فروشگاه

توضیحات

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

 

چکیده

با توجه به اهمیت داشتن ابعاد نظری وجامعه شناختی،انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر به عنوان نوع جدیدِ گفتمانی از انقلابها در سطح جهان که

یک فصل ونوع منحصر به فردی را داراست مورد بحث قرار می گیرد که این نقطه متمایز کننده انقلاب ایران با دیگر انقلابهای دنیا ،تأکیدش بر روی پایه های بنیادین دین ومذهب می باشد. پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

برای بررسی وکنکاش در باره گفتمان انقلاب اسلامی باید الزاماً به تحولات سیاسی واجتماعی ایران در چند دهه اخیر وخصوصاً پس از انقلاب مشروطه

تا پیروزی انقلاب اسلامی وبعدآن،بصورت اجمالی ولی مؤثر ودقیق نظر بیفکنیم.وقبل ازآن،بطور مبسوط در یک فصل مجزا به معنای واژه گفتمان از منظر

لغوی وساحت معنایی آن از دیدگاه اندیشمندان غربی بحث خواهیم نمود وبعداز آن به گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب همان تعریف مصطلح در باب

گفتمان توضیح می دهم.دراین باب گفتمان ها،شعارها وخواست های موجود در انقلاب اسلامی از جانب روشنفکران،علما وتوده های مردم رابررسی می نمائیم.

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

در فصل دیگری در پایان نامه در مورد ارزش های دنیای مدرن وبه تعبیری به شرایط موجود درانقلاب صنعتی وارزش هایی که بعد از دوره رنسانس دراروپا

پابه عرصه میدانهای فکری ونظری گذاشتند،بحث خواهیم نمود. ودر بخش پایانی ونتیجه گیری،با نگاه ورویکرد تحلیلی

،تلفیقی بین این دوگفتمان خواهیم پرداخت وسپس تطبیق خواهیم داد که تاچه اندازه این دوگفتمان بایکدیگر مواجه وتضاد ویا بالعکس،دارای نقاط اشتراکی نیز هستند.

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی
پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

دراین پژوهش سعی شده است ،ضمن بازشناسی وتوصیف گفتمانهای انقلاب اسلامی ایران وارزش های دنیای مدرن به کنکاش وتحلیل هم در این باب پرداخته شود. پایان نامه انقلاب اسلامی

………………………

۱۷۰ صفحه فایل ورد همراه با فهرست مطالب و منابع


فهرست مطالب

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مساله …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۲- ۱سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۲-۲ سوالات فرعی……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ۵
۱-۳فرضیات پژوهش ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ۵
۱-۳-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳-۲ فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴ ادبیات پژوهشی: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴-۱ کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۲ مقالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵ اهمیت و ضرورت نحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶ اهداف مشخص پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶-۱ اهداف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶-۲) اهداف جزئی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۷ خلاصه مراحل پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۸ تعاریف واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۸-۱ انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۸-۲ ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۸-۳ گفتمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۸-۴ دنیای مدرن……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم : درباب گفتمان

۲-۱)در باب گفتمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲)ساحت لغوی ومعنایی گفتمان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۳) چهارچوب های نظری گفتمان…………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴) تحلیل گفتمان ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
فصل سوم: گفتمان انقلاب اسلامی
۳-۱ گفتمان شبه مدرنیستی وپرسش اصالت ………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳-۲انقلاب اسلامی بمثابه یک گفتمان………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۳)ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۴) تأسیس وتداوم نهادهای جمهوری اسلامی ایران(مُلهم از انقلاب اسلامی) …………………………………………………… ۸۹

۳-۴-۱) در باب گفتمانِ مردم سالاری دینی ازمنظر فرهنگِ جمهوری اسلامی………………………………………………….. ۹۱
۳-۴-۲)مصداق های مبیّنِ توجه به قانون گرائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………۹۴
فصل چهارم: ارزش های دنیای مدرن

۴- ۱ مدرنیته بمثابه یک گفتمان ……………………………………………………. …………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۲چیستی وچرائی مدرنیته…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۳ بررسی ارزشهای بنیادین دنیای مدرن …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
فصل پنجم:بررسی ارتباط مابین گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن
۵-۱)ارتباط ارزش های غالب در گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن…………………………………………… ۱۲۸

نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
کتابها……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ۱۴۱
مقالات……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………. ۱۴۴
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
در مورد موضوع پژوهش حاظر میتوان گفت که مطالب کمی وجود دارد ،حداقل با قاطعیت میتوان گفت که کتابی که بتوان با نگاه تطببیقی وتحلیلی یافت که ارزشهای انقلاب اسلامی ایران وارزشهای دنیای مدرن را بررسی کرده باشد ، معدود وکم است.

