فروشگاه

توضیحات

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان    کار آموزی بیمارستان

بعد از اینکه تمام اسناد هزینه تامین اعتبار شد ومورد رسیدگی قرارگرفت و به تایید ریاست حسابداری وریاست بیمارستان رسید وظیفه دفترداری این است که :
تمام هزینه های رخ داده شده را دردفاتر معین ، روزنامه و کل وارد نماید.

حسابداری:

وظایف حسابداری شامل موارد زیر می باشد:
۱- محاسبه طرح کارانه ی پزشکان
۲- حقوق وکارکنان رسمی ، طرحی و پیمانی
۳- ثبت هزینه دراسناد هزینه
۴- محاسبه ی درآمد اختصاصی بیمارستان
۵- ترازعملیات مالی دراواخر هر ماه

۶- تامین اعتباراسناد هزینه
۷- ارائه لیست بیمه به اداره ی تامین اجتماعی

 

۸۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ قیمت 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

کارآموزی بیمارستان
کارآموزی بیمارستان

 

 

عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳
تشکر………………………………………………………………………………………………………………….۴
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………..۷
تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..۸
بخش ها………………………………………………………………………………………………………………۹
کلینیک های تخصصی………………………………………………………………………………………….۱۱

شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان………………………………………………………..۱۲
نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………..۱۳
چارت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۴
شرح وظایف امور مالی………………………………………………………………………………………..۱۵
شرح وظایف امور اداری……………………………………………………………………………………….۱۸
فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………..۲۰
بخش اول : اصول حسابداری…………………………………………………………………………………۲۱

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

مراحل به بارآمدن هزینه………………………………………………………………………………………۲۱
تنظیم اسناد حسابداری…………………………………………………………………………………………۲۳
نمونه سند هزینه فرم ۱………………………………………………………………………………………..۲۴
توضیحات سند هزینه فرم۲…………………………………………………………………………………..۲۵
نمونه مثال های سند هزینه……………………………………………………………………………………۲۶

توضیحات…………………………………………………………………………………………………………۳۴
نمونه مثال های روکش سند…………………………………………………………………………………۳۵

ثبت دفتر روزنا مه………………………………………………………………………………………………۴۳
انتقال به دفاتر کل ………………………………………………………………………………………………۴۷
بخش دوم: طرح کارانه ی پزشکان…………………………………………………………………………۵۷
طرح کارانه ی پزشکان………………………………………………………………………………………..۵۷

نمونه مثالی از طرح کارانه……………………………………………………………………………………۵۹
توضیحات طرح…………………………………………………………………………………………………..۶۳
بخش سوم: حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………۶۹
توضیحات حکم کارگزینی……………………………………………………………………………………..۶۹
نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد………………………………………………………………………..۷۰
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
نمونه ی کلی یک سند هزینه ………………………………………………………………………………..۷۸
سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی ۳۱……………………………………………………………..۷۹
سند حسابداری طرح کارانه ی پزشکان مربوط به مثال صفحه ۵۹ ………………..۸۰
سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل …………………………………………………..۸۲
ضمایم

 

بخش ها:

بیمارستان شهید رجایی با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال دارای بخش های داخلی زنان و مردان (داخلی عفونی و داخلی مغز و اعصاب ) ، بخش های ویژه ( سی تی یووپست سی سی یو و آی سی یو ) بخش دیالیز و بخش فوریت های پزشکی بوده و آماده ی ارائه ی خدمات به مراجعین محترم می باشد .

بخش های داخلی :

بخش های داخلی زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌کارگیری متخصصین سرشناس وخوشنام درگرایش های داخلی ، عفونی‌، داخلی مغزواعصاب ، رادیولوژی ، گوارش ، نفرولوژی، وپرستاران ما‌هرو ورزیده باداشتن امکانات

وتجهیزات پزشکی وغیرپزشکی به مراجعین سرویس دهی نموده وبه منظور بهبودکیفی وضعیت ساختمانی وتجهیزاتی به صورت‌روزانه ، ماهیانه و سالیانه تحت نظارت وبازرسی سوپروایزران بیمارستان بوده است وطبق برنامه ریزی واجرای مناسب صورت می گیرد .

