فروشگاه

توضیحات

نامه در دوران قاجار

ترسّل و نامه نگاری دوره ى قاجار از سویى ادامه ی نثر دوره ی صفوى

و نادرى است و قلم ها از تکلّف و مغلق گویى تاریخ اوصاف نشان ها دارند و از

سوى دیگر، محققان، دوره ى قاجار را دوره ى بازگشت ادبى نیز بشمار آورده اند. در این پایان نامه، نامه های عهد قاجار از منظر ویژگی های زبانی، نگارشی و دستوری و صور خیال و آرایه های ادبی تجزیه و تحلیل شده است.

در این دوره درحالی که از منظر تاریخی، نثر فارسی در حال گذار از نثر مصنوع به نثر فنّی است؛ از منظر فرهنگی، اجتماعی نیز نامه نگاری از انحصار

شاهان، وزرا، ادیبان و اهل فضل خارج شده و عامه مردم نیز به نامه نگاری روی

  نامه در دوران قاجار

می آورد و بالاخره تحولات گوناگون اجتماعی سیاسی که از حکومت

آقامحمدخان تا آغاز سلطنت پهلوی در ایران اتفاق افتاده است در مجموع انواع نامه با سبک و محتوای بسیار متنوع و گوناگون مشاهده می شود. تنوع

سبک، استفاده از زبان محاوره، کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه، تبدیل نثر مصنوع و فنی به نثر مرسل و روان امروزی از مهم ترین ویژگی های زبانی و

نگارشی و حسن مطلع، سجع ، تضمین (امثال و حکم، شعر، آیات و احادیث)، جناس، تشبیه و توصیف، مراعات نظیر، ضرب المثل، استعاره و مجاز، کنایه و ایهام از مهمترین آرایه های ادبی نامه های این دوره است.
واژگان کلیدی:
ترسّل و نامه نگاری، نامه های عهد قاجار، نثر معاصر فارسی، قائم مقام فراهانی

۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه ادبیات فارسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

  نامه در دوران قاجار
نامه در دوران قاجار

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 چکیده ۱
 فصل اول : کلیات ۲
درآمد ۴
۱-۱ بیان مساله ۴
۱-۲ پیشینه پژوهش ۴
۱-۳ فرضیه های پژوهش ۷
۱-۴ اهداف و کاربرد پژوهش ۸

نامه در دوران قاجار
۱-۵ روش شناسی تحقیق ۴
۱-۵-۱ نوع روش تحقیق ۴
۱-۵-۲ روش گردآوری اطلاعات ۶
۱-۵-۳ روش تجزیه و تحلیل ۷
 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۷
درآمد ۸
۲-۱ نامه و نامه¬نگاری در ادبیات ۸
۲-۱-۱ نامه ۴
۲-۱-۲ نامه¬نگاری ( ترسّل) ۶
۲-۱-۳ منشآت ۷
۲-۲ نگاهی اجمالی به انشا، نامه¬نگاری و نثر فارسی از آغاز تا عهد قاجار ۱۰

  نامه در دوران قاجار

۲-۲-۱ انشا و نامه نگاری پیش از ظهور اسلام ۴
۲-۲-۲ انشا و نامه نگاری پس از ظهور اسلام ۶
 فصل سوم: در تاریخ نثر و منشآت فارسی در عهد قاجار ۷۸
درآمد ۸
۳-۱ انواع نثر در عهد قاجار ۸
۳-۱-۱ تعریف نثر ۴
۳-۱-۲ انواع نثر در عهد قاجار ۶

۳-۲ معرفی مهم¬ترین نمونه¬های نامه، منشآت و ترسل در عهد قاجار ۱۰
۳-۲-۱ نامه ها و منشات قائم¬مقام فراهانی ۸
۳-۲-۲ نامه¬ها و منشات عهد ناصری ( نامه¬های ناصرالدین شاه و امیرکبیر) ۸
۳-۲-۳ ترسل منشی خویی ۸
۳-۲-۴ بدایع¬نگاری ( محمدابراهیم نواب تهرانى ِ بدایع نگار) ۸
۳-۲-۵ نثر و نامه¬نگاری مشروطه خواهان ۸
 فصل چهارم : بررسی ویژگی های ادبی وسبکی نامه های عهد قاجار ۷
درآمد ۸
۴-۱۸

  نامه در دوران قاجار

۴-۲ صور خیال و آرایه های ادبی در نامه های عهد قاجار ۸
۴-۲-۱ حسن مطلع ۸
۴-۲-۲ سجع ۸
۴-۲-۳ تضمین ۸
۴-۲-۴ جناس ۸
۴-۲-۵ جمع و تقسیم ۸
۴-۲-۶ ضرب المثل ۸
۴-۲-۷ کنایه ۸
۴-۲-۸ دعا ۸
۴-۲-۹ تناسب الفاظ ۸
۴-۲-۱۰ تشبیه و استعاره ۸
۴-۲-۱۱ اغراق ۸
۴-۲-۱۲ مراعات نظیر ۸
۴-۲-۱۳ شاعری ۸

۴-۳ اثرگذاری و اثرپذیری ترسل و نامه¬نگاری در عصر قاجاریه با دوره¬های قبل و بعد ۸

۴-۳-۱ درآمیختگی نثر و نظم در نامه ۸
۴-۳-۲ بیان حکایت در متن نامه ۸
۴-۳-۳ مقایسۀ قائم¬مقام فراهانی از دوره بازگشت (عهد قاجار) با سعدی از سبک عراق ۸
۴-۳-۴ ویژگی¬های مشترک نامه¬های قائم¬مقام و نثر سعدی ۸
۱۶۳

  نامه در دوران قاجار

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “  نامه در دوران قاجار”