در مورد خود انقلاب کتابهای متعددی در توضیح واژه انقلاب وجود دارند که از جمله میتوان به کتاب تئوری های انقلاب اثر آلوین استانفورد کوهن به ترجمه علیرضا طیب اشاره کرد که در صفحه ۳۶ آن خود واژه انقلاب را تعریف وتبیین می نماید یا در کتابی دیگر با عنوان انقلاب وبسیج سیاسی به نوشته

حسین بشیریه اینطور انقلاب را تعریف می نماید که :انقلاب تحول سیاسی پیچیده ای است که در طی آن حکومت مستقر به

دلائل توانایی اجبار واعمال زور را از دست می دهد وگروه های گوناگون اجتماعی وسیاسی به مبارزه بر می خیزند تا قدرت سیاسی را قبضه کنند.
یا در کتاب دیگری با نام توسعه وتضاد به نوشته فرامرز رفیع پور اینگونه فضای انقلاب را از نظر ساحت معنایی ارائه می کند که عموما انقلاب داری عناصر زیر هستند:
۱-نابودی ساختار سیاسی،اقتصادی، اجتماعی
۲-استفاده از عامل قهری(زور)۳-با مشارکت اساسی و وسیع توده مردمی،وبالاخص قشر پائین

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

……………………..
-۲)ساحت لغوی ومعنایی گفتمان:
برای فهم بهتر وموثرتر از واژه گفتمان،باید خود واژه گفتمان را از منظر لغوی وسپس معنایی مورد بررسی وکنکاش قرار دهیم،چونکه در ادامه پایان نامه با وجود جهات مشخصی از گفتمان روبه رو خواهیم شد واگر نتوانیم تعریف مشخص وملموسی از گفتمان ارائه دهیم به چارچوب های بحث های تکمیلی

آینده نخواهیم رسید. در این راستا ابتـدا ضمن اشاره به معنای این واژه و کاربردهای مختلف آن به ارائه تعریف‌ها و معانی متفاوت و بالاخره به معنای مورد نظرمان از گفتمان در این پژوهش پرداخته‌ایم. پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

«سابقه واژه « گفتمان » در برخی منابع به قرن ۱۴ میـلادی می‌رسد، این واژه فرانسوی، به معنی گفتگو ، محاوره ، گفتار،واژه وبه معنی طفره رفتن ، از سر باز کردن ، تعلل ورزیدن و … گرفته شده است»(مک دانل ،۱۳۹۹: ۱)

پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

«شاید رویکردی متفاوت به بررسی این واژه از لحاظ دقایق دستوری مارادر تشخیص وتمیز بار معنایی آن کمک کند.لذا پس ازبررسی معانی واژه دیسکور

بر اساس تعاریف وتوضیحات مندرج درفرهنگ بزرگ وبستر وفرهنگ دانشگاهی آکسفورد وسپس ظرایف دستوری درواژه گفتمان نظرخود را معروض خواهم

داشت.در فرهنگ آکسفورد واژه مورد بحث دو تعریف دارد،که یکی«پرداخت مشروح ومفصل به یک موضوع به شکل گفتاری ویا نوشتاری است» ودیگری

درکابرد زبان شناختی آن:«واحد یا قطعه ای از زبان گفتاری یا نوشتاری است» در همین معناست که به تحلیل گفتار اشاره شده است.اما فرهنگ وبستر علاوه بر توضیح این واژه،که خود مرکب است.به معنی دویدن که مجازاً به معنی بحث وگفتگو به کار رفته است.»(خجندی،۱۳۹۷: ۳۳)  پایان نامه انقلاب اسلامی

«بحث گفتمان در رشته‌های متنوع علوم انسانی و اجتماعی از زبان‌شناسی ، ادبیات ، هنر ، نقد و نظریه اجتماعی گرفته تا روانشناسی ، تاریخ ، جامعه‌شناسی ، حقوق و … مورد توجه چشمگیری واقع شده است. برخی از نویسندگان گفتمان را معادل ایدئولوژی و جهان‌بینی و حاوی اعتقادات

،‌ارزش‌ها و باورهایی می‌دانند که در نهایت نماینده نوعی اقتـدار آیینی به شمار می‌روند. برای مثال « راجر فولر » گفتمان را مشتمل بر اعتقادات ،
…………………………
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن را دریافت کنید پایان نامه انقلاب اسلامی

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن”

گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3371

گفتمان انقلاب اسلامی و ارزشهای دنیای مدرن پایان نامه گفتمان انقلاب اسلامی

قیمت : تومان93,000