می گردد.

درسال ۱۳۷۵ناحیه ۶ در شمال شرقی به وسعت تقریبی۲۴۵هکتار از منطقه ۱۲منفک و به محدوده منطقه ۱۳اضافه شد .بر اساس اطلاعات حاصله،این امر صرفا” به منظور افزودن یک ناحیه در آمد زا به منطقه ۱۳صورت گرفت.

تفکیک مذکور ویژگی ها و انسجام محدوده منطقه ۱۲(بخش اصلی تهران ناصری ) را خدشه دار ساخت و اعمال سیاستها برنامه ها و طرحهای احیا،روان بخشی و تجدید حیات مرکز تاریخی تهران را با دشواری و تعدد مدیریت مواجه کرد.

خطوط معرف محدوده های منطقه۱۲و۱۳شکستگی واعوجاج بی موردو ناخوانایی را در شمال شرقی منطقه به وجود آورد. با توجه به مو…………………………………

-۱۴-۲) مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران :

    در محله ۳ ناحیه ۶ باشگاههای ورزشی شامل باشگاه شرکت واحد به مساحت ۲۰۰۰متر مربع با ظرفیت ۲۰۰نفر و نوع فعالیت شنا می باشد.باشگاه تربیت بدنی به مساحت ۱۵۰۰متر مربع با ظرفیت ۲۰۰ نفر و نوع فعالیت ورزشهای سالنی می باشد .همچنین زور خانه نکو گر با نوع فعالیت ورزش باستانی در این محله قرار گرفته است از مجمو عه های ورز……………..ت . از پارکهای درون شهری که در این محله واقع است می توان به پارک سرگرد محبی اشاره کرد با وسعت تقریبی ۱۳۳۴متر مربع این محله دارای یک موزه به نام خانه شهید رجایی به وسعت تقریبی ۱۵۰ متر مربع می باشد. فاقد پارکهای جنگلی، بوستان ، شهر بازی ،باشگاه ورزشی ، ایستگاه تندرستی بانوان ، ایستگاه تندرستی آقایان است.

به طور کلی در ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران :۳ باشگاه ورزشی ، ۱استادیوم ورزشی، ۲ مجموعه

ورزشی،۱بوستان،۱حوزه،۱پارک درون شهری قرار گرفته است. و این ناحیه فاقد ایستگاه تندرستی آقایان و بانوان ،شهر بازی و پارک جنگلی می باشد

۳-۱۴-۳) مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه ۶منطقه ۱۲ تهران.:

در محله ۳ ناحیه ۶ یک بیمارستان به نام بیمارستان معیری وجود دارد . ۸در مانگاه به نامهای :مینا،شهرداری منطقه ۱۲،شهید چمران،خواجه نوری،شرکت نفت،پرچم،اباذر،حضرت محمد .    ۳ آزمایشگاه با نامهای صفا،مدیکال،آلبرت  ۲۴ مطب با تخصصها مختلف(عمومی،داخلی، دندان پزشک، جراح، اطفال، قلب و…. ) ۱ رادیو لوژی به نام صفا ۴ داروخانه به نامهای پرچم ………….وحید تهران وجود دارد این محله فاقد اورژانس می باشد سایر مراکز درمانی در این محله شامل :دندان ساز تجربی ، درمان در منزل خضرا، شنوایی سنجی،فیزیو تراپی فاطمیه می باشد.

در محله ۴ ناحیه ۶ یک بیمارستان به نام بیمارستان شفا یحیاییان وجود دارد .۶درمانگاه با نامهای :تقوی ،بیت الحر،دکترهمایون،دکتر پ…………………..

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل وضع موجود و پراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه ۶
منطقه ۱۲تهران

 

۴-۱) وضع موجود مدارس در منطقه ۱۲ شهر تهران:

برای مطالعه وضع موجود در مدارس ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران نیازمند اطلاعات و آمار کامل و معتبر در این زمینه می باشیم در این راستا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش (گروه طرح وبرنامه ) اطلاعاتی دریافت گردید . این اطلاعات به طور کلی مربوط به تمام منطقه ۱۲ می باشد سپس مدارسی که در ناحیه ۶ منطقه ۱۲ قرار گرفته اند استخراج گردید و به هر کدام از مدارس به طور جداگانه مراجعه و اطلاعات به صورت میدانی به دست  آمد . بر اساس اطلاعات به دست آمده از گروه طرح وبرنامه سازمان آموزش و پرورش شهر تهرا…………….ای ۲۴۵۴ کلاس می باشد که ۱۱۷۳ کلاس مربوط به مدارس دخترانه و۱۲۸۱کلاس مربوط به مدارس پسرانه است . تعداد کل دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال۸۸، ۶۱۵۱۹ نفر می باشد که از این تعداد ۲۹۷۹۵ نفر دختر و۳۱۷۲۴نفر پسر می باشند.

در منطقه ۱۲ ، ۲۲۵ آموزشگاه دولتی است که از این تعداد مدارس دولتی در سال ۸۸۱۱۰ آموزگاه دخترانه و۱۱۵ آموزشگاه پسرانه می باشند . جمع کل کلاسهای آموزشگاههای دولتی ۱۸۲۲ کلاس است که ۹۱۴ کلاس مربوط به ………………………وز پسر می باشد .

در مقطع تحصیلی متوسطه در منطقه ۱۲ ، ۶۸ آموزشگاه وجود دارد که از این تعداد۳۵ تا دخترانه و۳۳ تا پسرانه می باشد . در این منطقه ۶۵۶ کلاس در مقطع متوسطه وجود دارد که ۳۳۴ کلاس مربوط به مدارس متوسطه دخترانه و۳۳۲ ک…………………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)”

ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1760

قیمت : تومان145,000