فروشگاه

توضیحات

پایان نامه بهره وری سازمان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان

از آنجایی که درجه رشد و توسعه یافتگی کشورها به لحاظ اقتصادی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی آنها دارد، از این رو می توان گفت بهره وری از ارزش خاصی در استراتژی توسعه جامعه برخوردار می

باشد، و به عنوان سنگ محک و معیار شناخت بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی سطوح اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. شاید عامل کلیدی در بین تمام عوامل موثر بر بهره وری ˛

عامل مدیریتی باشد.عاملی که با ترکیب منابع اقتصادی ˛ تکنولوژیکی ˛ سازمانی ˛ انسانی˛ اطلاعاتی می تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد. به تعبیر دیگر باید گفت که عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری تسلط بر مهارتهایی است که امکان ایفای

پایان نامه بهره وری سازمان

درست و صحیح وظایف را در شرایط سازمانی عملی می سازد.پس در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس

با استفاده از نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به اولویت بندی این عوامل مدیریتی مورد نیاز مدیران در انجام وظایف مدیریتی اقدام شود.

برای تحقق این امر به جمع آوری نظرات با استفاده از پرسشنامه ۳۶ سوالی که در ۵ بخش تنظیم گردیده اقدام و از بین جامعه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

شمال به تعداد۶۹۷۹ نفر ، از تعداد ۳۶۴ نفر شامل ۵۷ نفر مدیر ۳۰۷ نفر غیر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند

پایان نامه بهره وری سازمان

مرحله ای و تصادفی ساده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه فراوانی، درصد، خی دو و شاخص مطلوبیت، آزمون فریدمن و آزمون u من ویتنی پرداخته شده است.

با توجه به سوالات پژوهش و پس از تجزیه وتحلیل آماری نتایج نتایج نشان داد که :
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی ج) رهبری د) هماهنگی ه) نظارت و) هماهنگی

پایان نامه بهره وری سازمان

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
الف) اولین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل رهبری است.
ب) دومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل سازماندهی است.
ج) سومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل نظارت و کنترل است.

د) چهارمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل برنامه ریزی است.
ه) پنجمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل هماهنگی است.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت موضوع جدید

 ۱۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت موضوع جدید
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
چارچوب نظری تحقیق ۶
اهمیت موضوع تحقیق ۷
هدفهای تحقیق ۸
سوالات پژوهش ۸

پایان نامه بهره وری سازمان

تعاریف مفاهیم ۹
تعاریف نظری ۹
تعاریف عملیاتی ۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه ۱۲
بهره وری چیست؟ ۱۳
جمع بندی از تعاریف بهره وری ۱۸
برداشتهای نادرست از بهره وری ۱۸
جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری ۲۱

پایان نامه بهره وری سازمان

بهره وری از دیدگاه قرآن ۲۴
راهبردهای بهره وری ۲۵
عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری ۳۳

عوامل ساختاری سازمان و بهره وری ۵۱
اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین ۵۳
بهره وری در ایران ۵۵
نقش مدیریت در بهبود بهره وری ۵۹
مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟ ۶۱

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری ۶۵

عوامل برنامه ریزی ۶۶
عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی ۷۹
عوامل رهبری ۱۰۱
عوامل نظارتی ۱۱۱
عوامل هماهنگی ۱۱۵
نظام سلامت ۱۱۹
شاخصهای سلامت ۱۲۳

پایان نامه

پیشینه تحقیق ۱۲۴
پیشینه تحقیق در ایران ۱۲۴
پیشینه تحقیق در جهان ۱۳۱
جمع بندی ۱۳۴
شکل مفهومی ۱۴۰

پایان نامه بهره وری سازمان

فصل سوم: روش اجرای پژوهش
مقدمه ۱۴۲
روش تحقیق ۱۴۳
جامعه آماری ۱۴۳
روش نمونه گیری ۱۴۳
توصیف ابزار گردآوری داده ها ۱۴۴
اعتبار وروائی ۱۴۴
طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها ۱۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه بهره وری سازمان

