فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی،

اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و

گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است

محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی،

اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان

می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط

حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید،

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با

کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد.

عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند

همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.

یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است.

یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است.

همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی

سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی

و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به

کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و

تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت

و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

 

 ۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس
بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

 

 

 

چکیده:
۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مسئه تحقیق ۵
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷

۵-۱ فرضیه های تحقیق ۱۰
۶-۱ اهداف تحقیق ۱۱
۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: ۱۲

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲-مبانی نظری تحقیق ۱۶
۱-۲-۲ استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان ۱۶
۲-۲-۲ هدف حسابداری و گزارشگری مالی: ۱۷
۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: ۱۷
۱-۳-۲-مفهوم اقتصادی سود ۱۸
۲-۳-۲-پیدایش نظریه کیفیت سود ۱۹
۳-۳-۲-مفهوم کیفیت سود ۲۰

۴-۳-۲-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ۲۱

۴-۲-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود ۲۳
۱-۴-۲ تئوری بازار کارآ ۲۵
۲-۴-۲ تأثیر کارایی: ۲۶
۳-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ ۲۶
۴-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ ۲۷
۵-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود ۲۸
۶-۴-۲ درجات کارایی ۲۸
۵-۲ مدل های اندازه گیری مدیریت سود ۲۹
۱-۵-۲-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری (مدل جونز ، ۱۹۹۱) ۲۹
۲-۵-۲-مدل اقلام تعهدی یگانه ۳۲
۳-۵-۲- مدل جمع اقلام تعهدی ۳۳
۴-۵-۲-مدل توزیعی ۳۵

۶-۲ کارایی سرمایه گذاری ۳۵

۷-۲ پیشینه تحقیق ۴۰
۱-۷-۲ تحقیقات خارجی: ۴۰
۲-۷-۲ تحقیقات داخلی ۴۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳ روش تحقیق ۴۶
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۴۷

۱-۴-۳متغیر وابسته: ۴۸
۱-۱-۴-۳کارایی سرمایه گذاری: ۴۸
۲-۴-۳متغیر مستقل ۴۹
۵-۳ حدود مطالعاتی ۵۱
۱-۵-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۵۱
۲-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۵۱

۳-۵-۳ قلمرو موضوعی تحقیق ۵۲
۶-۳ روش های جمع آوری اطلاعات ۵۲
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۲

۱-۷-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: ۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۵۹
۲-۴ شا خص های توصیفی متغیرها ۵۹

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۶۱
۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۲
۲-۳- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه ۶۳
۱-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۶۳
۲-۲-۳-۴-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۶۶

۳-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۶۷
۴-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم ۶۹
۵-۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم ۷۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۷۶

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۷۷
۱-۲-۵نتایج فرضیه اصلی اول ۷۷

۲-۲-۵نتایج فرضیه اصلی دوم ۷۷
۳-۲-۵نتایج فرضیه اصلی سوم ۷۸
۴-۲-۵نتایج فرضیه اصلی چهارم ۷۸
۵-۲-۵نتایج فرضیه اصلی پنجم ۷۹
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۷۹

۴-۵ پیشنهادها ۸۰
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۸۰

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۸۱
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۸۱

پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۸۳
و ماخذ
فارسی: ۸۷
لاتین: ۸۹
چکیده لاتین ۹۱

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

جدول(۱-۱)نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۱۰
جدول (۱-۲) معیارهای ارزیابی کیفیت سود ۲۲

جدول(۱-۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۶۰
جدول( ۲-۴)آزمون کولموگراف – اسمیرنوف K-S))برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق ۶۲

جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده

و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۶۳

جدول (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۶۴

جدول (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۶۴
جدول(۶-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون ۶۶

جدول(۷-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون ۶۸
جدول(۸-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون ۷۰

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

جدول(۹-۴)خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون ۷۱
جدول (۱۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل ۷۲
جدول(۱۱-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 73

نمودار۱-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۴۸
نمودار ۱-۴آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ۶۵

 

مقدمه:
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است.

به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه

شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری

دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی

شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است

که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات

، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان

شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود

منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد

. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعریف موضوع تحقیق می پردازیم

وسپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف

تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق

که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
بوشمن و اسمیت در سال ۲۰۰۱ و لمبرت و همکاران ( ۲۰۰۷ ) طی تحقیقات خود

پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.

همچنین بیدل و هیلاری ) ۲۰۰۹ ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت ، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸).

جنسن و مایر در سال ۱۹۸۶ طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر ،۱۹۸۶،ص ۳۲۳).

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال ۸۸ تحت عنوان

“تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری

مالی در ایران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت

گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و

با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال

بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت،

ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی

شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های

مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد

کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن

اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

۳-۱ بیان مسئله تحقیق
در سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در زمینه بررسی ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی یا سطوح افشا در گزارش های سالانه و ویژگی های شرکت ها انجام شده است . به عنوان مثال، می توان به مطالعات افرادی مانند سینگ وی و دسایی ، بازبی فرث ، کوک ،حسین و همکاران،والاس و

همکاران، والاس و ناصر،والاس، لانگ و لوندهولم ، مک نلی و همکاران، چاو و ونگ برن ، احمد و کورتیس ، ناصر و نیوسبه ، فروست و پونال و در ایران

ثقفی و ملکیان، و نوروش ، اشاره کرد . بررسی گزارش های سالانه شرکت ها

نشان می دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش هایی متفاوت

است و تفاوت در افشا شرکت ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و هم چنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای

مقاصد سرمایه گذاری است، از سوی دیگر تصمیم های افشای مالی شرکت ها

معمولا در خلأ انجام نمی شود و گزارشگری مالی یکی از راه هایی

است که به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می شود و ترکیب منابع ارتباطی،

کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تاثیر عوامل زیادی است که برای

دریافت فهمی کلی در مورد رویه های افشا نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن

و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می کند(نوروش،

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع

رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است. (ثقفی ، ،ص ۲۳).

عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند

همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس

عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون

های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت

گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و

کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت،

اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت

شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان

فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای

هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده

نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای

اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه

حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران

رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

1 نقد وبررسی برای بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

  1. پایان نامه فوق العاده با ارزشی بود

    بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

افزودن نقد و بررسی

بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

1 نقد و بررسی
بررسی رابطه بین بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس پایان نامه پروپوزال مقاله در مورد گزارشگری مالی پروژه سمینار پروپوزال موضوع جدید کارشناسی ارشد حسابداری در مورد گزارشگری مالی بورس سهم سهام

 

قیمت : تومان28,500