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

بخش های سی سی یوو پست سی سی یو :

بیمارستان شهید رجایی با داشتن‌دو بخش سی سی یو و دو بخش پست سی سی یو واتاق پیسینگ به‌عنوان بزرگترین بلوک غرب استان تهران پذیرای بیماران عزیز بوده و با به کارگیری پزشکان وپرستاران دلسوزوآخرین دستاورهای‌ تجهیزات پزشکی‌درراستای ارائه ی خدمات مربوط فعالیت می کند .

 

بخش آی سی یو:

بیمارستان شهید رجایی در سطح شهرستان کرج به عنوان تنها مرکز درمانی دارای بخش آی سی یو داخلی می باشد.

بخش دیالیز :

این بخش با به کارگیری پزشک فوق تخصص نفرولوژی و پرستاران آموزش دیده در قالب چهار شیفت کاری درتمام ایام هفته نسبت به ارائه ی سرویس به بیماران دیالیزی اقدام می نمایند.

بخش فوریت های پزشکی :

بخش فوریتهای پزشکی با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق های

احیاء قلبی، ریوی، تحت نظر، نوار قلب ،تزریقات وداروخانه ی اورژانس به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و با به‌کارگیری پزشکان عمومی به ارائه‌ی خدمات درمانی به بیماران مبادرت می ورزد .

 

 

 

کلینیک های تخصصی:

کلینیک تخصصی ‌بیمارستان شهید رجایی طبق برنامه‌ی تنظیم شده

درتمام ایام هفته به‌ جزایام تعطیل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌های زیر میباشد :

داخلی :
داخلی مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفونی
پوست
نفرولوژی( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
کلینیک تغذیه

سایر خدمات قابل ارائه درکلینیک تخصصی شامل موارد زیرمی باشد:
آندوسکوپی
کولونو سکوپی
اسپیرو‌متری
تست ورزش
اکووکاردیوگرافی

الکتروآنسفالوگرافی ( نوار مغز )
الکتروکاردیوگرافی ( نوار قلب )
سونوگرافی
رادیولوژی
آزمایشگاه
فیزیوتراپی

شرکت ها و سازمانهای طرف قرارد

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

اد با بیمارستان :

بیمه درمانی پایه بیمه های مکمل سایر بانک ها
تامین اجتماعی
خدمات درمانی
کارمندان، سایر اقشار ، روستایی ، شهری
نیروهای مسلح
کمیته امداد

دانا
آتیه سازان
ایران
دی
سینا
شرکت نفت
تیپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

 

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

نیروی انسانی :

بیمارستان شهید رجایی‌کرج دارای‌تعداد ۴۰۰ نفر پرسنل دربخش های مختلف بیمارستان می باشد.
کارکنان به ۳ دسته تقسیم می شوند شامل :
۱ – کارکنان رسمی
۲ -کارکنان طرحی
۳ -کارکنان پیمانی
از این سه‌گروه حدود ۱۱۰نفرکارکنان رسمی ، ۱۹۰ نفر به صورت پیمانی وبقیه یعنی تعداد۱۰۰ نفرکارکنان طرحی‌ می باشند.

تعداد کارمندان‌ رسمی به صورت‌ثابت میباشد ، اما تعدادکارمندان طرحی ممکن است متغیر باشد چراکه ممکن است طرح هریک……………………….

 

 

شرح وظایف امورمالی:

هزینه:

دربیمارستان رجایی ودراماکن‌دولتی ‌ابتدا هزینه از محل درآمد های اختصاصی می باشد و سپس با اسناد و مدارک دراختیار داشته ، تمام هزینه های مرتبط‌ را شناسایی‌کرده وازدانشگاه علوم پزشکی تهران‌درخواست وجه می‌کنند.