مقدمه ۱۵۱
یافته های توصیفی ۱۵۲
یافته ها ی مربوط به سوالات تحقیق ۱۵۵

 

فصل پنجم: بحث و تفسیر

پایان نامه بهره وری سازمان

مقدمه ۲۰۰
خلاصه تحقیق انجام شده ۲۰۰
نتایج حاصل از تحقیق ۲۰۱
بحث و نتیجه گیری ۲۰۴
پیشنهادات ۲۰۴
پیشنهاد به مدیران و برنامه ریزان ۲۰۴
پیشنهاد به سایر پژوهشگران ۲۰۶
محدودیتهای تحقیق ۲۰۷
محدودیتهای قابل کنترل ۲۰۷
محدودیتهای غیر قابل کنترل ۲۰۸
منابع ۲۰۹
ضمائم ۲۱۳

 بهره وری سازمان

 

 

بیان مسئله تحقیق

پایان نامه بهره وری سازمان

بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودی ها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی ها است.ورودی ها یا نهاده ها منابعی (نظیر انرژی- مواد اولیه – سرمایه – و نیروی کار)

هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک سازمان ) استفاده می شود.

بهره وری برای هر کشور و سازمان ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است.بهره وری تولید ناخالص داخلی را افزایش داده رقابت پذیری را بیشتر می کند و در نهایت باعث زندگی

بهتر می شود.آنچه در سازمان خمیر مایه بهره وری است انسانهای فرهیخته و دانش آفرین است که با درایت توان تبدیل فکر به محصول کالا یا خدمات دارند.
اساس بهره وری در سازمان فکر واندیشه است یعنی زمانی که انسانهای سازمان در تفکر بهره ور شدند،

به راحتی می توانند مجموعه امکانات مادی و انسانی سازمان را به خوبی ترکیب و تولید ثروت نمایند.بهره وری منابع انسانی تصادفی حاصل نمی شود.بلکه لازم است بسترهای آن فراهم و چرخه مدیریت بهره وری در سازمان طراحی و پیاده سازی و پیش نیازهای

پایان نامه بهره وری سازمان

ساختاری و سازمانی آن نیز فراهم و دائما” مورد توجه همه سازمان باشد.در این بین آنچه نقش محوری در بهره وری دارد بالنده نمودن کارکنان است که بتوانند ظرفیت های جدید ایجاد نمایند.

همانطور که می دانیم عوامل و علل متعددی میتواند موجبات کاهش یا ارتقاء بهره وری را بدنبال داشته باشند.از آن جمله : آموزش ، وجود فضا و شرایط مناسب کاری ،وجود مدیریت صحیح و …می باشد.

در این بین عوامل مدیریتی به عنوان عامل کلیدی و اصلی محسوب می شوند چرا که بدون بهره مندی از مدیریت صحیح و توانمند،امکان ایجاد با بهبود دیگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد.

پایان نامه بهره وری سازمان

در این بررسی شاخصهای عوامل مدیریتی در قالب وظایف مدیریتی عنوان شده اند.سوال اصلی در این تحقیق این است که کدام یک از عوامل مدیریتی ( شامل برنامه ریزی ، به کارگیری نیروی انسانی (سازماندهی)، فرماندهی(رهبری) ، هماهنگی (وحدت بخشیدن همه کوششها و فعالیتها) و نظارت ) از دیدگاه مدیران ، در بهره وری نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد.

 

چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق فراگردهای مدیریت از دیدگاه هانری فایول و مهارت های پنجگانه مدیران از دیدگاه دوبرین و رویکرد الگوریتم آگاروال است.

کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از مهارتهای مدیریتی است.که این مهارتها از دیدگاه دوبرین شامل:

۱٫ ادراکی: توانایی درک موقعیتها و شرایط محیطی ۲٫ فنی :توانایی کاربرد ابزار و وسایل فنی برای تولید ۳٫انسانی :توانایی کار با و به وسیله افراد ۴٫ تشخیصی : توانایی تشخیص

و شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط داخل و خارج ۵٫ سیاسی :توانایی حفظ قدرت و جلوگیری از تهدید قدرت توسط دیگران.
در رویکرد الگوریتم آگاروال مجموعه اقداماتی به شرح زیر برای بهبود بهروه وری در سازمان باید صورت پذیرد:

پایان نامه بهره وری سازمان

۱٫ تعیین اهداف و تقدم و تاخر آنها نسبت به همدیگر
۲٫ مشخص کردن ملاک و معیاری برای ستاده ها با توجه به محدودیتهای سازمانی
۳٫ تهیه و تدارک برنامه های عملی
۴٫ حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وری

۵٫ تکمیل روش اندازه گیری بهره وری و محاسبه بهره وری بر مبنای قیمت سال پایه
۶٫ اجرای برنامه های عملی
۷٫ برانگیختن کارگران و سرپرستان برای دستیابی به بهره وری بیشتر

۸٫ ایجاد و حفظ روند فزاینده تلاشها در جهت حرکت بهره وری
۹٫ بررسی نتایج فعالیتها در فرهنگ سازمانی

پایان نامه بهره وری سازمان

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن پایان نامه بهره وری سازمان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت موضوع جدید
در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه

شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد.

آشکار است که بدون استفاده از مدیریت صحیح و مناسب نمی توان ، بهره وری را بهبود و ارتقاء بخشید.برای این مهم ،می باید مهارتهایی را که مدیریت

را در جهت این نوع مدیریت یاری نماید،شناسایی کرده و هر یک از آنها را در مدیران تقویت ویا ایجاد نمود.با بهره گیری مناسب از توانایی ها و استعدادهای افراد می توان به استفاده بهینه از امکانات و منابع رسیده ، مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی کشور شد.

پایان نامه بهره وری سازمان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت موضوع جدید

بخش بهداشت و درمان به لحاظ نقش ارزنده و مهمی که در امر سلامت و به دنبال آن رشد و توسعه کشور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس شناسایی راههای ارتقاء و بهبود

بهره وری آن نیز از مسایل مهم و ضروری می باشد.همانطور که میدانیم یکی از راههای مهم ارتقاء بهره وری سازمان اعمال مدیریت صحیح است.انگیزه تحقیق بر اساس موارد ذکر شده در بالا به وجود آمده است.

پایان نامه بهره وری سازمان

هدفهای تحقیق
اهداف اصلی
الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.
ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.
اهداف فرعی
الف)بررسی تاثیرعامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان.
ب)بررسی تاثیرعامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان.
پ) بررسی تاثیر عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان.

پایان نامه بهره وری سازمان

ت)بررسی تاثیر عامل مدیریتی نظارت وکنترل در بهره وری سازمان.

ث) بررسی تاثیرعامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان.
ج)بررسی تفاوت میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

تهران شمال درباره عوامل مدیریتی موثر در

سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوالهای اصلی

الف) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
ب) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
سوالهای فرعی
الف) آیا عامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان موثر است؟
ب) آیا عامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان موثر است؟

پ) آیا عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان موثر است؟
ت) آیا عامل مدیریتی نظارت و کنترل در بهره وری سازمان موثر است؟
ث) آیا عامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان موثر است؟

پایان نامه بهره وری سازمان

ج) اولویت بهره وری با کدامیک از موارد بالا می باشد؟

چ) آیا میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درباره عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان تفاوت وجود دارد؟

تعاریف مفاهیم
الف) تعاریف نظری:
تعریف عوامل مدیریتی : منظور عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،سازمانی،انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان”

بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3053

پایان نامه بهره وری سازمان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت موضوع جدید

قیمت : تومان99,800