البته قابل ذکر است‌که دانشگاه مبلغی‌را به عنوان بودجه‌دراختیار بیمارستان قرارمی‌دهد .یا اینکه هزینه‌ای انجام می شود ودر قبال آن بدهی برای موسسه ایجاد می شود برای پرداخت این بدهی ازدانشگاه درخواست وجه می کنند .

دفترداری:

بعد از اینکه تمام اسناد هزینه تامین اعتبار شد ومورد رسیدگی قرارگرفت و به تایید ریاست حسابداری وریاست بیمارستان رسید وظیفه دفترداری این است که :
تمام هزینه های رخ داده شده را دردفاتر معین ، روزنامه و کل وارد نماید.

حسابداری:

وظایف حسابداری شامل موارد زیر می باشد:
۱- محاسبه طرح کارانه ی پزشکان
۲- حقوق وکارکنان رسمی ، طرحی و پیمانی
۳- ثبت هزینه دراسناد هزینه
۴- محاسبه ی درآمد اختصاصی بیمارستان
۵- ترازعملیات مالی دراواخر هر ماه

۶- تامین اعتباراسناد هزینه
۷- ارائه لیست بیمه به اداره ی تامین اجتماعی

اموال:

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

مسئولیت ثبت و نگهداری اموال واثاثه وتجهیزات دربیمارستان رادارد

این اموال وتجهیزات طبق شماره سریال خود دردفاتر ثبت می شود

. ( جز سرمایه ی بیمارستان به حساب می آید که در دفاتر با نام تملک سرمایه ای ثبت می شود.)

ترخیص:

در این قسمت پرونده های مربوط به بیماران تکمیل می‌گردد وترخیص

بیماران دراین بخش صورت می گیرد . رابطه ای که با بخش حسابداری

دارد این است که پرونده های بیماران را به طورکامل تکمیل کرده ودراختیار حسابداری قراردهد اطلاعاتی از قبیل:
۱- نوع بیماری
۲- تعداد روزهای
…………………………………..

 

 

 

 

 

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

بخش اول: اصول حسابداری

بیمارستان شهیدرجایی یکی‌از مراکز خدمات درمانی است‌که

زیرنظردانشگاه علوم پزشکی‌وشبکه بهداشت‌ودرمان‌کرج فعالیت

میکند ،که بخشی ازهزینه های‌آن ازطریق درآمدهای اختصاصی

و بخش‌دیگری ازطریق بودجه مصوب دولت تامین می شود

تحقق یافتن هزینه ها درار‌گان های‌دولتی مشروط به مراحلی می باشد از قبیل:
تشخیص:

در مرحله اول ،که تحت نظرریاست بیمارستان می باشد ارگان‌

دولتی باید تشخیص دهدآیا این هزینه لازم و ضروری است یا خیر.

تامین اعتبار :

درمرحله اول اگر هزینه ای لازم وضروری تشخیص داده شد

ازمحل اعتبارمصوبه تمام یا قسمتی را تخصیص می دهند.

تعهد:

مرحله به بار آمدن هزینه( منظور زمانی است‌که هزینه انجام می شود )

تسجیل:

در این مرحله با توجه به اسناد و مدارک تعیین می شود مقدار بدهی به چه میزان است .
( بدهی ای‌که بابت انجام هزینه ارگان دولتی متحمل شده.)

صدور حواله :

اجازه برای پرداخت بدهی .

در خواست :

وجه مورد نظر برای دادن بدهی ازخزانه درخواست می شود.

اعمال نظارت مالی:

در این مرحله نماینده خزانه بررسی می کندکه آیا هزینه ی انجام شده برابر با اعتبارمصوبه برای آن هزینه است یا خیر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

1 نقد وبررسی برای گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

  1. داود

    “گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان
    کار آموزی بیمارستان پروژه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان

1 نقد و بررسی

گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان کارآموزی بیمارستان درمانگاه دانلود رایگان

قیمت : تومان99,000